X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39217
Przesłano:
Dział: Języki obce

When Natasha meets Darren. Powtórzenie konstrukcji czasu Present Simple w zdaniach twierdzących i przeczących

Adresat: uczniowie kl. V SP

1. Cele główne:
-Porozumiewanie się w języku obcym (EKK) poprzez ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i słuchania ze zrozumieniem
-Powtórzenie i utrwalenie konstrukcji czasu Present Simple w zdaniach twierdzących i negacjach.
-Standardy osiągnięć wychowanka: efektywne współdziałanie w zespole.

2. Cele operacyjne:
-Uczeń potrafi odmienić przez osoby czasownik w czasie Present Simple oraz zna znacznie podstawowych czasowników w języku angielskim
-Uczeń potrafi zastosować czas Present Simple w przeczeniach
-Rozumie zastosowanie czasu Present Simple
-Potrafi dekodować informacje z tekstu pisanego
-Potrafi opisać wygląd zewnętrzny postaci, prawidłowo operuje w tym kontekście czasownikami „be” and „have”
-Potrafi dekodować informacje z tekstu słuchanego
-Potrafi współpracować w małej grupie
-Potrafi zaprezentować swoją pracę na forum kolegów i koleżanek z całej grupy

3. Formy:
-Zbiorowa
-Indywidualna

4. Metody pracy:
-pogadanka
-metody ćwiczebne

5. Środki dydaktyczne:
- Tekst When Natasha meets Daren oraz nagranie z książki New English File Elementary na karcie pracy.
-Adaptacja tekstu Who is the best partner for Aisha? z książki New English File Elementary na karcie pracy.
-Bomba z gry „Tik Tak Bum”
-Kredki, mazaki, kartki ze zdjęciami postaci

6. Przebieg:

1. Czynności porządkowe: przywitanie, przedstawienie programu zajęć.

2. Nauczyciel prosi o ustawienie krzesełek w kręgu. Informuje, że będziemy grali w „bombę”. Uczniowie przekazują sobie tykającą bombę, powtarzając słownictwo z poprzednich zajęć. Budują zdania w czasie Present Simple, odpowiadając na pytania, np. What does he/she look like? What is he/she like? (Jak on/ona wygląda? Jaki jest jej/jego charakter?). Uczniowie grają kilka rund, opisując siebi oraz kolegów z grupy. Runda trwa tak długo, jak tyka bomba. Przed rozpoczęciem gry nauczyciel wraz z uczniami przypomina użycie czasowników „be” and „have”.

3. Po zakończonej powtórce nauczyciel informuje, że wracamy na swoje miejsca. Rozdaje karty pracy, tłumaczące, że dziś powtórzymy zastosowanie czasu Present Simple. Wspólnie z uczniami przypomina zasady użycia tego czasu teraźniejszego.

4. Zadaniem uczniów jest po przeczytaniu tekstu i wysłuchaniu nagrania uzupełnienie luk w tekście dialogu oraz odpowiedzenie na pytania – zamknięte i otwarte.

5. Na bieżąco po każdym zadaniu, sprawdzenie odpowiedzi, skorygowanie błędów w wymowie i pisowni.

6. Podział na 4 małe grupy. Zabawa w “Klub samotnych serc”. Każda z grup otrzymuje tekst o jednej osobie (Aisha, Janusz, Bryan, Dino). Zadaniem uczniów jest:
a) Dokonanie krótkiego opisu wyglądu zewnętrznego postaci w języku angielskim.
b) Uzupełnienie tabelki na temat każdej osoby wg własnych pomysłów (wiek, zawód, ulubione programy telewizyjne, ulubione jedzenie, hobby). Po zakończeniu czasu każda grupa prezentuje swoją postać budując pełne zdania.

Następnie grupa pierwsza, która otrzymała tekst o Aishy decyduje, który z kandydatów będzie najlepszym dla niej partnerem.

7. Podsumowanie tej części zajęć. Przyznanie plusów za aktywność.

Podstawa programowa przedmiotu język obcy nowożytny
II etap edukacyjny: klasy IV–VIII Treści nauczania – wymagania szczegółowe.
I Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
II Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;
5) znajduje w wypowiedzi określone informacje;
VI Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:
3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;
VIII Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:
2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.