X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39998
Przesłano:

Plan pracy rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na uzyskanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

na uzyskanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko- Agata Grochowska
Nauczany przedmiot- Kształcenie zintegrowane
Placówka Oświatowa-Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Krzesku- Królowa Niwa
Data rozpoczęcia stażu- 01.09.2015r.
Data zakończenia stażu- 31.05.2018r.

Plan opracowany w oparciu o wymagania kwalifikacyjne zawarte w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 01.03.2013r. (Dz. U. Nr 213 poz. 393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

PLANOWANE DZIAŁANIA I ZADANIA W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU SŁUŻĄ ROZWOJOWI KOMPETENCJI NAUCZYCIELA, WSPIERAJĄ ROZWÓJ SZKOŁY ORAZ SŁUŻĄ WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI DZIECKA.

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

CELE POŚREDNIE:
Doskonalenie warsztatu i metod pracy, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji dydaktyczno – wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
Stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym

§ 8, ust 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
Zapoznanie się ze zmianami w Karcie Nauczyciela oraz Prawie Oświatowym dotyczącym Karty Nauczyciela oraz Ustawy o systemie Oświaty;
Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
Udział w zespołach diagnozujących, badających określone umiejętności dzieci oraz pracę szkoły w różnych jego obszarach w zakresie wewnątrzszkolnego badania jakości pracy placówki;
Kontynuacja podjętej współpracy ze świetlicą szkolną oraz biblioteką szkolną;
Udział w przygotowaniu i realizacji imprez klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza imprez.
Różne formy promocji szkoły w środowisku lokalnym (imprezy klasowe dla rodziców i dziadków, dni otwarte );
Praca z dzieckiem zdolnym. Rozwijanie zainteresowań przez zajęcia dodatkowe dla dzieci chętnych. Przygotowanie dzieci do konkursów, akademii i innych wystąpień publicznych;
Dopasowywanie programów nauczania do możliwości i umiejętności dzieci;
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowanie projektu sprawozdania. Segregacja, skompletowanie i ocena dokumentów. Zapoznanie się i innymi sprawozdaniami dotyczącymi tematu.

§ 8, ust 2, pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Systematyczne doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, harmonogramów itp.Wykonywanie pomocy dydaktycznych (zdjęcia, plakaty, karty pracy i inne);

Redagowanie artykułów na stronę internetową szkoły - uzupełnianie jej o nowe informacje dotyczące wydarzeń w szkole;

Wyselekcjonowanie i wykorzystanie programów komputerowych przeznaczonych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

Publikacja artykułów w Internecie;

Korzystanie ze środków masowego przekazu.
Zdobywanie wiadomości, umiejętności, doświadczeń przekazywanych przez media.
Uatrakcyjnianie metod pracy z dziećmi
Przesyłanie prac plastycznych na konkursy organizowane dla dzieci przez programy edukacyjne, czasopisma i inne media.
Według potrzeb

§ 8, ust 2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i konferencjach, przekazanie uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych szkoleń;

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli;

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

§ 8, ust 2, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;
Realizowanie projektów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

§ 8, ust 2, pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Pedagogizacja rodziców - pogadanki skierowane do rodziców podczas zebrań ogólnych;

Współorganizowanie akcji i imprez szkolnych oraz czynny udział w akcjach ogólnopolskich;

Organizowanie wycieczek.

§ 8, ust 2, pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;
Nawiązanie współpracy z Komendą Policji – zaproszenie funkcjonariuszy Policji do placówki;

Współpraca przy organizowaniu akcji charytatywnych;

Pozyskiwanie sponsorów.

§ 8, ust 2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Nazwanie problemu oraz jego charakterystyka Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów. Wnioski końcowe.
Okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.