X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39327
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko:
mgr Dominika Figura
- nauczyciel mianowany

Stanowisko:
nauczyciel wychowania przedszkolnego, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

Placówka oświatowa:
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie ul. Kopernika 9, 76-100 Sławno

Okres stażu:
2 lata 9 miesięcy tj. 01.09.2017r. do 31.05.2020r.

Akty prawne: - Karta Nauczyciela - art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Cele opracowanego planu: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci aktywności twórczej i kształtowanie właściwych postaw społecznych.

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami
prawa oświatowego dotyczącymi awansu
zawodowego.

- Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie
stażu.

- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

- Dokumentowanie realizacji planu.

- Sporządzenie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego

2.Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji. - Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
- Samodzielne studiowanie literatury:
korzystanie z zasobów biblioteki,
wyszukiwanie ciekawych nowości
wydawniczych dotyczących między
innymi aktywizujących metod pracy;
literatura czasopism pedagogicznych
przydatnych do podniesienia jakości
pracy, śledzenie aktualności na portalach
internetowych.
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
- Hospitacje zajęć przez dyrektora.

- Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
4. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
- Dokonywanie wpisów do dzienników.
- Stworzenie i prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci.
- Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć wychowanków
- Prowadzenie kroniki przedszkolnej
- Inne

5 Pogłębianie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji ośrodka oraz przedszkola.
- Wnikliwa analiza dokumentacji ośrodka i przedszkola: statutu, regulaminów, programu
wychowawczo-profilaktycznego.

- Aktywny udział w tworzeniu
i modyfikowaniu dokumentów
przedszkola.

- Opracowanie i wdrożenie działań
z programu wychowawczo- profilaktycznego na każdy kolejny rok szkolny
Protokoły, opracowane dokumenty.

6. Wykonywanie czynności dodatkowych.
- Prowadzenie gazetki dla rodziców.

7.Podejmowanie działań w celu uzyskania pozytywnych efektów w pracy zawodowej.

- Obserwacja i analiza możliwości dzieci.

- Udział w realizacji projektów
i programów organizowanych przez różne
instytucje i placówki oświatowe.

- Aktywne włączanie się w przygotowanie
imprez, konkursów i innych zadań
promujących przedszkole.

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.

- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, planów miesięcznych korzystając z komputera.

- Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.

- Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
- Korzystanie z encyklopedii multimedialnej i Internetu.

- Korzystanie z komputera w pracy
z dzieckiem, posługiwanie się programami
edukacyjnymi w nauce i zabawie.

- Współprowadzenie kroniki przedszkolnej.

2. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
- Opracowanie dokumentów niezbędnych
do rozpoczęcia stażu.

- Przygotowanie dokumentacji załączonej
do wniosku o wszczęcie postępowania
kwalifikacyjnego.

3. Korzystanie z Internetu
w życiu codziennym i pracy zawodowej.
- Współtworzenie strony internetowej
przedszkola

- Śledzenie aktualności na portalach
oświatowych, korzystanie z portali
edukacyjnych, z publikacji internetowych
oraz innych zasobów Internetu
(wyszukiwarki itp.)

- Korzystanie z poczty elektronicznej, m.in. w
celach komunikacyjnych z wydawnictwami,
organizatorami konkursów, z dyrektorem i
innymi nauczycielami oraz w celach
promocji przedszkola w szerszym
środowisku (np. przesyłanie informacji
i zdjęć z uroczystości przedszkolnych
do lokalnych czasopism).

4. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
- Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD I DVD – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.

- Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomoc ą aparatu cyfrowego. W okresie trwania stażu. Płyty CD, VCD, DVD.

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Wymiana doświadczeń na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz podczas szkoleń Rady Pedagogicznej.
- Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach
Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag.
Zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej. Zapisy w księdze protokołów.
2. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
- Organizacja i prowadzenie zajęć
koleżeńskich dla zainteresowanych
nauczycieli.

- Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy
zajęć i innych materiałów, dzielenie się
wiedzą zdobytą na kursach, wymiana
doświadczeń z nauczycielami.
W miarę potrzeb.

3. Opublikowanie na portalu internetowym przeznaczonym dla nauczycieli ,,Planu rozwoju zawodowego”, scenariuszy zajęć i uroczystości.
- Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
- Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych.
- Opracowanie i wdrożenie Programu Podnoszenia Kompetencji Samoobsługowych- "Zrobię to sam"

-Opracowanie i wdrożenie programu działań
edukacyjnych „W krainie bajki i baśni”
z zakresu rozwijania zainteresowań
czytelniczych u dzieci we własnej grupie
wiekowej.

- Współopracowanie i wdrożenie programu działań
edukacyjnych „Mały artysta” z zakresu
edukacji plastycznej we własnej grupie
wiekowe

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
- Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.

- Obserwacja dzieci na tle grupy.

- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.

- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
2. Organizacja imprez, akcji, uroczystości przedszkolnych.
Udział w ogólnopolskich akcjach i programach przeznaczonych dla przedszkoli - Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla
dzieci i rodziców, m.in.
- Dzień Pluszowego Misia
- Mikołajki
- Zabawa karnawałowa
- Dzień Ziemi
- Dzień Mamy i Taty
- Dzień Dziecka i inne.

- Udział w programie "Kubusiowi przyjaciele natury", "Akademia Zdrowego Przedszkolaka" i inne wg potrzeb i możliwości.
3. Przygotowanie
i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci
do udziału w konkursach plastycznych, ekologicznych itp. o zasięgu ogólnopolskim
i lokalnym.
- Organizowanie konkursów przedszkolnych.

- Udział dzieci w konkursach plastycznych, ekologicznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
.
4. Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola.
- Organizowanie wycieczek pieszych (np. do parku, ogrodu,) i wyjazdowych .

- Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi. W miarę potrzeb. Karty wycieczek, zapisy
w dzienniku lekcyjnym, zdjęcia, kronika przedszkolna.
5. Współpraca z różnorodnymi instytucjami
- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd Gminy, poczta, itp.

- Współpraca ze Sławieńskim Domem Kultury

- Współpraca z Biblioteką Miejska w Sławnie. Wycieczka do biblioteki, zapoznanie z pracą bibliotekarza. Zainteresowanie dzieci książkami.
- Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Sławnie. Wizyta dzieci w przychodni. Spotkanie z p. pielęgniarką, stomatologiem. Promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania się.

6. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
- Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej ośrodka

- Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, kiermaszów
7. Współpraca z rodzicami.
- Możliwość udziału rodziców w zajęciach
dydaktycznych.

- Pedagogizacja.

- Angażowanie do współorganizacji
uroczystości przedszkolnych.

- Tablica informacyjna „Kącik dla Rodzica”. W okresie trwania stażu. Plan współpracy, listy obecności ze spotkań, notatki, referaty z prelekcji dla rodziców, scenariusze przedstawień, zdjęcia.
§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z przedszkolami z terenu miasta Sławno i poza nim oraz
- Udział dzieci w różnych konkursach.
2. Współpraca z Biblioteką Publiczną
w Sławnie. - Organizacja wycieczek w celu poznania
pracy bibliotekarza zasad funkcjonowania
biblioteki.

- Organizowanie cyklicznych spotkań z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci

- Wypożyczanie książek do wspólnego
czytania.

- Zorganizowanie wystawy prac dzieci
w bibliotece.
3. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Sławnie.
- Organizacja spotkań, wystawa prac
plastycznych dzieci.
4. Współpraca z policją i strażą pożarną.
- Zapraszanie Przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi. Pogadanki na temat bezpieczeństwa.
Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej. Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki. Zainteresowanie zawodem strażaka. Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
5. Współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
- z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sławnie
- Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.

- Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.

- Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.

- Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię. Okres stażu.
6. Współpraca z GOPS, MOPS
w Sławnie.
- Współpraca mająca na celu wspomaganie
rodzin wychowanków – dofinansowanie lub
refinansowanie kosztów wyżywienia dzieci.
W miarę potrzeb. Lista dzieci dofinansowywanych przez GOPS, MOPS.
7. Udział w różnych akcjach i zbiórkach.
- Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, ,,Górze grosza”, „Pomóżmy czworonogom”, „Cała Polska czyta dzieciom.”

- Udział w zbiórkach: baterii, makulatury i surowców wtórnych
8. Współpraca z przedszkolnym pedagogiem i logopedą.
- Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą.

- Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi.

§ 8 ust2. pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1. Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola.
- Pomoc rodziców w drobnych naprawach.
- Pozyskiwanie funduszy. Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola.
- Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

2. Udział w wewnątrz przedszkolnych i szkolnych imprezach integracyjnych.
- Współorganizowanie imprez integracyjnych. Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców. Integracja grupy.
- Lepsze poznanie się (dzieci i rodziców), wywołanie miłej, radosnej atmosfery
3. Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola.
- Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola.
- Wykonywanie dekoracji z filcu, papieru technicznego itp.

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
- Identyfikacja problemu.
- Geneza i dynamika zjawiska.
- Znaczenie problemu.
- Prognoza.
- Propozycje rozwiązania.
- Wdrażanie oddziaływań.
- Efekty oddziaływań.
Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami
przedszkola i własnymi, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.