X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39215
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: IRENA BANAŚ
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO ZA OKRES OD 03.09.2018 – 25.01.2019

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, ZADANIA DO REALIZACJI ZAMIESZCZONE W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO FORMY, SPOSOBY I EFEKTY REALIZACJI

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
Zadania i realizacja oraz efekty:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Kontynuowałam śledzenie procedury awansu zawodowego i prawidłowego prowadzenia dokumentacji, w dalszym ciągu nawiązywałam systematyczną współpracę z dyrektorem placówki, która miała charakter informacyjny, konsultacyjny, diagnostyczny wspierający oraz motywujący do dalszej pracy i działań. Podczas odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego dokonałam bieżącej analizy własnych dokonań, osiągnięć dzieci i potrzeb placówki.
Efekty działań:
• Wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
• Współpraca z dyrektorem placówki.

2. Śledzenie i analiza zadań i potrzeb przedszkola.
Na bieżąco śledzę zadania i potrzeby przedszkola, biorę czynny udział w Radach Pedagogicznych, interesuję się potrzebami przedszkola, które staram się spełniać jak najlepiej potrafię.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Na bieżąco gromadziłam dokumenty potwierdzające realizację zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego oraz zaświadczenia uzyskane poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych
4. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Na podstawie zgromadzonych notatek, dokumentów, zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów, autoanalizy i własnej refleksji opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, które przedstawiłam dyrektorowi placówki.
5. Kształcenie i doskonalenie warsztatu pracy.
Jednym z celów mojego awansu jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz podnoszenia jakości mojej pracy. Systematycznie pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi. Wiem, że im więcej osiągnę tym więcej będę mogła dać innym i pozytywnie wpłynąć na rozwój dzieci i potencjał placówki. Udział w różnych formach doskonalenia i dokształcania pozwolił mi odnaleźć nowe rozwiązania, alternatywy co pozytywnie wpłynęło na podnoszenie jakości pracy placówki. Ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
• „Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej” Ośrodek Doractwa Metodycznego Metris 29.10.2018
• „Inspiracje muzyczne w przedszkolu” CDN Piła 25.11.2018
• „Programowanie na dywanie elementy programowania w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym” Centrum Szkoleniowe Klanza 15.12.2018
• Udzielanie I pomocy przedmedycznej 23.01.2019
Brałam udział w radach szkoleniowych:
• „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych” 20.11.2018
• „Zmiany w prawie oświatowym” 18.01.2019
• „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna” 18.01.2019
• „Kształtowanie mowy i edukacja przyrodnicza (metodyka, metody pracy z dziećmi)” 22.01.2019
• „Ćwiczenia gimnastyczne i wychowanie zdrowotne (metodyka, metody pracy z dziećmi)” 22.01.2019
• „Umiejętności matematyczne w przedszkolu (metodyka, metody pracy z dziećmi)” 22.01.2019
• „Umuzykalnianie w przedszkolu (metodyka, metody pracy z dziećmi)” 22.01.2019
• „Jak przygotowujemy dziecko do nauki czytania? 3,4,5,6 – letnie, (metodyka metody pracy) 22.01.2019
Efekty działań dla dziecka:
 Atrakcyjniejsze zajęcia.
 Nowe metody i formy wzbudzające zainteresowanie u dzieci.
 Wzbudzanie u dzieci zainteresowania czytaniem i pisaniem oraz pojęciami matematycznymi.
 Ciekawe nowatorskie pomysły.
 Wprowadzanie nowych zabaw ruchowych, dydaktycznych.
 Urozmaicone zajęcia.
Efekty działań dla nauczyciela:
 Poznanie i wdrażanie nowych, ciekawych metod w codziennej pracy.
 Poszerzenie wiedzy i umiejętności własnych.
 Uatrakcyjnianie zajęć dla dzieci.
 Prezentowanie zdobytej wiedzy na zebraniach z rodzicami oraz różnych uroczystościach przedszkolnych.
 Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz troska o systematyczną poprawę warunków pracy, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Podniesienie jakości pracy przedszkola.
 Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami.
 Wdrażanie zdobytych umiejętności i wiadomości podczas pracy z dziećmi.

Efekty działań dla przedszkola:
 Zwiększenie efektywności nauczania.
 Podniesienie jakości pracy przedszkola.
 Pozyskiwanie interesujących pomocy dydaktycznych dla placówki.
 Właściwe pełnienie roli wychowawczej i opiekuńczej.

6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
Rodzice odgrywają najważniejszą rolę w życiu młodego człowieka uczęszczającego do przedszkola, dlatego też jakże ważna jest prawidłowa, spójna współpraca z rodzicami. Między placówką a rodziną dziecka powinna istnieć świadoma współpraca dążąca do zaspokajania najważniejszych potrzeb dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza nim. Chcąc uzyskać najlepsze efekty współpracy z rodzicami wykonuję różnego rodzaju zadania m.in. takie jak:
 Pomagam w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
 Rodzice są partnerami i przyjaciółmi przedszkola.
 Prowadzę indywidualne rozmowy wynikające z potrzeby rodziców bądź nauczyciela.
 Organizuję spotkania rodziców ze specjalistami – pedagogizacja rodziców prowadzona przez pracownika PPP w Krzyżu Wlkp. „W trosce o prawidłowy rozwój dziecka (percepcja słuchowa, wzrokowa, orientacja przestrzenna, motoryka)” 27.11.2018.
 Zachęcam do udziału rodziców razem z dziećmi w różnego rodzaju konkursach, akcjach.
 Angażuję rodziców do planowania wydarzeń w naszej grupie.
 Organizuję spotkania z rodzicami w celu omawiania bieżących spraw przedszkola.
 Organizuje wspólne spotkania podczas uroczystości czy imprez przedszkolnych
 Przygotowuję gazetki z ciekawymi edukacyjnymi informacjami, artykułami.
 Organizuję warsztaty i zajęcia otwarte.
Rodzice są niejednokrotnie współgospodarzami i sponsorami przedszkola, co ma pozytywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedszkola. Dzięki ich aktywności i zaangażowaniu nasze uroczystości, imprezy okolicznościowe były atrakcyjniejsze i ciekawsze. Rodzice przygotowywali np. przebrania dla swoich dzieci, angażowali się w pozyskiwanie sponsorów na rzecz przedszkola, współorganizowali wycieczki.
Efekty działań dla dzieci:
 Satysfakcja dzieci i czerpanie pozytywnych korzyści
Efekty działań dla nauczyciela:
 Zaangażowanie rodziców do działań na rzecz przedszkola i ich dzieci.
 Wzbogacenie umiejętności wychowawczo – dydaktycznych, poniesienie poziomu nauczania i wychowania.
 Przekazywanie informacji o dzieciach.
 Pokonywanie własnej niepewności przed rodzicami na zajęciach, uroczystościach.
 Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami.
 Zyskanie uznania rodziców dla mojej pracy.
Efekty działań dla przedszkola:
 Promocja przedszkola w środowisku lokalnym.
 Udział rodziców w życiu przedszkola.
 Wzbogacanie placówki.
7. Pisanie artykułów do biuletynu, strony internetowej przedszkola.
Na bieżąco prowadzę stronę internatową swojej grupy, w której opisuję najciekawsze wydarzenia z życia przedszkolnego moich wychowanków. Wydarzenia te są poparte ciekawymi zdjęciami. Udostępniam również informacje z życia placówki do Biuletynu Informacyjnego Gminy Drawsko.
Efekty działań dla nauczyciela:
 Promocja, reklama placówki.
 Pokazanie się na forum gminy.
Efekty działań dla dzieci:
 Rodzice na bieżąco wiedzą i widzą najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola.
Efekty działań dla przedszkola:
 Promocja, reklama placówki.
8. Czynny udział w dokumentacji przedszkolnej.
9. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
Podczas mojej codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu stosuję metody pracy aktywizujące dzieci. Poszukiwałam różnorodnych form i technik, które uatrakcyjniły mój warsztat pracy. W swoich codziennych czynnościach wykorzystywałam metody, bądź ich elementy takie jak:
Metody aktywności ruchowej:
 Metoda Doroty Dziamskiej „Edukacja przez ruch”
 Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
 Metoda Carla Orffa
 Metoda Paula Dennisona
Metody aktywne ożywiające działania pedagogiczne:
 Pedagogika zabawy „Klanza”:
a) „Kiedy maluch zmieniają się w zuchy”
b) „Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole”
c) „Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne”
 Burza mózgów
 Elementy metody projektu
Techniki parateatralne:
 Drama
 Bajkoterapia
 Pantomima
 Zabawy w teatr
Gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej: karty pracy, ilustracje, książki, teksty literackie, nagrania na CD, które wykorzystuję w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podjęcia jakości mojej pracy. Systematycznie przygotowuję pomoce do zajęć. Razem z dziećmi zgromadziliśmy własnoręcznie wykonane instrumenty oraz inne rekwizyty potrzebne do zajęć i uroczystości.
Efekty działań dla dziecka:
 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji.
 Przełamywanie barier publicznego występowania i prezentowania się na forum grupy.
 Rozwijanie wiary we własne siły i możliwości.
 Nauka twórczego rozwiązywania problemów.
 Kształtowanie pozytywnego wpływu na zmianę w myśleniu i działaniu dzieci.
 Wyzwalanie aktywności i spontanicznej twórczości dziecka.
Efekty działań dla nauczyciela:
 Uatrakcyjnienie zajęć i zabaw z dziećmi.
 Satysfakcja zawodowa.
 Pokonanie własnej niepewności przed wprowadzaniem „nowych” metod.
 Wzbogacenie umiejętności wychowawczo – dydaktycznych.
 Zdobycie i wykorzystanie nowych pomocy dydaktycznych i dzielenie się z nimi z innymi nauczycielami.
Efekty działań dla przedszkola:
 Pozyskanie materiałów, pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi oraz dekoracji do przedszkola.
10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
W minionym okresie sprawozdawczym współpracowałam również ze środowiskiem lokalnym m.in. poprzez:
 Wizytę Ochotniczej Straży Pożarnej z Pęckowa – poznanie zawodu strażaka 28.09.2018
 Wizyta pracownika Nadleśnictwa Potrzebowice – poznanie pracy leśnika 17.10.2018
 Wizyta pielęgniarki środowiskowej 22.10.2018
 Wizyta w Szkole Podstawowej w Drawskim Młynie – zbiorowe śpiewnie hymnu 09.11.2018
 Dyskoteka andrzejkowa współorganizacja ze Szkołą Podstawową w Drawskim Młynie 29.11.2018
 Wizyta fundacji Amicis – ufundowanie świątecznych paczek 05.12.2018
 Występ jasełkowy w kościele 06.01.2019
 Wizyta policji – poznanie zawodu policjanta 07.01.2019
Efekty działań dla dziecka:
 Poznanie wielu ciekawych osób.
 Urozmaicenie zajęć.
Efekty działań dla przedszkola:
 Promocja przedszkola na terenie środowiska lokalnego
Efekty działań dla nauczyciela:
 Samozadowolenie z osiągnięć swojej grupy.
 Współpraca z rodzicami, instytucjami.
11. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych.
Organizowałam uroczystości imprezy okolicznościowe takie jak m.in.:
 Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. 20.09.2018,
 Święto Pieczonego Ziemniaka w Parku Grzybowym w Piłce 02.10.2018,
 Piknik Rodzinny pod wiata w Potrzebowicach 17.10.2018,
 Zumba dla przedszkolaków 09.10.2018,
 Pasowanie na Przedszkolaka 26.10.2018,
 Dzień Pluszowego Misia 26.11.2018,
 Spotkanie wigilijno – jasełkowe 18.12.2018,
 Wigilia – wizyta Gwiazdora 21.12.2018,
 Dzień Babci i Dziadka 09.01.2019
Efekty działań dla nauczyciela:
 Możliwość zaprezentowania swojej pracy na forum – pochwalenia się przed publicznością.
Efekty działań dla dziecka:
 Przełamywanie barier takich jak występy publiczne.
 Możliwość zaprezentowania się na forum.
 Rozwijanie zainteresowań, upodobań.
Efekty działań dla przedszkola:
 Promocja placówki
12. Organizowanie konkursów przedszkolnych.
Współorganizowałam konkurs gminny pt. „Mamo, Tato, co Wy na to? Zamiast komputera wolę...” – konkurs miał na celu „odciągać” dziecko od komputera, telewizji poprzez popularyzowanie technik plastycznych jako sposobu na spędzenie wolnego czasu. (zdobycie I, II i III miejsca)
Efekty działań dla nauczyciela:
 Rozwijanie zdolności plastycznych.
 Wzmacnianie relacji rodzic-dziecko, dziecko-nauczyciel.
 Wewnętrzne zadowolenie nauczyciela.
Efekty działań dla dzieci:
 Stworzenie ciekawych zajęć w czasie wolnym.
 Miło i sympatycznie spędzony czas z rodzicami.
 Nagrody i dyplomy.
Efekty działań dla przedszkola:
 promocja placówki.
 Zaprezentowanie się w środowisku lokalnym.
 Wydobywanie uzdolnień, talentów wśród nagrodzonych dzieci.

13. Udział w gminnych, powiatowych konkursach.
Zachęcałam dzieci i rodziców z mojej grupy do udziału w konkursach takich jak:
 „Kto Ty jesteś? – Polak Mały! Jaki znak Twój – Orzeł Biały” – konkurs miał na celu motywować dzieci do rozwijania zainteresowań historycznych i artystycznych oraz kształtowanie postaw patriotycznych (zdobyto wyróżnienia)
 XVIII Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej „Malwa 2018” Rosko (zdobyto wyróżnienie)
 XVI Gminny Konkurs Recytatorski „Strofy dla Niepodległej” Pęckowo (zdobyto wyróżnienie)
 Konkurs plastyczny pt. „Kartka Bożonarodzeniowa leśnym motywem” Potrzebowice

Efekty działań dla nauczyciela:
 Rozwijanie zdolności plastycznych.
 Wzmacnianie relacji rodzic-dziecko, dziecko-nauczyciel.
 Wewnętrzne zadowolenie nauczyciela
Efekty działań dla dzieci:
 Stworzenie ciekawych zajęć w czasie wolnym.
 Miło i sympatycznie spędzony czas z rodzicami.
 Nagrody i dyplomy.
Efekty działań dla przedszkola:
 promocja placówki.
 Zaprezentowanie się w środowisku lokalnym.
 Wydobywanie uzdolnień, talentów wśród nagrodzonych dzieci.

14. Wzbogacanie sali w nowe środki dydaktyczne oraz troska o estetykę i wystrój sali.
Staram się dbać o zadowolenie swoich wychowanków i budować ich wartości estetyczne poprzez przygotowywanie zawsze ładnej, schludnej, estetycznej sali. Otoczenie, w którym codziennie przebywają dzieci ma wzbudzać w nich pozytywne nastawienie i wesoły nastrój. Chcę, aby czuły się dobrze, żeby były zadowolone i dostrzegały zmiany. Sala, w której dzieci przebywały zmieniała się cyklicznie np. w zależności od pór roku, uroczystości czy świąt. Dzięki mojej pracy i mojej grupy, którzy również byli aktywnie angażowani w dekorowanie sali swoimi ciekawymi pracami, nasza sala zawsze była kolorowa i wesoła. W Sali tworzyłam kąciki tematyczne, które pozwalały dzieciom na rozwój ich zainteresowań i umiejętności. Dzieci dzięki kącikom zawsze miały dostęp do ulubionych zabawek, książek, materiałów plastycznych, papierniczych, pisarskich itp. W szatni znajduje się tablica informacyjna dla rodziców, która jest na bieżąco zmieniana. Znajdują się na niej informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola, jak i również ciekawe artykuły dla rodziców. Estetyczne przedszkole, ciekawe pomoce dydaktyczne moim zdaniem wpływają na pozytywny wizerunek placówki oraz proces wychowania i nauczania dzieci. Na bieżąco prezentowałam rodzicom wytwory plastyczne ich dzieci, aby mogli obserwować ich postępy edukacyjne.
Efekty działań dla nauczyciela:
 Pedagogizacja rodziców.
 Pozytywne relacje rodzic – dziecko – przedszkole.
 Przekazywanie informacji na bieżąco.
Efekty działań dla przedszkola:
 Estetyczne, przyjazne wnętrze placówki.
15. Różnorodne formy promowania przedszkola.
Jedną z różnorodnych form promowania placówki jest nasz tradycyjny występ jasełkowy w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Drawskim Młynie – 06.01.2019 co daje obopólne korzyści zarówno dla dzieci, nauczyciela i placówki ponieważ przełamujemy nieśmiałość, tremę, barierę występu w miejscu publicznym. Promujemy naszą placówkę na forum gminy, rozbudzamy zainteresowania i umiejętności dzieci oraz wprowadzamy widownię w miłą, świąteczną atmosferę jaką są Święta Bożego Narodzenia.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania i realizacja oraz efekty:
1. Podniesienie wiedzy i umiejętności obsługiwania programów komputerowych.
Korzystałam z internetu, jako źródła cennych informacji, do najczęściej odwiedzanych stron internetowych należą: men.gov.pl, cdn.pila.pl, odnpoznan.pl. na tych stronach pozyskiwałam informacje na temat aktualnych przepisów, form doskonalenia zawodowego. Korzystałam również z edukacyjnych stron internetowych, w celu uatrakcyjnienia zajęć i zdobycia wiedzy (www.profesor.pl, www.publikacje.edux.pl, www.awans.pl, www.przeszkolak.pl, www.literka.pl, www.bliżejprzedszkola.pl.
Wykorzystywałam pocztę elektroniczną do lepszego, rzetelniejszego, szybkiego komunikowania się z dyrektorem i innymi nauczycielami, dzieliłam się z nimi ciekawymi pracami, materiałami, narzędziami pracy.
Efekty działań dla dziecka:
• Zdobywanie nowych ciekawych pomysłów, które realizuję z dziećmi podczas zajęć, co wpływało na ich atrakcyjność i satysfakcję dzieci.
Efekty działań dla nauczyciela:
• Korzystanie z gogle i qmeila.
• Zdobywanie nowych informacji i wiadomości dotyczących pracy nauczyciela.
Efekty działań dla przedszkola:
• Estetyka wykonanych pomocy.
• Pozyskanie nowych pomocy dydaktycznych.
2. Stosowanie różnorodnych środków i narzędzi techniczno-informatycznych w trakcie zajęć dydaktycznych.
Podczas swojej pracy korzystałam z programów komputerowych takich jak: Word, Excel, Powerpoint. Dzięki dostępowi do internetu mogłam na bieżąco śledzić dostęp do kursów, szkoleń. Korzystałam z portali edukacyjnych dla nauczycieli, gdzie pozyskiwałam ciekawe rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze, miałam stały dostęp do aktów prawnych związanych z prawem oświatowym oraz stron dla dzieci z opowiadaniami, wierszami, zagadkami, kolorowankami.
Efekty działań dla dziecka:
• Rozwijanie zainteresowań informacyjnych.
• Wzbogacenie i uatrakcyjnienie pomocy dydaktycznych dla dzieci.
• Kontakt ze sprzętem komputerowym.
Efekty działań dla nauczyciela:
• Wzbogacenie warsztatu pracy.
• Pozyskanie nowych pomocy do pracy.
• Satysfakcja z uzyskanych efektów edukacyjnych.
Efekty działań dla przedszkola:
• Rzetelna, estetyczna dokumentacja przedszkola.
• Estetyczne, ciekawe gazetki.
• Pozyskanie nowych pomocy dydaktycznych.
3. Opracowanie różnorodnych dokumentów z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Jako nauczyciel, który chce sprostać wymaganiom współczesności, w swojej codziennej pracy korzystam z zalet komputeryzacji i traktuje komputer jako jedno z podstawowych narzędzi. Dzięki umiejętności obsługi komputera przygotowałam m.in.:
• Miesięczne plany pracy
• Konspekty zajęć
• Ogłoszenia i informacje np. dla rodziców
• Gazetki przedszkolne
• Pomoce do zajęć (karty pracy, ilustracje, podpisy do ilustracji, imiona dzieci)
• Pozyskałam pomysły i wzory do dekoracji sali
• Dyplomy dla laureatów konkursu
• Zaproszenia na uroczystości
• Opinie
• Sprawozdania
• Protokoły
• Dokumenty związane z awansem zawodowym
• Wykresy i zbiorcze podsumowania ewaluacji ankiet
• I inną dokumentację nauczyciela
• Harmonogramy współpracy
• Prezentacje multimedialne zgodne z tematyką kompleksową
Efekty działań dla dziecka:
• Rozwijanie zainteresowań informacyjnych.
• Wzbogacenie i uatrakcyjnienie pomocy dydaktycznych dla dzieci.
• Kontakt ze sprzętem komputerowym.
Efekty działań dla nauczyciela:
• Wzbogacenie warsztatu pracy.
• Pozyskanie nowych pomocy do pracy.
• Satysfakcja z uzyskanych efektów edukacyjnych.
Efekty działań dla przedszkola:
• Rzetelna, estetyczna dokumentacja przedszkola.
• Estetyczne, ciekawe gazetki.
• Pozyskanie nowych pomocy dydaktycznych.
4. Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania i realizacja oraz efekty:
1. Prowadzenie zajęć otwartych z uwzględnieniem nowoczesnych metod pracy.
Współpraca z rodzicami jest bardzo ważna, chcąc ją dobrze spełniać starałam się m.in. systematycznie organizować dla nich zajęcia otwarte z udziałem ich dzieci. Uważam, że pozwoli mi to nawiązać lepsze relacje, zapoznać rodziców z metodami pracy nauczyciela, a przede wszystkim pozwoli lepiej poznać możliwości, zdolności swoich dzieci. W okresie sprawozdawczym przeprowadziłam następujące zajęcia otwarte:
• Matematyka jest wesoła – 23.10.2018
Efekty działań dla dzieci:
• Zdobywanie nowych doświadczeń.
• Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w obecności innych osób.
Efekty działań dla nauczyciela:
• Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z rodzicami.
• Satysfakcja z zaangażowania rodziców na zajęciach.
Efekty działań dla przedszkola:
• Promowanie przedszkola wśród rodziców, nawiązywanie współpracy.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie w ramach WDN rady szkoleniowej dla nauczycieli.
Po zdobyciu wiedzy na szkoleniach przygotowałam i wygłosiłam referaty dla nauczycieli oraz dzieliłam się zdobytymi materiałami. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest konieczne w prawidłowym funkcjonowaniu placówki. Daje to duże możliwości nauczycielowi. Pracując zespołowo, wspólnie planujemy działania, rozwiązujemy problemy, dzielimy się pomysłami, doskonalimy metody i formy pracy, co w dużej mierze wpływa na podnoszenie jakości pracy rady pedagogicznej. Realizując chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w ramach wewnątrzprzedszkolnego szkolenia nauczycieli przygotowałam:
• Zajęcia plastyczne w przedszkolu – metodyka, metody pracy 01.2019
• Inspiracje muzyczne w przedszkolu – 01.2019
• Podsumowanie programu adaptacyjnego, autorskiego „Z uśmiechem do przedszkola” 01.2019
• Posumowanie programu autorskiego „Chcę z mamą, chcę z tatą...” 01.2019
Efekty działań dla nauczyciela:
• Dzielenie się wiedzą i materiałami.
• Dokonywanie samooceny swoich prezentacji.
• Przezwyciężanie bariery przed występami publicznymi.
• Zdobywanie wiary we własne możliwości i umiejętności przekazywania informacji.
• Udostępnianie nauczycielom wykonanych prezentacji do dalszego ich wykorzystywania.
Efekty działań dla przedszkola:
• Wzbogacanie warsztatu pracy.
3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Rola opiekuna stażu daje dużo możliwości rozwojowych zarówno mnie jak i stażyście. W okresie odbywania stażu jako nauczyciel mianowany pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Uczestniczyłam jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez stażystę i na bieżąco omawiałam obserwowane zajęcia, uroczystości oraz udzielałam wskazówek i rad. Prowadziła również systematycznie zajęcia z dziećmi w obecności stażysty, po której również dokonywałyśmy pełnej analizy i wyciągałyśmy wnioski do dalszej pracy. Dzieliłam się wiedzą i umiejętnościami zawodowymi podczas prowadzenia uroczystości, imprez okolicznościowych dla dzieci i ich rodziców. Ponadto udzielałam pomocy w przygotowaniu projektu planu rozwoju zawodowego, kontraktu i harmonogramu współpracy z opiekunem. Starałam się udzielać wsparcia i pomagać w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych i dydaktycznych z dziećmi. Bycie opiekunem stażu dało mi dużo nowych możliwości doświadczeń oraz satysfakcji.
Efekty działań dla nauczyciela:
• Dokonywanie samooceny.
• Satysfakcja i mobilizacja efektywniejszej pracy.
• Dzielenie się wiedzą i materiałami z innym nauczycielem zdobywającym doświadczenie zawodowe.
• Satysfakcja możliwości służenia pomocą, wsparciem, radą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Efekty działań dla przedszkola:
• Podniesienie jakości pracy nauczyciela.
• Dzielenie się wiedzą i materiałami z innym nauczycielem zdobywającym doświadczenie zawodowe.
4. Publikowanie na stronach internetowych scenariuszy, publikacji.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania i realizacja oraz efekty:
1. Opracowanie programu pracy indywidualnej z dzieckiem.
Opracowałam samodzielnie dwa indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, na których pracuję w ramach indywidualnej pracy z dziećmi w ramach pięciu godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Dzięki realizacji programu rozwijam gotowość do pisania, czytania, wiedzę przyrodniczo-społeczno-techniczną a także rozwijam czynności intelektualne chłopców.
Efekty działań dla dzieci:
• Zwiększenie rozwoju intelektualnego chłopców i wiedzy ogólnej.
• Chłopcy ćwiczą swoje słabe strony.
Efekty działań dla nauczyciela:
• Pomoc chłopcom w zalecanych sferach.
• Satysfakcja z osiągniętych celów.
Efekty działań dla przedszkola:
• Podniesienie wiedzy swojej grupy.
• Podniesienie jakości pracy grupy.
2. Realizowanie różnych projektów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
Jestem współautorem programu pt. „Chcę z Mamą, chcę z Tatą...”, którego celem było promocja zdrowego stylu życia, wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa, wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych oraz higienicznego i estetycznego ich spożywania, kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, rozwijanie aktywności ruchowej oraz radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami. W ramach programu wykonałam szereg zadań mających na celu osiągniecie zamierzonych celów.
• Zainicjowano projekt zumba w przedszkolu (09.10.2018r.),
• Cyklicznie prowadzono ćwiczenia gimnastyczne na sali gimnastycznej w Drawskim Młynie,
• Regularnie odbywały się wycieczki, spacery...
• Regularnie prowadzono ćwiczenia gimnastyczne we wszystkich grupach przedszkolnych wg miesięcznych planów pracy wychowawczo – dydaktycznej,
• Zorganizowano Święto Pieczonego Ziemniaka w Parku Grzybowym w Piłce (02.10.2018r.) oraz pod wiatą w Kawczynie (11.10.2018r.)
• W diecie dzieci codziennie pojawiły się świeże owoce i warzywa,
• W ramach tematu kompleksowego „W zdrowym ciele zdrowy zuch” wykonano z dziećmi pyszne, zdrowe, kolorowe kanapki,
• W ramach tematu kompleksowego „Dary sadu i ogrodu” wykonano z dziećmi zdrowe sałatki warzywne i owocowe,
• Założono „zielony ogródek” w sali przedszkolnej,
• Zorganizowano „zdrowy” piknik pod wiatą w Potrzebowicach (17.10.2018r.) połączony z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pt; „Mamo, Tato, co Wy na to? - zamiast komputera, telewizji wolę...”
• Zorganizowano pogadankę dla dzieci z pielęgniarką środowiskową, dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy,
• Zorganizowano pogadankę z pomocą dentystyczną, dzieci utrwaliły wiedzę na temat profilaktyki jamy ustnej,
• Zorganizowano pogadankę dla rodziców z dietetykiem żywieniowym,
• Zorganizowano konkurs kulinarny dla dzieci i rodziców pt; „Pychotki na talerzu”,
• Zapraszano do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów, z którymi dzieci mogły się zapoznać m.in. kosmetyczka, fryzjer, pielęgniarka
• Zorganizowano pogadankę z pracownikiem Nadleśnictwa Potrzebowice nt. „Zwierzęta i ptaki okolicznych lasów”, dzieci poznały różne gatunki zwierząt i ptaków, dowiedziały się, w jaki sposób można pomóc zwierzętom przetrwać zimę,
• Zorganizowano spotkanie i pogadankę z Ochotniczą Strażą Pożarną z Pęckowa, dzieci poznały zasady bezpieczeństwa, poznały sprzęt gaśniczy oraz wyposażenie wozu i niezbędne atrybuty strażaka, urządzono również pokaz lania wody,
• Zorganizowano pogadankę z Policjantami, rozmawiano nt bezpiecznych zabaw, zachowania się w przedszkolu, w domu, na ulicy, podczas spotkania z nieznanym człowiekiem czy obcym zwierzęciem
• Zorganizowano Gminny Konkurs Plastyczny pt.: „Mamo, Tato co Wy na to? – zamiast komputera, telewizji wolę.....”,
• Przeprowadzono pogadankę dla rodziców nt. różnych możliwości spędzania czasu wolnego z dzieckiem,
• Przeprowadzono prelekcję dla rodziców i ich dzieci nt. szkodliwości dymu tytoniowego „Mamo, Tato – nie pal przy mnie”!
• Obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu – dzieci poznały różne zagrożenia „płynące” z sieci, internetu.
Efekty działań dla dzieci:
• Poznanie zasad zdrowego trybu życia.
• Kształtowanie zdrowych, nowych nawyków żywieniowych.
• Nabywanie umiejętności zdrowego i niezdrowego trybu życia.
• Uczestnictwo w konkursach.
• Systematyczny udział w zajęciach ruchowych.
• Kształtowanie umiejętności dbania o kulturalne zachowanie podczas posiłku.
• Uświadomienie potrzeby ruchu i aktywności fizycznej.
• Wdrażanie do dbałości o higienę osobistą i swojego otoczenia.
Efekty działań dla nauczyciela:
• Doskonalenie umiejętności pisania własnego programu i jego realizacji.
• Wzbogacenie warsztatu pracy.
• Dzielenie się z innymi nauczycielami swoim doświadczeniem w trakcie realizacji programu.
• Pedagogizacja rodziców w zakresie promowania zdrowego stylu życia.
• Zaangażowanie rodziców do udziału w Święcie Pieczonego Ziemniaka i Zdrowym Pikniku pod wiata w Potrzebowicach.
Efekty działań dla przedszkola:
• Współpraca z rodzicami.
• Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
• Nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami bądź osobami.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Diagnoza i obserwacja to zdobywanie informacji służących poznawaniu dzieci. Umożliwia mi zrozumienie zachowania dziecka oraz jego wyników w nauce. Pozwala także zaplanować dalszą pracę dydaktyczno – wychowawczą. Zadaniem nauczyciela wychowania przedszkolnego jest prowadzenie u dzieci obserwacji pedagogicznych, a u dzieci sześcioletnich diagnozy przedszkolnej. Moim celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków oraz dokumentowanie tych spostrzeżeń w arkuszach obserwacji oraz kartach do diagnozy. Zarówno obserwacja jak i diagnoza bada poziom umiejętności dziecka we wszystkich sferach edukacyjnych. Obserwacji dokonuję podczas: zabaw swobodnych, czynności porządkowych i samoobsługowych, zajęć, zabaw i relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Obserwacja służy poznawaniu cech osobowościowych, potrzeb, zachowań. Na jej podstawie planuję pracę indywidualną oraz pracę z całą grupą. Badanie te umożliwia poznanie mocnych i słabych stron dzieci oraz dają obraz ich poziomu wiadomości i umiejętności. W okresie sprawozdawczym prowadziłam obserwacje wszystkich dzieci i diagnozy dzieci sześcioletnich. Na podstawie zauważonych trudności opracowałam dwa Indywidualne Programy Wspomagania i Korygowania Rozwoju Dziecka, dzięki którym udzielałam fachowej pomocy dzieciom. W miarę potrzeb nawiązywałam współpracę ze specjalistami m.in. logopedą, pedagogiem. W trakcie pracy dostosowywałam wymagania do indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego rozwoju i możliwości, predyspozycji i zainteresowań.
Efekty działań dla dziecka:
• Rozwijanie zainteresowań, predyspozycji dzieci.
• Indywidualne podejście.
• Udzielanie pomocy i wsparcia.
• Pokonywanie trudności.
Efekty działań dla nauczyciela:
• Satysfakcja z uzyskanych efektów edukacyjnych.
• Udzielanie pomocy dzieciom objętych programem wspomagania.
• Indywidualizacja pracy.
• Współpraca ze specjalistami.
Efekty działań dla przedszkola:
• Nawiązanie współpracy ze specjalistami.
2. Praca z dziećmi z trudnościami.
3. Organizowanie wycieczek dla dzieci.
Wycieczki są bardzo lubianą formą przeprowadzania zajęć w przedszkolu. Wyjazd z całą grupą w ciągu roku szkolonego to odpoczynek od codziennych zajęć, integracja z rówieśnikami, poznawanie nowych miejsc i ludzi, stwarzanie sytuacji do relaksu i zabawy jest wielką frajdą, przyjemnością dla dzieci. Najważniejszym powodem do organizowania wycieczek jest nauka, zdobywanie nowych doświadczeń, rozwijania zainteresowań, których nie zawsze możemy doświadczyć w przedszkolu, a nauka w czasie podróży jest efektywniejsza, gdyż jest podana w ciekawszy, atrakcyjniejszy sposób. Staram się wymyślać wycieczki, które służą bezpośredniemu poznaniu rzeczywistości pozwalały obserwować rzeczy, zjawiska, procesy i sytuacje w naturalnych warunkach. Organizuję różnorodne wycieczki, spacery ponieważ uważam, że jest to jeden ze sposobów aby zaspokoić potrzebę dzieci, jaką jest poznawanie otaczającego nas świata. Wspólnie z rodzicami planuję wycieczki i krótki wyjazdy. W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące wycieczki:
• Wycieczki podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych w naszej miejscowości.
• Wyście do SP w Drawskim Młynie w celu śpiewania hymnu narodowego.
• Wycieczka do kina do Krzyża Wlkp.
Efekty działań dla dzieci:
• Kształtowanie nowych postaw, kulturalne zachowanie się w kinie.
• Budowanie wytrwałości psychicznej i odporności.
• Przełamywanie bariery lęku przed obcymi osobami.
• Zdobywanie nowych doświadczeń wiedzy.
• Możliwość poznania nowych miejsc.
Efekty działań dla nauczyciela:
• Osobista satysfakcja z zadowolenia dzieci.
• Stwarzanie sytuacji do integracji grupy.
• Sprawianie radości i przyjemności dzieciom.
• Realizacja zadań wynikających z potrzeby rozwijania zainteresowań dzieci.
Efekty działań dla przedszkola:
• Wzbogacenie oferty pracy przedszkola.
• Promowanie przedszkola wśród środowiska lokalnego.
• Stwarzanie sytuacji do integracji przedszkola.
4. Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania przedszkola.
W okresie sprawozdawczym pozyskałam środki (paczki) na Święta Bożego Narodzenia dla dzieci od dwóch wybranych firm: Odlewni Żeliwa „Drawski S.A.” z Drawskiego Młyna i firmy „Danex” z Roska. Z bogatymi prezentami nasze przedszkole odwiedziła fundacja AMICIS z Wronek, która przyjechała do dzieci wozami strażackimi.
Pozyskałam również środki pieniężne podczas występu jasełkowego w kościele i występu z okazji Dnia Babci i Dziadka – pieniądze te zostaną wykorzystane na wycieczce dla dzieci w II półroczu.
Efekty działań dla dzieci:
• Zadowolenie dzieci z otrzymanych prezentów.
• Radość z obchodzonych świąt.
• Satysfakcja dzieci z udanych występów.
Efekty działań dla nauczyciela:
• Satysfakcja z uzyskanych środków na rzecz placówki.
• Możliwość organizacji wycieczki za zgromadzone środki.
Efekty działań dla przedszkola:
• Promowanie przedszkola poza miejscowością.
• Wzbogacanie oferty przedszkola.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z instytucjami i organizacjami samorządowymi.

2. Udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach.
Celem współpracy z biblioteką szkolną było rozwijanie zainteresowań książką, poznawanie zasad korzystanie z biblioteki, branie udziału w akcji pt. „Cała Polska czyta dzieciom” (regularne czytanie dzieciom przez ciekawe osoby z naszego regionu, otoczenia a także rodziców). Udział w akcji ogólnopolskiej pt. „Cała Polska czyta dzieciom” pozwoliła przybliżyć rodzicom problem zaspokajania potrzeb dzieci – w tym potrzebę bezpośredniego spędzania czasu z rodzicami.
Brałam udział w akcji charytatywnej m.in. takich jak:
• zbiórka zakrętek przeprowadzonej na terenie naszego przedszkola dla dziewczynki Mai, która choruje na rozszczep kręgosłupa.
• Góra Grosza – akcja ta miała na celu zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego.
• Zbiórka karmy, pożywienia i innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt znajdujących się pod opieką fundacji ALS
Efekty działań dla dzieci:
• Propagowanie wśród dzieci idei niesienia pomocy innym.
• Troska o bliźniego.
• Radość z okazanej pomocy.
• Radość z słuchania czytanych utworów literackich.
• Radość poznawania nowych osób.
• Uwrażliwienie dzieci.
Efekty działań dla nauczyciela:
• Radość z niesienia pomocy innym.
• Własna satysfakcja z tytułu niesienia pomocy.
Efekty działań dla przedszkola:
• Zwiększenie oferty przedszkola
• Uatrakcyjnienie popytu dziecka w przedszkolu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.