X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39804
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego
w Kaliszu, ul. Długosza 14
62-800 Kalisz

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Łukasz Strzelczyk

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maja 2019 r.

Data zatwierdzenia do realizacji..........................
Podpis dyrektora........................................

Kalisz, dnia........................................

Łukasz Strzelczyk
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu, ul. Długosza 14
Miejsce stażu
JĘZYK ANGIELSKI
Przedmiot nauczany
1.09.2016 r.
Data rozpoczęcia stażu

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Na podstawie art. 9c pkt. 3 Karty Nauczyciela proszę o zatwierdzenie mojego planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
W załączeniu przedstawiam propozycję mojego planu rozwoju zawodowego.

........................................
podpis wnioskującego

Kalisz, dn. ........................................ ........................................ podpis dyrektora

Łukasz Strzelczyk
nauczyciel języka angielskiego
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego

Data rozpoczęcia stażu 01.09.2016 r.
Czas trwania stażu do 31.05.2019 r.

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

A. Cele szczegółowe
1) Doskonalenie metod i warsztatu pracy, w tym doskonalenie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
3) Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

B. Plan działania:
Opracowując plan rozwoju zawodowego opierałem się na wymaganiach zawartych w Karcie Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (§8 ust. 2). Plan przedstawia zadania, sposoby ich realizacji oraz formy dokumentowania.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju Analiza procedur uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Przygotowania wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego. sierpień/wrzesień 2016 r.

wrzesień 2016 r.

wrzesień 2016 r. Przygotowany wniosek i plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Sukcesywne gromadzenie dowodów realizacji poszczególnych zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego. Okres stażu Zaświadczenia, notatki własne, potwierdzenia, opracowane materiały itp.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego. czerwiec 2019 r.

czerwiec 2019 r. Sprawozdanie

Ocena dorobku zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły Śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.

Współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw Oxford University Press i Macmillan. Okres stażu

Okres stażu
Wykaz interesujących pozycji książkowych, stron internetowych

Notatki własne, sprawozdanie
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje, metodyczne, warsztaty, kursy).

Współtworzenie dokumentacji szkoły: Statut, WZO, regulaminy, protokoły zebrań Rady Pedagogicznej oraz inne zgodnie z potrzebami szkoły.

Dostosowywanie Przedmiotowych Zasad Oceniania z języka angielskiego. Dostosowanie programów nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb ucznia (m.in. z upośledzeniem w stopniu lekkim, słabowidzącego).

Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody aktywizujące.

Udział w pracach zespołu humanistycznego (wymiana doświadczeń/opinii).

Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych/międzyszkolnych.

Organizowanie konkursów szkolnych/międzyszkolnych na terenie szkoły zgodnie z zapotrzebowaniami środowiska lokalnego.

Przygotowywanie gazetek tematycznych oraz gromadzenie pomocy dydaktycznych. Okres stażu

Okres stażu

wrzesień każdego roku szkolnego

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Zaświadczenia, notatki własne

Sprawozdanie

PZO, dostosowane programy

Sprawozdanie

Potwierdzenia uczestnictwa

Potwierdzenia uczestnictwa, dyplomy

Regulaminy

Sprawozdanie
3. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów Określenie potrzeb uczniów. Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia/zajęć dydaktyczno-wyrównawczych/zajęć koła języka angielskiego zgodnie z zapotrzebowaniami społeczności szkolnej. Okres stażu Dokumentacja prowadzenia zajęć
4. Przeprowadzenie analizy własnej pracy w celu oceny skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań dzieci.
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na temat satysfakcji z poziomu nauczania języka angielskiego.
Ewaluacja i samoocena prowadzonych zajęć. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Formularze ankiet, analiza ankiet, wnioski wynikające z analizy, arkusze obserwacji zajęć przez dyrektora
5. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego Przeprowadzanie sprawdzianów poziomujących na początku nowego etapu edukacyjnego. Badanie wyników nauczania języka angielskiego na zakończenie danej klasy. Opracowanie wyników i wniosków. Efektywne wykorzystywanie wniosków w pracy z uczniem. Okres stażu Analiza, sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela Korzystanie z Internetu i komputera przy przygotowywaniu sprawdzianów, kartkówek, materiałów dydaktycznych, dyplomów, planów dydaktyczno-wychowawczych, protokołów, sprawozdań i innych dokumentów szkolnych.

Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego.

Zdobywanie bieżących informacji na temat zmian prawa oświatowego i zasad uzyskiwania awansu zawodowego.

Prowadzenie zajęć języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (tablica interaktywna, rzutnik, komputer, programy komputerowe, DVD itp.).

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, słowników, encyklopedii itp.

Przeprowadzenie konkursu szkolnego, związanego z tematyką regionalną, wymagającego od uczniów wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej (prezentacja multimedialna w programie Power Point).

Redagowanie szkolnej gazetki w języku angielskim The School Times.

Wykorzystanie technologii informacyjnej do promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Wykorzystywanie szkolnej poczty elektronicznej do komunikowania się z współpracownikami oraz rodzicami. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

maj 2017 r.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Notatki własne, przygotowane materiały i opracowane dokumenty

Notatki własne

Notatki własne

Scenariusze zajęć

Notatki własne

Prace uczniów

Wydania szkolnej gazetki w formie elektronicznej

Informacje na portalu społecznościowym Facebook

Notatki własne

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1. Dzielenie się wiedzą i
umiejętnościami z
innymi nauczycielami Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych.

Dzielenie się z współpracownikami wiedzą zdobytą
na kursach i szkoleniach.

Wspólne przygotowanie i przeprowadzanie konkursów językowych na terenie szkoły.

Praca w ramach zespołu samokształceniowego – wymiana doświadczeń i opinii nauczycieli anglistów.

Publikacja wybranych scenariuszy zajęć języka angielskiego w Internecie. Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Potwierdzenia współpracy z nauczycielami

Potwierdzenia współpracy z nauczycielami

Potwierdzenia współpracy z
nauczycielami

Notatki własne

Publikacje w Internecie
2. Opracowanie i udostępnienie materiałów językowych Przygotowywanie i udostępnianie nauczycielom pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, scenariuszy imprez szkolnych itp. w bibliotece szkolnej. Wzbogacenie zasobów biblioteki szkolnej.
Okres stażu
Scenariusze, materiały dodatkowe

3. Prowadzenie zajęć
otwartych dla
nauczycieli Przygotowanie zajęć z języka angielskiego prezentujących innowacyjne metody pracy z dziećmi. Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Okres stażu Scenariusze zajęć, potwierdzenie Dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1. Opracowanie i wdrożenie programu kółka języka angielskiego i planu działań wychowawczych Realizacja programu na zajęciach kółka języka angielskiego iEnglish. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauce języka docelowego (komputer, Internet, programy komputerowe).

Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy zgodnego z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki szkoły. Rok szkolny 2017/2018

Okres stażu

Opracowany program działań

Opracowany plan pracy wychowawczej

2. Przygotowanie scenariusza spotkań
dla rodziców w ramach pedagogizacji Spotkanie, prelekcja, prezentacja multimedialna
na temat związany z aktualnymi potrzebami środowiska lokalnego.
Rok szkolny 2018/2019 Scenariusz
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1. Organizowanie i przeprowadzenie szkolnych/międzyszkolnych konkursów językowych Organizowanie i współorganizowanie konkursów szkolnych/międzyszkolnych (Projekt przewodnika po wybranym kraju anglojęzycznym, Dyktanda z języka angielskiego, Olimpiada języka angielskiego, iKalisz – prezentacja multimedialna o Kaliszu itp.).
Okres stażu Regulaminy konkursów, zdjęcia
2. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów Przygotowywanie uczniów i udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych oraz konkursach międzyszkolnych (wytypowanie uczniów, dostarczenie niezbędnych materiałów do przygotowania się, pomoc w przygotowaniu do konkursu, bieżące konsultacje z uczniami).
Okres stażu Potwierdzenie, dyplomy
3. Integracja społeczności szkolnej Włączenie się do organizacji Dnia Otwartego szkoły. Współorganizowanie wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego dyskotek szkolnych. Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza imprez oraz planu pracy szkoły. Pomoc w organizowaniu wycieczek klasowych/szkolnych. Okres stażu Potwierdzenia, scenariusz występu
4. Pełnienie roli wychowawcy klasy Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. Działania na rzecz integracji zespołu klasowego (rozmowy, imprezy szkolne, wycieczki). Współpraca z pedagogiem i pielęgniarką szkolną. Rozwiązywanie bieżących problemów, organizowanie samopomocy koleżeńskiej. Okres stażu Zapisy w DZIENNIKU WYCHOWAWCY i DZIENNIKU LEKCYJNYM

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1. Współpraca z biblioteką szkolną Zachęcanie uczniów do czytania książek, poszerzania wiedzy dzięki literaturze, wykorzystywanie zasobów biblioteki w czasie zajęć. Okres stażu Potwierdzenia współpracy
2. Współpraca z rodzicami Zebrania, rozmowy indywidualne wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych, pedagogizacja rodziców. Okres stażu Protokoły, potwierdzenia w DZIENNIKU WYCHOWAWCY
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, pielęgniarką, kuratorami, sądem i policją. Organizowanie spotkań uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym. Udzielanie rodzicom wskazówek ułatwiających dotarcie do odpowiednich instytucji świadczących pomoc dzieciom (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna). Analiza indywidualnych potrzeb uczniów w zespołach. Spotkania, rozmowy, konsultacje. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych. Propagowanie zdrowego trybu życia, konsultacje dotyczące stanu zdrowia poszczególnych uczniów. Okres stażu Notatki własne, zapisy w DZIENNIKU LEKCYJNYM, DZIENNIKU WYCHOWAWCY, Suplemencie do DZIENNIKA WYCHOWAWCY (pomoc pp)
4. Współpraca z doradcą metodycznym i wydawnictwami Konsultacje w sprawie: planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego; doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych; rozwijaniu umiejętności metodycznych; podejmowaniu działań innowacyjnych.
Utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami wydawnictw w celu poznawania nowości wydawniczych i trendów w nauczaniu. Okres stażu

Okres stażu Notatki własne

Notatki własne

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
1. Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków. Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go. Okres stażu Opis przypadków
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami Konsultacje, rozmowy indywidualne, rozmowy telefoniczne, udział w spotkaniach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizacja zaleceń. Okres stażu Zapisy w DZIENNIKU WYCHOWAWCY, DZIENNIKU LEKCYJNYM, Suplemencie do DZIENNIKA WYCHOWAWCY (pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

*W trakcie trwania stażu plan rozwoju zawodowego może ulec zmianie.

OPRACOWAŁ: mgr Łukasz Strzelczyk - ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.