X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40025
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007r. (Dz. U. z 14 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580).

Część A - podstawowe informacje

Imię i nazwisko nauczyciela – mgr Dawid Młynarczyk
Nazwa i adres szkoły –Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II,
Słopnice 336
- Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach, Słopnice 732
Stanowisko pracy – nauczyciel matematyki i informatyki
Posiadane kwalifikacje – studia wyższe licencjackie na Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku matematyka - specjalność edukacja matematyczno informatyczna,
Studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku matematyka – specjalność nauczycielska.

Imię i nazwisko opiekuna stażu – Edwarda Jaworska-Ślimak, mgr Anna Tomaszek
Czas trwania stażu – 01.09 2012 – 31.05.2015

Dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe – dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku - edukacja matematyczno-informatyczna, dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku - matematyka.

Dokumenty związane z realizacja stażu –
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2012 – 31.08.2014
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2014 – 31.05.2015

Część B – Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Jestem absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, na której ukończyłem kierunek matematyki o specjalności - edukacja matematyczno informatyczna, uzyskując tytuł licencjata w 2009 r. Kontynuowałem swoją edukację na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku matematyka - specjalność nauczycielska, uzyskując w 2011 roku tytuł magistra matematyki. Pierwsze kroki w zawodzie nauczyciela matematyki i informatyki stawiałem w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Słopnicach, gdzie w roku 2010 został mi nadany stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.
Celem każdego ambitnego nauczyciela powinna być poprawa jego funkcjonowania w szkole, a więc podwyższenie jakości swojej pracy. Uważając się za takiego i zdając sobie sprawę, że awans zawodowy ma służyć rozwojowi i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli czyli właśnie podwyższeniu jakości pracy nauczyciela, obrałem to jako mój cel nadrzędny i postanowiłem dążyć do realizacji tego celu poprzez odbycie stażu na nauczyciela mianowanego. Staż rozpocząłem dnia 01.09.2012 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Słopnicach, gdzie odbyłem go w wymiarze 2 lat i uzyskałem pozytywną ocenę dorobku zawodowego za ten okres. Swój staż na nauczyciela mianowanego od 01.09.2014 roku kontynuowałem w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach w wymiarze 9 miesięcy.
Przez cały czas trwania stażu podejmowałem intensywną pracę nad sprostaniem wymaganiom, jakie postawiłem sobie w planie rozwoju zawodowego. Dokonałem wielu zmian w swojej pracy i uzyskałem wiele nowych doświadczeń.
Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałem swoją wiedzę, umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Kończąc staż nie zamierzam jednak skończyć swojej edukacji, ale jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi będzie nadal tak intensywna albo jeszcze bardziej i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w pracy z uczniami.
Tworzenie planu rozwoju zawodowego zostało poprzedzone wnikliwą samooceną, analizą potrzeb placówki i własnych celów oraz poznaniem procedury awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007 roku oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 roku. W trakcie realizacji planu dokonywałam częstej ewaluacji własnych dokonań i skuteczności realizowanych zadań.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.

Wymaganie egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania i dokonywania zmian w tych działaniach”.
W ramach tego wymagania:

1. Złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II Słopnicach. 1 września 2014 roku złożyłem wniosek o kontynuację stażu w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach. Zapoznałem się z przepisami prawa oświatowego, które regulują system awansu zawodowego.

2. Podjąłem współpracę z opiekunami stażu. Wspólnie opracowaliśmy zasady i harmonogram naszej współpracy.

3. Pogłębiałem wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze poprzez analizę scenariuszy lekcji i prac uczniów, samodzielnie przygotowując nowe środki dydaktyczne na lekcje, studiowanie odpowiedniej fachowej literatury, portali edukacyjnych i poradników oraz obserwację lekcji otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Warsztat pracy wzbogaciłem o samodzielnie przygotowane środki dydaktyczne: sprawdziany, kartkówki, karty pracy, prezentacje multimedialne, zadania interaktywne, zadania utrwalające na lekcje powtórzeniowe, testy i zadania on-line na prowadzonych przeze mnie portalach uczniowskich www.zspip.y0.pl oraz www.mat.slopnice.y0.pl, a także portalu edukacyjnym www.learningapps.org, materiały na zajęcia kół matematycznych i zajęcia dydaktyczno wyrównawcze. Wraz z zespołem nauczycieli matematyki i informatyki przygotowałem przedmiotowe zasady oceniania, oraz rozkłady materiału.

4. Brałem udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach. Na bieżąco wdrażałem postanowienia Rady Pedagogicznej. Brałem udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli:
- „Ewaluacja wewnętrzna jako nowa formuła nadzoru pedagogicznego”,
- „Komunikacja interpersonalna w szkole – budowanie efektownych relacji między nauczycielami, rodzicami i uczniami”,
- ,,Nagradzanie i karanie”,
- ,,Praca z uczniem o specjalnych potrzebach”,
- ,,Interpretacja rozporządzenia dotyczącego pomocy psychologiczno-pedagogicznej”,
- ,,Aktywna edukacja” – rola technologii komunikacyjno-informacyjnej w procesie nauczania – rola koordynatora szkolnego – ,,Cyfrowa Szkoła”. – kurs prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej,
- ,,Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej”,
- ,,Techniki właściwego motywowania uczniów”,
- ,,Prawne aspekty oceniania”.

5. Brałem udział w pozaszkolnym:
- Szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu Akademia Uczniowska - ,,Wzajemne nauczanie jako element warsztatu nauczania”,
- szkoleniu prowadzonym przez Akademie Uczniowską, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Centrum Edukacji Obywatelskiej - ,,Motywowanie uczniów do nauki w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych”,
- dwóch spotkaniach sieci współpracy numer 932 prowadzonych w ramach programu ,,Aktywna Edukacja”,
- ,,Uczniowskie e-portfolio” – elearningowy kurs internetowy prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu ,,Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- ,,Regionalnym Zjeździe Nauczycieli Informatyki” w Krakowie,
- ,,Idę dalej” – kontynuacja kursu ,,Aktywna Edukacja” organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

6. Analizowałem wszystkie materiały pomocnicze oraz całą literaturę fachową przekazaną przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowego oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, z których książek korzystam na lekcjach zwłaszcza tych, z których rozpoczynałem korzystanie do nowej podstawy programowej, a także inne materiały zawarte na m.in. portalach internetowych dla nauczycieli.

7. Opracowałem programy koła matematycznego, zajęć dydaktyczno wyrównawczych, oraz wywiązuję się z obowiązków prowadzenia dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych.

8. Na lekcjach stosuję metody aktywizujące uczniów takie jak prezentacje multimedialne, praca z tablicą interaktywną i portalami edukacyjnymi, zdania online, praca w grupach, gry i zabawy edukacyjne, metody problemowe - zachęcając ich do podejmowania prac dodatkowych . Przygotowywałem uczniów do konkursów przedmiotowych – matematycznego i informatycznego: Maratonu Matematycznego, konkursu ,,Śladami Euklidesa”, ogólnopolskich konkursów Kangur Matematyczny oraz Pangea, Międzynarodowego Małopolskiego Konkursu Informatycznego i Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Baltie 2014, konkursu – ,,Matematyka Innego Wymiaru” w ramach innowacji pedagogicznej oraz Matematycznej Olimpiady. Pomogłem w organizacji tych konkursów na etapie szkolnym.

9. Uczniowie przygotowywani przeze mnie do Międzynarodowego Konkursu Baltie zostali półfinalistami tegoż konkursu, zaś jeden z nich został finalistą Małopolskiego Konkursu Informatycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

10. Prowadziłem lekcje otwarte z matematyki, w której uczestniczyła dyrekcja i inni nauczyciele. Lekcje zostały omówione i przeanalizowane. Obserwowałem także inne lekcje otwarte prowadzone prze nauczycieli matematyki i informatyki, które również z nimi omówiłem. Obserwowałem lekcje prowadzone przez mojego opiekuna stażu ale również opiekun stażu obserwował lekcje prowadzone przeze mnie, które zostały omówione i przeanalizowana.

11. We współpracy z dyrekcją i nauczycielami przedmiotowymi przeprowadziliśmy dwa próbne sprawdziany szóstoklasisty w klasie piątej (marzec 2014 – ,,Dżuma”, maj 2014 – przygotowany przeze mnie) oraz próbny egzamin gimnazjalny w klasach trzecich. Dokonaliśmy analizy i wysnuliśmy wnioski do dalszej pracy z uczniami w klasie VI oraz z uczniami w klasie III gimnazjum. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wprowadziłem do systemu ,,Lepszej Szkoły” co pozwoliło mi na porównanie wyników z powiatem, województwem oraz krajem w szczegółowym raporcie Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego i wysnuciu odpowiednich wniosków do pracy przed egzaminem.

12. W roku szkolnym 2012/2013 realizowałem program innowacji pedagogicznej - ,,Matematyka Innego wymiaru” korzystając z materiałów multimedialnych przygotowanych przeze mnie oraz fachowców innowacyjnego nauczania matematyki w ramach projektu ,,Matematyka Innego Wymiaru”. Innowacja dotyczyła nowotarskich rozwiązań metodycznych. Wykorzystywała nowoczesne metody efektywnej nauki matematyki na udostępnionej internetowej platformie jako główne repozytorium wiedzy, materiałów dydaktycznych i miejsce doskonalenia umiejętności matematycznych. Wszystko to opiera się o innowacyjny system nauczania matematyki na zajęciach pozalekcyjnych ELITMAT TEAM – LADER – SPACE. Innowacja nie ingerowała w podstawę programową, rozszerzała jedynie przekazywane treści na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów dobrowolnie uczestniczących w projekcie. Projekt realizowałem w dwóch oddziałach klas V na zajęciach koła matematycznego i niektórych zajęciach obowiązkowych. Dla uczniów projekt kończył się organizacją Matematycznych Mistrzostw Dzieci i Młodzieży, w której moi uczniowie uzyskali wielkie sukcesy m.in. pierwsze, drugie i piąte miejsce w powiecie, szóste w województwie i czterdzieste ósme w kraju na 13078 uczniów, którzy przystąpili do konkursu.

13. Uczestniczę w programie ,,Lepsza Szkoła” prowadzonym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, w ramach którego przeprowadziłem w wszystkich klasach gimnazjum ,,Sesje z plusem” na wstępie, na zakończenie pierwszego i drugiego półrocza oraz próbnego egzaminu gimnazjalnego.

14. Pracowałem w zespole nauczycieli matematyczno-przyrodniczych w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz zespole nauczycieli matematyki i informatyki w Gimnazjum gdzie wspólnie pracowaliśmy nad analizą, ewaluacją i poprawą wyników nauczania. W ramach zespołu przeprowadziliśmy wiele konkursów przedmiotowych i innych uroczystości m.in. spotkanie z matematyką dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych z naszej gminy. Jako wychowawca byłem członkiem zespołu wychowawców zarówno w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola jak i Gimnazjum gdzie podczas regularnych spotkań podejmowaliśmy decyzje dotyczące profilaktyki i wychowania, rozkładu godzin do dyspozycji wychowawcy i konsultacji wychowawczych.

15. Pracowałem w komisjach przygotowujących plan zajęć, Plan Pracy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach, folder szkoły, komisji ds. ewaluacji wewnętrznej - ,,Uczniowie są aktywni”, ,,Analizowane są losy absolwentów Szkoły Podstawowej”, ,,Analizowane są wyniki sprawdzianów oraz sprawdzianu zewnętrznego”, ewaluacja programu wychowawczego, ds. analizy wniosków z ewaluacji zewnętrznej i sposobów wdrożenia ich.

Efekty uzyskane dzięki powyższym działaniom:

1) Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego oraz pozwoliła na odbycie stażu w sposób zaplanowany, zgodny z prawidłowymi zasadami jego odbywania, pozbawiony chaotyczności i niepewności podejmowanych działań i prowadzący do poprawnej realizacji jego głównego celu.

2) Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pomogło mi pełniej sprostać postawionym sobie wymaganiom, a także w razie jakichkolwiek wątpliwości mogłem zawsze skonsultować się z opiekunem i poznać jego zdanie oraz skorzystać z jego doświadczenia zawodowego.

3) Zgromadzone materiały dydaktyczne oraz obserwacja lekcji otwartych innych nauczycieli wpłynęła korzystnie na moją pracę, pozwalała wprowadzań nowe metody nauczania i uzyskiwać wiele nowych doświadczeń co skutkowało podniesieniem jakości pracy z uczniami. Samodzielnie przygotowane sprawdziany, kartkówki, testy i zadania pozwoliły na dostosowania ich do predyspozycji uczniów oraz wzbogaciły mój warsztat pracy. Zadania online na portalach edukacyjnych motywowały uczniów do nauki w domu, ale również pokazały uczniom jak można wykorzystać komputer do nauki, a nie tylko rozrywki i zabawy.

4) Zdobyte wiadomości i umiejętności podczas szkoleń Rady Pedagogicznej wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości moich działań. Dowiedziałem się jak prawidłowo ewaluować pracę swoją i szkoły oraz jak prawidłowo wykorzystywać i wdrażać wnioski z tej ewaluacji. Mogłem poznać tajniki odpowiedniej komunikacji interpersonalnej zarówno w kontaktach z rodzicami jak i innymi nauczycielami i pracownikami szkoły. Poznałem różne metody pracy z uczniami potrzebującymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniami ze specjalnymi potrzebami. Uzupełniłem swoją wiedzę dotyczącą prawych aspektów oceniania, karania i nagradzania. Udział w szkoleniach pozwolił mi dokonać ewaluacji własnych działań.

5) Wszystkie szkolenia zewnętrzne dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki wzajemnego nauczania, motywowanie uczniów do efektowniejszej pracy oraz sposobów dokumentowania i gromadzenia wyników pracy uczniów. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.

6) Dzięki systematycznemu studiowaniu fachowej literatury, specjalistycznych czasopism oraz korzystaniu ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli, pogłębiłem moją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania matematyki jak i również innych prac nauczycieli. Oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy.

7) Opracowane przeze mnie programy kół były przygotowane na podstawie wstępnej analizy klas i ich potrzeb oraz wniosków z analizy ich dotychczasowych wyników, co pozwoliło wyjść naprzeciw uczniom potrzebującym pomocy lub rozwijającym swoje zainteresowania.

8) Używane przeze mnie metody aktywizujące w większości przypadków pozwoliły zaobserwować większą aktywność uczniów, zaciekawiają tych, którzy zwykle są bardzo mało zainteresowani, czego potwierdzeniem dla mnie były prośby uczniów o kolejne lekcje prowadzone w ten sposób. Działania te zintegrowały uczniów, wyzwoliły w nich ciekawość, aktywność, współpracę, zwiększyły samoocenę uczniów oaz poczucie bezpieczeństwa, zachęciły uczniów słabszych do włączenia się w zajęcia. Sądzę, że podjęte działania zmotywowały uczniów do rozwijania umiejętności matematycznych i dały im poczucie satysfakcji z dobrze wykonanego zadania. Moja praca i zaangażowanie w organizację i przygotowanie uczniów do konkursów przyczyniły się do wzrostu zainteresowania tymi konkursami a co za tym idzie doskonalenie umiejętności w zakresie matematyki i informatyki. Wszystkie organizowane przeze mnie konkursy urozmaicają życie naszej szkoły, odrywają uczniów od monotonii nauki oraz uświadamiają im, że możemy też uczyć się poprzez zabawę. Poczynania te pozwoliły mi udoskonalić umiejętności metodyczno-dydaktyczne, zwiększyć efektywność pracy oraz zachęcić uczniów do nauki.

9) Osiągane przez uczniów sukcesy zwiększyły ich wiarę we własne możliwości.

10) Obserwacje lekcji otwartych pozwoliły na wzbogacenie bazy moich środków dydaktycznych, metod nauczania oraz wniosły wiele nowych pomysłów do pracy z uczniami. Miałem szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych zajęć. Po wnikliwych analizach lekcji otrzymałam wiele nowych pomysłów i wskazówek motywujących mnie do pracy udoskonalającej mój warsztat.

11) Przeprowadzenie sprawdzianów szóstoklasisty i egzaminów gimnazjalnych wymaga wiele pracy i przygotowań organizacyjnych oraz wymaga bardzo wnikliwej analizy. Przeprowadzenie próbnych egzaminów pozwala przygotować się do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. Wraz z zespołem matematyków przygotowywałem próbne arkusze oraz przeprowadziłem bardzo dokładna analizę wyników prac uczniów, co pozwoliło wysnuć odpowiednie wnioski do dalszej pracy z uczniami i lepiej przygotować ich to egzaminu zewnętrznego podwyższając tym samym jakość pracy szkoły. Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu szóstoklasisty ,,Dżuma” i próbnego egzaminu przygotowanego w ramach projektu ,,Lepsza Szkoła” pozwoliło na porównanie wyników naszych uczniów z uczniami innych szkół z całego kraju oraz dokonać adekwatnej analizy.

12) Prowadzona przeze mnie innowacja wykorzystywała nowoczesne metody efektywnej nauki matematyki mobilizujące uczniów do samorozwoju. Celem przeprowadzenia tej innowacji w szkole było zachęcanie uczniów do nauki w inny sposób niż tradycyjny, wzbudzenie ciekawości, podjęcia wysiłku intelektualnego, pogłębiania wiedzy, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Efekt był zachwycający - uczniowie prawie wszyscy uczęszczali na zajęcia dodatkowe, gdzie mogli rozwiązywać zadania, łamigłówki poznawać ciekawostki i to wszystko w wirtualnym świecie Matematyki Innego Wymiaru. Uczniowie bardzo chętnie korzystali również w domu z portalu www.matematykainnegowymiaru.pl ćwicząc rozwiązywanie zadań, rywalizowali ze sobą co skutkowało wielkimi sukcesami podczas Matematycznych Małopolskich Mistrzostw Dzieci i Młodzieży. Materiały wykorzystane podczas innowacji – zbiory zadań, lekcje, zadania on-line, testy, zadania interaktywne, gry strategiczne, animacje, plansze interaktywne, plansze statyczne, ,,Świat Kwadratolandii” – pozwoliły wzbogacić obowiązkowe zajęcia z matematyki również uczniom nie biorącym udziału w projekcie. Otrzymałem list gratulacyjny od organizatorów za duży wkład pracy w projekt oraz duże zainteresowanie i wysokie wyniki moich uczniów biorących udział w projekcie.

13) Udział w projekcie ,,Lepsza Szkoła” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego zezwala na uzyskanie wnikliwych i szczegółowych raportów z przeprowadzonych testów sesji z plusem w każdej klasie, porównanie ich z uczniami z całego kraju oraz wysnucie odpowiednich wniosków do dalszej pracy z uczniami. Podejmowane przeze mnie działania przyczyniły się do podniesienia efektywności nauczania, udzielenia pomocy uczniom czyli podniesienia jakości pracy szkoły. Pozwoliły właściwie przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych, ćwiczyć umiejętności zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi. Wyniki wprowadzone do systemu GWO ułatwiają ewaluację działań podejmowanych przeze mnie w celu poprawy nauczania.

14) Praca w zespole doświadczonych nauczycieli pozwala mi nauczyć się od nich wiele. Zawsze mogę skorzystać z ich pomocy. Mogę również dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem wymieniać poglądy, spostrzeżenia co korzystnie wpłynęło na jakość pracy wszystkich członków zespołu.

15) Praca w komisjach daje możliwość zdobywania nowych doświadczeń, umiejętności i poszerzenia wiedzy. Podjęte działania przyczyniły się też do kształtowania dobrych stosunków interpersonalnych i ewaluacji swojej pracy.

Wymaganie egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

,,Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

1. Realizowałem zadania zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki zarówno na zajęciach obowiązkowych jak i dodatkowych oraz podczas opieki na wycieczkach szkolnych, podczas dyżurów i innych imprez szkolnych. Nauczałem kultury pracy z komputerem podczas zajęć komputerowych i informatyki, poprzez prowadzone portale uczniowskie i udział w projekcie ,,3...2...1... Internet”. Przy współpracy z ,,Fundacją Dzieci Niczyje” udało mi się zebrać materiały i zorganizować dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej cyklu dwóch warsztatów w każdym oddziale tych klas pt. ,,3...2...1,... Internet” polegające na pracy grupowej i indywidualnej uczniów przeplatanej projekcją atrakcyjnych kreskówek poświęconych różnym formom internetowych zagrożeń. Przygody bohaterów kreskówek komentowane są przez Krzysztofa Hołowczyca - ambasadora programu ,,3...2...1...Internet”. W ramach kursu ,,Cyfrowa szkoła” przeprowadziłem szkolenia Rady Pedagogicznej dotyczące bezpieczeństwa w Internecie, ochrony praw autorskich oraz obsługi tablicy interaktywnej i systemu pilotów do testów ,,Interactive test” z możliwością wykorzystania ich podczas lekcji. Poradziłem również gazetką ścienną na korytarzu szkolnym i w pracowni komputerowej ,,Bezpieczny Internet”.

2. Zapoznałem się i przestrzegałem zaleceń wynikających z orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przygotowałem dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z takimi zaleceniami z matematyki, informatyki i zajęć komputerowych oraz prowadzę współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

3. Obserwuję uczniów podczas zajęć dydaktycznych oraz pozalekcyjnych, prowadzę z nimi indywidualne rozmowy, konsultuję się z innymi wychowawcami. Na bieżąco i w razie potrzeb chętnie kontaktuję się z rodzicami.

4. Wywiązuję się z powierzonych mi funkcji opiekuńczych:
- opieka nad uczniami podczas zabaw szkolnych,
- opieka nad uczniami podczas wyjazdu na narty biegowe, rowery, na wycieczki szkolne i rajdy gimnazjalne,
- rozwiązywanie problemów wychowawczych,
- stosowanie przepisów BHP podczas zajęć dydaktyczno wychowawczych zarówno w sali komputerowej jak i na całym terenie szkoły oraz podczas wycieczek szkolnych.

Jako członek ,,UKS Iskra Gimnazjum” zorganizowałem wyjazd na lodowisko do Krynicy i współorganizowałem oraz objąłem opieką uczniów podczas:
 V Rajdu Gimnazjalnego 2013 – Beskid Żywiecki – Polica i Babia Góra,
 Rajdu zimowego 2014 – Turbacz, Stare Wierchy,
 VI Rajdu Gimnazjalnego 2014 - Hala Miziowa, Pilsko, Gora Żar,
 Zimowego Rajdu Gimnazjalnego 2015 – Gorc, Lubań,
 Drogi krzyżowej na Mogielicę 2014,
 Otwarcia tras rekreacyjno-sportowych na Mogielicy,
 Mszy świętej oraz różańca - X Złazu na Mogielicy,
 II Rajdu z cyklu ,,Poznaj Beskid Wyspowy” pt. ,,Beskidzkie wyspy”.

Zorganizowałem wycieczkę do Muzeum Władysława Orkana - ,,Orkanówki”, wycieczkę do Miasteczka Westenowego w Żorach Śląskich, ogniska klasowe, wyjście na ścieżkę przyrodniczą ,,Pod Ostrą”, wyjście na ścieżkę przyrodniczą ,,Limanowa - Jaworz” połączone z sadzeniem drzewek, współorganizowałem dwudniową wycieczkę do Wrocławia, jednodniową do planetarium i ogrodu zoologicznego w Chorzowie, oraz pełniłem opiekę na trzydniowej wycieczce do Warszawy. Brałem udział w Małopolskim programie nauki jazdy uczniów na nartach biegowych - ,,Jeżdżę z Głową” organizując wolny czas dla uczniów podczas ferii zimowych. Brałem również udział oraz pomogłem w organizacji Zimowego Pikniku Gminnego i Gminnego Dnia Dziecka.

5. Współpracowałem z Radą Rodziców i Radą Oddziałową przy organizacji imprez klasowych tj. mikołajki klasowe, dyskoteki szkolne, wigilie klasowa, wyjazdy i wycieczki, realizacja projektu edukacyjnego ,,Las bliżej nas”.

6. Wraz z uczniami i wychowawcami klas II opracowywałem plan i działania związane z realizacją Projektu Gimnazjalnego ,,Las bliżej nas’’ oraz kontrolowałem i wspomagałem pracę uczniów w ramach tego projektu – zorganizowałem wyjścia do najbliższej okolicy – ścieżki przyrodnicze ,,Pod Ostrą” oraz ,,Limanowa Jaworz”, pomoc w organizacji ,,Zielonego dnia szkoły”, akcji sadzenia drzewek, organizacji konkursu fotograficznego - ,,Cztery pory roku w lesie” i konkursu na rozpoznawanie drzew, a także pomoc w tworzeniu innych zadań związanych z realizacją projektu . Jako wychowawca udzielałem wszelkich wskazówek i pomocy w realizacji podsumowania tego projektu, m.in. pomoc w przygotowaniu materiałów na stronę internetową szkoły.

Efekty uzyskane dzięki powyższym działaniom:

1) Po wnikliwym zapoznaniu się z programem wychowawczym i programem profilaktyki szkoły uświadomiłem sobie jak ważne i wielkie zadanie stoi przed nauczycielem. W swoich działaniach starałem zawsze pamiętać o wychowaniu i profilaktyce wśród moich uczniów w każdym kontakcie z nimi. Prowadząc zajęcie komputerowe uświadamiałem uczniom jakie zagrożenia czyhają na nich i dzięki podjętym działaniom uczniowie zostali przeze mnie na to uwrażliwieni. Dowiedzieli się co można, a czego nie powinno, robić się w sieci i że wcale nie są w niej anonimowi. Przeprowadzone przeze mnie szkolenie nauczycieli dotyczące praw autorskich i bezpieczeństwa w sieci. Uświadomiłem ich jak cienka jest granica aby nieświadomie złamać prawo i jak zabezpieczyć swoje dane aby nie zostały nieodpowiednio wykorzystane przez niepożądane osoby. Prowadzone przeze mnie gazetki ścienne ciągle przypominali o tej tematyce. Działania te wpływały na bezpieczeństwo uczniów zarówno w szkole podczas korzystania z komputerów w sali komputerowej i bibliotece szkolnej jak również w domu.

2) Dzięki zdobytej szczegółowej wiedzy na temat problemów uczniów z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej mogłem w swej pracy łatwiej diagnozować ich oznaki i przyczyniać się do ich rozwiązywania.
Zastosowane przeze mnie modyfikacje lekcji, dotyczyły głównie udzielania indywidualnej pomocy podczas pracy z takimi uczniami, a także form sprawdzania oraz oceniania wiedzy i miały na celu uniknięcie karania uczniów za błędy lub niedociągnięcia wynikające z występujących u nich dysfunkcji. W efekcie uczniowie ci mogli pracować na lekcjach w miarę posiadanych predyspozycji oraz zaczęli wierzyć w swe możliwości. Wszelkie wątpliwości i problemy dotyczące tych uczniów pozwolił rozwiać mi ciągły kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

3) Wnikliwa obserwacja oraz zebrane wiadomości o uczniach od innych nauczycieli i rodziców pozwalają na dostosowanie form i metod pracy z uczniem oraz udzieleniu im odpowiedniej pomocy. Czynności te miały również wpływ na przeprowadzanie ewaluacji modyfikujących moich działania.

4) Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z tworzenia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu i szkoły ale również pozwala na lepsze ich poznanie. W czasie tych imprez uczniowie mogą wziąć udział w wielu formach rozrywki, konkursach, zajęciach indywidualnych i grupowych oraz ciekawie spędzić wolny czas. Na wycieczkach uczniowie poszerzali i utrwalali swoją wiedzę o krajobrazie i zabytkach danego regionu. Uczyłem ich zasad zachowania się w górach, szacunku do innych, poszanowania środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Uważam, że jest to znakomita forma integracji zespołu klasowego, jak również czynnego zdobywania nowej wiedzy, doświadczeń i umiejętności oraz wskazania własnej drogi w życiu.

5) Moja współpraca z rodzicami układała się dobrze. Byłem w stałym kontakcie z nimi i miałem z ich strony zawsze wsparcie, co skutkowało chętnym ich udzielaniu się przy organizowanych przeze mnie imprezach, wspierali mnie i aprobowali moje przedsięwzięcia na rzecz klasy. Udział rodziców w uroczystościach pozwolił na większe zaangażowanie ich w życie klasy i szkoły oraz nawiązanie lepszych relacji.

6) Udział uczniów w projekcje edukacyjnym pomógł im poznać sposób uczenia się poprzez podejmowanie wspólnych działań z zastosowaniem różnych metod. Dał im szansę odkryć nowe i ciekawe wiadomości dotyczące środowiska naturalnego najbliższej okolicy, co wzbudziło w nich zainteresowanie i nieraz zachwyt. Projekt edukacyjny powoduje wyzwolenie w uczniach odpowiedzialności i wytrwałość w dążeniu do określonego celu oraz pozwala im pokazać swoją najlepszą stronę w prezentacji wyników pracy.

Wymaganie egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej

i komunikacyjnej”

1. Prowadziłem uczniowskie portal internetowy, który pozwala uczniom na wykonywanie ćwiczeń matematycznych z możliwością sprawdzenia swojego wyniku, rozwiązywania i tworzenia testów online, dzielenia się ciekawostkami, oraz własnymi wiadomościami i umiejętnościami, komunikowania się między sobą i tworzenia e-portfolio.

2. Podczas lekcji i zajęć dodatkowych uczniowie przy mojej pomocy korzystali z technologii TIK, tablicy multimedialnej, multibooków, zawartości portalów uczniowskich prowadzonego przeze mnie www.zspip.y0.pl oraz www.mat.slopnice.y0.pl i zamieszczonych tam zadań, portali www.gwo.pl, www.wsipnet.pl prowadzonych przez wydawnictwa oraz portalu edukacyjnego www.learningapps.org, www.math.edu.pl i innych. Ciągle zachęcałem uczniów do korzystania z nich w domu. Aby bardziej zaktywizować uczniów prowadziłem również lekcje matematyki z komputerem, gdzie każdy uczeń siedząc przy komputerze mógł samodzielnie pracować nad własnymi umiejętnościami. Zakupiłem urządzenia do tablicy multimedialnej, pozwalające na efektowniejsze wykorzystanie projektora multimedialnego na prowadzonych przeze mnie zajęciach komputerowych i informatyce.

3. Korzystam z dziennika elektronicznego do kontaktów z uczniami – wysyłanie wiadomości i aktualności, informacji o ocenach bieżących, terminach sprawdzianów, zadania domowych, oraz frekwencji. Dziennik elektroniczny służy również w kontaktach z rodzicami. Rodzice w ten sposób na bieżąco, a nie tylko podczas zaplanowanych spotkań, są informowani o osiągnięciach swoich dzieci, ich frekwencji i zachowaniu.

4. Brałem udział w Ministerialnym Projekcie ,,W-F z klasą”, w ramach którego m.in. prowadziłem szkolny blog ,,W-F z klasą”: http://blogiceo.nq.pl/zsppslopnice/.

5. Wziąłem udział w szkoleniach dotyczących zastosowania technologii TIK w edukacji oraz śledziłem nowości na portalach internetowych. W ramach kursu przeprowadziłem szkolenia Rady Pedagogicznej dotyczące bezpieczeństwa w Internecie, ochrony praw autorskich oraz obsługi tablicy interaktywnej i systemu pilotów do testów ,,Interactive test” z możliwością wykorzystania ich podczas lekcji.

6. Na bieżąco śledzę portale edukacyjne, wyszukując nowatorskie metody nauczania, nowe publikacje edukacyjne, literaturę fachową, kontakty z innymi nauczycielami oraz portale oświatowe poprzez, które poznaję i śledzę zmiany przepisów i aktów prawa oświatowego.

7. Prowadziłem rozmowy z opiekunem stażu, dyrekcją szkoły oraz pozostałymi wychowawcami i nauczycielami w różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły również drogą elektroniczną.

8. Prowadziłem szkolną stronę internetową Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola, dwa portale internetowe dla uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej – matematyczno-informatyczny, oraz uczniów Gimnazjum - portal matematyczny. Służyłem pomocą w prowadzeniu szkolnej strony internetowej Gimnazjum – robiłem, gromadziłem i obrabiałem zdjęcia do galerii internetowej i gablot ściennych.

Efekty uzyskane dzięki powyższym działaniom:

1) Założenie i prowadzenie matematycznego portalu uczniowskiego miało służyć uświadomieniu uczniom korzyści odpowiedniego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej ale także aktywizacji i mobilizacji uczniów do chętniejszej, w tym też samodzielnej, nauki matematyki również w domu oraz wykonywania większej liczby ćwiczeń usprawniających umiejętności matematyczne. Wielu uczniów wykonując ćwiczenia w domu nie ma możliwości sprawdzenia poprawności ich rozwiązania, a taką możliwość dają im właśnie portale prowadzonym przeze mnie. W rezultacie zamierzony efekt został osiągnięty dzięki wykorzystaniu komputera i Internetu, które stanowią w dzisiejszych czasach centrum zainteresowań młodzieży. Uczniowie chętnie wykonują ćwiczenia, i inne ciekawe zadania na portalu oraz korzystają z innych możliwości owych portali.

2) Wykorzystanie nowych technologii na zajęciach zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla uczniów bardziej ciekawe i inspirujące. Technika komputerowa pozwala mi urozmaicać zajęcia lekcyjne i sprawniej sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów. Mi natomiast przyniosła wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci i możliwości jakie daje – mogę uczyć nawet poza szkoła poprzez portale edukacyjne.

3) Korzystanie z możliwości jakie daje dziennik elektroniczny usprawnia kontakty zarówno z uczniami jak i rodzicami i zwiększa współpracę nauczyciela z nimi. Pozwala również nauczycielom podążać za prężnie rozwijającą się technologią.

4) Technologia TIK pozwala na prezentacją i promocję naszej szkoły. Prowadząc blog w ramach projektu ,,W-F z klasą” podejmowałem szereg zadań promujących uczniów naszej szkoły i ich sukcesy wśród społeczeństwa.

5) Udział w formach doskonalenia zawodowego i dokształcania się z zakresu nowoczesnych technologii pozwolił mi na wydajniejszą pracę dydaktyczną podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych. Uzyskane kwalifikacje pozwalają mi wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce szkolnej. Stosowanie metod aktywizujących na swoich lekcjach oraz stosowanie środków technologii XXI wieku zaprocentowało lepszymi wynikami uczniów w nauce oraz zwiększenia świadomości i odpowiedzialności zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Dzięki tym kursom posiadam umiejętności przygotowania środków i pomocy dydaktycznych oraz upowszechniania nowatorskich rozwiązań metodycznych, organizacyjnych i wychowawczych, które przekazałem innym nauczycielom w moich szkołach jak i na nauczycielskich forach internetowych i stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej jako ,,dobre praktyki”. Dzielenie się z innymi moimi doświadczeniami i umiejętnościami daje mi wielką satysfakcję.

6) Poprzez ciągłe śledzenie wielu stron internetowych związanych z edukacją podniosłem efektywność własnej pracy poprzez modyfikację działań, doskonaliłem umiejętność współpracy z uczniem zdolnym a także potrafię udzielić kompetentnej pomocy uczniom mającym trudności natury wychowawczej czy dydaktycznej..

7) Nauczyciele w szkole zwracają się z problemami natury informatycznej do mnie, pomagam im, co owocuje zwiększoną efektywnością pracy całej szkoły. Cieszy mnie to, że mogę służyć im pomocą. Często komunikujemy się drogą elektroniczną i przesyłamy wszelkie potrzebne informacje. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć. Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej przyczyniło się do ciągłego doskonalenia mojego warsztatu pracy, dzięki czemu wzrosła atrakcyjność prowadzonych zajęć i jakość pracy.

8) Prowadzenie strony internetowej pozwoliło mi na własny rozwój w tej dziedzinie, którą ciągle trzeba udoskonalać i ciągle trzeba się uczyć. W dzisiejszych czasach, strona internetowa jest głównym źródłem informacji więc prowadzone przeze mnie strony mają charakter promocyjny dla szkoły prezentujące działania społeczności szkolnej i wszelkie informacje.

Wymaganie egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

1. Brałem udział w kursach, szkoleniach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki. Wziąłem udział w powiatowym programie przeciwdziałania nałogom ,,Znajdź właściwe rozwiązanie” w ramach, którego podjąłem współpracę z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną - Działem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Limanowej. Przestudiowałem otrzymaną literaturę fachową, która pozwoliła wdrożyć program na lekcjach wychowawczych. Przeprowadziłem cykl pięciu warsztatów z uczniami pt. ,,Znajdź właściwe rozwiązanie” przeciwdziałające paleniu papierosów.

2. Jako wychowawca na bieżąco monitorowałem oraz dokonywałem częstej analizy zachowania moich uczniów i ich frekwencji, informując o nich rodziców podczas zaplanowanych spotkań lub spotkań indywidualnych. Starałem poznać możliwości, zdolności i talenty moich wychowanków, wspierałem i motywowałem ich do pracy oraz udziału w konkursach i zawodach. Zachęcałem uczniów do podejmowania wysiłku. Podjęliśmy współpracę ze szkolnym koordynatorem akcji charytatywnych – uczniowie brali udział w akcji ,,zbierania zakrętek”, ,,zbierania zużytych baterii i kaset drukujących” oraz zaangażowali się w akcję kilo i WOŚP. Podjąłem współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym – wspólnie prowadziliśmy lekcje wychowawcze dotyczące m.in. odpowiedzialności, uzależnień, motywacji do nauki, zdrowego odżywiania, asertywności. Podjąłem również współpracę z higienistką szkolną w celu zapewnienia uczniom fachowej pomocy i poczuciu bezpieczeństwa.

3. Na bieżąco analizowałem wyniki uczniów w nauce, poprzez ich zestawienia procentowe, w ramach współpracy zaś z nauczycielami zespołu matematyczno-przyrodniczego i matematyczno-informatycznego przeprowadzałem analizę wyników uczniów ,,na wstępie” – na początku roku szkolnego, po pierwszym semestrze i na koniec roku szkolnego oraz wyników sprawdzianów szóstoklasisty i egzaminów gimnazjalnych klas trzecich, która pozwoliła wysnuć wnioski do dalszej pracy.

4. Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz na zajęciach obowiązkowych z matematyki, informatyki i zajęć komputerowych szczególną opieką obejmowałem uczniów słabych, co skutkowało najczęściej poprawą ich wyników nauczania.

5. Często zasięgałem pomocy pedagoga i psychologa szkolnego w rozwiązywaniu napotkanych problemów wychowawczych i opiekuńczych.

6. Współorganizowałem akademię z okazji Święta Patrona Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz organizowałem wraz z samorządem szkolnym zabawy andrzejkowe, karnawałowe oraz zabawy na pożegnanie klas szóstych w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

7. Po raz drugi w tajnych wyborach zostałem wybrany do pełnienia funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach, wraz z którym organizowałem:
- andrzejki szkolne,
- akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- akademie z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości w szkole oraz w Chyszówkach na Przełęczy E.Rydza-Śmigłego,
- dyskoteki szkolnej,
- mikołajki szkolne,
- walentynki szkolne,
- akademię z okazji Świąt Bożonarodzeniowych, Wielkanocnych oraz Święta Patrona Szkoły,
- uroczystości zakończenia roku szkolnego i pożegnania klas trzecich.

Efekty uzyskane dzięki powyższym działaniom:

1) Udział w kursach, szkoleniach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki pozwoliły sprostać ciągle zmieniającemu się środowisku dzieci i młodzieży. Udział w projekcie ,,Znajdź właściwe rozwiązanie” pozwolił wzbogacić mi swój bagaż widomości na temat nałogów oraz umiejętności pracy z uczniami w celu przeciwdziałania nałogom. Prowadząc warsztaty z uczniami, uświadamiałem ich jakie zagrożenia na nich czyhają i jak nie dać się ponieść fantazji aby później tego żałować. Zgodnie z ankietami przeprowadzonymi wśród uczniów po realizacji warsztatów większość uczniów uzyskała świadomość zagrożenia jakie płyną z używania papierosów, alkoholu, używek, dopalaczy czy narkotyków.

2) Poprzez bieżącą analizę zachowania moich wychowanków miałem możliwość szybkiej reakcji w przypadku nieodpowiedniego zachowania, wyciągnięcia wniosków i przeprowadzeniu rozmów, co wpływało na poprawę ich zachowania. Często prowadzone rozmowy grupowe i indywidualne, zachęcanie do uczestnictwa w różnego rodzaju wspólnych akcjach oraz zaciąganie opinii wśród innych nauczycieli, pedagoga i higienistki szkoły pozwoliły na lepsze poznanie uczniów i ich integrację ze sobą oraz ze mną.

3) Częsta analiza wyników prac uczniów pomogła w modyfikowaniu działań dostosowując je do potrzeb uczniów, wyciąganiu i wdrażaniu wniosków do pracy z uczniami, co podnosiło ich wyniki w nauce.

4) Wnikliwa analiza opinii, i orzeczeń oraz współpraca z pedagogiem i psychologiem pozwoliły na udzielenie fachowej pomocy uczniom potrzebującym jej co skutkowało poprawą ich funkcjonowania w społeczeństwie szkolnym ale i również poprawą swoich osiągnięć.

5) Współpracując z pedagogiem i psychologiem szkolnym mogłem zdobyć nowe umiejętności zawodowe i doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, właściwie rozwiązywać pojawiające się problemy wychowawcze, co przełożyło się na poprawę jakości pracy szkoły.

6) Przygotowanie szkolnych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej.

7) Zostając po raz drugi opiekunem samorządu otrzymałem na swoje barki wiele dodatkowych zadań, którym starałem się jak najlepiej sprostać. Starałem się utrzymywać jak najlepszy kontakt z uczniami i zawsze służyć im pomocą. Poprzez szereg działań samorządu uczniowskiego zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy uczniami, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałem ich problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy opiekuńczo- wychowawczej.

Wymaganie egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż”

1. Przeanalizowałem statut szkoły oraz inne dokumenty i regulaminy obowiązujące w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach oraz Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach tj.: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Regulamin Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego. Zapoznałem się z prawem oświatowym, Kartą Nauczyciela, Ustawą o Systemie Oświaty, Rozporządzeniem MEN oraz śledziłem na bieżąco zmiany zachodzące w prawie oświatowym.

2. Pracowałem w zespole nauczycieli podczas analizy wyników ewaluacji zewnętrznej - ,, Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych” i sformułowałem wnioski do dalszej pracy. W ramach pracy w komisji ds. ewaluacji wewnętrznej przeanalizowałem wewnątrzszkolny program wychowawczy, którego ewaluacją zajmowałem się wraz z innymi nauczycielami tej komisji.

3. Stosuję przepisy BHP podczas pracy dydaktyczno-wychowawczej ze zwróceniem szczególnej uwagi podczas zajęć w pracowni komputerowej.

Efekty uzyskane dzięki powyższym działaniom:

1) Znajomość wszystkich dokumentów obowiązujących w szkole a zwłaszcza statutu i regulaminów obowiązujących w danej placówce jest podstawą do prawidłowego w niej funkcjonowania, zatem aby w pełni pełnić funkcję pracownika Zespoły Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach zacząłem od zapoznania z wszystkimi dokumentami tych szkół ale i również wszelkiego dostępnego prawa oświatowego – Kartą Nauczyciela, Ustawą o Systemie Oświaty i Rozporządzeniami MEN. Na bieżąco śledziłem wszelkie zmiany tego prawa aby być w pełni zorientowanym podczas swojej pracy. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

2) Ewaluacja dokumentów szkoły przyczyniła się do ich modyfikacji odpowiadającym potrzebom współczesnego światu oraz na podejmowanie działań w celu poprawy jakości pracy szkoły. Praca w komicjach pozwala na wspólną dyskusje nauczycieli nad doskonaleniem naszej pracy. Daje wiele nowych doświadczeń i wiedzy na temat działalności szkoły.

3) Zasady Higieny i Bezpieczeństwa są moim priorytetem w pracy z uczniami, często zwracam na nie uwagę uwrażliwiając ich na konsekwencje braku stosowania się do nich, co zwiększa świadomości uczniów i odpowiedzialność za swoje zachowania.

Podsumowanie

Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałem w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż moim celem było spełnienie stawianych nauczycielowi kontraktowemu niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wymagań.
Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłem osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałem się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W ciągu tych lat pracowałem zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałem się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków przy pomocy innych nauczycieli, wychowawców, pedagoga czy psychologa. Angażowałem się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłem inicjatorem i opiekunem wielu działań szkoły. Jestem przekonany, że praca dotychczasowa, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata, a entuzjazm jaki w sobie posiadam nie pozwoli mi spocząć. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z malutkich i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.