X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39968
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Agnieszka Tacka Żmigród, 13.09.2016 r.
nauczyciel języka niemieckiego
Zespół Szkół Dwujęzycznych
w Żmigrodzie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 1 MARCA 2013 ROKU

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
(Tabela)

1. Bieżące zainteresowanie wszelkimi zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Analiza przepisów prawa oświatowego (ustaw, rozporządzeń, publikacji) oraz dokumentacji szkolnej (m.in. statutu szkoły, programu wychowawczego, regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu profilaktyki).
Właściwe zastosowanie obowiązujących przepisów w codziennej pracy.
okres stażu
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i szkoły (warsztaty metodyczne, konferencje, kursy doskonalące, szkolenia).
Zaświadczenia, certyfikaty
okres stażu
3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
Analiza wybranej literatury metodycznej i zawodowej, poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Notatki, lista pozycji, wnioski
okres stażu
4. Rozwijanie i poszerzanie umiejętności językowych uczniów poprzez stosowanie nowoczesnych metod pracy.
Stosowanie metod aktywizujących wzbogacających język ucznia, poszerzających zdobytą wiedzę, zachęcających do dalszej nauki.
Stosowanie oceniania kształtującego.
Notatki, pomoce dydaktyczne, wnioski
okres stażu
5. Badanie przyrostu umiejętności u uczniów.
Przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnostycznych dla uczniów poszczególnych klas mających na celu dokonanie szczegółowej analizy postępów tych uczniów.
Testy, zestawienia wyników, wnioski do dalszej pracy
okres stażu
1 x w semestrze
6. Organizacja konkursów, imprez, projektów.
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów językowych, imprez szkolnych, projektów wynikających z planu pracy szkoły.
Poświadczenia, dyplomy
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy dydaktycznej.
Opracowywanie i przygotowywanie planów pracy, sprawozdań, testów, materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, scenariuszy i innych pomocy naukowych przy wykorzystaniu komputera.
Korzystanie z różnorodnych materiałów zamieszczonych na stronach internetowych wydawnictw językowych oraz na platformach edukacyjnych.
Przykładowe dokumenty, potwierdzenia
okres stażu
Wykorzystywanie nośnika CD /DVD na zajęciach (filmy, słuchowiska, piosenki, ilustracje).
Korzystanie z Platformy FRONTER.
Prowadzenie dziennika elektronicznego.
Korzystanie z poczty elektronicznej podczas komunikowania się z innymi nauczycielami, wydawnictwami szkolnymi, organizatorami konkursów, organizatorami szkoleń itp.
Bieżąca analiza zmieniających się przepisów prawa oświatowego za pomocą Internetu.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla nauczycieli.
Zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych z języka niemieckiego.
Scenariusze zajęć, potwierdzenia
okres stażu
2. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Uczestniczenie w spotkaniach zespołu nauczycieli języków obcych dotyczących m.in. analizy wyników testów diagnostycznych, analizy wyników egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, form przeprowadzania konkursów językowych, projektów, imprez szkolnych, wymiany doświadczeń.
Zestawienia wyników, sprawozdania
okres stażu
3. Prezentowanie warsztatu pracy.
Opracowanie i udostępnianie nauczycielom materiałów dydaktycznych w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Opracowane materiały
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego.
Realizacja programu na zajęciach pozalekcyjnych. Rozwijanie umiejętności językowych i zainteresowań uczniów.
Program zajęć, sprawozdanie z realizacji, wnioski do dalszej pracy
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Zachęcanie uczniów do udziału w licznych wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych konkursach przedmiotowych.
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach z języka niemieckiego.
Dyplomy, podziękowania
okres stażu
2. Przygotowanie imprez szkolnych.
Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu szkolnych akcji wynikających z kalendarza
uroczystości szkolnych.
Poświadczenia, sprawozdania
okres stażu
3. Prowadzenie konsultacji z języka niemieckiego dla uczniów.
Praca z uczniem zdolnym i słabym. Indywidualne spotkania z uczniami uzdolnionymi przygotowującymi się m.in. do konkursów oraz z uczniami mającymi problemy w nauce.
Wpis w dzienniku elektronicznym, dodatkowe materiały.
okres stażu
4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego.
Rozwijanie i poszerzanie umiejętności językowych oraz zainteresowań uczniów.
Wpis w dzienniku elektronicznym, dodatkowe materiały.
okres stażu
5. Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacających metody i formy pracy z uczniami. Udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
Samodoskonalenie. Zaświadczenia, certyfikaty.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.
Nawiązanie współpracy z placówkami kulturalnymi, szkołami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną itp.
Notatki, zaświadczenia
okres stażu
2. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Udział w Dniach Otwartych, współorganizowanie imprez i konkursów międzyszkolnych.
Zaświadczenia, dyplomy
okres stażu
3. Współpraca z rodzicami uczniów.
Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły.
Notatki, zaświadczenia
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów uczniów.
Współpraca ze szkolnym pedagogiem, z nauczycielami oraz z rodzicami uczniów.
Udział w szkoleniach odnośnie w/w tematyki.
Zaświadczenia, certyfikaty, wnioski
okres stażu
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Udzielenie adekwatnej dla zaistniałego problemu pomocy i wsparcia uczniom oraz ich rodzicom.
Opis i analiza przypadku
okres stażu

Powyższy plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji ulec modyfikacji lub korekcie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.