X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39221
Przesłano:
Dział: Języki obce

I can speak. Innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
programowo- metodyczna
Imię i nazwisko autora:

Temat innowacji:
I can speak

Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny
Autor:
Temat: I can speak
Przedmiot: język angielski
Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna
Data wprowadzenia: 22.11.2018
Data zakończenia: 21.03.2019
Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy IIB. Czas realizacji innowacji obejmuje 4 miesiące.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć kółka angielskiego – jedna godzina tygodniowo.
Niniejsza innowacja ma na celu przełamywanie bariery językowej oraz kształtowanie w uczniach swobody wypowiadania się w języku angielskim na określone tematy z wykorzystaniem multimediów, książek w języku angielskim, własnoręcznie przygotowanych pomocy. .
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do swobodnego i aktywnego wypowiadania się w języku angielskim.

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „I can speak” jest moją odpowiedzią na potrzeby otaczającego świata, który jest przepełniony angielskim słownictwem a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.
Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje motywacji do swobodnego wypowiadania się na dany temat podczas lekcji, co często jest związane np. z obawą, że zostanie się wyśmianym przez innych. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba zachęcenia uczniów do tego, żeby zaczęli mówić w języku obcym.
Opis innowacji:
I. Wstęp
Innowacja „I can speak” kształtuje u uczniów zdolność do swobodnego wypowiadania się w języku obcym. Metody pracy pozwalają na przełamywanie bariery językowej za pomocą zabawy, ruchu, piosenek.

II. Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy II b
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- wykorzystanie multimediów, książek anglojęzycznych, gier językowych
- zapoznanie z metodami zapamiętywania nowego słownictwa za pomocą technik teatralnych (drama), śpiewania piosenek, powtarzania ryowanek.
- wdrożenie pracy metodą TPR ( Total Physical Responce)

III. Cele innowacji
- zdobycie przez uczniów umiejętności pokonywania wstydu
- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim
- umiejętność wykorzystania urządzeń multimedialnych w nauce języka angielskiego ( tworzenie własnych gier językowych)
- wdrażanie do prowadzenia w języku angielskim prostej dyskusji na dany temat w większej grupie osób
- przygotowanie do opanowania umiejętności językowych na wyższym etapie edukacyjnym

IV. Metody i formy
Nauczyciel ....................... co tydzień realizuje następujące zadania:
- przygotowuje odpowiednie materiały, aby zajęcia były atrakcyjne dla uczniów oraz bogate w słownictwo przeznaczone do opanowania podczas danych zajęć
- dba o to aby każdy uczeń wypowiadał się na każdych zajęciach w maksymalny sposób, bez poczucia wstydu przed wypowiadaniem się (pomocne są gry typu memory, true/false, role-play)
V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)
Uczniowie:
Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż sami tworzą niektóre pomoce dydaktyczne oraz multimedialne
Wykorzystują możliwości jakie dają urządzenia multimedialne w nauce języka angielskiego.
Mają możliwość wypowiadania się w swobodny sposób, bez obaw przed wyśmianiem, że coś poszło nie tak.
Uczą się przełamywania bariery językowej, oraz jak wykorzystać zdobyte umiejętności językowe w życiu codziennym.

Nauczyciel:
Wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne ( prezentacje, filmy edukacyjne, piosenki)
Jest otwarty na kreatywność uczniów pomagającą opanować nowe umiejętności językowe

VI. Tematyka zajęć
Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki 8 obszarów tematycznych, uzupełniają ją i poszerzają:
1. The days of the week.
2. The months of the year.
3. Family
4. Animals
5. Toys
6. I have got... (posiadanie)
7. I like...(upodobania)
8. I can... (umiejętności)
VII. Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:
- test wiadomości
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami
- rozmowy z rodzicami.

Szczegółowa analiza wyników testów, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VIII. Spodziewane efekty

Wpływ na uczniów:
Rozwój umiejętności językowych
Zaangażowanie w przebieg zajęć
Ukierunkowanie na opanowanie podstawowych umiejętności językowych oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie.
Wpływ na pracę szkoły:
Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzenie niekonwencjonalnych metod nauczania
Rozwój działań innowacyjnych w placówce
Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów.

IX. Podsumowanie
Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z posługiwania się w sposób swobodny językiem angielskim.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.