X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39260
Przesłano:

Sprawozdanie semestrealne nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
III półrocze (03.09.2018r. – 25.01.2019r.)

Imię i nazwisko: Renata Dorna
Stanowisko: nauczyciel przedszkola
Miejsce zatrudnienia: Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Drawsku
Okres stażu: 01.09.2017r. – 31.05.2020r.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadanie 2.
Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.
- uczestniczyłam w warsztatach metodycznych „Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej” – Czarnków, 29.10.2018r.
- ukończyłam kurs doskonalący „Inspiracje muzyczne w przedszkolu” – CDN Piła, 23,25.11.2018r.
- uczestniczyłam w warsztatach metodycznych „Programowanie na dywanie – elementy programowania w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym” – Poznań, 15.12.2018r.
- ukończyłam szkolenie z udzielania I pomocy przedmedycznej - Drawsko, 23.01.2019r.
- brałam udział w szkoleniowych radach pedagogicznych:
1) „Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu”, „Zmiany w prawie oświatowym”, „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu” - Drawsko, 18.01.2019r.
2) „Kształtowanie mowy i edukacja przyrodnicza”, „Ćwiczenia gimnastyczne i wychowanie zdrowotne” (metodyka, metody pracy z dziećmi) – Drawsko, 21.01.2019r.
3) „Umiejętności matematyczne w przedszkolu” „Umuzykalnienie w przedszkolu” „Zajęcia plastyczne i techniczne w przedszkolu” oraz „Jak przygotowujemy dziecko do nauki czytania i pisania” (metodyka, metody pracy z dziećmi) – Drawski Młyn, 22.01.2019r.
- systematycznie zapoznawałam się z najnowszą literaturą z zakresu pedagogiki i psychologii
- zorganizowałam uroczystości i imprezy przedszkolne (przygotowałam niezbędne scenariusze, pomoce, dekoracje):
1) Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - 20.09.2018r.
2) Święto Pieczonego Ziemniaka w Parku Grzybowym w Piłce – 02.10.2018r.
3) Piknik rodzinny pod wiata w Potrzebowicach – 17.10.2018r.
4) Pasowanie na przedszkolaka – 26.10.2018r.
5) Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – 05.11.2018r.
6) Światowy Dzień Pluszowego Misia – 26.11.2018r.
7) Andrzejki w przedszkolu – 29.11.2018r.
8) Mikołaj w przedszkolu – 05.12.2018r.
9) Wycieczka do kina do Krzyża Wlkp. – 10.12.2018r.
10) Spotkanie wigilijne z Gwiazdorem w przedszkolu – 21.12.2018r.
11) Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu – 10.01.2019r.
Efekty:
- nabyta wiedza i umiejętności podczas szkoleń korzystnie wpływają na przygotowywanie się do zajęć oraz uroczystości przedszkolnych, jak również tworzą nową lub utrwaloną bazę doświadczeń
- integracja dzieci
- zapoznanie z tradycjami niektórych świąt
- promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Zadanie 3.
Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu powierzonych przez dyrektora.
- prowadziłam stronę internetową Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku, grupy „Jeżyki”
- systematycznie (kwartalnie) opracowałam i pisałam artykuły do Biuletynu Informacyjnego Gminy Drawsko
- pełniłam funkcję lidera ds. WDN-u (napisałam program wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku na rok szkolny 2018/2019)
- napisałam program wychowawczy Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku „ABC dobrego wychowania”
- prowadziłam kronikę przedszkola
- pisałam protokoły rad szkoleniowych (18.01.2019r., 21.01.2019r., 22.01.2019r.)
Efekty:
- podniesienie jakości pracy placówki
- podwyższenie jakości i efektywności mojej pracy
- satysfakcja z osiągnięć i działań na rzecz placówki i jej pracowników

Zadanie 4.
Współpraca z rodzicami. Dbałość o integrację rodziców z przedszkolem.
- opracowałam plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2018/2019
- opracowałam harmonogram uroczystości przedszkolnych oraz harmonogram konkursów
- zorganizowałam i prowadziłam zebrania grupowe z rodzicami (27.11.2018r.)
- prowadziłam rozmowy indywidualne z rodzicami wynikające z potrzeb zarówno nauczyciela jak i rodzica
- prowadziłam arkusze obserwacji dziecka 3 i 4- letniego oraz dokonałam analizy wyników obserwacji, skonstruowałam wnioski do dalszej pracy z dziećmi
- przedstawiłam i omówiłam rodzicom wyniki wstępnej obserwacji dziecka 3 i 4 - letniego (27.11.2018r.)
- przygotowałam pedagogizację rodziców nt:
• „Czytamy rysunki naszych dzieci” (27.11.2018r.)
- zorganizowałam zajęcia otwarte dla rodziców:
• „Brudasek” – słuchanie opowiadania, praca z historyjką obrazkową (19.10.2018r.)
• „Plama” – praca plastyczna z wykorzystaniem rekwizytu (słomki) (19.10.2018r.)
- zorganizowałam warsztaty dla rodziców i dzieci:
• Dzień Kredki w przedszkolu – 22.11.2018r.
• Dzień Nożyczek w przedszkolu (warsztaty świąteczne) – 13.12.2018r.
- zachęcałam rodziców do udziału w akcjach:
• „Zbieramy nakrętki dla Mai” (akcja charytatywna)
• „Góra Grosza”
• „Zbieramy zużyte baterie”
• „Cała Polska czyta dzieciom”
• Zbiórka karmy i innych materiałów dla bezdomnych zwierząt dla Stowarzyszenia ALS
- angażowałam rodziców do pracy na rzecz grupy poprzez przygotowywanie strojów na wszelkiego rodzaju uroczystości, pieczenie placków...
- wdrożyłam rodziców do udziału w akcji „Mamo, Tato poczytaj mi bajeczkę”, chętni rodzice przychodzili dzieciom czytać bajki w przedszkolu
Efekty:
- dobry i bezpośredni kontakt z rodzicami wpływa korzystnie na efekty pracy grupy i pozytywne relacje nauczyciel – rodzic – dziecko.

Zadanie 5.
Promocja placówki poprzez przygotowanie i udział dzieci w konkursach i przeglądach.
- III miejsce w XVI Gminnym Konkursie Recytatorskim „Strofy dla Niepodległej” w Pęckowie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną i Świetlicę Wiejską w Pęckowie (Nina)
- I miejsce (Kornelia) oraz I miejsce (Nela) w Gminnym Konkursie Plastycznym pt: „Mamo, Tato co Wy na to? – zamiast komputera wolę...” organizowanym przez Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Drawsku
- wyróżnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym o tematyce patriotycznej „Kto Ty jesteś? – Polak mały! Jaki znak Twój? – Orzeł biały” (dyplomy, podziękowania)
- udział Konkursie Plastycznym „Kartka bożonarodzeniowa z leśnym motywem” organizowanym przez Nadleśnictwo Potrzebowice
- brałam udział w pracach komisji konkursowej I Gminnego Konkursu Fotograficznego pt. „Pozwólmy ocalić od zapomnienia” (członek jury) organizowanego przez Szkołę Podstawową w Drawskim Młynie
Efekty:
- podniesienie jakości pracy placówki
- poszerzanie doświadczeń wychowanków
- promowanie placówki na szczeblu gminnym

Zadanie 6.
Wzbogacanie, rozwijanie oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy.
- tworzyłam własne pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi
- opracowywałam scenariusze zajęć do pracy z dziećmi
- studiowałam fachową literaturę
- śledziłam nowości z zakresu pedagogiki i psychologii
- podjęłam studia uzupełniające magisterskie na kierunku: Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Efekty:
- podwyższenie jakości i efektywności mojej pracy
- podniesienie poziomu i jakości pracy poprzez lepszą organizację pracy oraz atrakcyjność przekazywanej wiedzy
- wzbogacanie warsztatu pracy

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadanie 1.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
- przygotowywałam wszelkiego rodzaju materiały dydaktyczne przy pomocy komputera
- tworzyłam narzędzia pracy: miesięczne plany pracy, scenariusze zajęć czy uroczystości przedszkolnych, zaproszenia oraz podziękowania dla rodziców czy dziadków na uroczystości przedszkolne
- tworzyłam dyplomy oraz wyróżnienia dla uczestników za udział w konkursie „Mamo, Tato co Wy na to? – zamiast komputera wolę....”
- prowadziłam kącik informacyjny dla rodziców, w którym zamieszczałam ciekawe informacje, artykuły do poczytania dla rodziców
- opracowałam wszelkiego rodzaju sprawozdania z działalności dydaktyczno – wychowawczej
- redagowałam różnego rodzaju informacje, ulotki, ciekawostki i zamieszczałam je na tablicy informacyjnej dla rodziców
- tworzyłam prezentacje multimedialne na radę szkoleniową dla innych nauczycieli

Zadanie 2.
Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych.
- na bieżąco opracowywałam dokumenty za pomocą programów komputerowych (Word, Power Point, Exel)
- korzystałam z portali internetowych i programów edukacyjnych (profesor.pl, chomikuj pl, itp. ) podczas przygotowywania się do niektórych zajęć
- czerpałam pomysły oraz analizowałam zamieszczone scenariusze zajęć czy scenariusze uroczystości do potrzeb własnych
- komunikowałam się z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń (poczta e- mail)
- wymieniałam się informacjami z panią dyrektor drogą mailową (skrzynka służbowa) w celu lepszej organizacji pracy przedszkola
- przygotowałam materiały na radę szkoleniową w formie prezentacji multimedialnej „Umuzykalnienie w przedszkolu”, podsumowanie programu własnego „Chcę z Mamą, chce z Tatą”
- dzieliłam się zdobytą wiedzą i umiejętnościami na radzie szkoleniowej z kursu „Inspiracje muzyczne w przedszkolu” w formie prezentacji multimedialnej
- opublikowałam prezentację multimedialną „Umuzykalnienie w przedszkolu (metodyka, metody pracy z dziećmi)” oraz sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego na portalu edukacyjnym Edux.pl (styczeń 2019r.)

Zadanie 3.
Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
- na bieżąco dokonywałam wpisów oraz umieszczałam zdjęcia i informacje z życia i funkcjonowania grupy „Jeżyki”
- śledziłam inne strony internetowe w celu czerpania pomysłów
- zamieszczałam artykuły dla rodziców pt: „Prawa dziecka”, „20 reguł wychowania dzieci wg Janusza Korczaka”, „Cała Polska czyta dzieciom”
Efekty:
- podniesienie jakości i poziomu pracy poprzez lepszą organizację pracy oraz atrakcyjność przekazywanej wiedzy
- podwyższenie jakości i efektywności mojej pracy

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia lub innych zajęć.
Zadanie 1.
Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
- zainicjowałam zorganizowanie warsztatów metodycznych dla całej rady pedagogicznej przez Centrum Szkoleniowe KLANZA (jako lider WDN-u)
Zadanie 3.
Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, refleksjami poprzez...
- aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej
- dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas rozmów indywidualnych
- udostępniałam innym nauczycielom swoje scenariusze zajęć czy uroczystości oraz materiały dydaktyczne
- dzieliłam się wiedzą zdobytą na warsztatach metodycznych z innymi z pozostałymi członkami rady pedagogicznej
- przygotowałam prezentacje z ukończonych form doskonalenia i zapoznałam z nią pozostałych członków rady
Efekty:
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
- doskonalenie własnego warsztatu pracy
- aktywna współpraca z innymi nauczycielami
- przekazywanie zdobytej na szkoleniach wiedzy teoretycznej i praktycznej

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.
Zadanie 1.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych.
- napisałam program wychowawczy Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku pt; „ABC dobrego wychowania”
- realizowałam program własny „Chcę z Mamą, chcę z Tatą” i starałam się zrealizować wszystkie zamierzenia, które w nim zawarłam
- realizowałam programy obowiązujące w przedszkolu: „Czyste powietrze wokół nas”, „Akademia Aquafresh”
- organizowałam spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi w ramach działań edukacyjnych: policja, straż pożarna, pielęgniarka stomatologiczna, pielęgniarka środowiskowa, pracownik Nadleśnictwa Potrzebowice, dietetyk żywieniowy
- propagowałam i brałam udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie
Efekty:
- doskonalenie umiejętności pisania własnego programu i jego realizacji
- podniesienie jakości pracy placówki

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadanie 1.
Przygotowanie dzieci do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w przedszkolu.
- Pasowanie na przedszkolaka – 26.10.2018r.
- Andrzejki w przedszkolu – 29.11.2018r.
- Mikołajki w przedszkolu – 05.12.2018r.
- Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu – 10.01.2019r.
- Do każdej z ww uroczystości starałam się dobierać, pisać odpowiedni scenariusz, przygotowywać dekoracje, oprawę muzyczną, stroje dla dzieci.

Zadanie 2.
Zorganizowanie konkursu własnego w przedszkolu.
- zorganizowałam (wspólnie z koleżanką) gminny konkurs plastyczny pt: „Mamo, Tato co Wy na to? – zamiast komputera wolę....”
- opracowałam plakaty konkursowe
- zaprojektowałam i wykonałam dyplomy oraz wyróżnienia za udział w ww konkursie przy pomocy technik komputerowych
- powołałam jury konkursowe, które wyłoniło zwycięzców i wyróżnionych

Zadanie 3.
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
- Sprzątanie Świata
- Góra Grosza
- Zbiórka nakrętek
- Zbiórka zużytych baterii
- Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato...
- Przedszkolaki dokarmiają zwierzęta i ptaki
- zbiórka karmy, pożywienia i innych potrzebnych materiałów dla bezdomnych zwierząt w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem ALS

Zadanie 4.
Pozyskanie sponsorów.
- pozyskałam sponsorów (Odlewnia Żeliwa Drawski S.A, PHU „Danex” Sp. z o. o.), którzy ufundowali dzieciom upominki na Święta Bożego Narodzenia w postaci słodyczy, gier planszowych i przyborów plastycznych
- pozyskałam kwotę 250 zł podczas zorganizowania uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu, która dofinansuje wyjazd dzieci na wycieczkę
- pozyskałam sponsora (rodzica), który ufundował i odnowił wszystkie drewniane elementy placu zabaw „Paulinka”

Zadanie 5.
Organizacja wycieczek – funkcja kierownika wycieczek.
- zorganizowałam wycieczkę autokarową dzieci przedszkolnych do Krzyża Wlkp. na seans filmowy „Świąteczne życzenie Mariah Carey” (10.12.2018r.)
- sporządziłam i prowadziłam dokumentację wycieczkową niezbędną przy organizacji ww wyjazdu dzieci
- organizowałam wyjścia (wycieczki) dzieci do Szkoły Podstawowej w Drawskim Młynie
• do biblioteki szkolnej (16.11.2018r.)
• na zbiorowe śpiewanie hymnu narodowego (09.11.2018r.)

Zadanie 6.
Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.
- podjęłam współpracę z instruktorką zumby i zainicjowałam w przedszkolu cykl „Zumba dla przedszkolaków” prowadzony przez rodzica jednego wychowanka (współpraca z rodzicami)
- zapraszałam do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów (policja, pielęgniarka)

Efekty:
- przezwyciężanie strachu i nieśmiałości spowodowanej nowymi, nieznanymi miejscami
- pozyskane środki od sponsorów pozwoliły na organizację wycieczek dla dzieci
- integracja grupy przedszkolnej
- bliższe poznanie wychowanków i ich rodziców

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadanie 1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
- zorganizowałam pogadankę (pedagogizację) dla rodziców w przedszkolu prowadzoną przez pracownika PPP na temat „W trosce o prawidłowy rozwój dziecka (percepcja słuchowa, wzrokowa, orientacja przestrzenna, motoryka)

Zadanie 2.
Współpraca z innymi nauczycielami, pedagogami specjalnymi, logopedami.
- na bieżąco współpracuję i rozmawiam z panią logopedą, wymieniamy się spostrzeżeniami na temat funkcjonowania dzieci i postępach w terapii

30.01.2019r.
Sporządziła:
Renata Dorna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.