X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39834
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr MAGDALENA LEŚNIOWSKA

Imię i nazwisko: mgr Magdalena Leśniowska
– nauczyciel mianowany
Kwalifikacje: magister w zakresie pedagogiki ogólnej
licencjat w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Placówka oświatowa:Szkoła Podstawowa nr2 w Pasłęku
Ul. Sprzymierzonych 9 14-400 Pasłęk
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
tj. od 01.09.2016r. do 31.05.2019r.
Dyrektor placówki oświatowej: mgr inż. Grażyna Lewandowska

Cel główny
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
(Tabela)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego - Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących
awansu zawodowego (ustawy,rozporządzenia)
Okres stażu

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
IX. 2016r.
VIII. 2016r.
Okres stażu.
V. 2019r.
-Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Plan rozwoju zawodowego.
-Dokumentacja.
-Sprawozdanie z realizacji planu

3.Przeprowadzenie analizy własnej pracy
- Hospitacje zajęć przez dyrektora.
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Okres stażu.
- Harmonogram spotkań.
- Scenariusze zajęć.

4.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
-Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
- Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
-Tworzenie własnego warsztatu pracy,materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
Okres stażu
Zaświadczenia

5.Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
-Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
-Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
-Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
-Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
-Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
-Pisanie protokołów.
-Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
-inne
Okres stażu.
Zaświadczenia, Protokoły, Kronika przedszkolna.

6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy
- Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze itp.
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci (wystawy prac plastycznych.)
-Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach,
spartakiadach, akcjach., udział w ogólnopolskiej akcji Pt.”Akademia Aquafresh” oraz „Cała Polska czyta dzieciom”
-Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem
wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
Okres stażu.
Scenariusze zajęć, zdjęcia, prace plastyczne dzieci, zaświadczenia.

7.Wykonywanie czynności dodatkowych
-Prowadzenie pedagogizacji dla rodziców.
-Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych
Okres stażu
Scenariusze oraz zdjecia

8.Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
-Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
-Pedagogizacja rodziców.
-Konsultacje indywidualne z -rodzicami.
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
-Zajęcia otwarte dla rodziców.
-Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
-Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
-Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
-Udział w akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”- zaproszenie rodziców do przeczytania bajeczki
-Organizowanie konkursów grupowych sprzyjających spędzaniu wspólnego czasu z rodzicami
Okres stażu
Podpisy rodziców ,scenariusze uroczystości, zdjęcia.
Plany współpracy,lista obecności.

9.Współpraca ze środowiskiem lokalnym
-Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka Pedagogiczna, poczta, Straż Pożarna, Apteka
-Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. policjant itp.
-Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
-Współpraca z logopedą.
- Współpraca z Nadleśnictwem Młynary
- Współpraca z Biblioteką w Pasłęku
-Współpraca z Komisariatem Policji w Pasłęku
Okres stażu
Zdjęcia,podziękowania,potwierdzenia.
Plan współpracy, adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej - Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
-Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
- Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
-Wykorzystywanie w pracy i Internetu.
-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
-Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
Okres stażu.
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne, dokumentacja,sprawozdania, scenariusze, plany, kronika przedszkolna

2.Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola. - Aktualizowanie strony internetowej przedszkola,
-Umieszczanie zdjęć na stronie internetowej z różnych uroczystości przedszkolnych
Okres stażu.
Strona przedszkola zamieszczona w Internecie

3.Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
- Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD,VCD I DVD – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi)
-Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu
cyfrowego.
-Wykorzystywanie w zajęciach ekranu oraz projektora
Okres stażu.
Płyty DVD, VCD i CD.
Zdjęcia.


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Opublikowanie na Stronie internetowej "Planu rozwoju zawodowego” - Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
rok szkolny 2018/ 2019
Zaświadczenie,publikacja

2.Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
- Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji,opracowywanie dokumentów).
-Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w przedszkolu materiałów edukacyjnych: scenariuszy, zajęć, kart pracy,scenariuszy imprez i uroczystości przedszkolnych, itp.
- Dzielenie się swoją wiedzą podczas spotkania Zespołu Samokształceniowego
-Pedagogizacja nauczycieli
-Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach
Okres stażu.
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli
Opracowane materiały, zaświadczenie od nauczycieli

3.Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela odbywającego staż.
-Dzielenie się doświadczeniem zawodowym.
Okres stażu
Scenariusze zajęć


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie Programu wychowawczego przedszkola oraz programu
wychowawczego dla poszczególnych grup wiekowych
-Konsekwentne wdrażanie programu do realizacji
okres stażu
Zatwierdzony program,potwierdzenie dyrektora

2.Opracowanie planu działań wspierających i korygujących wszechstronny rozwój dziecka
- Realizacja zamierzonych Działań
-Zatwierdzone plany
okres stażu
wg potrzeb

3.Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych
działań.
-. Opracowanie i wdrożenie własnego programu z zakresu teatru: „Teatr widziany oczami dziecka”
Dokonanie ewaluacji wdrożonych programów.
rok szkolny 2017/2019
Program i inna dokumentacja z nim związana.


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
- Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
- Obserwacja dzieci na tle grupy.
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Okres stażu.
Scenariusze zajęć,obserwacje.

2.Praca z dzieckiem zdolnym.
- Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów
Okres stażu
wg potrzeb
Dyplomy, podziękowania,promocja przedszkola

3. Organizowanie i współorganizowanie uroczystości rodzinnych,
konkursów, uroczystości w grupie przedszkolnej
-Udział w przemarszu z okazji „Jubileuszu 719-lecia Pasłęka”
-Udział w zawodach sportowych” Spartakiada Przedszkolaków”, w których udział biorą wszystkie przedszkola z Pasłęka
-Udział w akcji ogólnopolskiej promującej aktywność fizyczną”
Okres stażu.
-Zdjęcia, dyplomy, medale

4.Wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania edukacyjnego w ramach zajęć dydaktyczno - wychowawczych
-Udział w akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”- zachęcanie do współpracy rodziców oraz dzieci starszych ze szkoły
Okres stażu
Sprawozdanie,zdjęcia


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Pasłęku
- Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.
-Współorganizowanie badań przesiewowych (wad postawy).
- Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
Okres stażu.
Opinie,potwierdzenia, zaświadczenia

2.Współpraca z przedszkolnym pedagogiem i logopedą
-Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą.
-Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi.
Okres stażu.
Potwierdzenie współpracy, zdjęcia

3.Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr2 w Pasłęku
-Zwiedzanie szkoły podstawowej.
-Udział dzieci w uroczystościach i imprezach szkolnych
-Uczestniczenie dzieci 6-letnich w lekcji przygotowanej przez dzieci uczące się w klasie pierwszej
-Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji.
Okres stażu.
Zdjęcia,podziękowania.

4.Współpraca z Komisariatem Policji w Pasłęku.
-Zapraszanie Przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi.
-Pogadanki na temat bezpieczeństwa.
Okres stażu.
Zaświadczenia,podziękowania ,potwierdzenia

5.Nawiązanie współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Pasłęku
-Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
- Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki. Zainteresowanie zawodem strażaka.
- Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
Okres stażu.
Potwierdzenie współpracy,zdjęcia, Kronika przedszkolna

7.Udział w różnych akcjach i zbiórkach
-Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”,„Pomóżmy czworonogom”, „Cała Polska czyta dzieciom.”
-Aktywny udział w organizowaniu pomocy dla dzieci z Domu Dziecka. Zebranie odzieży, książek, zabawek, słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka.
-Udział w zbiórkach: baterii, makulatury i surowców wtórnych. Okres stażu.
Potwierdzenia.
Zdjęcia


§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1.Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola.
- Pomoc rodziców w drobnych naprawach.
- Pozyskiwanie funduszy. Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola.
-Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Okres stażu.
Na bieżąco (w miarę możliwości)
Potwierdzenie Dyrektora

2.Udział w wewnątrz przedszkolnych i szkolnych imprezach integracyjnych.
-Współorganizowanie festynów rodzinnych.
Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców. Integracja grupy.
-Lepsze poznanie się (dzieci i rodziców),wywołanie miłej, radosnej atmosfery.
Okres stażu
Zdjęcia, lista obecności.

3.Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola
-Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola.
-Wykonywanie dekoracji z filcu, papieru technicznego itp.
-Ozdabianie ścian malowanymi postaciami z bajek, zwierzętami itp.
Okres stażu.
-Zdjęcia.

4.Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej
-Otrzymywanie dodatków motywacyjnych.
-Nagrody dyrektora
Okres stażu
-Dyplom.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

1.Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie
problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.