X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39954
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W LUBLINIE
UL. IGNACEGO RZECKIEGO 10, 20-637 LUBLIN

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Okres odbywania stażu: 1 września 2016 - 31 maja 2019
Imię i nazwisko: Jacek Stworowski Nauczany przedmiot: nauczyciel wychowania fizycznego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Staż pracy: 28 lat

Cel podstawowy rozwoju zawodowego:
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikującego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe i zadania:
• podejmowanie działań, mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy;
• doskonalenie sposobu analizowania własnej pracy i podjętych działań;
• uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, służących podnoszeniu poziomu pracy szkoły i własnemu rozwojowi;
• efektywne działanie w zespołach i praca w grupie;
• wspieranie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju.

Podstawa prawna opracowania planu rozwoju zawodowego:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

ZADANIA DO REALIZACJI:
1) Realizacja stażu dotyczącego awansu zawodowego – zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
2) Poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz umiejętności – doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3) Podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej.
4) Obserwacja i analiza rozwoju uczniów.
5) Tworzenie autorskich materiałów edukacyjnych.
6) Współpraca z rodzicami.

FORMY REALIZACJI:
1a) Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,śledzenie stron internetowych MEN i CODN.Opracowanie planu rozwoju zawodowego i sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
1b) Gromadzenie i ciągła aktualizacja dokumentów związanych z awansem.
2a) Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, rady szkoleniowe) adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
2b) Aktywny udział w pracach zespołu nauczycieli wychowania fizycznego, w spotkaniach zespołu wychowawczego oraz zebraniach z Rodzicami.
2c) Samokształcenie i samodoskonalenie, poprzez studiowanie fachowej literatury pedagogicznej oraz czasopism i literatury metodycznej. Poszukiwanie publikacji w Internecie na stronach oświatowych, dyskusje na forach, wymiana
doświadczeń.
2d) Opieka nad bazą sportową i sprzętem – troska o bezpieczeństwo i estetykę obiektu.
3) Organizowanie pogadanek, konkursów, prezentacji multimedialnych, przeprowadzenie testu wiedzy o wychowaniu fizycznym i sporcie.
4a) Przeprowadzanie testów sprawności fizycznej. Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach z różnych dyscyplin sportowych.
4b) Wdrażanie uczniów do odpowiedzialnej i świadomej troski o rozwój fizyczny, poprzez proponowanie atrakcyjnych form ruchu: pływalnia, lodowisko, siłownia, wycieczki rowerowe.
5) Diagnoza potrzeb i możliwości oraz stworzenie szkolnej oferty zajęć pozalekcyjnych do wyboru dla uczniów ZSO.Plany pracy realizacji zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego.PSO z wychowania fizycznego. Wymagania edukacyjne dla uczniów z różnymi dysfunkcjami i sposoby oceniania.
6a) Organizacja indywidualnych spotkań dla Rodziców w ramach konsultacji.
6b) Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych oraz organizacji imprez szkolnych lub klasowych.

TERMIN REALIZACJI:
1a) wrzesień 2016 r. - maj 2019 r.
1b) cały okres stażu
2a) cały okres stażu
2b) według harmonogramu pracy zespołu
2c) cały okres stażu
2d) na bieżąco
3) cały okres stażu
4a) cały okres stażu
4b) cały okres stażu, według planu wyjść i wycieczek szkolnych
5) cały okres stażu
6a) raz w miesiącu
6b) według potrzeb

RODZAJ DOKUMENTACJI:
1a) wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
1b) zaświadczenia, notatki, scenariusze imprez, konspekty, referaty, plany, sprawozdania
2a) zaświadczenia, potwierdzenia
2b) protokoły ze spotkań, potwierdzenia
2c) notatki własne, wykaz literatury, zgromadzone materiały dydaktyczne
2d) potwierdzenie, dokumentacja fotograficzna
3) notatki własne, program nauczania, prace uczniów
4a) dzienniczki kontroli i oceny postępów ucznia, klasyfikacje turniejowe, sprawozdania z zawodów
4b) karty wycieczek
5) diagnoza potrzeb i możliwości, szkolna oferta zajęć do wyboru, plany pracy zajęć fakultatywnych, PSO, wymagania edukacyjne
6a) lista obecności, notatki
6b) potwierdzenie: pedagoga, wychowawcy, Rady Rodziców

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA DO REALIZACJI:
1) Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy zawodowej.
2) Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
3) Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy.

FORMY REALIZACJI:
1) Wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności, związanych z nauczaniem przedmiotu oraz zainteresowaniami.
2) Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela
3) Prowadzenie dziennika elektronicznego.
Korzystanie z programów komputerowych do:
- tworzenia dokumentacji własnej i szkolnej
- przygotowania pomocy dydaktycznych: dyplomów, tabel wynikowych, dzienniczków samokontroli i samooceny ucznia, harmonogramów
imprez sportowych, scenariuszy imprez sportowych, sprawozdań etc..

TERMIN REALIZACJI:
1) cały okres stażu
2) cały okres stażu
3) cały okres stażu

RODZAJ DOKUMENTACJI:
1) wykaz stron internetowych
2) dokumentacja własna
3) dokumentacja własna, wydruki, sprawozdania, konspekty, tabele wynikowe, dyplomy

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA DO REALIZACJI:
1) Prowadzenie lekcji pokazowych dla nauczycieli.
2) Sprawowanie opieki nad studencką praktyką pedagogiczną.

FORMY REALIZACJI:
1) Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych
dla zainteresowanych nauczycieli – dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
2) Realizacja zadań zawartych w programie praktyki

TERMIN REALIZACJI:
1) raz w roku
2) według potrzeb

RODZAJ DOKUMENTACJI:
1) scenariusze, konspekty zajęć
2) umowa z uczelnią

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA DO REALIZACJI:
1) Rozwijanie zdolności i umiejętności oraz zainteresowań sportowych uczniów.
2) Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego.
3) Udział w turniejach i zawodach związanych z profilaktyką, integracją i bezpieczeństwem.
4) Prowadzenie szkoleń dla uczniów.
5) Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami.
6) Współpraca z pielęgniarką
szkolną.

FORMY REALIZACJI:
1) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Wdrażanie uczniów do odpowiedzialnej i świadomej troski o rozwój fizyczny, poprzez proponowanie atrakcyjnych form ruchu na zajęciach dodatkowych: pływalnia, lodowisko, wycieczki rowerowe.
2a) Przygotowanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Organizowanie wycieczek szkolnych w ramach prezentacji obiektów sportowych na terenie
miasta Lublina, gdzie dzieci samodzielnie będą mogły korzystać z aktywności ruchowej: Zalew Zemborzycki – wycieczki rowerowe, Icemania – hokej i nauka jazdy na łyżwach, Aqua Lublin – pływanie, gry i zabawy.
2b) Organizacja i przeprowadzenie zajęć na lodowisku w ramach lekcji wychowania fizycznego.
2c) Organizacja i opieka nad dziećmi w czasie zawodów sportowych oraz wyjazdów na zorganizowane zajęcia dla chętnych w aqua arenie.
3) Przygotowanie uczniów do imprez sportowych organizowanych w szkole oraz na terenie miasta.
4a) Przeprowadzenie szkolenia z zakresu przepisów gier oraz sędziowania w wybranych dyscyplinach sportowych.
4b) Włączanie się do wszelkich akcji profilaktycznych.
5a) Pomoc przy organizacji uroczystości i apeli szkolnych.
5b) Opieka nad dziećmi podczas wyjazdów do kina, teatru lub wycieczek.
6) Zorganizowanie i przeprowadzenie pogadanek
dotyczących: zdrowego stylu życia, przestrzegania higieny osobistej.

TERMIN REALIZACJI:
1) cały okres stażu
2a) cały okres stażu, według potrzeb
2b) w sezonie grudzień - luty
2c) według harmonogramu wyjazdów na dany rok szkolny
3) raz w roku
4a) według potrzeb
4b) według potrzeb
5a) według potrzeb
5b) według potrzeb
6) raz w roku

RODZAJ DOKUMENTACJI:
1) sprawozdania, dzienniki zajęć pozalekcyjnych
2a) potwierdzenie Dyrekcji
2b) karty wycieczek
2c) karty wycieczek
3) karty wycieczek, podziękowanie za udział w imprezie
4a) potwierdzenie Dyrekcji, scenariusze zajęć
4b) potwierdzenie pedagoga
5a) potwierdzenia organizatora danej imprezy szkolnej
5b) karty wycieczek
6) potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA DO REALIZACJI:
1) Współpraca z doradcą metodycznym.
2) Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym.
3) Organizacja spotkania z przedstawicielami służby zdrowia.

FORMY REALIZACJI:
1) Rozmowy, szkolenia.
2) Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych i ponad gimnazjalnych w ramach kalendarza imprez organizowanych przez SZS.
3) Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Ratujemy i Uczymy Ratować, udzielaniA pierwszej pomocy przy urazach sportowych. Zorganizowanie i przeprowadzenie pogadanek dotyczących: uzależnień i ich konsekwencji, przestrzegania higieny osobistej.

TERMIN REALIZACJI:
1) cały okres stażu, według potrzeb
2) co roku, według kalendarza imprez
3) cały okres stażu

RODZAJ DOKUMENTACJI:
1) potwierdzenia, notatki
2) potwierdzenia, zdjęcia
3) sprawozdania, konspekty, potwierdzenia

§ 8 ust. 2. pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA DO REALIZACJI:
1) Diagnozowanie problemów wychowawczych i umiejętności ich rozwiązywania we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
2)Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych.

FORMY REALIZACJI:
1) Podejmowanie działań mających na celu eliminowanie problemów wychowawczych (ustalenie i zastosowanie środków zaradczych), przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży - "zdrowa rywalizacja”, "kulturalny doping".
2) Praca z uczniem: otyłym, mającym wady postawy ciała, zdolnym i wysportowanym, chorym – astma oskrzelowa.

TERMIN REALIZACJI:
1) według potrzeb, w czasie trwania stażu
2) cały okres stażu

RODZAJ DOKUMENTACJI:
1) analiza przypadku
2) plan pracy, sprawozdanie, ewaluacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.