X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39293
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Na okres stażu od 1 września 2016 r. do 31 maja 2019 r.

Imię i nazwisko Anita Chojnacka
Kwalifikacje
Stanowisko nauczyciel rewalidacji ruchowej
Nazwa placówki
Okres stażu-2 lata 9 miesięcy (od 1 września 2016 roku do 31maja 2019 roku)
Dyrektor przedszkola
Cel główny - Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywny efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Zadania do realizacji
1.1 Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
1.2 Realizacja stażu dotyczącego awansu zawodowego.
1.3 Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
1.4 Samodzielnie lub przez udział w różnych wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
1.5 Współudział w procesie podnoszenia jakości pracy przedszkola.
1.6 Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
1.7 Wykorzystanie nowatorskich metod i form pracy.
1.8 Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
1.9 Wykonywanie czynności dodatkowych.
1.10 Systematyczna dbałość o doposażenie i uzupełnianie bazy dydaktycznej sali gimnastycznej.

2. Forma realizacji
1.1 Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego.
1.2 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
1.3 Hospitacje zajęć przez dyrektora, nauczycieli. Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
1.4 Studiowanie fachowej literatury metodycznej, dydaktycznej, korzystanie z biblioteki przedszkola. Udział i prowadzenie Szkoleniowych Rad Pedagogicznych. Udział w szkoleniach, kursach. Obserwacje zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Wykorzystanie w pracy z dziećmi nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych zdobytych na szkoleniach.
1.5 Uczestnictwo w pracach zespołów nauczycielskich: członek zespołu do spraw ewaluacji, opracowanie Rocznego Planu Pracy, modyfikacja dokumentów przedszkola.
1.6 Opracowanie dzienników zajęć. Opracowanie kart badań dzieci. Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
1.7 Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych: Ruchu Rozwijającego
W. Sherborne, Joga, Labana, Orffa, Chusta animacyjna.
1.8 Zajęcia otwarte dla rodziców. Prowadzenie rozmów indywidualnych.
Współorganizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców.
1.9 Prowadzenie Składnicy Akt. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej oraz
nagrywanie filmów z najważniejszych uroczystości odbywających się w przedszkolu.
Dbanie o estetykę i wystrój korytarza w przedszkolu.
1.10 Doposażenie sali gimnastycznej w odpowiedni sprzęt do zajęć ruchowych.

3. Termin realizacji
4. Wynik potwierdzający zaplanowany efekt
1.1 Znajomość procedur awansu zawodowego.
1.2 Wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Dokumentacja. Sprawozdanie.
1.3 Arkusze obserwacji zajęć. Scenariusze zajęć. Samoocena nauczyciela.
1.4 Spis książek. Referaty. Zaświadczenia. Arkusze obserwacji zajęć, zdjęcia. Potwierdzenie u Dyrektora.
1.5 Koncepcja Pracy Przedszkola. Plan Roczny Pracy Przedszkola. Potwierdzenie Dyrektora.
1.6 Dziennik Innych Zajęć: Dziennik Zajęć Indywidualnych z Zakresu Rewalidacji Ruchowej, Dziennik Zajęć Grupowych z Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej. Karty badań rozwoju ruchowego.
1.7 Scenariusze zajęć.
1.8 Scenariusze zajęć. Opis w dzienniku zajęć. Dokumentacja fotograficzna.
1.9 Potwierdzenie Dyrektora. Dokumentacja fotograficzna. Dekoracje korytarza.
1.10 Pomoce dydaktyczne.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Zadania do realizacji
1.1 Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
1.2 Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu.
1.3 Korzystanie z Internetu jako źródła informacji oraz pomysłów i materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi.
1.4 Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
1.5 Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola.

2. Forma realizacji
1.1 Opracowanie sprawozdań, scenariuszy, planów pracy, dokumentów przedszkolnych, informacji dla rodziców, materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych. Wykorzystanie poczty elektronicznej jako narzędzia do kontaktu z rodzicami.
1.2 Aktualizowanie wiedzy związanej z awansem zawodowym: korzystanie z Internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż, opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego, napisanie sprawozdania z realizacji stażu, przygotowanie autoprezentacji z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
1.3 Gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć. Korzystanie z Internetowych publikacji dotyczących pracy z dziećmi.
1.4 Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przy użyciu pomocy dydaktycznych tj. płyt CD. Relacjonowanie ważnych wydarzeń z życia przedszkola za pomocą aparatu cyfrowego.
1.5 Aktualizowanie strony internetowej przedszkola.

3. Termin realizacji
4. Wynik potwierdzający zaplanowany efekt
1.1 Scenariusze, sprawozdania, plan pracy, dokumentacja, pomoce dydaktyczne. Lista adresów mailowych.
1.2 Dokumentacja. Plan Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie. Autoprezentacja.
1.3 Scenariusze zajęć. Materiały dydaktyczne.
1.4 Płyty CD. Zdjęcia.
1.5 Strona przedszkolna zamieszczona
w Internecie. Dostarczanie zdjęć na stronę internetową przedszkola.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Zadania do realizacji
1.1 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
1.2 . Udostępnianie innym nauczycielom materiałów dydaktycznych.
1.3 Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
1.4 Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego.

2. Forma realizacji
1.1 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. Dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach. Wspólne rozwiązywanie problemów.
1.2 Udostępnianie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych.
1.3 Prowadzenie Rady Szkoleniowej. Opracowanie i wygłaszanie referatów
szkoleniowych, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli leszczyńskich przedszkoli.
1.4 Opublikowanie zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego.

3. Termin realizacji
4. Wynik potwierdzający zaplanowany efekt
1.1 Scenariusze zajęć. Materiały szkoleniowe. Potwierdzenie Dyrektora.
1.2 Potwierdzenie Dyrektora.
1.3 Materiały szkoleniowe. Referaty.
1.4 Publikacja w Internecie.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Zadania do realizacji
1.1 Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

2. Forma realizacji
1.1 Opracowanie i wdrożenie własnego programu w ramach zajęć ruchowych dzieci sprawnych z niepełnosprawnymi. Współtworzenie Innowacji Pedagogicznej dotyczącej zdrowego stylu życia. Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia innowacji. Opracowanie, realizacja, ewaluacja innowacji pedagogicznej.

3. Termin realizacji
4. Wynik potwierdzający zaplanowany efekt
1.1 Program. Potwierdzenie Dyrektora. Ewaluacja. Sprawozdania z realizacji. Innowacja Pedagogiczna.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Zadania do realizacji
1.1 Współorganizacja imprez przedszkolnych.
1.2 Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
1.3 Współpraca z różnorodnymi instytucjami.
1.4 Realizacja innowacji pedagogicznej „Zaczarowany Świat Jogi-Działania Terapeutyczne w Przedszkolu”.

2. Forma realizacji
1.1 Współorganizowanie: Pikniku Pieczonego Ziemniaka, spotkania wigilijnego z rodzicami, obchodu Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu, festynu rodzinnego.
1.2 Pomoc w prowadzeniu i przygotowaniu imprez sportowych: Dzień Sportu z Kubusiem Puchatkiem, Spartakiada Sportowa. Zamieszczanie informacji o działalności przedszkola na stronie internetowej. Współorganizowanie kiermaszów.
1.3 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, OREW w Lesznie, Zespołem Szkół Specjalnych w Lesznie, SOSW w Rydzynie, Gimnazjum nr 8 w Lesznie.
1.4 Prowadzenie zajęć Jogi dla dzieci najmłodszych, 3-latków i 4-latków oraz dla dzieci z grup integracyjnych.

3. Termin realizacji
4. Wynik potwierdzający zaplanowany efekt
1.1 Zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora.
1.2 Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora.
1.3 Potwierdzenie Dyrektora, zdjęcia
1.4 Scenariusze, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Zadania do realizacji
1.1 Współpraca z psychologiem przedszkolnym, logopedą i nauczycielami.
1.2 Udział w wewnątrz- przedszkolnych imprezach integracyjnych.
1.3 Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej.

2 Forma realizacji
1.1 Rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych.
Konsultacje. Opracowanie IPET. Opracowanie Arkusza Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Dziecka.
1.2 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (współorganizacja), Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa -Dzień Kolorowej Skarpetki, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (współorganizacja).
1.3 Udział w akcjach charytatywnych i społecznych: „Zbieramy nakrętki” na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebujących osób, zbiórka karmy dla zwierząt-nawiązanie kontaktu z Międzygminnym Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie, WOŚP- nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr13 i Gimnazjum nr 7 w Lesznie, zbieranie odzieży dla potrzebujących-nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Lesznie. udział w akcji charytatywnej „Pączki z rączki do rączki”, „Jabłuszko”.

3 Termin realizacji
4 Wynik potwierdzający zaplanowany efekt
1.1 Potwierdzenie współpracy u Dyrektora. IPET, Arkusze Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Dziecka.
1.2 Scenariusze, zdjęcia.
1.3 Potwierdzenie u Dyrektora, zdjęcia, plakaty.

§ 8.2.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Zadania do realizacji
1.1 Opis i analiza dwóch przypadków-rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

2. Forma realizacji
1.1 Identyfikacja problemu. Geneza i dynamika zjawiska. Znaczenie problemu. Prognoza. Propozycje rozwiązania. Wdrażanie oddziaływań. Efekty oddziaływań.
3. Termin realizacji
4. Wynik potwierdzający zaplanowany efekt
1.1 Opis przypadków.

Program będzie podlegał stałej ewaluacji ze względu na to, że trudno jest zaplanować szczegółowe działania na okres 3 lat.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.