X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39842
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko: mgr Aneta Maniak
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2016 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Miejsce pracy i odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Zadania do wykonania
1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Formy realizacji
- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
- Udział w pracach zespołu przedmiotowego, zespołu wychowawczego, zespołu ewaluacyjnego.
- Wdrażanie Szkolnego Programu Wychowawczego, Profilaktycznego i harmonogramu imprez klasowych oraz szkolnych.
- Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Współorganizowanie uroczystości szkolnych.
- Organizacja i współudział w organizowaniu wycieczek klasowych i szkolnych.
- Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych.
Terminy realizacji
Zgodnie z terminami posiedzenia Rady Pedagogicznej
IX 2016r., 2017r., 2018r.
Okres stażu
Wg kalendarza imprez szkolnych oraz klasowych
Sposób dokumentowania
Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej i zespołów
Wpisy w dzienniku zajęć
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Karty wycieczek
2. Współpraca z rodzicami.
Formy realizacji:
- Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dzieci, konsultacje, spotkania indywidualne i grupowe.
- Prowadzenie zebrań z rodzicami.
- Współpraca z trójką klasową.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkolnych oraz klasowych.
- Pedagogizacja rodziców.
- Pozyskiwanie rodziców do współpracy ze szkołą.
Termin:
Okres stażu
Sposób dokumentowania:
Potwierdzenie opiekuna stażu
Wpisy w dzienniku zajęć
3. Współpraca ze strukturami samorządowymi wspomagającymi pracę dydaktyczno-wychowawczą.
Formy realizacji:
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieluniu, uwzględnianie w działaniu własnym opinii i zaleceń PPP w stosunku do wychowanków.
- Nawiązanie współpracy z ZHP Hufiec Łask, założenie i prowadzenie gromady zuchowej.
- Udział w akcjach organizowanych przez PCK.
Termin realizacji:
Okres stażu
Sposób dokumentowania:
Wpisy w dzienniku zajęć
Notatki
Potwierdzenie współpracy

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Zadania do wykonania:
1. Prowadzenie zajęć otwartych (w ramach zespołu samokształceniowego i dla nauczycieli), opracowywanie tematów na szkoleniowe rady samokształceniowe.
Formy realizacji:
- Hospitacja.
- Opracowanie scenariuszy zajęć i tematów na rady samokształceniowe
- Konsultacja, analiza, ewaluacja.
Termin realizacji:
Okres stażu
Sposób dokumentowania:
Scenariusze zajęć
Wnioski do zajęć
Materiały szkoleniowe
2. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli (w ramach zespołu samokształceniowego).
Formy realizacji:
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
Termin realizacji: Okres stażu
Sposób dokumentowania:
Wnioski do zajęć
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
Formy realizacji:
- Uczestniczenie w:
• Konferencjach metodycznych,
• Kursach,
• Warsztatach,
• Seminariach,
• Radach szkoleniowych.
Termin realizacji:
Okres stażu
Sposób dokumentowania:
Zaświadczenia
Protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych
4. Samodzielne studiowanie literatury i prasy fachowej.
Formy realizacji:
- Współpraca z biblioteką szkolną.
- Czytanie literatury naukowej o tematyce psychologicznej, pedagogicznej oraz o tematach pokrewnych mających przełożenie na pracę w szkole.
Termin realizacji:
Okres stażu
Sposób dokumentowania:
Lista spisanych pozycji naukowych

§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Zadania do wykonania.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji:
- Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego:
• Ustawy.
• Rozporządzenia.
- Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji:
IX 2016 r.
Sposób dokumentowania:
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Poprawnie napisany plan rozwoju zawodowego
2. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania szkoły.
Formy realizacji:
Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych:
 Ustawa o systemie oświaty,
 Karta Nauczyciela,
 Rozporządzenie o podstawie programowej,
 Rozporządzenie w sprawie zasad i organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Okres stażu
Akty prawne
3. Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego. - Indywidualne studium prawa oświatowego. Okres stażu Zaświadczenie opiekuna stażu
4. Udział w Radach Pedagogicznych i szkoleniowych. - Uczestniczenie w radach pedagogicznych i szkoleniowych podejmujących w/w temat. Zgodnie z harmonogramem Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
5. Znajomość i posługiwanie się dokumentacją szkolną.
Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki:
- Statut Szkoły,
- Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny,
- WSO,
- Regulaminy wewnątrzszkolne oraz inne dokumenty.
Każdego roku szkolnego
Okres stażu
Notatki
Wykaz dokumentów

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania.
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego i planowanie własnego rozwoju.
Formy realizacji:
- Analiza dokumentów prawnych, przepisów prawa oświatowego związanych z awansem nauczyciela.
- Analiza dokumentów szkolnych: Pięcioletni Plan Pracy Szkoły, Roczny Plan Pracy Szkoły.
- Śledzenie stron internetowych MEN.
- Założenie Teczki Awansu Zawodowego.
IX 2016 r.
Okres stażu
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Teczka „Awans Zawodowy”
2. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji:
- Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.).
Okres stażu Zaświadczenia, świadectwa,
scenariusze zajęć,zdjęcia, itp.
3. Współpraca z opiekunem stażu.
Formy realizacji:
- Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
1. Rozmowa, zawarcie kontraktu, ustalenie zasad współpracy.
2. Opracowanie harmonogramu spotkań.
3. Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć.
4. Korzystanie z pomocy opiekuna stażu w prawidłowym sformułowaniu planu rozwoju zawodowego oraz jego właściwej realizacji w okresie stażu.
IX 2016 r.
Okres stażu
Kontrakt
Harmonogram spotkań
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Formy realizacji:
- Obserwacja zajęć i różnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez opiekuna stażu i innych nauczycieli / wychowawców.
- Omówienie obserwowanych zajęć.
Wg harmonogramu
Okres stażu
Wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
5. Prowadzenie zajęć lub innych form pracy w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
Formy realizacji:
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły.
- Omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły (konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza).
Wg harmonogramu
Scenariusze zajęć
Wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)
6. Organizowanie, planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w klasie.
Formy realizacji:
- Opracowanie rocznych planów pracy;
- Opracowanie planu, programu pracy wyrównawczej;
- Opracowanie planu, programu pracy terapeutycznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne);
- Przygotowanie programów zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania wychowanków;
- Opracowanie programu wychowawczego klasy;
- Przygotowanie kalendarza imprez klasowych oraz wycieczek i wyjść;
- Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: dziennik zajęć, arkusze obserwacji dziecka;
- Opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej.
- Dokonywanie ewaluacji programów. Okres stażu Zaświadczenie dyrektora szkoły o prawidłowym planowaniu i prowadzeniu dokumentacji pedagogicznej
Teczka wychowawcy
Wpisy w dzienniku
7. Organizacja i współorganizacja imprez w klasie, szkole oraz włączenie się w organizowanie różnorodnych konkursów szkolnych. - Organizacja imprez klasowych oraz współorganizacja imprez szkolnych.
Formy realizacji:
- Opracowanie scenariuszy, materiałów, dekoracji.
- Przygotowanie konkursów, dyplomów, podziękowań.
Okres stażu
Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych ]
Scenariusze
Zdjęcia
Regulaminy konkursów
8. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Formy realizacji:
- Stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic rozwojowych i ich zainteresowań.
- Wyszukiwanie innowacyjnych metod i wprowadzanie ich elementów w pracy dydaktycznej.
- Gromadzenie materiałów dotyczących innowacyjnych metod pracy.
Okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
Wykaz materiałów
9. Przygotowanie i prowadzenie zajęć.
Formy realizacji:
- Opracowanie scenariuszy lub korzystanie z gotowych. Okres stażu
Wpisy w dzienniku
10. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych.
Formy realizacji:
- Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym doskonaleniu:
• uczestniczenie w radach szkoleniowych,
• udział w radach samokształceniowych,
• udział w zajęciach koleżeńskich realizowanych przez innych nauczycieli,
• przeprowadzenie zajęć koleżeńskich.
- Aktywne uczestnictwo w zewnętrznym doskonaleniu:
• Udział w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, seminariach.
- Czytanie literatury pedagogicznej.
- Śledzenie stron internetowych.
- Nawiązanie kontaktów interpersonalnych z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela i umiejętności zawodowych.
Okres stażu
Zaświadczenia
Notatki
Potwierdzenia
11. Tworzenie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
Formy realizacji:
- Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki zawodowej.
- Stosowanie w pracy dydaktycznej aktywnych metod, ewaluacja ich skuteczności.
- Opracowanie i uzupełnianie zaplecza materiałów i pomocy dydaktycznych.
- Konstruowanie sprawdzianów i testów badających umiejętności uczniów.
- Dbanie o estetykę i wystrój klasy.
Okres stażu
Wykaz pomocy, materiałów
Potwierdzenie opiekuna stażu
12. Współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami. - Współpraca z Gronem Pedagogicznym w szkole.
Formy realizacji:
- Nawiązanie współpracy z nauczycielami innych placówek.
- Współpraca i konsultacje w zakresie pracy pedagogicznej ze specjalistami (pedagogiem, logopedą itp.)
Na bieżąco przez okres stażu
Notatki
Potwierdzenia
13. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, klasowej.
Formy realizacji:
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej:
- prowadzenie dziennika zajęć- dziennik Librus ,
- prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych,
- założenie i prowadzenie teczki wychowawcy.
Okres stażu
Wpisy do dziennika zajęć
Teczka wychowawcy
14. Obserwacja i analiza możliwości dzieci.
Formy realizacji:
- Zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi (karty obserwacji, ankiety).
Okres stażu
Sporządzenie dokumentacji
15. Dokonywanie diagnoz wstępnych, śródrocznych i końcoworocznych w każdym roku nauki.
Formy realizacji:
- Opracowanie testów, sprawdzianów diagnozujących oraz kartoteki wyników.
Okres stażu
Sporządzenie dokumentacji
16. Organizowanie wycieczek.
Formy realizacji:
- Organizowanie wycieczek klasowych oraz międzyklasowych zgodnych z programem i treściami nauczania.
- Opracowanie kart wycieczek.
Okres stażu
Zdjęcia
Sprawozdania z wycieczek
Karty wycieczki
17. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania klasy i szkoły.
Formy realizacji:
- Wyszukiwanie sponsorów.
- Współpraca z rodzicami.
Okres stażu
Potwierdzenia opiekuna stażu
18. Samoocena własnej pracy.
Formy realizacji:
- Analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena).
- Analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela poprzez ogląd osiągnięć uczniów (ocena skuteczności działań dydaktyczno-wychowawczych).
Okres stażu
Plan rozwoju zawodowego
Autorefleksja
Ewaluacja
19. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji:
- Opracowanie i uporządkowanie dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych zgromadzonych podczas trwania stażu.
- Omówienie projektu sprawozdania z opiekunem stażu. 2019 r.
V 2019 r.
Sprawozdanie
20. Przygotowanie sprawozdania przedłożonego dyrektorowi szkoły.
Formy realizacji:
- Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
I,VI 2017 r.
I, VI 2018 r.
I, VI 2019 r.
Sprawozdanie

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania.
1. Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej.
Formy realizacji:
- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, pozaszkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia).
- Zebrania z rodzicami.
- Indywidualne kontakty z dzieckiem.
- Rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i ich potrzeb.
- Systematyczne kontakty z rodzicami przez dziennik internetowy Librus.
Okres stażu Notatki
Wpisy w dzienniku
Listy obecności
2. Utrwalanie wiedzy na temat praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka
Formy realizacji:
- Przypomnienie dzieciom i rodzicom praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć
3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami i stowarzyszeniami.
Formy realizacji:
- Współpraca z PPP:
• - kierowanie dzieci na badania psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie opinii.
- Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem „Tratwa”, realizacja programów profilaktycznych.
Okres stażu
Opinie
Zapisy w dzienniku zajęć
4. Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym, logopedą.
Formy realizacji:
- Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga i logopedy do rozwiązywania problemów.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć
5. Diagnozowanie dzieci i rozwijanie ich zainteresowań. - Obserwacja.
Formy realizacji:
- Rozmowy z rodzicami.
- Organizowanie zajęć na tematy interesujące dzieci tematy.
- Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
- Organizowanie wycieczek.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć
Notatki
6. Realizowanie zadań pomocy psychologiczno-pedagogicznej. - Diagnozowanie trudności edukacyjnych wychowanków.
- Systematyczna praca indywidualna.
- Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów:
• z trudnościami w nauce (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze),
• z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, posiadającymi opinię PPP (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne).
- Opracowanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć
7. Opieka nad uczniem zdolnym.
Formy realizacji:
- Organizowanie zajęć dodatkowych.
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach. Okres stażu Dyplomy
Wpisy w dzienniku zajęć
8. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę. Wykorzystanie zasobów lokalnych do potrzeb edukacyjnych. - Stwarzanie okazji do poznawania przez dzieci najbliższego środowiska lokalnego poprzez nawiązanie współpracy z : biblioteką, muzeum, strażą pożarną, policją itp.
Okres stażu
Zdjęcia
9. Poszerzenie oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły.
Formy realizacji:
- Opracowanie i wdrożenie programu gromady zuchowej.
- Założenie i prowadzenie gromady zuchowej.
Okres stażu
Potwierdzenie Komendanta Hufca
10. Podejmowanie działań na rzecz pomocy społecznej. Udział w akcjach charytatywnych np.:
- Udział w szkolnej akcji charytatywnej „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”;
- Udział w ogólnopolskiej akcji „Gorączka złota”; Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć
Potwierdzenie opiekuna stażu
11. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
- Spotkania z higienistką szkolną, policjantem.
- Udział w konkursach promujących zdrowie i bezpieczeństwo .
- Udział w programach profilaktycznych „Mleko z klasą” oraz „Owoce i warzywa w szkole”.
- Realizacja programów profilaktycznych lub ich elementów wg oferty.
Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć
12. Podjęcie działań propagujących ochronę środowiska. - Włączanie się w akcje o charakterze ekologicznym (np. Tydzień Ekologiczny w szkole, Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka, makulatury, puszek, nakrętek, baterii).
Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć
Potwierdzenie opiekuna stażu
13. Współorganizacja i udział dzieci w konkursach organizowanych przez szkołę i inne instytucje. - Przygotowanie dzieci do konkursów, występów szkolnych i pozaszkolnych.
Okres stażu
Zdjęcia
Dyplomy
Podziękowania

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania.
1. Systematyczne korzystanie z internetu, komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych. - Wyszukiwanie w internecie potrzebnych do pracy artykułów, scenariuszy i wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
Na bieżąco przez
cały okres stażu
Kserokopie
Scenariusze
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej.
- Korzystanie z prezentacji multimedialnych.
- Korzystanie z zasobów Internetu jako źródła informacji (np. słowniki, encyklopedie multimedialne, strony edukacyjne).
- Korzystanie z dziennika elektronicznego E-librus.
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
- Korzystanie na lekcjach oraz na zajęciach pozalekcyjnych z programów edukacyjnych.
Okres stażu
Zaświadczenie opiekuna stażu
Wykaz programów
Przykładowe scenariusze zajęć
3. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentów i narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla uczniów i rodziców.
- Korzystanie z komputera, programów komputerowych:
• podczas tworzenia dokumentacji szkolnej;
• opracowywania narzędzi badawczych;
• przygotowywania pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, dyplomów, zaproszeń etc.;
• Opracowania materiałów dla rodziców;
• pisania ocen półrocznych i końcoworocznych.
- Tworzenie własnych prezentacji multimedialnych dotyczących: tematyki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, problemów edukacyjnych. Okres stażu Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane przy pomocy komputera.
4. Promocja działań szkoły poprzez internet. Prowadzenie fanpage’a grupy zuchowej na stronie www.facebook.com- publikowanie zdjęć, informacji związanych z pracą gromady zuchowej
Okres stażu
Adres strony internetowej grupy
5.Publikacje w Internecie.
- Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju oraz sprawozdania z przebiegu stażu oraz wybranych scenariuszy zajęć lub materiałów dydaktycznych.
Okres stażu
Adres strony internetowej

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. - Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i umiejętności wychowawczych.
Okres stażu
Zaświadczenia
2. Gromadzenie i studiowanie literatury, aktywna praca nad samokształceniem.
- Poszukiwanie nowych rozwiązań.
- Samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty i pomocy społecznej.
- Korzystanie z ofert wydawniczych.
- Śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych, pozycji książkowych i czasopism.
Na bieżąco w okresie stażu
Notatki
Bibliografia
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
- Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie aktywizujących metod w pracy wychowawczo-dydaktycznej.
- Prowadzenie zajęć w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- Realizacja planów, programów profilaktycznych.
Na bieżąco w okresie stażu
Wpisy w dzienniku zajęć
4. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Identyfikacja problemów dotyczących dzieci. Podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej.
- Współpraca z rodzicami.
Okres stażu
Zapisy w dzienniku
Notatki
Karty obserwacji dzieci

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania.
1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty. - Analiza aktów prawnych.
Okres stażu
Zbiór aktów prawnych
2. Aktualizacja wiedzy na temat prawa oświatowego. - Samodzielna lektura przepisów.
Notatki
3. Znajomość i stosowanie przepisów dotyczących opieki i pomocy społecznej.
Zapoznanie się z:
- Konwencją o Prawach Dziecka,
- Rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- Rozporządzeniem dotyczącym funkcjonowania poradni psychologiczo-pedagogicznych.
Okres stażu
Zbiór aktów prawnych
4. Aktywne uczestnictwo
w tworzeniu podstawowych dokumentów szkolnych.
- Udział w radach pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
Okres stażu
Listy obecności

* Za zgodą Dyrekcji plan rozwoju w okresie stażu może ulec modyfikacji.

...............................

Zatwierdzam do realizacji:

Wieluń., ...........................
........................................
(Data)
(Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.