X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39715
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2011
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2014

§7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
L.p. Zadania Formy i sposoby realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
1. Zapoznanie się
z procedurą awansu
zawodowego na stopień
zawodowy nauczyciela
mianowanego
o Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
o Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
o Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
o Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 26 stycznia 1981 r.
o Ustawa o systemie oświaty
o Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego
o Sporządzenie sprawozdania
dorobku zawodowego
Gromadzenie przepisów,
rozporządzeń, wybranych
artykułów z prasy oświatowej

Zatwierdzony przez Dyrektora
placówki plan rozwoju zawodowego

Cały okres stażu

2.
Nawiązanie i systematyczna współpraca z opiekunem stażu
o Rozmowa wstępna, zawarcie kontraktu
o Obserwacja zajęć prowadzonych przez
opiekuna stażu i innych nauczycieli
o Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
stażu
Kontrakt
konspekty, scenariusze zajęć,
arkusze pohospitacyjne,
09/2011
Raz na kwartał

Raz na kwartał
3.
Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji przedszkola, zapoznanie się z programami autorskimi.

Analiza dokumentacji przedszkola:
• Statut Przedszkola
• Plan Rozwoju Przedszkola,
• Regulaminy Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej
• Program wychowania przedszkolnego
• Programy własne „Dzielny przedszkolak“
• Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych,
• Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dzienniki zajęć, plany pracy dydaktyczno - wychowawcze, karty obserwacji, diagnoza przedszkolna

Notatki

Dzienniki, plany pracy, karty obserwacji
Cały okres stażu

Cały okres stażu
4.
Doskonalenie umiejętności
prowadzenia zajęć w sposób
zapewniający właściwą
realizację zadań
• Opracowywanie, realizacja i ewaluacja planów
pracy
• Doskonalenie umiejętności pisania scenariuszy zajęć
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
lub Dyrektora przedszkola
Gromadzenie planów pracy, konspektów,
scenariuszy zajęć, wniosków
i arkuszy pohospitacyjnych
Cały okres stażu

Co dwa miesiące
5. Udział
w różnych formach kształcenia
ustawicznego pogłębianie
swojej wiedzy i umiejętności
zawodowych
• Poszerzanie wiedzy i umiejętności
w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym
doskonaleniu zawodowym
• Udział w szkoleniowych Radach
Pedagogicznych
• Udział w szkoleniach w ramach WDN
• Udział w różnego rodzaju warsztatach metodycznych, kursach doskonalących i konferencjach szkoleniowych
• Przeprowadzenie szkoleń na Radach Pedagogicznych, „Programy komputerowe“, „100 zabaw dla dzieci“
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez
samodzielne studiowanie literatury
przedmiotowo - metodycznej, pedagogicznej
i psychologicznej
• Korzystanie z publikacji i portali internetowych
przeznaczonych dla nauczycieli, np. www.menis.pl www.kuratorium.kat.pl,www.1iterka.pl www.przedszkole.prv.pl,,www.interklasa.pl www.eduforum.pl,www.kochamydzieci.pl www.przedszkolak.pl www.profesor. www.edusek.pl www.eduinfo.pl , www.profesor.pl

Gromadzenie zaświadczeń,
notatki własne
Protokoły,
Zebrane materiały,
Cały staż
6.
Modyfikowanie warsztatu pracy
/metod, zakresu materiału,
rodzaju zadań, / w celu dostosowania
go do potrzeb edukacyjnych
indywidualnego dziecka

• Diagnoza pedagogiczna, stała obserwacja
rozwoju i analiza możliwości dzieci
• Zbieranie informacji o osiągnięciach dzieci
wg przygotowanych narzędzi
• Samodzielne wykonywanie środków i pomocy dydaktycznych
• Korzystanie z programów autorkich innych nauczycieli oraz własnego adaptacjnego „Dzielny przedszkolak“
• pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji z perspektywy osobistej, obywatelskiej poprzez udział wróżnych projektach: „Małe Przedszkola“, „Mali i wielcy artyści“.
Gromadzenie dokumentacji
Pedagogicznej, karty
obserwacji, indywidualne plany
pracy, materiału, itp./
Cały okres stażu
§7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz
współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1.
Rozpoznawanie problemów
środowiska dziecka
i współczesnych problemów
społeczno – cywilizacyjnych
• Zapoznanie się z dokumentacją zgromadzoną
w przedszkolu /opinie i orzeczenia Poradni
Pedagogiczno – Psychologicznej, karty zgłoszenia dziecka, itp./
• Samodzielne zbieranie informacji
o środowisku rodzinnym dzieci
• Diagnozowanie ewentualnych problemów
edukacyjnych i wychowawczych
• Aktywna współpraca z rodzicami – przekazywanie
na bieżąco informacji nt. izachowania ich dzieci,
• Zapoznanie rodziców z celami i zadaniami przedszkola na zebraniach,
• Udostępnienie rodzicom podstawowych dokumentów placówki,
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
• Udział w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy,
• Analiza, dyskusja, wyciąganie wniosków
Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, notatki
Cały okres stażu
2.
Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci
• Stała obserwacja dziecka
• Rozmowy indywidualne z dzieckiem
• Współpraca z rodziną, rozmowy indywidualne, spotkania grupowe,
• Udział w warsztatach, szkoleniach dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka

notatki
zaświadczenia
o ukończonych kursach, warsztatach
Cały staż
3.
Współpraca z poradnią pedagogiczną, psychologiczną, logopedą.
• Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej,
• Spotkania z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: logopeda, pedagogiem, psychologiem
• Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Notatki własne
Cały okres stażu
4.
Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy
problemów dzieci
• Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów edukacyjnych
i wychowawczych
• Aktywizowanie dzieci na zajęciach,
rozbudzanie zainteresowania omawianą tematyką
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
• Angażowanie rodziców do pomocy w organizowaniu uroczystości, wycieczek, imprez
• Aktywne włączanie się w organizację
uroczystości przedszkolnych: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Widowisko Ekologiczne, Karnawał, Festyn Rodzinny,Zakończenie roku, itp;
• Pozyskiwanie środków pieniężnych
i rzeczowych od sponsorów na organizowane
imprezy przedszk
olne i konkursy - adekwatnie do
potrzeb
Gromadzenie dokumentacji – konspektów lekcji,
scenariuszy przeprowadzanych
imprez,
fotografii, itp.
Gromadzenie dokumentacji,
rachunków, poświadczeń
o pozyskanych środkach
Cały okres stażu
5.
Współpraca z różnymi instytucjami
• Uczestniczenie w konkursach, uroczystościach, imprezach wewnątrz przedszkola i organizowanych przez inne instytucje, np. Bibliotekę, Dom Kultury, itp.

Dyplomy,
Podziękowania
Cały okres stażu
§7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.
Doskonalenie umiejętności
posługiwania się komputerem
i Internetem w pracy
nauczyciela
• Udział w kursach doskonalących,
• Samodzielne studiowanie literatury metodycznej,
• Korzystanie z publikacji i portali internetowych
przeznaczonych dla nauczycieli
Zaświadczenia
Cały staż
2.
Korzystanie
z technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy
pedagogicznej
• Wykorzystanie technologii komputerowej do
opracowywania dokumentacji własnej –
tworzenie konspektów, scenariuszy,
prezentacji multimedialnych
• Wykorzystanie CD i DVD w procesie dydaktycznym
• Opracowywanie podkładów muzycznych do przedstawień i uroczystości przedszkolnych przy użyciu różnych programów
• Zgłębianie wiedzy na temat awansu
zawodowego poprzez Internet
• Konsultacje z nauczycielami odbywającymi staż
poprzez fora internetowe różnych portali
edukacyjnych
• Wykonywanie i opracowywanie środków
dydaktycznych przy pomocy technologii
komputerowej
• Korzystanie z komputerowych programów
Edukacyjnych: pakiet Microsoftu, Nero, internetu, encyklopedii multimedialnych
• Wykorzystywanie technik multimedialnych
w trakcie prowadzenia zajęć
• Aktywny udział w tworzeniu przedszkolnej strony internetowej www - przygotowywanie,
opracowanie i publikacja wiadomośći w gazecie i na stronie www.strona.ps5tom.nazwa.pl
• Pomoc w realizacji zadań
edukacyjnych realizowanych przez
innych nauczycieli - współpraca z innymi nauczycielami oraz pomoc adekwatnie do Ich potrzeb
• Wykonywanie i opracowywanie dyplomów
i wyróżnień, zaproszeń, plakatów. Itp
• Współredagowanie gazetki przedszkolnej „Przedszkolaczek“
• Pomoc innym nauczycielom w wykonywaniu
wydruków, przygotowywaniu kart pracy
Gromadzenie opracowanej
dokumentacji,
fotografie,
prezentacje
Spis portali, baza linków
wybranych portali
edukacyjnych
Gromadzenie środków
i pomocy dydaktycznych
Gromadzenie zasobów
i programów edukacyjnych
Programy, prezentacje
Aktywna strona przedszkola
Zachowanie wzorów kart, wyróżnień, dyplomów itp.

Cały okres stażu
3.
Wykorzystanie w pracy telefonu, faksu, ksero, aparatu
• Utrzymywanie kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków, przedstawicielami instytucji
• Przesyłanie potrzebnych informacji za pomocą faksu, poczty e-mail,
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych przy użyciu ksero, koputera, drukarki,
• Przesyłanie zdjęć do komputera, obróbka ich, nagrywanie na CD, umieszczanie ich na przedszkolnej stronie www

Zachowane pomoce dydaktyczne
Cały okres stażu
§7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1.
Rozwijanie własnych kompetencji
pedagogicznych
• Doskonalenie własnej działalności
pedagogicznej poprzez udział w doskonaleniu zawodowym, w celu zgłębiania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania:
• Aktywny udział w szkoleniach
wewnątrzprzedszkolnych,
• Uczestnictwo w zewnątrzszkolnych
formach doskonalenia zawodowego:
• Wzbogacanie doświadczeń, warsztatu
pracy i kompetencji pedagogicznych,
poprzez obserwację zajęć
prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innych nauczycieli
• Korzystanie ze zbiorów: biblioteki przedszkolnej, biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma), poszerzanie zasobów bibliotecznych o własne artykuły i scenariusze

Gromadzenie dokumentacji,
potwierdzenia, świadectwa,
notatki własne, itp.
Gromadzenie konspektów,
scenariuszy zajęć, wniosków
i arkuszy pohospitacyjnych,

Cały staż
2.
Aktywna realizacja obszarów
wychowania wytyczonych przez
plan wychowawczy przedszkola oraz
treści zawartych w ścieżkach
edukacyjnych
• Pełnienie funkcji wychowawcy grupy przedszkolnej, bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych (diagnoza konkretnej potrzeby, rozmowy wychowawcze, zebrania z rodzicami, zajęcia adaptacyjne)
• Wnikliwa analiza zadań ujętych
w planie wychowawczym przedszkola
• Prowadzenie zajęć w ramach
pedagogizacji rodziców, informowanie rodziców o metodach stosowanych w pracy z dziećmi: metodzie ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, C. Orffa, metodzie W. Sherborne, elementach metody P. Dennisona, metodzie „Dobrego Startu“ M. Bogdanowicz, m. J. J. Rousseau i innych.
• Włączenie się do organizacji imprez, uroczystości,
• Udział w wycieczkach przedszkolnych, rajdach
• Współredagowanie gazetki przedszkolnej,
• Prowadzenie kącika dla rodziców,
• Spotkania z ciekawymi ludźmi, policjantem, strażakiem, leśnikiem, itp.

Listy obecności rodziców na zabraniach, spotkaniach

Gromadzenie dokumentacji –
opracowywanych materiałów,
konspektów,
Gromadzenie dokumentacji, fotografii, egzeplarzy gazetki przedszkolnej
Cały okres stażu

§7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi sytemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1.
Analiza przepisów dotyczących
systemu oświaty, pomocy
społecznej oraz postępowania
w sprawach nieletnich
• Analiza podstawowych aktów prawnych szczególnie dotyczących pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
• Analiza Konwencji o Prawach Dziecka,
• Gromadzenie własnych zasobów
tekstów w/w aktów w formie pisemnej
i elektronicznej
• Aktywna współpraca z rodzicami
• Współpraca z MOPS oraz innymi
instytucjami wspomagającymi dziecko
i jego rodzinę

Zgromadzone zasoby tekstów,
notatki własne,
wykaz w/w instytucji,
poświadczenia o współpracy
Cały okres stażu
2.
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu
prawa wewnątrzszkolnego
• Udział w radach pedagogicznych,
• Udział w warsztatach, szkoleniach dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka
• Udział w różnych komisjach, np komisji rewizyjnej, socjalnej, itp.

Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.