X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39792
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

(Aneks z dnia 15. 09. 2018 r.)

Imię i nazwisko: mgr Emilia Jankowska-Banaś
Placówka oświatowa: Zespół Szkół w Mogilnie
Stanowisko: nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Renata Lepsza
Imię i nazwisko dyrektora placówki oświatowej: mgr Zbigniew Grzechowski

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego: Karta Nauczyciela (rozdz. 3a dot. awansu zawodowego nauczycieli), Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 r. oraz 16 sierpnia 2018 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniem MEN z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego,

Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu i rozpoczęcie ścisłej współpracy.

Korzystanie z pomocy opiekuna
w prawidłowym sformułowaniu wniosku, planu rozwoju i sprawozdania.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (dwa razy w ciągu semestru).

Obserwowanie lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu.

Omawianie przeprowadzonych
i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia i ewaluacji własnych
oraz obserwowanych zajęć.

3.
Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej
Opracowanie rocznych planów wynikowych z podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych

Opracowanie planu pracy wychowawcy i planu pracy samorządu klasowego;

Ewaluacja planów wynikowych

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Konstruowanie i analizowanie testów, sprawdzianów i innych narzędzi pomiaru dydaktycznego.

Uzupełnianie zaplecza we własnoręcznie zgromadzone środki dydaktyczne: karty pracy, gazetki, prezentacje w Power Poincie itp.

Wzbogacanie form nauczania i stosowanie aktywizujących metod nauczania oraz kształcenia z uwzględnieniem kompetencji kluczowych

Ewaluacja własnych działań poprzez monitorowanie własnych osiągnięć i uzupełnianie braków.

Prowadzenie i omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców

5. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

Uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach.

Samodzielne doskonalenie zawodowe, gromadzenie i aktualizowanie biblioteki przedmiotu oraz literatury metodycznej i pedagogicznej.

Korzystanie z edukacyjnych publikacji i portali internetowych.

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Terminowe zapisy w dzienniku elektronicznym, arkuszach ocen, protokołach szkolnych komisji konkursowych itp.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z nimi oraz konsultacje z rodzicami.

Nawiązanie współpracy z rodzicami oraz udział w spotkaniach z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.

Przeprowadzanie wywiadów, konsultacji i ścisła współpraca z psychologiem szkolnym, pedagogiem, pielęgniarką szkolną oraz obserwacja i analiza możliwości ucznia.

Realizowanie planu wychowawczego szkoły.

2. Dostosowanie działań
wychowawczych i edukacyjnych do potrzeb
poszczególnych uczniów. Wyrównywanie szans edukacyjnych i praca z uczniem mającym trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności.

Rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów.

Konsultacje i rozmowy z uczniami w charakterze doradcy zawodowego.

Dostosowane wymagania programowe do potrzeb indywidualnych ucznia mającego trudności w nauce i ucznia zdolnego

3. Praca z uczniem zdolnym.
Przygotowywanie uczniów do konkursów wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz realizacja na lekcjach podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie treści dotyczących wybranych problemów
środowiska lokalnego,
społecznych i cywilizacyjnych. Udział uczniów w imprezach lokalnych, promocja szkoły i rozwijanie kontaktu ze środowiskiem lokalnym.

Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych.

Przygotowywanie lekcji podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie w oparciu o treści dotyczące problemów społecznych, cywilizacyjnych oraz zainteresowań młodzieży.

5. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty.
Organizowanie i współorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, pracodawcami, instytucjami itp.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych i dokumentacji szkolnej.

Wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego.

Opracowanie przy użyciu technik komputerowych narzędzi pomiaru dydaktycznego.

Przygotowanie zestawienia
semestralnego oraz świadectw za
pomocą programów komputerowych
dostępnych w szkole.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych. Korzystanie z dziennika elektronicznego na lekcjach

Korzystanie z pakietów programów biurowych, środków audiowizualnych i edukacyjnych programów komputerowych oraz Internetu na lekcjach.

Wykorzystanie sprzętu multimedialnego oraz Internetu na lekcjach.

Wyznaczanie uczniom zadań domowych wymagających posłużenia się Internetem i komputerem.

3. Publikowanie własnych prac. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.

Opublikowanie własnych opracowań na stronach internetowych o tematyce szkolnej.

4. Współpraca z edukatorami na całym świecie i wymiana doświadczeń na platformie Microsoft Educator Community
Zdobywanie certyfikatów w kursach
e-learningowym w języku polskim i angielskim,

Pozyskiwanie materiałów i zasobów na zajęcia oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji (programów Microsoft Office 365)

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach, warsztatach,

Respektowanie i poszanowanie praw dziecka i praw człowieka oraz upowszechnianie tych praw w codziennej pracy (zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989r.)

Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych, opiekuńczych i innych zadań wynikających z funkcjonowania szkoły Pełnienie funkcji wychowawcy klasy Technikum Drogowego – Technikum Informatycznego

Uczestnictwo w przeprowadzaniu egzaminów: maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Organizacja i uczestnictwo
w różnych formach upowszechniania historii i kultury (np. wyjazdy klasowe do kina, muzeum itp.) a także kształtowanie u uczniów świadomości obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych

Udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych organizowanych przez młodzież (np. wigilie klasowe, wycieczki itp.)

Utrzymywanie stałego kontaktu i współpraca z rodzicami uczniów, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Opieka nad Samorządem Uczniowskim i współpraca podczas organizacji
uroczystości szkolnych np. apeli historycznych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego. Wykorzystanie poznanych przepisów oświatowych w procesie dydaktyczno- wychowawczym.

Obserwacja i analiza zmian zachodzących w przepisach dotyczących awansu
zawodowego nauczycieli.

2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu ZS w Mogilnie, WZO, regulaminów, programu profilaktyczno-wychowawczego, planów pracy szkoły i planów pracy komisji przedmiotowych oraz przepisów BHP

Udział w Radach Pedagogicznych poświęconych prawu oświatowemu
i zmianom w nim zachodzącym oraz uczestnictwo w pracach zespołów poświęconych tworzeniu
i wdrażaniu różnych dokumentów szkolnych

Praca w Zespołach Klasowych, Zespołach Zadaniowych i Komisjach Przedmiotowych, Komisjach Egzaminacyjnych

Czas realizacji zadań- okres stażu,
Dowody realizacji- plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji stażu, kontrakt z opiekunem stażu, dokumentacja szkolna- zapisy w i-dzienniku, protokoły,arkusze ocen,harmonogramy roku szkolnego, potwierdzenia z posiedzeń rady pedagogicznej, zaświadczenia i certyfikaty ze szkoleń,dokumentacja fotograficzna i prasowa, notatki własne.

Mogilno, 15. 09. 2018 r.

Opracowała: mgr Emilia Jankowska-Banaś
........................................

Zatwierdził: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.