X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39427
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Wprowadzenie

Z dniem 2 września 2013 roku po wcześniejszym zapoznaniu się z procedurami awansu zawodowego rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, który trwał 2 lata i 9 miesięcy. Okres stażu zakończyłam 31 maja 2016r.
Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, realność osiągnięcia planowanych celów, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego i potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych działań i ich przydatności zarówno dla szkoły, w której pracuję, jak i w procesie samodoskonalenia.

I. Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu: języka polskiego, historii, pedagogiki i psychologii.
Podczas stażu starałam się poszerzać i aktualizować wiadomości i umiejętności w celu własnego rozwoju i podniesienia jakości pracy szkoły. W ciągu trwania stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- Warsztaty w ramach projektu „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego” w obszarze: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
- Kurs udzielania pierwszej pomocy.
- Konferencja szkoleniowa „ Jak budować szkolną profilaktykę używania nowych substancji psychoaktywnych”. Dopal dopalaczom. Wolni od narkotyków – kreatywni w życiu.
- Szkolenie Rady Pedagogicznej: „Dopal dopalaczom”.
- Szkolenie Rady Pedagogicznej: „Rola i zadania wychowawcy”.
- Warsztaty: „Elementy socjoterapii i psychoterapii młodzieży – w podejściu psychodynamicznym”.
- Warsztaty: „Uzależnienie od Internetu”.
- Szkolenie metodą wykładowo – warsztatową: „Jak ze sobą rozmawiać?”.
Uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
* Szkolenie ,,Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej’’.
* Szkolenie ,,Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w praktyce szkolnej”.
* Szkolenie „Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych”.
* Szkolenie ,,Zagrożenia w sieci” – z udziałem przedstawiciela Miejskiej Policji w Tarnowie.
* Szkolenie ,,Zmiany w prawie oświatowym”.
* Szkolenie „Jak rozpoznać depresję wśród uczniów i jak jej zapobiegać?”.
* Szkolenie ,, Praca z uczniem z dysfunkcjami”.
* Szkolenie ,,Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem”.
* Szkolenie ,,Segregacja śmieci i odpadów” w ramach projektu „Czysta Polska – Czysta Małopolska”.
* Szkolenie ,,Postawy uczniowskie - jak je kształtować”.
* Szkolenie ,,Edukacyjna Wartość Dodana- EWD”.
* Szkolenie ,,Obowiązki nauczyciela i wychowawcy wynikające z przepisów prawa”.
* Szkolenie ,,Sposoby przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole”- na szkoleniu poruszana była tematyka: formy przemocy spotykane w szkole, przyczyny agresji i przemocy , ofiara i sprawca przemocy, przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole- rola wychowawcy.
* Szkolenie ,,Dziecko dyslektyczne w szkole”- zasada pracy z dziećmi.
* Szkolenie ,,Koncepcja pracy szkoły”.
* Szkolenie ,,Szkoła promuje wartości edukacyjne”.
* Szkolenie ,,Wykorzystanie pomocy interaktywnych na lekcjach”.
* Szkolenie ,,Ocenianie kształtujące”.
* Szkolenie ,,Innowacje w praktyce szkolnej”.
* Szkolenie ,,Aktywizujące metody nauczania”.
Samodzielnie studiowałam literaturę metodyczną i pedagogiczną w celu uzupełniania swoich wiadomości i wykorzystania ich na zajęciach. Swój warsztat wzbogacałam również wykorzystując publikacje z Internetu oraz nowości wydawnicze związane z realizacją planu rozwoju zawodowego.
Prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora szkoły podczas hospitacji wg harmonogramu wyznaczonego przez dyrekcję. Hospitacja diagnozująca dostarczyła mi nowego doświadczenia, a wnioski wyciągnięte z diagnozy miały znaczenie w mojej dalszej pracy.

2) Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.
Co roku brałam udział w Radzie Pedagogicznej szkoleniowej prowadzonej przez panią mgr M. Szczepanek dotyczącą procedur przeprowadzania sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego. Co najmniej dwa razy w roku szkolnym w klasach trzecich przeprowadzałam wraz z innymi nauczycielami próbne egzaminy gimnazjalne. Każdy egzamin został zanalizowany, omówiony, opracowywałam działania naprawcze i wdrażałam je w pracy z uczniami. Zajęcia prowadziłam również w pracowni komputerowej, aby móc korzystać z testów powtórzeniowych online. Dla uczniów mających problemy w nauce w roku szkolnym 2013/2014 i 2015/2016 prowadziłam bezpłatne zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i historii.

3) Przygotowanie i organizacja konkursów przedmiotowych.
W trakcie trwania stażu przeprowadzałam etapy szkolne następujących konkursów:
-Małopolski Konkurs Historyczny,
- Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim,
- „Wielcy Polacy – wybitni generałowie”,
- Konkurs wiedzy o patronce szkoły podstawowej – świętej Królowej Jadwidze,
- „Kto Ty jesteś? Od legendy do tożsamości narodowej”. Konkurs wiedzy historycznej w 1050. rocznicę Chrztu Polski, w ramach przedsięwzięcia „Rozwinąć skrzydła – pamiętając o przeszłości”.

Pomagałam uczniom w przygotowaniu się do tych konkursów: prowadziłam kółka historyczne, a także pomagałam w zdobyciu wymaganej literatury.
Niestety uczniowie nie odnieśli dużych sukcesów, ale na pewno zdobyli dużo nowych wiadomości i umiejętności wykraczających poza program nauczania.

4) Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań:
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, warsztatach i szkoleniach zorganizowanych w trakcie trwania mojego stażu. W okresie stażu byłam przewodniczącą zespołu doradztwa zawodowego, członkiem zespołu do zmian w statucie i zespołu do spraw profilaktyki.
Pracowałam jako wychowawca klasy. W trakcie pracy wychowawczej m. in.:
- opracowałam plan pracy wychowawcy, plan działań profilaktycznych i doradztwa zawodowego,
- przygotowałam wraz z uczniami i rodzicami wiele imprez klasowych;
- pełniłam funkcję opiekuna podczas różnego rodzaju wyjazdów uczniów ze szkoły, były to między innymi : wyjazdy do kina, na Dzień Otwarty do ZSOiZ w Ciężkowicach, wycieczka piesza na Jamną, do Wiaty, wycieczka do Wadowic ,do Oświęcimia , które miały na celu m.in. lepszą integrację klasy.

EFEKTY powyższych działań to:
- bardziej świadome i ukierunkowane przygotowywanie uczniów do egzaminu;
- podniesienie jakość pracy własnej;
- podniesienie jakości pracy szkoły;
- poprawnie opracowana dokumentacja szkolna;
- uatrakcyjnienie zajęć poprzez zastosowanie nowych technik pracy i dzięki temu zwiększenie motywacji uczniów do nauki;
- prezentacja szkoły w środowisku lokalnym;
- zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami humanistycznymi poprzez organizowanie konkursów.

II. Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej:
a) przygotowywałam pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami (testy, kartkówki, scenariusze zajęć);
b) motywowałam uczniów do wykonywania prac dodatkowych o charakterze prezentacji multimedialnych wykonywanych przy użyciu programu Power Point, które następnie przedstawiane były podczas lekcji jako dodatkowe pomoce dydaktyczne prezentujące nowy materiał lub utrwalające już wprowadzony. Podczas wykonywania projektów służyłam uczniom pomocą;
c) w roku szkolnym 2013/2014 przygotowywałam uczniów klasy IIb gimnazjum do projektu edukacyjnego z historii, którzy wykonali m.in. prezentację multimedialną pod tytułem „Dbałość o zdrowie w starożytności i średniowieczu”;
d) przygotowywałam ciekawe dekoracje i aktualizowałam informacje z życia szkoły, gdyż sprawowałam opiekę nad dekoracją korytarzy.

2. Wykorzystywanie Internetu:
a) śledziłam w Internecie zmiany w obowiązujących przepisach prawa oświatowego; korzystałam ze stron MEN analizując np. nową podstawę programową;
b) śledziłam nowości wydawnicze na stronach www (www.cke.edu.pl, www.profesor.pl, www.nowaera.pl,);
c) na stronie internetowej szkoły umieszczałam artykuły i informacje o organizowanych przeze mnie konkursach i ich wynikach ;
d) stosowałam na zajęciach metodę projektu, którego realizacja wymagała użycia Internetu;

3. Wykorzystanie technologii komputerowej jako narzędzia pracy:
a) całą dokumentację do awansu zawodowego przygotowałam przy użyciu technologii informacyjnej;
b) samodzielnie przygotowywałam dyplomy dla uczniów, scenariusze konkursów, sprawozdania, analizy wyników sprawdzianów;
c) korzystałam ze stałego łącza internetowego podczas wprowadzania wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z Operonem;
e) Internet i komputer jest moim narzędziem pracy jako nauczyciela;
f) jako wychowawca klasowy wszystkie analizy i zestawienia wykonywałam przy użyciu programu komputerowego Excel i narzędzi online do tego przeznaczonych.

EFEKTY powyższych działań to:
- testy profesjonalne i przejrzyste;
- uatrakcyjnienie zajęć;
- zwiększenie umiejętności obsługi komputera przez uczniów;
- usprawnienie warsztatu pracy;
- możliwości wymiany materiałów z innymi nauczycielami;
- możliwość komunikacji i korespondencji z nauczycielami i uczniami;
- stosowanie nowoczesnych metod nauczania;
- uświadomienie uczniom plusów i minusów korzystania z Internetu.

III. Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. W roku szkolnym 2015/2016 pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego, pani A. Żaby. Pomagałam w gromadzeniu dokumentacji dotyczącej stażu. Przekazywałam również swoją wiedzę i doświadczenie dotyczące awansu zawodowego.

2. Przeprowadziłam kilka lekcji koleżeńskich dla nauczyciela kontraktowego. Każdą przeprowadzoną lekcję wspólnie omówiłyśmy i podsumowałyśmy. Dyskusje pomogły zarówno pani A. Żabie w przygotowaniu własnych lekcji, jak i mnie w ewaluacji moich działań.
3. Obserwowałam lekcje nauczyciela kontraktowego, pani A. Żaby, a następnie wspólnie je omawiałyśmy. Dyskusje z pewnością zaowocowały we wzbogacenie warsztatu pracy zarówno nauczyciela kontraktowego, jak i mojego.
4. W dniach od 14.12.2015r. do 18.12.2015r. pełniłam funkcję opiekuna studentki Karoliny Fudyny, która została skierowania na programową praktykę zawodową do naszej szkoły. Praktykantka została zapoznana z przepisami prawa oświatowego oraz dokumentacją pracy nauczyciela, wychowawcy, poznała pracę świetlicy szkolnej. W czasie praktyki studentka obserwowała lekcje prowadzone przeze mnie i prowadziła samodzielnie jedne zajęcia w mojej obecności. Wszystkie lekcje wspólnie omówiłyśmy i podsumowałyśmy. Praktyka została zaliczona oceną bardzo dobrą.
5. W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadziłam konferencję szkoleniową na Radzie Pedagogicznej nt. „Rola i zadania wychowawcy” w formie prezentacji multimedialnej. Każdy uczestnik otrzymał krótki materiał ze szkolenia w formie papierowej.
6. W roku szkolnym 2015/2016 przekazałam Radzie Pedagogicznej informacje z konferencji szkoleniowej: „Jak budować szkolną profilaktykę używania nowych substancji psychoaktywnych”. Dopal dopalaczom. Wolni od narkotyków – kreatywni w życiu.
7. Jako wychowawca / nauczyciel świetlicy często służę pomocą innym nauczycielom przy organizacji akademii szkolnych, wykonując dekoracje, przygotowując scenografię. Na zajęciach uczniowie wykonują również upominki okolicznościowe na różne uroczystości.
8. Jako przewodnicząca zespołu doradztwa zawodowego udostępniam innym nauczycielom materiały dydaktyczne wykorzystywane przy realizacji tych zadań na godzinach wychowawczych, służę radą i pomocą .
9. W mojej pracy bardzo cenię sobie współpracę z innymi nauczycielami. Mogę nie tylko dzielić się swoimi spostrzeżeniami, ale wiele się od nich nauczyć. Dlatego dużo zadań realizujemy wspólnie, np. należę do zespołu do spraw profilaktyki i razem z innymi przygotowujemy i analizujemy ankiety dotyczące pobytu rodziców za granicą i bezpieczeństwa uczniów w szkole.
10. Przez wszystkie lata stażu brałam czynny udział w pracach Zespołu Przedmiotowego i Wychowawczego:
a) uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach, przygotowywałam materiały, współtworzyłam plany pracy zespołów na dany rok szkolny;
b) opracowywałam analizy egzaminów gimnazjalnych i przedstawiałam je do dyskusji, opracowywałam działania naprawcze i wdrażałam je w pracy z uczniami;
c) poruszaliśmy wiele problemów wychowawczych i dydaktycznych poszukując najlepszych rozwiązań;
d) aktywnie współpracowałam z innymi wychowawcami podczas organizacji wycieczek klasowych, wyjazdów do kin oraz opieki nad dziećmi podczas imprez szkolnych, dyskotek, czy też wyjść poza teren szkoły.
11.W roku szkolnym 2014|2015 otrzymałam Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
w| Jastrzębi za:
-wyróżniającą pracę dydaktyczno- wychowawczą,
-przygotowanie uczniów do udziału w licznych konkursach,
-organizację wyjazdów i wycieczek szkolnych,
-organizowanie i współorganizowanie wielu akademii i uroczystości szkolnych,
-aktywną pracę w zespołach oraz rzetelne wypełnianie zleconych zadań.

EFEKTY powyższych działań:
Najważniejszym efektem działań podjętych w tym zakresie jest mój własny rozwój zawodowy. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, zarówno tymi starszymi stażem ode mnie, jak i dopiero zaczynającymi, pomogła mi uświadomić sobie moje własne mocne i słabe strony, udoskonalić własny warsztat pracy oraz zaowocowała pomysłami przyszłych działań. Umożliwienie innym nauczycielom korzystania z moich doświadczeń spowodowało z kolei wzbogacenie ich warsztatu pracy i stymulację ich dalszego rozwoju zawodowego.

Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrażanie planu pracy doradztwa zawodowego.
W roku szkolnym 2015/2016 byłam przewodniczącą zespołu doradztwa zawodowego. Opracowałam Plan Pracy Doradztwa Zawodowego Zespołu Szkół Publicznych w Jastrzębi, w ramach, którego organizowane były następujące przedsięwzięcia:
- przekazanie wychowawcą klas tematyki zadań związanych z doradztwem zawodowym,
- przygotowanie materiałów dydaktycznych do wykorzystania przy realizacji treści związanych z orientacją zawodową,
- zorganizowanie spotkań z pedagogiem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tuchowie dla klas III gimnazjum na temat predyspozycji zawodowych i ich wpływie na wybór zawodu,
- zorganizowanie spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych z Wojnicza, Ciężkowic, Tuchowa, Gromnika na terenie szkoły,
- wyjazd na Dzień Otwarty Szkoły do Ciężkowic,
- gromadzenie danych na temat szkół ponadgimnazjalnych i zawodów,
- zapoznanie rodziców z problematyką wyboru zawodu i możliwościami dalszego kształcenia ich dzieci.

2. Opracowałam Program Profilaktyki.
W trakcie trwania stażu należałam do Zespołu do spraw profilaktyki. Opracowałam Program Profilaktyki Zespołu Szkół Publicznych w Jastrzębi. Do głównych celów programu należało:
- zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią,
- eliminacja zachowań agresywnych i przemocy w szkole,
- rozwijanie umiejętności współżycia społecznego,
- rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia,
- profilaktyka uzależnień,
- podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju,
- wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
- zadania profilaktyczne, nauczycieli, wychowawców klasowych, pedagoga szkolnego, rodziców.
W ramach Programu Profilaktyki organizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:
- spotkania z: * policjantem na temat bezpieczeństwa,
* pielęgniarką na temat uzależnień, dopalaczy, zdrowego trybu życia,
* psychologiem na temat uzależnienia od Internetu, komputera,
- opracowanie i analiza ankiet na temat bezpieczeństwa uczniów w szkole i pobytu rodziców za granicą,
- udział uczniów w Gminnym Turnieju Profilaktycznym oraz Marszu Trzeźwości organizowanym przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- udział uczniów w programach antytytoniowych pt. „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie” organizowanych przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Tarnowie,
- stała współpraca z PPP w Tuchowie – raz w miesiącu uczniowie i rodzice mieli możliwość kontaktu z pedagogiem,
- realizacja programu „Owoce i warzywa w szkole”,
- udział uczniów kl. I szkoły podstawowej w programie „Klub Bezpiecznego Puchatka” na temat zasad bezpieczeństwa w domu i w szkole.

3. Prowadzenie koła historycznego.
Stworzony przeze mnie Program Koła Historycznego skierowany był do uczniów uzdolnionych humanistycznie i interesujących się historią. Celem moich działań było rozwijanie zainteresowań zagadnieniami historycznymi, zagospodarowanie wolnego czasu uczniom, przygotowanie ich do konkursów historycznych i do egzaminu gimnazjalnego.
4. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z historii i języka polskiego.
Zajęcia były skierowane do uczniów mających trudności w nauce historii i języka polskiego. Takich, którzy nie nadążają z opanowaniem materiału na lekcjach. Chciałam ułatwić im rozwijanie sprawności umysłowych i uwierzenie we własne możliwości. W tym celu postanowiłam wykorzystać naturalne chęci uczniów do nauki .

EFEKTY powyższych działań to:
- nabycie nowych umiejętności przez dzieci;
- zwiększenie ilości uczniów w konkursach przedmiotowych;
- poszerzenie oferty edukacyjnej;
- efektywniejsza realizacja zadań szkoły;
- zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami humanistycznymi poprzez organizowanie konkursów;
- właściwy rozwój zdolności;
- wyrobienie nawyku systematyczności i pracowitości;
- wyższe wyniki na egzaminie gimnazjalnym;
- lepsze osiągnięcia podczas konkursów przedmiotowych;
- wiara we własne możliwości;
-radzenie sobie ze stresem,
-umiejętność nawiązywania dobrych kontaktów z ludźmi,
-umiejętność rozwiązywania konfliktów,
-właściwy wybór zawodu.

Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego
W czasie stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasowego. Podejmowałam decyzje mające na celu ukształtowania moich wychowanków na prawych i uczciwych ludzi, który nie ulegają grożącym im niebezpieczeństwom ze strony otaczającego ich świata. W bezpośrednich kontaktach z dziećmi zawsze prezentowałam autentyzm i akceptację. Starałam się zachować naturalnie i spontanicznie, być otwartą i szczerą, bez względu na czas i miejsce.
Opracowałam Plan Pracy Wychowawczej dla klas I – III gimnazjum, uwzględniający założenia planu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły. Motywowałam uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły, zachęcałam do ciekawego spędzania wolnego czasu.

2. Udział uczniów w projekcie edukacyjnym „Dbałość o zdrowie w starożytności i średniowieczu”.
W roku szkolnym 2013/2014 przygotowywałam uczniów klasy IIb gimnazjum do projektu edukacyjnego z historii pt. „Dbałość o zdrowie w starożytności i średniowieczu”. Celem było wyjaśnienie starożytnych i średniowiecznych hipotez na temat zdrowia, opisania wierzeń religijnych i sposobów leczenia chorób. Uczniowie wykonali album: „Dbałość o zdrowie
w starożytności i średniowieczu”, a także przygotowali prezentację multimedialną na ten temat. W szkolnym przeglądzie projektów gimnazjalnych zajęli II miejsce.

3. Organizowanie wycieczek szkolnych.
Jedną z form integracji zespołu klasowego są wspólne wycieczki. Chętnie je organizowałam, ponieważ dostarczały mi spostrzeżeń i rzetelnej wiedzy na temat postaw i zachowań moich wychowanków oraz ukierunkowały moje działania wychowawcze. Organizując wycieczki, wyjazdy: na dni otwarte, do kina, ogniska klasowe starałam się dostosować program do oczekiwań uczniów. Chciałam, aby były one inspiracją do pogłębiania wiedzy historycznej, przyrodniczej, społecznej oraz kształtowały właściwe postawy patriotyczne.

EFEKTY powyższych działań:
- dzieci szybciej przyswoiły niektóre treści programowe;
- nauczyły się samodyscypliny i samokontroli w terenie;
- wyrobiły w sobie wytrwałość fizyczną i odporność psychiczną;
- nauczyły się kulturalnego zachowania w miejscach publicznych.

Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 4 lit.e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami i instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpracuję z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Tarnowie oddział w Tuchowie i pedagogiem szkolnym - panią dyrektor mgr Danutą Gargaś
Będąc od wielu lat wychowawcą klasowym i nauczycielem napotykałam na wiele problemów edukacyjnych i wychowawczych, dlatego też bardzo chętnie współpracowałam z pedagogiem i dyrekcją w jednej osobie w naszej szkole.
Współpraca ta przebiegała na następujących płaszczyznach:
- konsultacje w sprawach wychowawczych;
- rozwiązywanie problemów uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu;
- opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- wymiana informacji dotyczących sytuacji rodzinnych wychowanków;
- udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

2. Udział w akcjach charytatywnych.
Jako nauczyciel i wychowawca kształtowałam u uczniów wartościowe postawy moralno – społeczne. Stwarzałam okazje, w których mogli podejmować działania na rzecz innych.
Z tego względu bardzo ważne miejsce w mojej pracy zajmowała działalność charytatywna przy współpracy z innymi nauczycielami. Zachęcałam uczniów do aktywnego brania udziału we wszystkich akcjach organizowanych na terenie naszej szkoły. Moi wychowankowie uczestniczyli w następujących akcjach charytatywnych:
- „Góra Grosza”,
- „Sprzątanie Świata”,
- „Bucik dla Afryki”,
-,,Szlachetna paczka”,
-,,Świąteczna paczka’’.
oraz zbiórkach:
- plastikowych nakrętek,
- okularów i piórników dla dzieci z Afryki,
- makulatury,
- zużytych baterii.
Dzięki zbiórce plastikowych nakrętek mój wychowanek poprzez fundację otrzymał wózek inwalidzki.
Poprzez udział w tych przedsięwzięciach zarówno ja, jak i moi uczniowie poszerzyliśmy swoje wiadomości dotyczące niesienia pomocy innym. Bardzo cieszy mnie fakt, iż moi wychowankowie nie byli obojętni na potrzeby innych ludzi oraz dbali o środowisko naturalne naszego kraju. Dało mi to pewność, że moje działania wychowawcze są skuteczne i przynoszą pozytywne efekty.

3. Współpraca z rodzicami.
Przez cały okres stażu pełniąc rolę wychowawcy klasowego współpracowałam z rodzicami. Uważam, że ta współpraca w znacznym stopniu pomaga podnieść poziom pracy placówki oraz przynosi pozytywne efekty. Wspólnie z Trójką Klasową podejmowaliśmy decyzje dotyczące spraw klasowych oraz przygotowywaliśmy liczne imprezy i uroczystości. Systematycznie przeprowadzałam zebrania ze wszystkimi rodzicami moich wychowanków. Zdarzyło się mi się również odwiedzić dom rodzinny mojej uczennicy, gdyż rodzice nie pojawiali się na zebraniach. Celem spotkań było omówienie spraw dydaktyczno – wychowawczych klasy. Podczas każdego spotkania staraliśmy się wspólnie rozwiązywać problemy nurtujące mnie jako nauczyciela – wychowawcy, rodziców, jak i uczniów. Spotkania trójstronne miały na celu pedagogizację nas wszystkich. Stały, dobry kontakt z rodzicami uczniów ujednolicił nasze działania wychowawcze, dzięki czemu wspólnie osiągnęliśmy w tym zakresie lepsze efekty.

4 . Nawiązanie współpracy z wydawnictwami – WSiP, Nowa Era.
Uczestniczyłam w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez te wydawnictwa co pozwoliło mi na poszerzenie własnej wiedzy i umiejętności, uzyskanie informacji o nowościach edukacyjnych oraz otrzymanie nowych materiałów do pracy dydaktycznej dla uczniów zdolnych i uczniów z trudnościami.

5.Współpraca z instytucjami.
Współpracowałam z pielęgniarką szkolną panią Dorotą Śliwą pracującą w Ośrodku Zdrowia w Jastrzębi, która przeprowadzała pogadanki na temat dbania o zdrowie, dopalaczy, uzależnień, zdrowego trybu życia i przeprowadzała fluoryzację.
W każdym roku trwania stażu współpracowałam z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciężkowicach poprzez udział uczniów w Gminnym Turnieju Profilaktycznym i Marszu Trzeźwości.
Współpracowałam także z Państwowym Inspektoratem Sanitarnym w Tarnowie biorąc udział w programie antytytoniowym „Znajdź właściwe rozwiązanie” poprzez wykonywanie gazetek na ten temat , przeprowadzanie pogadanek na świetlicy i godzinie wychowawczej.
Lokalnie współpracowałam z Muzeum Etnograficznym „GROCIARNIA” i Domem Kultury w Jastrzębi. Uczniowie zwiedzali muzeum uważnie słuchali pogadanek na temat „grotów”, uczestniczyli w życiu kulturalnym wsi biorąc udział w imprezach okolicznościowych.
Poprzez zbiórkę odzieży i butów w ramach akcji „Bucik dla Afryki” współpracowałam z Parafią po wezwaniem Św. Bartłomieja w Jastrzębi.

Efekty moich działań to:
- w miarę szybka diagnoza, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami;
- zadowolenie dzieci i rodziców;
- zdobycie przez uczniów wiedzy poprzez udział w tych przedsięwzięciach na temat różnych możliwości i sposobów niesienia pomocy potrzebującym;
- uczniowie stali się wrażliwsi na potrzeby innych ludzi;
- uczenia się dzielenia z innymi;
- nauka tolerancji;
- poszerzenie własnej wiedzy i umiejętności;
- zdobycie nowych materiałów dydaktycznych;
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez chętne uczestnictwo rodziców w życie klasy i szkoły; - poprawa współpracy: rodzic – wychowawca.

Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

W trakcie trwania stażu rozpoznałam i rozwiązałam następujące problemy edukacyjno – wychowawcze:
1. Uczeń z problemami w nauce.
2. Uczeń zdolny.

PODSUMOWANIE
Profesja, którą wykonuję, nie była wybrana przeze mnie przypadkowo. Pracując w zawodzie nauczyciela spełniam swoje marzenia, które towarzyszyły mi od dzieciństwa. Nadrzędnym celem mojej pracy zawsze była troska o powierzone dzieci. Wszelkie starania zarówno te związane z dokształcaniem, jak i te ze wzbogaceniem własnego warsztatu pracy, skierowane były na uzyskanie jak najlepszych efektów pracy z uczniami, w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Podsumowując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że był to czas bardzo intensywnej pracy rozwijającej moją osobowość. Mam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, nie obawiam się już opinii innych – cenię uwagi i dobre rady. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły korzyści nie tylko dla mnie, ale również szkole w której pracuje oraz uczniom i ich rodzicom. Uznanie i akceptacja ze strony uczniów, rodziców, nauczycieli i Dyrekcji dodaje mi sił oraz sprawia, że ciągle planuję nowe zadania. Nauczam i wychowuję wkładając dużo pracy i serca.
Zaprezentowanie efekty mojej pracy uważam za znaczące. Obrazują one nie tylko prace nauczyciela- wychowawcy – opiekuna na lekcjach, ale również działania pozalekcyjne. Świadczą one o moich umiejętnościach i gotowości do podejmowania różnorodnych zadań służących podwyższeniu jakości pracy szkoły, samodoskonaleniu, podmiotowym traktowaniu dziecka oraz poszanowaniu jego praw. Zadania wyznaczone w Planie Rozwoju Zawodowego służą, ciągłemu rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi. Wiedza zdobyta przeze mnie na szkoleniach i kursach znacząco wpłynęła na podwyższenie jakości mojej pracy, stała się kluczem do sukcesów uczniów, a to promowało szkołę w środowisku lokalnym.
Jestem pewna, że wszystkie efekty wykonanych przeze mnie działań będą procentować w mojej dalszej pracy zawodowej. Zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania oraz moją satysfakcją osobistą w dalszej pracy zawodowej.
Moje osiągnięcia nie byłyby możliwe bez życzliwości przede wszystkim Dyrekcji oraz nauczycieli mojej szkoły. Ogromne wsparcie oraz dobre rady były dużą pomocą, dzięki której mogłam zrealizować swoje plany i kończyć sukcesem swoje przedsięwzięcia. Za to wszystkim serdecznie dziękuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.