X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39702
Przesłano:

Test z podstaw rachunkowości

TEST – Podstawy rachunkowości

Imię i nazwisko ........................................ Klasa ...................... Data ..............

Maksymalna liczba punktów - 17

1. Przedmiotem rachunkowości są:

a). zjawiska gospodarcze b). zjawiska i procesy gospodarcze c). jednostki gospodarcze

2. Podstawowym aktem prawnym normalizującym zasady prowadzenia rachunkowości w Polsce jest:

a). Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
b). Ustawa z dn. 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości
c). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r
d). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

3. Przepisy ustawy o rachunkowości nie stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski:

a). spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, której przychody netto ze sprzedaży towarów za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż 2 000 000 euro,
b). osób fizycznych, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, za poprzedni rok obrotowy wyniosły więcej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro
c). spółek akcyjnych rozpoczynających działalność gospodarczą
d). spółek partnerskich, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro

4. Zasady obowiązujące przy prowadzeniu rozbudowanej ewidencji wyznaczają:

a). przepisy podatkowe.
b). prawo bilansowe
c). kodeks handlowy
d). prawo finansowe

5. Biorąc pod uwagę funkcję informacyjną, rachunkowość nie dostarcza informacji o:

a). wielkości i strukturze majątku, jakim dysponuje jednostka
b). podziale zysku lub sposobie pokrycia straty
c). przeciwdziałaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu
d). źródłach finansowania działalności gospodarczej

6. Nadrzędną zasady rachunkowości jest zasada memoriałowa, która:

a). zakłada, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała, w dającej się przewidzieć przyszłości swoją działalność w tym samym zakresie lub bez istotnych zmian
b). zakłada, że osiągnięte przychody i poniesione koszty zalicza się do okresu, w którym faktycznie wystąpiły, niezależnie od wpływu należności i zapłaty zobowiązania
c). wyodrębnia w ewidencji te operacje gospodarcze, które mają istotne
znaczenie dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej, rentowności jednostki i podejmowania decyzji.
d). mówi o tym, że wycena aktywów i pasywów jednostki musi być dokonana tak, aby nie został zniekształcony wynik finansowy.

7. Zasada ostrożności/ostrożnej wyceny/dotyczy:

a). zakłada, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała, w dającej się przewidzieć przyszłości swoją działalność w tym samym zakresie lub bez istotnych zmian
b). że wycena aktywów i pasywów jednostki musi być dokonana tak, aby nie zostałzniekształcony wynik finansowy
c). przewiduje stałe stosowanie tych samych, przyjętych przez jednostkę metod, w celu zapewnienia porównywalności danych i informacji liczbowych
d). mówi o tym, że wszystkie operacje należy zapisywać w księgach.

8. Rachunkowość finansowa:

a). dostarcza informacji dla odbiorców zewnętrznych (banków, kontrahentów urzędów statystycznych, skarbowych, potencjalnych inwestorów, itd.)
b). dostarcza informacji zarządzającym (kierownictwu, menadżerom) jednostką gospodarczym dla potrzeb podejmowania decyzji
c). przyczynia się do przeciwdziałania nieprawidłowości w gospodarowaniu, do zabezpieczenia majątku przed zniszczeniem, przywłaszczeniem czy nieracjonalnym wykorzystaniem
d). przyczynia się do planowania działań w firmie.

9. Podkreśl nazwę spółki, której dotyczy opis:

Spółka osobowa, oparta na prawie handlowym, powstała w wyniku umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Posiada formę pośrednią pomiędzy spółkami osobowymi a kapitałowymi. Przynajmniej jeden ze wspólników odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, odpowiedzialność zaś przynajmniej jednego jest ograniczona do wysokości wniesionego wkładu.

a). spółka z o.o. b). spółka cywilna c). spółka jawna d). spółka komandytowa

10. Podkreśl nazwę spółki, której dotyczą dane:

Jest spółką kapitałową mającą osobowość prawną. Minimalny kapitał zakładowy określony jest na 5 000 zł. Wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki.

a). spółka z o.o. b). spółka partnerska c). spółka jawna d). spółka akcyjna

11. Nowelizacja wprowadzona ustawą z dn.9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy miała na celu:

a). dostosowanie prawa do warunków przejścia gospodarki planowej Polski na rynkową
b). dostosowanie polskiego prawa bilansowego do rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej
c). dostosowania polskiego prawa umożliwiającego powstanie w Polsce nowych form gospodarowania,
d). wszystkie powyższe stwierdzenia są prawidłowe

12. Gdy w spółce znajduje się chociaż jedna osoba prawna, jednostka gospodarcza musi prowadzić ewidencję:

a). na zasadach ogólnych b). uproszczoną
c). kartę podatkową d). księgi rachunkowe

13. Źródła finansowania majątku są określane również jako:

a). pasywa b). środki gospodarcze c). aktywa d). bilans

14. Środki będące w dyspozycji osoby gospodarującej, to:

a). majątek gospodarczy b). finanse c). inwentaryzacja d). pasywa

15. Ogólne zasady rachunkowości są określane również jako:

a) nadrzędne zasady rachunkowości,
b) podrzędne zasady rachunkowości,
c) zasadnicze zasady rachunkowości,
d) wiodące zasady rachunkowości.

16. Wyrażone w pieniądzu zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, to:

a). wydatek b). koszt c). strata d). hossa

17. Ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu
zarówno składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, to:

a). zestawienie b). inwentaryzacja c). bilans d). wynik finansowy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.