X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39273
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia mianowanego

Kwalifikacje: magister pedagogiki Akademia Ignatianum w Krakowie

Placówka oświatowa: Samorządowe Przedszkole nr 38 „Akademia Zielonego Misia”

Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy (1 wrzesień 2018 - 31 maja 2021)

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Aleksandra Szwagrzyk

Dyrektor przedszkola: mgr Renata Książkiewicz

CELE:
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności, poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowe w celu podniesienia efektywności działań wychowawczo - dydaktycznych.
2. Podniesienie jakości przedszkola.
3. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

&7 ust. 2 pkt 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie
pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

(Dz.U. z 2018r. poz. 967)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób potwierdzenia realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu:
- Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 (Dz.
U z 2018 r. poz.967);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U z 2018r. Poz. 1574);
- Śledzenie stron internetowych MEN.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela mianowanego.
Przedłożenie Dyrektorowi Arkusza monitorowania i efektów pracy nauczyciela w okresie stażu.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2018
Cały okres stażu

Wrzesień 2018
Do 14 września 2018

I/ na półrocze lub okres

Czerwiec 2021
- Teczka „Awans zawodowy”
- Akty prawne

- Wniosek
- Plan Rozwoju Zawodowego

- Arkusz

- Sprawozdanie
2. Podjęcie współpracy
z opiekunem stażu
Omówienie i ustalenie przebiegu stażu.
Omówienie i spisanie zasad współpracy - zawarcie kontraktu.
Ustalenie sposobu dokumentowani współpracy.
Ustalenie harmonogramu obserwacji.
Wrzesień 2018
- Kontrakt
3. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
Udział w doskonaleniu zawodowym:
- wewnątrzprzedszkolnym: szkolenia podczas zebrań rady pedagogicznej, zajęcia otwarte, koleżeńskie;
- pozaprzedszkolnym: warsztaty metodyczne, kursy, szkolenia, konferencje naukowe.
Kurs przygotowujący do egzaminu FCE.
Aktywna praca nad samokształceniem.
Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą
z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury przedmiotu i wprowadzanie ciekawych rozwiązań pracy z dzieckiem.
Systematycznie, zgodnie z pojawiającą się ofertą

W okresie stażu

Cały okres stażu

- Zaświadczenia
- Notatki własne

- Dyplomy
- Zaświadczenia
- Notatki własne.

- Zestawienie bibliografii
- Notatki własne

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy

Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja metodyczna i merytoryczna, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja metodyczna i merytoryczna, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza.
Określanie mocnych i słabych stron własnej pracy.
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez zastosowanie w praktyce wybranych metod: Metoda Dobrego Startu wg Marty Bogdanowicz, Metoda
E. Gruszczyk- Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, Metoda opowieści ruchowej Thulina, Metoda Pedagogiki Zabawy - Klanza.
Gromadzenie ciekawych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi.
Korzystanie z portali poświęconych edukacji przedszkolnej:
- www. literka.pl,
- www. publikacje.edu.pl,
- www.edux.pl,
Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych m.in. Spotkanie z Mikołajem, Spotkanie Bożonarodzeniowe, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa karnawałowa, Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Mamy i Taty, Pożegnanie starszaków.
Organizacja międzygrupowych zawodów sportowych dla dzieci.
Współpraca podczas organizacji Festynu Rodzinnego Na sportowo, to jest zdrowo.
Zorganizowanie imprez grupowych:
- Dzień pluszowego misia,
- Dzień postaci z bajek,
- Dzień bałwanka,
- Walentynkowe słodkości- zajęcia kulinarne,
- Dzień kobiet w przedszkolu,
- Wiosenna Olimpiada- zajęcia sportowe,
- Zielono mi - dzień zielony,
- Dzień pirata.
Realizacja projektu pt. Z mamą i tatą jest wesoło - cykl warsztatów plastyczno - muzycznych dla dzieci i rodziców zgodnie z porami roku.
Cały okres stażu

Maj/Czerwiec 2019
Czerwiec 2019

W okresie stażu

Listopad 2018 Styczeń 2019 Marzec 2019
Maj 2019
- Dziennik zajęć przedszkola
- Plany miesięczne
- Scenariusze zajęć
- Notatki własne

- Notatki własne

- Materiały (pomoce dydaktyczne, ilustracje, karty pracy, dekoracje, zdjęcia)
- Notatki własne
- Wydruki stron internetowych

- Scenariusze imprez
- Zdjęcia

- Scenariusz imprezy
- Adnotacja w dzienniku
- Zdjęcia
- Scenariusze imprez
- Relacje na stronie internetowej

- Scenariusze
- Zdjęcia

5. Zaangażowanie w pracę zespołową nauczycieli

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie
z kryteriami przedszkola oraz dokumentacji związanej
z awansem zawodowym.
Aktywy udział w zebraniach i szkoleniach Rad Pedagogicznych.
Praca w zespołach zadaniowych/ zespole ewaluacyjnym.
Cały okres stażu

Zgodnie
z harmonogramem
W miarę potrzeb
- Dokumentacja przedszkolna

- Notatki

- Projekt ewaluacji
- Narzędzia ewaluacji
- Sprawozdanie
6. Dbanie o estetykę i wyposażenie sali przedszkolnej
Pozyskanie odpowiedniego wyposażenia sali, pomocy dydaktycznych.
Wykonywanie wystroju, gazetek tematycznych.
Cały okres stażu
- Gazetki
- Dekoracje

&7 ust. 2 pkt 2

„Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”

(Dz.U. z 2018r. poz. 967)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób potwierdzenia realizacji
1. Poznanie środowiska dzieci i współpraca z Rodzicami
Nawiązanie współpracy z rodzicami i Radą Rodziców:
- Obserwacja i analiza możliwości dziecka;
- Obserwacje dzieci w różnych sytuacjach;
- Zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne;
- Konsultowanie z rodzicami sposobów rozwiązywania problemów.
Współredagowanie gazetki dla Rodziców Echo naszego przedszkolaka.
Cały okres stażu

Rok przedszkolny 2018/2019
- Zapisy w dzienniku
- Dokumentacja
- Arkusze obserwacji

- Gazetka przedszkolna
2. Współpraca ze specjalistami i instytucjami

Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu( logopeda, psycholog).
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, opieranie się na opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną celem rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.
Korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia innych nauczycieli i wychowawców.
Na bieżąco
- Dokumentacja PPP
- Notatki

3. Dostosowanie metod i form pracy do wieku, poziomu intelektualnego oraz indywidualnych potrzeb dzieci
Rozszerzanie tematyki zajęć zgodnie z bieżącymi potrzebami i zainteresowaniami dzieci.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieciom:
- diagnoza dziecka,
- rozmowa z rodzicami i dziećmi,
-dostosowanie tematyki i stopnia trudności zajęć, dydaktycznych do zainteresowań i możliwości dziecka,
- praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach (zdolnym, z trudnościami)
Organizowanie zajęć z uwzględnieniem indywidualizacji procesu edukacyjnego podczas bieżącej pracy z dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Organizowanie pracy z dzieckiem zdolnym indywidualnie.
Dostosowanie form i metod pracy tak, aby angażować każde dziecko.
Cały okres stażu
- Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej

- Plany wspomagania
i korygowania rozwoju
- Scenariusze

&7 ust. 2 pkt 3

„Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia”

(Dz.U. z 2018r. poz. 967)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób potwierdzenia realizacji
1.Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci
Wykorzystanie w pracy z dziećmi takich metod jak:
- metoda projektów,
- muzykoterapia,
- bajkoterapia,
- drama,
- burza mózgów,
- gry dydaktyczne,
- metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu i poznawaniu.
Cały okres stażu
- Scenariusze zajęć
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy

Opracowywanie scenariuszy zajęć, kart pracy.
Studiowanie fachowej literatury.
Korzystanie z portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi.
Cały okres stażu
- Scenariusze - Karty pracy
- Notatki własne
3. Dokładne planowanie zajęć
Przygotowanie materiałów, kart pracy.
Dokonywanie podziału na grupy w trakcie zajęć i przydzielanie zadań do wykonania zgodnie z obraną metodą aktywizującą.
Monitorowanie pracy dzieci (analizowanie wytworów dzieci, karty pracy, obserwacja zaangażowania dzieci w trakcie zajęć, obserwacja pedagogiczna).
Zapewnienie dzieciom realizacji podstawy programowej.
Cały okres stażu
-Materiały dydaktyczne

-karty pracy
- arkusze obserwa-
-cji

&7 ust. 2 pkt 4

„Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy”

(Dz.U. z 2018r. poz. 967)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób potwierdzenia realizacji
1. Dokonywanie autorefleksji
Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy.
Analiza mocnych i słabych stron.
Cały okres stażu
Systematycznie
- Notatki
- Ankiety

2. Rozmowy pohospitacyjne
Konsultowanie przeprowadzonych zajęć z osoba obserwującą.
Refleksja nad wskazówkami udzielanymi przez opiekuna stażu i dyrektora po obserwacji zajęć.
Konstruowanie narzędzi dla dzieci, rodziców i nauczycieli
w celu oceny, jakości realizowanych form (zajęcia koleżeńskie, zajęcia obserwowane, uroczystości i imprezy).
Podjęcie szkolenia w celu podniesienia jakości własnej pracy( zniwelowanie słabych stron, doskonalenie mocnych stron)
Cały okres stażu
- Notatki z obserwacji
i omówienia zajęć
- Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli i rodzica
- Karty obrazkowe dla dzieci

- Zaświadczenia,
- Notatki własne

&7 ust. 2 pkt 5

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego”

(Dz.U. z 2018r. poz. 967)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób potwierdzenia realizacji
1. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń

Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi na tym samym etapie edukacyjnym.
Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom po odbytym szkoleniu.
Rozmowy dotyczące wdrażania nowych metod.
Wymiana materiałów, pomysłów na temat szkoleń, konkursów.
Cały okres stażu
- Materiały szkoleniowe
- Notatki własne
2. Prowadzenie zajęć otwartych
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.

Cały okres stażu
- Scenariusze
- Notatki
3. Dzielenie się swoimi zasobami
Udostępnianie kart pracy, scenariuszy innym nauczycielom.

Cały okres stażu
- Scenariusze zajęć
- Karty pracy
4. Udział w zajęciach prowadzonych przez inne osoby
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Obserwacja zajęć koleżeńskich.
Cały okres stażu
- Arkusze obserwacji

&7 ust. 2 pkt 6

„Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

(Dz.U. z 2018r. poz. 967)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób potwierdzenia realizacji
1. Poznanie środowiska dzieci i współpraca z rodzicami

Prowadzenie spotkań grupowych oraz indywidualnych z rodzicami
Włączanie rodziców w organizowanie uroczystości przedszkolnych.
Zachęcanie rodziców do udziału w akcjach charytatywnych i czytelniczych:
- Czerwonokrzyska Gwiazdka,
- Gwiazdka dla zwierzaka,
- Książka dla Szpitala,
- Góra Grosza,
- Dokarmiamy małpkę w ZOO,
- Cała Polska czyta dzieciom,
- Mały miś w świecie literatury.
Organizacja konkursów dla dzieci i rodziców:
- Dyniowe aspiracje - konkurs rodzinny,
- Najciekawsza szopka - konkurs plastyczny,
- Zwiastuny wiosny wokół nas - konkurs plastycznych,
- Wielkanocna pisanka - konkurs plastyczny.
W miarę potrzeb

Okres stażu

Październik 2018
Grudzień 2018
Marzec 2019
Kwiecień 2019
- Scenariusze zajęć
- Dyplomy
- Podziękowania
- Notatki
- Zdjęcia

- Regulaminy
- Relacja na stronę

2. Współpraca z najbliższym środowiskiem

Przygotowanie dzieci do konkursów organizowanych przez instytucje pozaprzedszkolne.
Podjęcie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w najbliższym środowisku na rzecz:
- ochrony przyrody,
- bezpieczeństwa (straż pożarna, policja).
Współpraca z instytucjami ze środowiska lokalnego (biblioteka, ośrodki kultury, muzeum, Szkoła Podstawowa Nr 153 w Krakowie, Klub sportowy Bronowianka, Klub osiedlowy Jordanówka).
Okres stażu
- Dyplomy
- Podziękowania
- Zdjęcia
- Relacja na stronę

3. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieciom
W przypadku potrzeby udzielania dziecku lub jego rodzinie pomocy, nawiązanie współpracy z: TPD, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym.
Cały okres stażu
- Dokumentacja współpracy
4. Uwzględnianie w swoich działaniach problemów cywilizacyjnych
Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania.
Wdrażanie dzieci do działań proekologicznych:
- Koordynowanie przebiegu projektu Kubusiowy przyjaciel Natury,
- Realizacja założeń projektu Czyste powietrze wokół nas.
Realizacja programów profilaktycznych i pozdrowotnych.
Cały okres stażu

Rok przedszkolny 2018/2019
- Notatki własne

- Relacje na stronę
- Scenariusze
5. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw
Organizowanie wyjść do kina, teatru - uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata.
Wycieczki do miejsc historii, muzeum.
Czynne i bierne uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych.
Cały okres stażu
- Scenariusze zajęć
- Karty wyciecze

&7 ust. 2 pkt 7

„Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”
(Dz.U. z 2018r. poz. 967)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób potwierdzenia realizacji
1. Analiza przepisów prawa oświatowego

Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, współpracy z Sądem i kuratorem do spraw nieletnich, zapoznanie się z procedurą niebieskiej karty i konwencji o prawach dziecka.
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych,
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej,
Cały okres stażu
- Notatki własne
- Spis aktów prawnych
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej

Dokładne analiza dokumentów przedszkola:
- Statutu Przedszkola,
- Zarządzenia Dyrektora,
- Planów,
- Regulaminów i Procedur.
- Uchwały Rady Miasta Krakowa i Zarządzenia Prezydenta
Miasta Krakowa.
Cały okres stażu
- Notatki
- Wykaz dokumentów

&7 ust. 2 pkt 8

„Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych”

(Dz.U. z 2018r. poz. 967)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób potwierdzenia realizacji
1.Wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji szkolnej oraz dotyczącej awansu zawodowego
Opracowywanie scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, karty pracy.
Przygotowywanie informacji, zaproszeń, ogłoszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań.
Zapis elektroniczny dokumentacji ze stażu.
Cały okres stażu
- Dokumentacja przedszkolna
- Dokumentacja awansu
2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu
Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe).
Konsultowanie się z innym nauczycielami poprzez email, fora internetowe w celu wymiany doświadczeń, pomysłów.
Cały okres stażu
- Zbiór linków
3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych w celu doskonalenia własnej pracy).
Przygotowywanie materiałów dydaktycznych.
Gromadzenie dokumentów do realizacji planu rozwoju zawodowego.
Bieżące śledzenie stron internetowych.
Cały okres stażu
- Scenariusze
- Zdjęcia
4. Wykorzystanie
w pracy bieżącej narzędzie multimedialnych i informatycznych
Dbanie o zapoznanie rodziców z informacjami dotyczących wychowania i rozwoju dzieci oraz nowościami wydawniczymi dla dzieci:
- Publikacja własnych materiałów na stronach internetowych min. publikacja.edu.pl (Plan rozwoju zawodowego, scenariusze zajęć).
Uzupełnianie galerii przedszkola o zdjęcia z życia grupy.
Realizacja projektu Mały miś i Dzień Bezpiecznego Internetu.
W miarę potrzeb

Luty-Kwiecień 2019
- Podziękowania

- Zaświadczenia

- Zdjęcia
- Scenariusze
- Relacje na stronę

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji, wszelkie zmiany będą dokonywane w formie aneksów.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
(data i podpis dyrektora) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.