X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39426
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Wprowadzenie

Z dniem 1 września 2012 roku po wcześniejszym zapoznaniu się z procedurami awansu zawodowego rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, który trwał 2 lata i 9 miesięcy. Okres stażu powinien zakończyć się 31 maja 2015r., ale został przedłużony do 12 października 2015r. z powodu zwolnienia lekarskiego od 16.01.2015 do 29.05.2015r., które spowodowane było operacją stawu biodrowego.
Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, realność osiągnięcia planowanych celów, potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego i potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego celów oraz postaram się dokonać oceny efektywności podjętych przeze mnie działań i ich przydatności zarówno dla szkoły, w której pracuję, jak i w procesie samodoskonalenia.

I. Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresu matematyki, zajęć komputerowych, pedagogiki i psychologii.
Podczas stażu starałam się poszerzać i aktualizować wiadomości i umiejętności w celu własnego rozwoju i podniesienia jakości pracy szkoły. W ciągu trwania stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
rok szkolny 2012/2013
- Konferencja szkoleniowa: „Informatyka Europejczyka” – nowości technologiczne.
- Warsztaty matematyczne: „Myślę, więc gram – gram, więc myślę”.
rok szkolny 2013/2014
- Konferencja szkoleniowa „Bezpieczeństwo w sieci” – profilaktyka, reagowanie.
- Warsztaty matematyczne z wydawnictwa GWO: „Wespół w zespół, czyli uczmy i bawmy się jednocześnie.
- Warsztaty: „Awans zawodowy nauczyciela”.
- Warsztaty i spotkania grupowe w ramach projektu „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego” w obszarze: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
rok szkolny 2014/2015
- Warsztaty: „Nowy sprawdzian 2015. Co ćwiczyć, jak uczyć – praktyczne podpowiedzi M+”.
- Warsztaty: „System Informacji Oświatowej (SIO) – nowości, zmiany i praktyczna praca ze zmodernizowanym systemem w drugiej połowie 2014r.
Samodzielnie studiowałam literaturę metodyczną i pedagogiczną w celu uzupełniania swoich wiadomości i wykorzystania ich na zajęciach. Swój warsztat wzbogacałam również wykorzystując publikacje z Internetu oraz nowości wydawnicze związane z realizacją planu rozwoju zawodowego.
Prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora szkoły podczas hospitacji wg harmonogramu wyznaczonego przez dyrekcję. Hospitacja diagnozująca dostarczyła mi nowego doświadczenia, a wnioski wyciągnięte z tej diagnozy, miały znaczenie w mojej dalszej pracy.
2. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu zewnętrznego po szkole podstawowej.
Co roku brałam udział w Radzie Pedagogicznej szkoleniowej prowadzonej przez panią mgr M. Słomską dotyczącą procedur przeprowadzania sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego. Wzięłam udział w warsztatach „Nowy sprawdzian 2015. Co ćwiczyć, jak uczyć” . Co najmniej trzy razy w roku szkolnym w klasie 6 przeprowadzałam wraz z innymi nauczycielami próbne sprawdziany po szkole podstawowej. Każdy sprawdzian został zanalizowany i omówiony. Zajęcia z matematyki prowadziłam również w pracowni komputerowej, aby móc korzystać z testów powtórzeniowych online i przeznaczonych do tego matematycznych programów komputerowych (matlandia, matzoo itp.). Dla uczniów mających problemy z matematyką w roku szkolnym 2012/2013 prowadziłam bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki.
Co roku przystępowałam do udziału w projekcie „Lepsza Szkoła”, który bada efektywność nauczania, sprawdza wiedzę i daje możliwość porównywania osiągnięć uczniów z wynikami ich rówieśników z całej Polski.
3. Przygotowanie i organizacja konkursów przedmiotowych.
Przez wszystkie trzy lata stażu przeprowadzałam szkolny etap Małopolskiego Konkursu Matematycznego. W ramach zajęć dodatkowych, przygotowywałam uczniów do następujących konkursów: etap szkolny Małopolskiego Konkursu Matematycznego, Ogólnopolski Konkurs Geniusz Matematyczny, Ogólnopolski Konkurs Matematyczny OLIMPUS, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny OXFORD. Wraz z innymi nauczycielami matematyki byłam organizatorem Gminnego Konkursu Matematycznego – „Miłośnicy matematyki”.
Stosowałam nowoczesne metody nauczania, szczególnie metody aktywizujące (praca w parach, praca w grupach, metoda projektu, gry i krzyżówki, puzzle, burza mózgów), wykorzystywałam na lekcjach matematyki programy komputerowe.
Efektem ich stosowania to rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci, nauczenie ich twórczego rozwiązywania problemów i odważnego wystawiania swojej osoby na forum. Dla mnie to satysfakcja zawodowa, wzbogacenie umiejętności wychowawczo-dydaktycznych i pokonywanie własnej niepewności przed eksperymentowaniem na zajęciach.
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań:
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, warsztatach i szkoleniach zorganizowanych w trakcie trwania mojego stażu.
Przez cały okres stażu byłam przewodniczącą zespołu wychowawczego i członkiem zespołu do spraw koncepcji pracy szkoły i zespołu przedmiotowego.
Pracowałam jako wychowawca klasy w każdym roku szkolnym trwania stażu.
W trakcie pracy wychowawczej m. in.:
- opracowałam plan pracy wychowawcy;
- przygotowałam wraz z uczniami i rodzicami wiele imprez klasowych;
- zorganizowałam wiele wycieczek klasowych, które miały na celu m.in. lepszą integrację klasy.

EFEKTY powyższych działań to:
- bardziej świadome i ukierunkowane przygotowywanie uczniów do sprawdzianu;
- podniesienie jakość pracy własnej;
- podniesienie jakości pracy szkoły;
- poprawnie opracowana dokumentacja szkolna;
- uatrakcyjnienie zajęć poprzez zastosowanie nowych technik pracy i dzięki temu zwiększenie motywacji uczniów do nauki;
- prezentacja szkoły w środowisku lokalnym;
- zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez organizowanie konkursów.

II. Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej:
a) przygotowywałam pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami (testy, kartkówki, materiały na gazetkę, scenariusze zajęć);
b) motywowałam uczniów do wykonywania prac dodatkowych o charakterze prezentacji multimedialnych wykonywanych przy użyciu programu Power Point, które następnie przedstawiane były podczas lekcji jako dodatkowe pomoce dydaktyczne prezentujące nowy materiał lub utrwalające już wprowadzony. Podczas wykonywania projektów służyłam uczniom pomocą;
c) jako opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności prowadzę bloga z wydarzeń szkolnych w ramach konkursu „TalentowiSKO”, w którym nasza szkoła co roku uczestniczy, a którego organizatorem jest Krakowski Bank Spółdzielczy;
d) w roku szkolnym 2012/2013 przygotowałam uczniów do Gminnego Konkursu Profilaktycznego pod hasłem „Postaw na zdrowie” – prezentacja multimedialna „Znam skutki, więc mówię „nie””,
e) przez kilka lat mojej pracy byłam opiekunem szkolnej pracowni komputerowej.
2. Wykorzystywanie Internetu:
a) opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego na stronie www.publikacje.edu.pl;
b) korzystałam z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymieniałam się informacjami z nauczycielami na forach internetowych;
c) śledziłam w Internecie zmiany w obowiązujących przepisach prawa oświatowego; korzystałam ze stron MEN analizując np. nową podstawę programową;
d) śledziłam nowości wydawnicze na stronach www (www.cke.edu.pl, www.profesor.pl, www.gwo.pl, );
e) na stronie internetowej szkoły umieszczałam artykuły i informacje o organizowanych przeze mnie konkursach i ich wynikach ;
f) stosowałam na zajęciach metodę projektu, którego realizacja wymagała użycia Internetu;
g) prowadziłam rozmowę online z doradcą podczas wyboru podręczników na rok szkolny 2015/2016.
3. Wykorzystanie technologii komputerowej jako narzędzia pracy:
a) całą dokumentację do awansu zawodowego przygotowałam przy użyciu technologii informacyjnej;
b)samodzielnie przygotowywałam dyplomy dla uczniów, scenariusze konkursów, sprawozdania, analizy wyników sprawdzianów;
c) korzystałam ze stałego łącza internetowego podczas wprowadzania i aktualizacji danych do Systemu Informacji Oświatowych;
d) prace grupowe i zadania domowe z zajęć komputerowych odbywały się często drogą elektroniczną;
e) Internet i komputer jest moim podstawowym narzędziem pracy jako nauczyciela zajęć komputerowych;
f) jako wychowawca klasowy wszystkie analizy i zestawienia wykonywałam przy użyciu programu komputerowego Excel i narzędzi online do tego przeznaczonych;
g) pracują z podręcznikiem Informatyka Europejczyka miałam dostęp do elektronicznych zestawień ocen z testów i sprawdzianów swoich uczniów na stronie www.edukaja.helion.pl . W każdej chwili mogłam analizować postępy uczniów w nauce, a i uczniowie za pomocą swoich indywidualnych kodów mieli dostęp do swoich prac.

EFEKTY powyższych działań to:
- testy profesjonalne i przejrzyste;
- uatrakcyjnienie zajęć;
- zwiększenie umiejętności obsługi komputera przez uczniów;
- usprawnienie warsztatu pracy;
- możliwości wymiany materiałów z innymi nauczycielami;
- możliwość komunikacji i korespondencji z nauczycielami i uczniami;
- stosowanie nowoczesnych metod nauczania;
- uświadomienie uczniom plusów i minusów korzystania z Internetu.

III. Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Wspólnie z innym nauczycielami przedmiotów ścisłych przygotowałam i przeprowadziłam Gminny Konkurs Matematycznych dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI i gimnazjów znajdujących się na terenie naszej gminy.
2. Kilka miesięcy w roku szkolnym 2014/2015 pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego, pani A. Żaby. Pomogłam w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego oraz w interpretacji przepisów. Udostępniłam również swój własny plan rozwoju zawodowego oraz zebrane materiały ze wskazaniem różnic w odniesieniu do zmieniających się przepisów prawa.
3. Przeprowadziłam kilka lekcji koleżeńskich dla nauczyciela kontraktowego. Każdą przeprowadzoną lekcję wspólnie omówiłyśmy i podsumowałyśmy. Dyskusje pomogły zarówno nauczycielowi kontraktowemu w przygotowaniu własnych lekcji, jak i mnie w ewaluacji moich działań.
4. Obserwowałam lekcje nauczyciela kontraktowego, pani A. Żaby, a następnie wspólnie je omawiałyśmy. Dyskusje z pewnością zaowocowały we wzbogacenie warsztatu pracy zarówno nauczyciela kontraktowego, jak i mój własny.
5. W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadziłam konferencję szkoleniową na Radzie Pedagogicznej nt. „Bezpieczeństwo ucznia w szkole” w formie prezentacji multimedialnej. Każdy uczestnik otrzymał krótki materiał ze szkolenia w formie papierowej.
6. Przez wszystkie lata stażu brałam czynny udział w pracach Zespołu Przedmiotowego i Wychowawczego:
a) uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach, przygotowywałam materiały, współtworzyłam plany pracy zespołów na dany rok szkolny;
b) opracowywałam analizy sprawdzianu po szkole podstawowej i przedstawiałam je do dyskusji, koordynowałam tworzenie wniosków do dalszej pracy;
c) poruszaliśmy wiele problemów wychowawczych i dydaktycznych poszukując najlepszych rozwiązań;
d) aktywnie współpracowałam z innymi wychowawcami podczas organizacji wycieczek klasowych oraz opieki nad dziećmi podczas imprez szkolnych, dyskotek, czy też wyjść poza teren szkoły.

EFEKTY powyższych działań:
Najważniejszym efektem działań podjętych w tym zakresie jest mój własny rozwój zawodowy. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, zarówno tymi starszymi stażem ode mnie, jak i dopiero zaczynającymi, pomogła mi uświadomić sobie moje własne mocne i słabe strony, udoskonalić własny warsztat pracy oraz zaowocowała pomysłami przyszłych działań. Umożliwienie innym nauczycielom korzystania z moich doświadczeń spowodowało z kolei wzbogacenie ich warsztatu pracy i stymulację ich dalszego rozwoju zawodowego.

Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrażanie planu pracy Szkolnej Kasy Oszczędności.
Od początku mojej pracy jako nauczyciel jestem opiekunem Szkolnej Kasy Oszczędności. Opracowałam plan pracy i działań SKO, w ramach którego organizowałam następujące Quizy i konkursy mające na celu poszanowanie pieniądza, naukę oszczędności i zapoznanie z wiedzą nt. pieniądza i bankowości:
- test wiedzy nt. pieniądza dla kl. IV-VI – 2012r.;
- wiersze i rymowanki zachęcające do oszczędzania w SKO dla kl. I-III – 2012r.;
- „SKOszulka” – wykonanie logo na koszulce zachęcające do systematycznego oszczędzania w SKO – 2013r.;
- szkolny test wiedzy o bankowości – 2014r.;
- co roku przystępuje do udziału w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w banku Spółdzielczym – konkurs zorganizowany przez Krakowski Bank Spółdzielczy.
Wszystkie prace konkursowe zawsze zostały sprzedane, pieniądze przekazane na pomoc uczniom niepełnosprawnych z naszej szkoły.
2. Prowadzenie koła matematyczno-informatycznego.
Stworzony przeze mnie Program Koła Matematyczno-Informatycznego skierowany był do uczniów klasy VI, uzdolnionych matematycznie i interesujących się matematyką. Jego koncepcja opierała się na wnikliwej analizie podstawy programowej oraz obowiązującego programu nauczania matematyki w kl. IV-VI. Celem moich działań było: rozwijanie zainteresowań matematycznych i informatycznych uczniów, jej popularyzacja i zagospodarowanie wolnego czasu uczniom.
3. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki.
Program ten skierowany był do uczniów klasy VI, mających trudności w nauce matematyki. Takich, którzy nie nadążają z opanowaniem materiału na lekcjach. Chciałam ułatwić im rozwijanie sprawności umysłowych i uwierzenie we własne możliwości. W tym celu postanowiłam wykorzystać naturalne chęci dzieci do nauki w formie zabaw i gier dydaktycznych przy użyciu komputera.

EFEKTY powyższych działań to:
- nabycie nowych umiejętności przez dzieci;
- zwiększenie ilości uczniów w konkursach przedmiotowych;
- poszerzenie oferty edukacyjnej;
- wyrabianie u dzieci nawyku systematycznego oszczędzania i poszanowania pieniądza;
- efektywniejsza realizacja zadań szkoły;
- zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez organizowanie konkursów;
- właściwy rozwój zdolności;
- wyrobienie nawyku systematyczności i pracowitości;
- wyższe wyniki na sprawdzianie po szkole podstawowej;
- lepsze osiągnięcia podczas konkursów przedmiotowych;
- wiara we własne możliwości;
- nadrobienie zaległości.

Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego
Od początku swojej pracy pełniłam funkcję wychowawcy klasowego. Podejmowałam decyzje mające na celu ukształtowania moich wychowanków na prawych i uczciwych ludzi, nie ulegającym grożącym im niebezpieczeństwom ze strony otaczającego ich świata. W bezpośrednich kontaktach z dziećmi zawsze prezentowałam autentyzm i akceptację. Starałam się zachować naturalnie i spontanicznie, być otwartą i szczerą, bez względu na czas i miejsce.
Opracowałam Plan Pracy Wychowawczej dla klas IV-VI, uwzględniający założenia planu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły.

Jednym z moich największych sukcesów wychowawczych jest fakt, iż absolwenci naszej szkoły( w tym moi wychowankowie) utrzymują ze mną kontakt. Jest to bardzo miłe doświadczenia dla mnie jako wychowawcy, ponieważ są to już dorośli lub „prawie” dorośli ludzie, którzy darzą mnie sympatią, szacunkiem i zaufaniem.
Moja praca wychowawcza dostarcza mi dużo satysfakcji i zadowolenia, była doceniana zarówno przez dzieci, jak i ich rodziców.
2. Udział uczniów w projekcie „LEPSZA SZKOŁA”.
W każdy roku szkolnym biorę udział w projekcie „LEPSZA SZKOŁA”. Jest to PROJEKT EDUKACYJNY - ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. Uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego tzw. Sesja 1, Sesja 2, Sesja 3. Po każdym teście jest możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski. Za każdym razem można sprawdzić, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności. Logując się na stronie internetowej Gdańskiego Wydawnictwa wprowadzam odpowiedzi uczniów do odpowiedniego programu, następnie otrzymuję raporty, czyli wyniki dla każdego ucznia indywidualnie, ogółem dla klasy i ogólnopolskie. Ja jako nauczyciel mam jasny przegląd umiejętności matematycznych i wiem jak wypadają moi uczniowie na tle innych. W roku szkolnym 2015/2016 projekt ten będzie kontynuowany.
3. Organizowanie wycieczek szkolnych.
Jako wychowawca jedną z form integracji zespołu klasowego są wspólne wycieczki. Chętnie je organizowałam, ponieważ dostarczały mi spostrzeżeń i rzetelnej wiedzy na temat postaw i zachowań moich wychowanków oraz ukierunkowały moje działania wychowawcze. Organizując wiele wycieczek (np. Nowy Sącz -do kina, Inwałd, Zator) starałam się dostosować program do oczekiwań dzieci. Chciałam, aby były one inspiracją do pogłębiania wiedzy historycznej, przyrodniczej, społecznej oraz kształtowały właściwe postawy patriotyczne. W cele zdobycia kompetencji i uprawnień w tym zakresie ukończyłam kurs „Kierownika wycieczek szkolnych”.

EFEKTY powyższych działań:
- dzieci szybciej przyswoiły niektóre treści programowe;
- nauczyły się samodyscypliny i samokontroli w terenie;
- wyrobiły w sobie wytrwałość fizyczną i odporność psychiczną;
- nauczyły się kulturalnego zachowania w miejscach publicznych.

Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 4 lit.e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami i instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpracując z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Tarnowie oddział Tuchów i pedagogiem szkolnym - pani dyrektor mgr Danuta Gargaś
Będąc od wielu lat wychowawcą klasowym i nauczycielem matematyki napotykałam na wiele problemów edukacyjnych i wychowawczych, dlatego też bardzo chętnie współpracowałam z pedagogiem i dyrekcją w jednej osobie w naszej szkole.
Współpraca ta przebiegała na następujących płaszczyznach:
- konsultacje w sprawach wychowawczych;
- rozwiązywanie problemów uczniów trudnościami w nauce i zachowaniu;
- opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- wymiana informacji dotyczących sytuacji rodzinnych wychowanków;
- udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.
2. Udział w akcjach charytatywnych.
Jako nauczyciel i wychowawca kształtowałam u dzieci wartościowe postawy moralno – społeczne. Stwarzałam okazje, w których dzieci mogły podejmować działania na rzecz innych.
Z tego względu bardzo ważne miejsce w mojej pracy zajmowała działalność charytatywna przy współpracy z innymi nauczycielami. Zachęcałam uczniów do aktywnego brania udziału we wszystkich akcjach organizowanych na terenie naszej szkoły. Moi wychowankowie uczestniczyli w następujących akcjach charytatywnych:
- „Góra Grosza”,
- „Sprzątanie Świata”,
- sprzedaż prac konkursowych SKO,
oraz zbiórkach:
- plastikowych nakrętek,
- makulatury,
- zużytych baterii.
Poprzez udział w tych przedsięwzięciach zarówno ja, jak i moi uczniowie poszerzyliśmy swoje wiadomości dotyczące niesienia pomocy innym. Bardzo cieszy mnie fakt, iż moi wychowankowie nie byli obojętni na potrzeby innych ludzi oraz dbali o środowisko naturalne naszego kraju. Dało mi to pewność, że moje działania wychowawcze są skuteczne i przynoszą pozytywne efekty.
3. Współpraca z rodzicami.
Przez cały okres stażu pełniąc rolę wychowawcy klasowego współpracowałam z rodzicami. Uważam, że ta współpraca w znacznym stopniu pomaga podnieść poziom pracy placówki oraz przynosi pozytywne efekty. Wspólnie z Trójką Klasową podejmowaliśmy decyzje dotyczące spraw klasowych oraz przygotowywaliśmy liczne imprezy i uroczystości. Systematycznie przeprowadzałam zebrania ze wszystkimi rodzicami moich wychowanków. Zdarzyło się mi się również odwiedzić dom rodzinny mojego wychowanka, gdyż rodzić nie pojawiał się na spotkaniach. Celem spotkań było omówienie spraw dydaktyczno – wychowawczych klasy. Podczas każdego spotkania staraliśmy się wspólnie rozwiązywać problemy nurtujące mnie jako nauczyciela – wychowawcy, rodziców, jak i uczniów – co miało na celu pedagogizację nas wszystkich. Stały, dobry kontakt z rodzicami uczniów ujednolicił nasze działania wychowawcze, dzięki czemu wspólnie osiągnęliśmy w tym zakresie lepsze efekty.
4 . Nawiązanie współpracy z wydawnictwami – GWO, Nowa Era, Helion Edukacja.
Uczestniczyłam w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez te wydawnictwa co pozwoliło mi na poszerzenie własnej wiedzy i umiejętności, uzyskanie informacji o nowościach edukacyjnych dla klas IV-VI oraz otrzymanie nowych materiałów do pracy dydaktycznej dla uczniów zdolnych i uczniów z trudnościami.

Efekty moich działań to:
- w miarę szybka diagnoza, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami;
- zadowolenie dzieci i rodziców;
- zdobycie przez uczniów wiedzy poprzez udział w tych przedsięwzięciach na temat różnych możliwości i sposobów niesienia pomocy potrzebującym;
- uczniowie stali się wrażliwsi na potrzeby innych ludzi;
- uczenia się dzielenia z innymi;
- nauka tolerancji;
- poszerzenie własnej wiedzy i umiejętności;
- zdobycie nowych materiałów dydaktycznych;
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez chętne uczestnictwo rodziców w życie klasy i szkoły;
- poprawa współpracy: rodzic – wychowawca.

Wymagania: & 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

W trakcie trwania stażu rozpoznałam i rozwiązałam następujące problemy edukacyjno – wychowawcze:
1. Uczeń z problemami w nauce.
2. Uczeń zdolny.

PODSUMOWANIE
Profesja, którą wykonuję, nie była wybrana przeze mnie przypadkowo. Pracując w zawodzie nauczyciela spełniam swoje marzenia, które towarzyszyły mi od dzieciństwa. Nadrzędnym celem mojej pracy zawsze była troska o powierzone dzieci. Wszelkie starania zarówno te związane z dokształcaniem, jak i te ze wzbogaceniem własnego warsztatu pracy, skierowane były na uzyskanie jak najlepszych efektów pracy z uczniami, w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Podsumowując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że był to czas bardzo intensywnej pracy rozwijającej moją osobowość. Mam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, nie obawiam się już opinii innych – cenie uwagi i dobre rady. Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły korzyści nie tylko dla mnie, ale również szkole w której pracuje oraz uczniom i ich rodzicom. Uznanie i akceptacja ze strony uczniów, rodziców, nauczycieli i Dyrekcji dodaje mi sił oraz sprawia, że ciągle planuję nowe zadania. Nauczam i wychowuję wkładając dużo pracy i serca.
Zaprezentowanie efekty mojej pracy uważam za znaczące. Obrazują one nie tylko prace nauczyciela- wychowawcy – opiekuna na lekcjach, ale również działania pozalekcyjne. Świadczą one o moich umiejętnościach i gotowości do podejmowania różnorodnych zadań służących podwyższeniu jakości pracy szkoły, samodoskonaleniu, podmiotowym traktowaniu dziecka oraz poszanowaniu jego praw. Zadania wyznaczone w Planie Rozwoju Zawodowego służą, ciągłemu rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi. Wiedza zdobyta przeze mnie na szkoleniach i kursach znacząco wpłynęła na podwyższenie jakości mojej pracy, stała się kluczem do sukcesów uczniów, a to promowało szkołę w środowisku lokalnym.
Jestem pewna, że wszystkie efekty wykonanych przeze mnie działań będą procentować w mojej dalszej pracy zawodowej. Zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania oraz moją satysfakcją osobistą w dalszej pracy zawodowej.
Moje osiągnięcia nie byłyby możliwe bez życzliwości przede wszystkim Dyrekcji oraz nauczycieli mojej szkoły. Ogromne wsparcie oraz dobre rady były dużą pomocą, dzięki której mogłam zrealizować swoje plany i kończyć sukcesem swoje przedsięwzięcia. Za to wszystkim serdecznie dziękuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.