X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39320
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko

nauczyciel języka polskiego

w Szkole Podstawowej w ...........

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I Imię i nazwisko:

II Data rozpoczęcia stażu:

III Staż pracy:

IV Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

V Posiadane kwalifikacje:
- studia licencjackie:
- studia magisterskie: filologia polska

VI Termin złożenia wniosku wraz z projektem planu rozwoju zawodowego: 03.09.2018

VII Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:

VII Data zakończenia stażu:

IX Termin dokonania oceny pracy zawodowej:

X Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:

CELE:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;
poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej;
podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych;
osobisty rozwój zawodowy.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZADANIA
1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI
Wstępna analiza własnych umiejętności; zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły.
Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym
Uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu
Założenie teczki „Awans zawodowy- nauczyciel dyplomowany”
TERMIN
sierpień 2018
sierpień/wrzesień 2018
3 września 2018
sierpień/wrzesień 2018
okres stażu
okres stażu
wrzesień 2018
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Autorefleksja – sprawozdanie z dotychczasowych osiągnięć zawodowych
Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony zatwierdzony przez dyrektora szkoły
Wydruki z Internetu (MEN, ISAP)
Teczka dokumentująca przebieg stażu
ZADANIA
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI
Gromadzenie dokumentacji
Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
okres stażu
okres stażu
czerwiec 2021
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Sprawozdanie półroczne w danym roku szkolnym
Teczka „Awans zawodowy”
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły
3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
FORMY REALIZACJI
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
czerwiec 2021
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
ZADANIA
1.Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
FORMY REALIZACJI
Współtworzenie dokumentacji szkoły: plan wychowawczy, program profilaktyki, WSO, regulaminy, kalendarz imprez oraz inne zgodnie z potrzebami szkoły
Korekty i dostosowania w PSO
Konstruowanie planu pracy zespołu humanistycznego
Przygotowanie uczniów i udział w konkursach humanistycznych, polonistycznych, recytatorskich, konkursach szkolnych
Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych
Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów
TERMIN
okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Notatki własne, sprawozdania
PSO
Plan pacy zespołu humanistycznego
Potwierdzenia i sprawozdania
Sprawozdania z konkursów
Dziennik zajęć
2.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb uczniów
FORMY REALIZACJI
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty w formie zajęć pozalekcyjnych
TERMIN
okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Dziennik zajęć
3.Opracowywanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości i diagnozy edukacyjnej
FORMY REALIZACJI
Konstruowanie testów polonistycznych dla klas IV – VIII
Konstruowanie ankiet do diagnozowania pracy dydaktycznej i wychowawczej
TERMIN
okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Testy
Diagnozy
4.Umożliwienie uczniom korzystanie z form pozalekcyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym
FORMY REALIZACJI
Określenie potrzeb uczniów, organizowanie wycieczek, wyjazdów
TERMIN
okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Ankiety, dokumentacja wycieczek
5.Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności
FORMY REALIZACJI
Aktywny udział w formach doskonalenia (warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach) organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego i inne instytucje, adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
TERMIN
okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
6.Uczestniczenie w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
FORMY REALIZACJI
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
TERMIN
okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenia, wpisy w księdze protokołów
7.Gromadzenie, uzupełnianie własnego warsztatu pracy celem poszerzenia wiedzy i umiejętności
FORMY REALIZACJI
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i publicznej
Systematyczna lektura czasopism przedmiotowych
TERMIN
okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Notatki własne, bibliografia
Notatki własne
8.Współpraca z rodzicami dotycząca działań wychowawczych
FORMY REALIZACJI
Działania na rzecz klasy
Udział w zajęciach otwartych
Pedagogizacja rodziców (specyficzne trudności w uczeni się, trudności wychowawcze, profilaktyka uzależnień)
Konsultacje indywidualne dla rodziców
TERMIN
okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zapisy w e-dzienniku,
Scenariusz zajęć
Scenariusz spotkań z rodzicami, prezentacja multimedialna
Karty KIP
9. Aktywne rozwijanie zdolności językowych uczniów
FORMY REALIZACJI
Prowadzenie kółka dziennikarskiego
Prowadzenie zajęć dodatkowych w miarę potrzeb
TERMIN
okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Gazetka szkolna
Dziennik zajęć
10.Przeprowadzenie analizy własnych działań edukacyjnych i wykorzystanie ich w dalszej pracy
FORMY REALIZACJI
Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów
Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów i rodziców dotyczących oceny pracy różnych dziedzin życia szkoły i uczniów
TERMIN
okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Formularz ankiety
Analiza i wnioski dotyczące ewentualnej modyfikacji pracy
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA
1.Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela
FORMY REALIZACJI
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np. planów pracy, sprawozdań, zestawień

Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych, np. sprawdziany, dyktanda, testy, karty pracy, prezentacje multimedialne

Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych lub Internetu na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych

Wykorzystanie w pracy na lekcji metod aktywizujących, wykorzystujących technologię informacyjną (np. metoda WEBQUEST)

Wykorzystanie komputera do przygotowania tablic przedmiotowych, np. gramatycznych,leksykalnych

Wykorzystanie komputera do przygotowania wystroju kasy – gazetki klasowe

Wykorzystanie komputera do wykonania dyplomów, podziękowań, druków okolicznościowych

Współpraca z nauczycielem zajęć komputerowych w celu doskonalenia umiejętności w zakresie posługiwania się technologią komputerową i informacyjną

Zapoznanie się z ofertą innych nauczycieli – przegląd stron internetowych z publikacjami polonistów

Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, tablicy interaktywnej

Praca z dziennikiem elektronicznym i wykorzystanie narzędzi przez niego udostępnianych, m.in. elektroniczny kontakt z rodzicami i nauczycielami

Wykorzystanie technologii komputerowej w organizowaniu konkursów przedmiotowych

Wykorzystanie komputera o tworzenia dokumentacji zaplanowanych działań w ramach stażu

Opublikowanie własnego planu rozwoju w Internecie
TERMIN
okres stażu
okres stażu
okres stażu
według planu pracy dydaktycznej
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
październik 2018
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Przykładowe dokumenty
Wybrane pomoce
Odnotowanie w tematyce lekcyjnej, linki wybranych źródeł
Przykładowe scenariusze zajęć
Przykładowe tablice – zdjęcia
Zdjęcia gazetek
Wzór wybranych druków
Pisemne potwierdzenie nauczyciela zajęć komputerowych
Linki stron internetowych
Odnotowanie w tematyce lekcyjnej
Wpisy w dzienniku elektronicznym
Przykładowe regulaminy konkursów
Dokumentacja stażu
Publikacja w Internecie
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
ZADANIA
1.Współpraca z nauczycielem języka polskiego
FORMY REALIZACJI
Wymiana doświadczeń w ramach zespołu przedmiotowego w zakresie metod, form pracy i wykorzystywanych środków dydaktycznych
Prowadzenie zajęć otwartych z języka polskiego
Wspólne przygotowanie i przeprowadzenie konkursów polonistycznych
TERMIN
okres stażu
okres stażu
okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Notatki własne
Potwierdzenie udziału przez nauczycieli, scenariusze zajęć
Sprawozdania z konkursów
2.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
FORMY REALIZACJI
Prowadzenie rozmów, dzielenie się ciekawymi artykułami

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych – godzina wychowawcza
Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, świątecznych, konkursów interdyscyplinarnych (w wersji papierowej i elektronicznej)
Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, np. wycieczka, wyjście
TERMIN
okres stażu
okres stażu
Potwierdzenia nauczycieli
Scenariusz zajęć
Scenariusz uroczystości, sprawozdanie z konkursu
Sprawozdania, zdjęcia
3. Praca w zespole humanistycznym
FORMY REALIZACJI
Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu
Współrealizowanie zadań w ramach harmonogramu pracy zespołu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plan pracy zespołu
Sprawozdanie z pracy zespołu
4.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
FORMY REALIZACJI
Analizowanie sytuacji uczniów i podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych
Kierowanie uczniów na badania
Rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce
TERMIN
okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Dokumentacja szkolna
Dokumentacja szkolna
Notatki własne
5.Opracowanie i udostępnianie pomocy dydaktycznych
FORMY REALIZACJI
Opracowanie materiałów (np. testów, kart pracy, scenariuszy zajęć, przedstawień, konkursów) i przekazanie ich szkolnej bibliotece
TERMIN
okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Wybrane materiały
6.Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego
FORMY REALIZACJI
Przygotowanie materiałów i udostępnienie ich w bibliotece szkolne
TERMIN
okres stażu
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Poświadczenia nauczyciela bibliotekarza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.