X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39530
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z RALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko stażysty: nauczyciel matematyki
i informatyki

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Okres stażu: 01.09.2008 r. – 31.05.2009 r.

Nazwa i adres szkoły:

PLAN DZIAŁANIA:

L.p. Wykonane zadania Formy realizacji Dowody realizacji,
(Tabela)

1. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.

Napisanie planu rozwoju zawodowego.

Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

Omówienie procedur awansu zawodowego nauczycieli.

Przejrzyste zasady wzajemnej współpracy, kontrakt.

2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu,
bezpośrednia rozmowa, współpraca przy gromadzeniu dokumentacji.

Spotkania i rozmowy z opiekunem stażu.

Plan rozwoju zawodowego (zatwierdzony przez Dyrektora szkoły dn. 15.09.2008).

3. Opracowałam planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi w celu zatwierdzenia.
Teczka stażysty.

4. Dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów lekcji.
Sprawozdanie z realizacji stażu, teczka stażysty.

5. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

1.1. Poznałam organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentację.
Analiza dokumentacji szkolnej:
- Statutu Szkoły
- programu wychowawczego
- wewnątrzszkolnego systemu oceniania
- szkolnego zestawu podręczników
- szkolnego zestawu programów nauczania
- planu nadzoru pedagogicznego
- regulaminu Rady Pedagogicznej
- regulaminu dyżurów

1.2. Poznałam przepisy bhp.

Szkolenie bhp.

Analiza dokumentów takich jak:
- Zasady postępowania na wypadek pożaru i ewakuacji ludzi
z obiektów szkoły
- Instrukcja postępowania w razie wypadku uczniowskiego
- Procedury postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży
Udział w szkoleniu bhp oraz w próbnych alarmach pożarowych.

1.3.
Poznałam przepisy dotyczące prowadzenia obowiązującej nauczyciela dokumentacji i zgodnie z tymi przepisami ją prowadziłam. Prowadzenie dzienników lekcyjnych i dziennika zajęć wyrównawczych, opracowanie programu zajęć wyrównawczych zgodnie z programem nauczania, standardami wymagań egzaminacyjnych i zaleceniami Dyrektora szkoły, formułowanie wymagań przedmiotowych.
Zapisy w dziennikach lekcyjnych i dzienniku zajęć wyrównawczych.

Wymagania przedmiotowe – przedmiotowy system oceniania.

1.4.
Uczestniczyłam w działaniach wewnątrzszkolnych.
Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami moich uczniów, ich rodzicami, pedagogiem szkolnym.
Obecność na zebraniach i Radach Pedagogicznych.

1.5 Uczestniczyłam i współorganizowałam imprezy wewnątrzszkolne. Sprzątanie Świata, Dzień EKO, Szkolne spotkanie Wigilijne oraz Wielkanocne, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Zapis w dokumentacji szkolnej, fotografie, afisze, zaproszenia.

1.6 Opieka nad uczniami podczas wycieczki. Wyjazd do teatru na spektakl pt. „W świecie mitów”. Zapis w dokumentacji szkolnej.

2.1. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły.
Harmonogram zajęć,
opracowanie konspektów lekcji, konsultacja, analiza.

Lekcje poprowadzone w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły.

Konspekty z wyżej wymienionych lekcji oraz
potwierdzenie opiekuna stażu, arkusze obserwacji opiekuna stażu z tych lekcji.

2.2.
Uczestniczyłam jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Ustalenie terminów, omawianie danej lekcji z nauczycielem prowadzącym. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli.

Notatki z obserwacji z wyżej wymienionych lekcji, arkusze obserwacji.

2.3. Doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej.
Aktywny udział, szczególnie w wewnątrzszkolnych
formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Zapis w dokumentacji szkolnej.

2.4. Wykorzystywałam technologię komputerową oraz doskonaliłam multimedialne techniki pracy.
Korzystanie z oprogramowania podczas tworzenia pomocy edukacyjnych, przygotowania lekcji, korzystanie z Internetu, przygotowanie testów, sprawdzianów dla uczniów.
Analiza załączonych programów komputerowych do podręczników.
Zadania przygotowywane dla uczniów, sprawdziany, kartkówki.

Gazetka ścienna o tematyce matematycznej.

Wydawanie gazetki szkolnej pt.: „Życie Szkoły”.

Współpraca przy administrowaniu szkolnej strony internetowej.

Współpraca przy przygotowywaniu oraz projekcja prezentacji multimedialnej pt. „Jan Paweł 2”.

2.5. Wzbogacałam bazę środków dydaktycznych.
Wykonywanie i wykorzystywanie pomocy dydaktycznych w pracy z młodzieżą.

Pomoce dydaktyczne, obrazki, czasopisma i książki matematyczne
takie jak:
- „Dydaktyka matematyki” – H. Siwek

-„Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum” – D. Zaremba

- „Matematyka – kompendium szóstoklasisty” – Ł. Badowski, A. Chmielecka, A. Trajnerowicz, E. i K. Werner – Malento

2.6. Dokumentowałam własne działania pedagogiczne.
Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków.

Scenariusze zajęć, plany wynikowe, wnioski z lekcji obserwowanych, analiza rad i uwag opiekuna stażu, gazetka o tematyce matematycznej.

3.1. Pogłębiałam wiedzę oraz umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków.
Lektura pedagogiczna i psychologiczna, rozmowy z wychowawcami klas oraz z pedagogiem szkolnym.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Współpraca z wychowawcami klas.

3.2. Motywowałam uczniów do nauki i rozwoju.
Rozmowy z uczniami, wzmacnianie motywacji uczniów do nauki, przygotowanie uczniów do powiatowego konkursu matematycznego. Całoroczny szkolny konkurs matematyczny – zagadki logiczne na ściennej gazetce matematycznej.
- różne metody pracy z uczniami
- gazetka ścienna
- częste rozmowy z uczniami i ich rodzicami

3.3. Nawiązywałam kontakty i współpracowałam z rodzicami uczniów.
Kontakty indywidualne, wywiady z nauczycielami i rodzicami uczniów, udział w zebraniach z rodzicami.
- zapisy w dzienniku
- indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów

3.4. Pomagałam uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mających trudności w nauce.
Stosowanie się do zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, współpraca z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami, udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą uczniów tego wymagających. Prowadzenie dodatkowych zajęć w okresie ferii zimowych. Analiza wyników uczniów w nauce, notatki własne, zapisy w dzienniku, dobór zadań do możliwości uczniów, zapis w dokumentacji szkolnej

4.1. Dokonywałam analizy obserwowanych i prowadzonych zajęć. Analiza, formułowanie wskazówek do dalszej pracy.
Arkusze obserwacji, notatki własne

4.2. Uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, wyciąganie z nich wniosków i wymiana opinii.
Wnioski z obserwowanych zajęć, notatki własne

........................................ ........................................
(data)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.