X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39802
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko:

Zajmowane stanowisko:

Nazwa placówki, w której odbywa się staż:
Posiadany stopień awansu zawodowego:

Czas trwania stażu :

Rozpoczęcie stażu:

Zakończenie stażu:
mgr Anna Pecuch

nauczyciel bibliotekarz

Zespół Szkół w Torzymiu

nauczyciel mianowany

2 lata 9 miesięcy

1.09.2016r.

31.05.2019r.

Podstawa prawna opracowania planu: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

L.p.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
DOKUMENTACJA
TERMIN

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego - zadania organizacyjne

1.

Poznanie procedur związanych z uzyskaniem stopnia
awansu zawodowego.
a) analiza przepisów prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
- zestawienie przestudiowanych przepisów.
VIII/IX 2016
2.
Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego oraz wniosku o rozpoczęcie stażu.
a) opracowanie i złożenie Plan Rozwoju Zawodowego,
b) opracowanie wniosku.
- Plan Rozwoju
Zawodowego,
- wniosek.
IX 2016
3.
Dokumentowanie realizacji Planu
Rozwoju Zawodowego.
a) złożenie teczek i dokumentowanie dorobku zawodowego.
- świadectwa, dyplomy, scenariusze, konspekty itp.
na bieżąco

4.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
a) opracowanie zgromadzonej dokumentacji,
b) opis i analiza dokonań,
c) sformułowanie wniosków.
- sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
VI 2019
5.
Złożenie wniosku o postępowanie
kwalifikacyjne.
a) sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne,
b) załączenie do wniosku wymaganej dokumentacji.

- poprawnie sformułowany wniosek wraz z dokumentacją.
VI 2019
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy, podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa, pedagogiki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
a) udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrz-szkolnym doskonaleniu nauczycieli: szkolenia, kursy, warsztaty, spotkania informacyjne dla bibliotekarzy w Bibliotece Pedagogicznej w Sulęcinie
b) samokształcenie: studiowanie literatury fachowej i czasopism, wymiana doświadczeń z bibliotekarzami,
c) odwiedzanie bibliotecznych stron internetowych i forum, na których poruszane są problemy biblioteczne.
- zaświadczenia;
- wykaz lektur i stron internetowych;
cały okres stażu
2.
Przeprowadzenie przedsięwzięcia mającego na celu podniesienie jakości pracy bibliotekarza i rozwój biblioteki szkolnej.
a) pozyskiwanie funduszy na rzecz biblioteki szkolnej oraz darów dla biblioteki,
b) współpraca z księgarniami – poszukiwanie potrzebnych pozycji i wyszukiwanie najkorzystniejszych ofert,
c) nawiązanie współpracy z wydawnictwami,
d) gromadzenie odpowiedniej literatury;
e) aktualizacja księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.
- podsumowanie podjętych działań,
- strona www biblioteki.

cały okres stażu
3.
Podjęcie inicjatywy:
- przeniesienia zasobów bibliotecznych z budynku szkoły podstawowej do gimnazjum.
- technicznego odnowienia księgozbioru.
a) przeniesienie i uporządkowanie księgozbioru bibliotecznego za szkoły podstawowej,
b) systematyczny przegląd woluminów, renowacja zniszczonych książek.
- uporządkowany i odnowiony księgozbiór.

IX 2016
na bieżąco
4.
Cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji uczniów i pracowników szkoły.
a) analizowanie stanu czytelnictwa w szkole,
b) pogadanki propagujące czytelnictwo w celu pozyskania uczniów stroniących od książki,
c) podejmowanie działań mających na celu poznanie preferencji czytelniczych użytkowników: plakat nowości książkowych.
- podsumowanie poziomu czytelnictwa,
- sprawozdanie.
2 razy w roku szkolnym
5.
Przeprowadzanie zajęć z Edukacji Czytelniczej i Medialnej.
a) propagowanie czytelnictwa wśród uczniów,

- harmonogramy spotkań,

cały okres stażu
6.
Organizowanie (współudział w organizacji) i przeprowadzenie działań na rzecz promocji szkoły.
a) przeprowadzenie konkursów, przedstawień bożonarodzeniowych, wigilii dla niepełnosprawnych,
b) przeprowadzenie kiermaszów książek,
c) przygotowywanie ogłoszeń, zaproszeń, plakatów, dyplomów na imprezy szkolne,
d) wybór i zamawianie nagród.
- wykaz przeprowadzonych konkursów, kiermaszów,
- podsumowania,
- potwierdzenia Dyrektora

wg potrzeb szkoły

7.
Doskonalenie kompetencji wychowawczych
a) rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i szkolnej
wychowanków.
- dokumentacja wychowawcy
na bieżąco
8.
Współpraca z rodzicami
a) spotkania z rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych,
b) pedagogizacja rodziców
- dokumentacja wychowawcy
na bieżąco
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej.
a) opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego,
b) sporządzanie prezentacji, scenariuszy i innych środków dydaktycznych potrzebnych w pracy nauczyciela,
a) opracowanie i przygotowanie materiałów do gazetek i wystaw z wykorzystaniem komputera,
b) korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu,
c) zestawienie czytelnictwa w postaci tabelarycznej.
- prezentacje,
- gazetki,
- przykładowe zestawienia.
na bieżąco
2.
Wykorzystanie komputera w pracach na rzecz szkoły.
a) tworzenie prezentacji na potrzeby różnych wydarzeń szkolnych, zajęć, zebrań z rodzicami,
b) projekty i wykonanie zaproszeń, plakatów, dyplomów, dekoracji itp.
c) wyszukiwanie materiałów dla nauczycieli w Internecie (materiały dydaktyczne, scenariusze).
- prezentacje multimedialne,
- scenariusze

wg potrzeb
3.
Wykorzystanie komputera do usprawnienia pracy biblioteki.
a) praca w programie Biblioteka Szkolna Librus,
b) pisanie rocznych planów pracy i sprawozdań,
c) zamawianie książek w księgarniach internetowych za pomocą odpowiednich formularzy lub e-maili.
d) kontakty e-mailowe z nauczycielami bibliotekarzami.
- program Biblioteka Szkolna Librus
na bieżąco
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1.
Współpraca z nauczycielami.
a) gromadzenie i udostępnianie materiałów metodycznych opracowanych przez nauczycieli oraz opracowań własnych (np. scenariusze),
b) gromadzenie scenariuszy imprez i inscenizacji.
- potwierdzenia,
- wykazy.
na bieżąco
2.
Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem oraz pomysłami dotyczącymi mojej pracy z innymi nauczycielami.
a) udział w spotkaniach informacyjno – szkoleniowych w Bibliotece Pedagogicznej w Sulęcinie: Sieć Współpracy i Samokształcenia Bibliotekarzy Szkolnych Powiatu Sulęcińskiego – „Jak skutecznie zachęcać do czytania”.
b) uczestnictwo w pracach Zespołu do spraw pomocy psychologiczno -pedagogicznej.
- zaświadczenia

- protokoły
wg harmono-gramu spotkań

3.
Prowadzenie lekcji otwartych.
a) prowadzenie lekcji bibliotecznych,
b) opracowanie scenariuszy zajęć.
- przykładowy scenariusz.
na bieżąco
4.
Bieżące informowanie nauczycieli o nowościach w zbiorach bibliotecznych.
a) przygotowanie informacji i umieszczanie ich na gazetce bibliotecznej bądź w pokoju nauczycielskim.
- potwierdzenia.
na bieżąco
5.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
a) umieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.

- adres strony internetowej.
w trakcie stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu.
a) opracowanie programu,
b) wdrożenie inicjatywy.

- program autorski,
- zaświadczenie dyrektora.
w trakcie stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

1.
Organizowanie spotkań autorskich.
a) Spotkanie z pisarzem.
- potwierdzenia.
wg potrzeb
2.
Organizowanie wyjazdów i wycieczek szkolnych.
a) organizacja wycieczek szkolnych,
b) wyjazd do kina, teatru,
c) kręgielni.
- karty wycieczek.
wg harmono-gramu
3.
Organizowanie imprez o zasięgu lokalnym
a) przedstawienia bożonarodzeniowe,
b) spotkania wigilijne dla niepełnosprawnych.
- potwierdzenie dyrektora
wg harmono-gramu
4.
Udział w pracach komisji konkursowych
a) udział w jury w konkursach szkolnych recytatorskich, plastycznych itp.)
- potwierdzenie dyrektora
wg potrzeb

asystentem rodziny.

2.
Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Sulęcinie, Gminną Biblioteką Publiczną w Torzymiu,
Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp
a) współpraca z bibliotekarzami w celu wypożyczeń międzybibliotecznych,
b) informacja o własnych zasobach,
c) uczestnictwo w organizowanych przez biblioteki imprezach,konkursach, grach, akcjach.
- wykaz spotkań,
- potwierdzenia.
wg harmono-gramu
3.
Współpraca z pielęgniarką szkolną.
a) dbanie o zdrowy rozwój ucznia i higieniczny tryb życia.
- potwierdzenie dyrektora
-dokumentacja wychowawcy
okres stażu
4.
Współpraca z wydawnictwami oraz z księgarniami i hurtowniami taniej książki.
d) pozyskiwanie książęk – gratisów i nagród,
e) zakup książek po atrakcyjnych cenach na nagrody w konkursach i na koniec roku szkolnego.
- potwierdzenie dyrektora
okres stażu
5.
Współpraca ze świetlicą szkolną.
a) zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej.
- harmonogram spotkań
okres stażu
6.
Współpraca z instytucjami o charakterze pedagogicznym i społecznym.
a) stała współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – pedagogiczną w Sulęcinie w ramach realizacji zadań na rzecz ucznia,
b) systematyczny kontakt z kuratorem sądowym.
-potwierdzenia, opinie
wg potrzeb
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.
Umiejętne rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
a) opis i analiza dwóch przypadków, z którymi można się spotkać w szkole lub bibliotece szkolnej.
- pisemne opracowanie problemów.
cały okres stażu

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
(podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.