X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39729
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Opracowała: mgr M Łącka
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego
Posiadane kwalifikacje: - studia magisterskie: filologia germańska specjalność nauczycielska,
- kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2016r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2019r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Nazwa szkoły: Gimnazjum Integracyjne im. K. K. Wielkiego w XXXXXYYYY

Cele:
1. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
2. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno - wychowawczych.
3. Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej.
4. Osobisty rozwój zawodowy.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r.

Czynności organizacyjne:
Poznanie procedur awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
1.Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

2. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

3. Złożenie go wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu.

4. Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym

5. Uzyskiwanie informacji na temat awansu zawodowego za pomocą Internetu.

6.Przeanalizowanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły.

7. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

8. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

I . Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli,

2. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły: konferencje, warsztaty, szkolenia

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

II. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych

1.Studiowanie literatury fachowej, publikacji z Internetu z zakresu dydaktyki, psychologii, metodyki.

2.Czytanie prasy fachowej np.: „Języki obce w szkole”, „ Fremdsprache Deutsch”.

3. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

III. Realizacja zadań związanych z usprawnieniem pracy szkoły.
1. Analiza dokumentów : Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Plan Rozwoju Szkoły, Plan Wychowawczy, Plan Profilaktyki, Plan Nadzoru Pedagogicznego.
2. Praca w zespołach (wychowawców i języków obcych) opracowujących dokumenty regulujące pracę szkoły.

IV. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu

1.Organizacja konkursów szkolnych.
2. Prowadzenie Kółka języka niemieckiego.
3. Dbanie o pracownię przedmiotową;

4.Aktualizowanie gazetek ściennych.
5. Przygotowanie pomocy dydaktycznych
6. Praca z uczniem zdolnym- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach.
7. Pomoc w nauce języka niemieckiego uczniom słabym podczas zajęć wyrównawczych .
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
V. Wykorzystanie technologii informacyjnej:

- Przygotowanie testów, sprawdzianów, planu pracy wychowawczej, przedmiotowego systemu oceniania, pomocy dydaktycznych itp. przy pomocy technologii komputerowej.

- Korzystanie z Internetu jako żródła informacji w celu wyszukania interesujących materiałów dydaktycznych, nowości metodycznych, oryginalnych tekstów niemieckojęzycznych.

- Odwiedzanie stron wydawnictw szkolnych i pedagogicznych.

- Kontakt z wydawnictwami językowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej (informacje o szkoleniach, warsztatach, nowościach wydawniczych).

- Opracowanie dokumentów szkolnych i materiałów związanych z awansem zawodowym.

- Uczestnictwo w różnego rodzaju formach dokształcania.

- Publikacje planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji,
przeprowadzonych projektów internetowych

1.Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera i Internetu.

- Lekcje otwarte

- Lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

- Zajęcia koła z języka niemieckiego z wykorzystaniem komputera i Internetu
- Wykorzystywanie na lekcji dostępnych programów multimedialnych.

- Korzystanie z polsko – niemieckiego, niemiecko – polskiego słownika multimedialnego.

2. Współtworzenie strony internetowej szkoły :

- Opisywanie działań charytatywnych, przedsięwzięć, różnych uroczystości i sukcesów naszych uczniów.

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
VI. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców.
2.Wymiana doświadczeń i doskonalenie się w ramach zespołów nauczycielskich.
3. Dzielenie się wiedzą zdobytą na warsztatach, szkoleniach z innymi nauczycielami.
4. Opracowanie i udostępnienie konspektów zajęć, kart pracy na portalach internetowych, w bibliotece szkolnej.

§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

VII. Kształcenie umiejętności opracowywania i wdrażania programów działań edukacyjnych

1. Poszukiwanie publikacji dotyczących kształcenia umiejętności opracowywania i wdrażania programów edukacyjnych.

2. Opracowanie i wdrożenie programu działalności kółka języka niemieckiego.

§8 ust.2 pkt.4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

VIII. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

1. Organizowanie konkursów przedmiotowych, wyjazdów i wycieczek szkolnych.
2. Prowadzenie kółka języka niemieckiego, współprowadzenie szkolnego wolontariatu.
3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów.

IX. Organizowanie, przeprowadzanie i przygotowywanie konkursów

1. Opracowanie scenariuszy, regulaminów konkursów z języka niemieckiego.
2. Organizacja konkursów szkolnych z j. niemieckiego np.: ,,Male das Wort”, Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Przygotowywanie uczniów do konkursów w ramach swoich kompetencji.

3. Organizowanie uroczystości szkolnych:

- przygotowanie spotkań, przedstawień, apeli okolicznościowych, udział w dniach otwartych szkoły, dniach patrona szkoły

X. Uczestnictwo w różnych akcjach społecznych

1.Współudział w kweście w dniu Wszystkich Świętych
2. Koordynacja akcji społecznościowej ,, Żonkile” we współpracy z Muzeum Żydów Polskich POLIN
§8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

XI. Integracja społeczności szkolnej, kształtowanie postaw koleżeńskich

1. Pomoc przy organizacji imprez szkolnych.
2. Współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym.
3. Wspieranie działań Wolontariatu i Samorządu Szkolnego.

- Koordynowanie kampanii edukacyjnych PAH,
- akcji społeczno-edukacyjnej ,,Żonkile” oraz różnych akcji charytatywnych,
- koordynowanie zbiórki makulatury dla fundacji ,, Podaruj Dzieciom Uśmiech”,
- przeprowadzenie akcji ,, Góra grosza”, dnia wolontariusza i innych wynikających z planu pracy wolontariatu.

§8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

XI. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych

1. Rozpoznanie i systematyczna praca nad rozwiązaniem zdiagnozowanych problemów edukacyjnych.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym w związku z realizacją założeń programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły.

3. Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków

4. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty dydaktyczne i wychowawcze.

5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.