X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39328
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień
nauczyciela kontraktowego
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Wioleta Kowalczyk
Stanowisko: nauczyciel - wychowawca
Nazwa i adres szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r.
Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Monika Trzcińska
Cel główny: Uzyskanie awansu stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela oraz omawianie ich z prowadzącym obserwowanych zajęć.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu/dyrektora szkoły oraz omawianie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone.
4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy.
PLAN DZIAŁANIA
Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26.07.2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
IX 2018 Znajomość wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
2.

Poznanie organizacji i zadań oraz zasad pracy szkoły. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole. Udział w radach pedagogicznych, zespołach samokształceniowych, spotkaniach formacyjnych.
Analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej:
- Statut Szkoły,
- Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
- Plan pracy szkoły w roku 2018/2019,2019/2020
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Dokumentacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej,
- Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego
- Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
IX 2018

Cały okres stażu Znajomość dokumentacji obowiązującej w szkole.
Wpisy do dziennika, notatki własne, listy obecności.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy dotyczące przebiegu stażu; zawarcie kontraktu z opiekunem. IX 2018 Podpisany kontrakt.
Opracowanie zasad
współpracy.

4. Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Udział w szkoleniu BHP. IX 2018 Zaświadczenie.
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy. Cały okres stażu Sprawozdania przez cały okres stażu, teczka stażysty.

6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju; autoanaliza, autorefleksja.
Maj 2020 Sprawozdanie z realizacji stażu.

Zgodnie z:§ 6 ust. 2 pkt. 2
Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź dyrektora, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu. - opracowanie scenariuszy zajęć,
- konsultacje, spotkania z opiekunem stażu,
- dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków,
- indywidualizacja nauczania
Raz w miesiącu Scenariusze z przeprowadzonych zajęć. Wpis do harmonogramu. Wnioski własne. Spostrzeżenia opiekuna stażu.
2. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy. Spotkania z opiekunem stażu/ dyrektorem po przeprowadzonych zajęciach.
Cały okres stażu Wnioski, refleksje po przeprowadzonej lekcji.
3. Stworzenie własnego warsztatu pracy.
Budowanie bazy materiałów, pomocy dydaktycznych, gazetek w celu podniesienia poziomu pracy. Cały okres stażu Teczka stażysty:
scenariusze zajęć, uroczystości,
sprawozdania,
wykonane pomoce dydaktyczne, dyplomy.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 3
Rozpoznawanie potrzeb uczniów oraz indywidualizowanie nauczania
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.
- analiza dokumentów, tj.: orzeczenia, opinie, IPET, konsultacje z wychowawcą klasy, nawiązanie współpracy, z pedagogiem psychologiem szkolnym, z logopedą,
- systematyczna współpraca z rodzicami ucznia,
- obserwacja ucznia, analiza wytworów jego pracy
Cały okres stażu Notatki własne, wnioski sformułowane po zapoznaniu się z dokumentacją.

2. Indywidualizacja nauczania. - uwzględnienie w pracy różnorodnych form i metod,
- dostosowanie realizacji programów nauczania, programu wychowawczego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych,
- zadania rozbudzające aktywność twórczą i samodzielność dziecka,
- pomoc przy sporządzaniu opinii i oceny opisowej.
Cały okres stażu Dokumentacja szkolna,
teczka stażysty - plan pracy
z uczniem, scenariusze
i konspekty zajęć, wnioski
i uwagi do realizacji, IPET, karty pracy z odpowiednimi poziomami trudności, pomoce dydaktyczne.

3. Samodoskonalenie się poprzez studiowanie literatury pedagogicznej i kierunkowej. Lektura prasy specjalistycznej oraz
literatury fachowej. Cały okres stażu Notatki własne.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 4
Stosowanie w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Stosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki podczas zajęć. Prezentowanie wiedzy podczas prowadzenia zajęć. Cały okres stażu Notatki własne, scenariusze zajęć, karty pracy, wykonane pomoce dydaktyczne.
2. Wykonanie powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych. - współorganizowanie konkursów i uroczystości: - przygotowanie gazetek ściennych. Cały okres stażu Plan pracy z uczniem.
Notatki własne. Zdjęcia na stronę szkoły z uroczystości.

3. Planowane uroczystości, spotkania ,konkursy Bystrzyckie spotkania ze sztuką, Zabawa Karnawałowa , Festiwal kolęd, Nasza szkoła czyta dzieciom, Cały okres stażu Notatki własne, zdjęcia
4. Spotkania i rozmowy z rodzicami. Spotkania okolicznościowe, klasowe, rozmowy indywidualne. Cały okres stażu Protokoły i notatki ze spotkań i rozmów.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 5
Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym.
- Uczestnictwo w spotkaniach zespołu samokształceniowego i szkoleniowych radach pedagogicznych,

- Udział w szkoleniach i kursach:
- doskonalenie metod i form pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną’

- seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną,
Cały okres stażu Certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu/kursie.
Lista obecności. Notatki i wnioski własne. Teczka stażysty.

2. Samodoskonalenie poprzez lekturę materiałów pedagogicznych i fachowych. Lektura materiałów pedagogicznych. Cały okres stażu Notatki własne.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 6
Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i informatycznych
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Przygotowywanie dokumentacji szkolnej w wersji elektronicznej. Dokumentacja szkolna w wersji elektronicznej. Cały okres stażu Dokumenty w wersji elektronicznej.
2. Przygotowywanie dyplomów dla uczniów. Dyplomy dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego oraz konkursów i uroczystości szkolnych.
Cały okres stażu Wzory dyplomów.
3. Przygotowanie prezentacji multimedialnej jako sprawozdania z realizacji planu zawodowego. Prezentacja multimedialna. Cały okres stażu Prezentacja multimedialna.
4. Korzystanie z urządzeń elektronicznych oraz programów komputerowych podczas zajęć z uczniem. - Wykorzystywanie urządzeń elektronicznych podczas zajęć (komputer),
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i poświęconych dydaktyce, awansowi zawodowemu, rewalidacji, przepisom oświatowym.
Cały okres stażu Teczka stażysty. Zdjęcia, prezentacje.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 7
Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu. Cały okres stażu Własne notatki, wnioski. Wpis do harmonogramu.
2. Omówienie obserwowanych zajęć lekcyjnych. Rozmowy z opiekunem stażu. Cały okres stażu
Własne notatki, wnioski, przemyślenia.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź dyrektora szkoły. Opracowanie scenariuszy lekcji, konsultacje. Prowadzenie zajęć, wykorzystując różnorodne programy edukacyjne. Cały okres stażu Scenariusze z przeprowadzonych zajęć. Ewaluacja po przeprowadzonej lekcji. Wnioski własne.

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy. Omawianie zajęć z opiekunem stażu/dyrekcją, analiza mocnych i słabych stron, autorefleksja, samoocena. Cały okres stażu Dokumentacja efektów własnej pracy: arkusze obserwacji lekcji, wnioski z obserwacji, notatki własne, spisane refleksje własne i opiekuna stażu.

Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 8
Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły.
Analiza dokumentu. IX, X 2018 Notatki własne.
2. Znajomość potrzeb rozwojowych uczniów i ich środowiska.
- rozmowy z uczniem i rodzicami,
- konsultacje z nauczycielami, specjalistami: psychologiem, pedagogiem szkolnym oraz logopedą w celu uzyskania informacji o dziecku,
Cały okres stażu Notatki własne, dokumentacja szkolna.
3. Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Współpraca z wychowawcą klasy przy aktualizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego oraz Arkusza Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
Cały okres stażu Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, dokumentacja szkolna ucznia.
4. Współpraca z rodzicami. Spotkania z rodzicami oraz rozmowy
indywidualne. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów pojawiających się u dzieci.
Cały okres stażu Lista obecności podczas spotkań, protokoły ze spotkań.

*Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji.

........................................
Podpis nauczyciela stażysty Zatwierdzono do realizacji:

........................................
(podpis oraz pieczęć Dyrektora Szkoły)

Bystrzyca, dnia .................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.