X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4
Przesłano:

Test z prawa pracy

Zad. 1
Która z wymienionych umów nie jest umową o pracę?
A. umowa o dzieło C. umowa na zastępstwo
B. umowa na czas nieokreślony D. umowa na okres próbny

Zad. 2
Potwierdzeniem zatrudnienia pracownika przez pracodawcę jest zawarcie z nim:
A. umowy zlecenia C. umowy o pracę
B. umowy o dzieło D. świadectwa pracy

Zad. 3
Umowa bezterminowa, w której pracownik i pracodawca nie oznaczają terminu końcowego, to:
A. umowa na czas wykonania pracy C. umowa na czas określony
B. umowa na zastępstwo D. umowa na czas nieokreślony

Zad.4
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić, gdy pracownik:
A. spożywa alkohol w miejscu pracy C. często choruje
B. bardzo często spóźnia się do pracy D. jest konfliktowy w stosunku do pracodawcy

Zad. 5
Pan Kowalski podpisał umowę o pracę na okres trzech miesięcy. W tym czasie pracodawca pozna kwalifikacje pracownika, a pracownik stawiane wymagania. Jaką umowę o pracę podpisał pan Kowalski:
A. umowę na czas określony C. umowę na zastępstwo
B. umowę na czas wykonania pracy D. umowę na okres próbny

Zad. 6
Małgosia otrzymuje wynagrodzenie niezależnie od efektów swojej pracy. Jaki system wynagrodzenia otrzymuje:
A. wynagrodzenie akordowe C. wynagrodzenie wg czasu pracy
B. wynagrodzenie prowizyjne D. wynagrodzenie motywacyjne

Zad. 7
Który z dokumentów reguluje zasady zawierania i rozwiązywania umów zlecenia i umów o dzieło?
A. kodeks pracy C. regulamin pracy
B. kodeks cywilny D. układ zbiorowy pracy

Zad. 8
Pracownik złamał nogę w drodze do pracy. Kto i w jakiej wysokości wypłaci świadczenie pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę?
A. 100% wynagrodzenia, ZUS C. 80% wynagrodzenia, ZUS
B. 70% wynagrodzenia, ZUS D. 90% wynagrodzenia, ZUS

Zad. 9
Pracownik otrzyma urlop z pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ponieważ nastąpiły ważne okoliczności ( ślub).Wskaż rodzaj urlopu::
A. urlop wypoczynkowy C. urlop okolicznościowy
B. urlop bezpłatny D. urlop macierzyński

Zad. 10
Kasia wystąpiła z pisemnym wnioskiem o urlop. Czas trwania tego urlopu zależeć będzie wyłącznie od ustaleń pomiędzy Kasią a pracodawcą. Okres tego urlopu nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Określ, o który urlop ubiega się Kasia?
A. urlop macierzyński C. urlop wypoczynkowy
B. urlop bezpłatny D. urlop okolicznościowy

Zad. 11
W zakładzie obowiązuje akordowy system wynagrodzeń. Ile zarobi pracownik za miesiąc styczeń, jeżeli w ciągu 20 dni wykonał 120 spodni, przy stawce akordowej 5zł/szt.?
A. 600zł C. 1200zł
B. 1000zł D. 2400zł

Zad. 12
Który z dokumentów zawiera informacje dotyczące zawierania umów o pracę i sposobów jej rozwiązywania?
A. kodeks pracy C. kodeks karny
B. kodeks cywilny D. kodeks gospodarczy

Zad. 13
Pracownik został zwolniony przez pracodawcę niezgodnie z prawem. W związku z tym postanowił dochodzić swoich praw. Do jakiego urzędu powinien się udać?
A. urzędu miejskiego C. sądu pracy
B. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych D. sądu gospodarczego

Zad. 14
Pracownik jest zatrudniony w sklepie w oparciu o umowę o pracę. Jego wynagrodzenie jest ustalane jako określony procent od wartości sprzedaży osiągniętej przez tego pracownika. Jaki system wynagrodzenia jest stosowany?
A. system wynagrodzenia za czas C. system akordowy
B. system prowizyjny D. system wynagrodzenia zasadniczego

Zad.15
Pracodawca przyjmując pracownika do pracy ma obowiązek ustalenia wysokości jego wynagrodzenia. W jakim dokumencie powinna być wpisana kwota wynagrodzenia?
A. w podaniu o pracę C. w życiorysie pracownika
B. w umowie o pracę D. w świadectwie pracy

Zad.16
Pracownik otrzyma wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy w sytuacji, gdy:
A.uczęszczał na zebranie z radnym
B. uczestniczył w szkoleniu okresowym bhp
C. 10 dni nie był w pracy i nie usprawiedliwił się
D. wyszedł po zakupy, bo zapomniał zabrać śniadania

Zad. 17
Pracodawca nie ma obowiązku:
A. udostępniania pracownikowi dokumentu, na podstawie którego zostało naliczone wynagrodzenie
B. dokonywania wypłaty w ustalonym terminie
C. wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych lub na konto bankowe
D. wypłacanie pracownikowi co miesięcznej premii

Zad.18
Nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa pracy, zajmuje się:
A. Państwowa Inspekcja Handlowa C. Państwowa Inspekcja Sanitarna
B. Państwowa Inspekcja Pracy D. Państwowa Inspekcja Skarbowa

Zad. 19
Pracownik został zwolniony z pracy z powodu umyślnego niszczenia maszyny. Który z dokumentów pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi po rozwiązaniu z nim stosunku pracy?
A. umowę o pracę C. świadectwo pracy
B. kwestionariusz osobowy D. wypowiedzenie warunków pracy

Zad. 20
Paweł skończył zasadniczą szkołę zawodową o trzyletnim okresie nauki. Następnie odbywał służbę wojskową przez 1 rok. Po tym okresie do chwili obecnej pracuje w firmie”Beta” 7 lat. Ile dni urlopu przysługuje Pawłowi ?
A. 26 C. 20
B. 18 D. 28

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.