X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39251
Przesłano:
Dział: Języki obce

Asking about an experience - expressing interest, shock and disbelief. Scenariusz lekcji z wyszczególnieniem realizacji kompetencji kluczowych

Przedmiot: język angielski

Podręcznik: On-Screen Pre-intermediate B1

Temat: Asking about an experience – expressing interest, shock and disbelief.

Cel ogólny: utrwalenie zwrotów i wyrażeń związanych z wyrażaniem zainteresowania, szoku i niedowierzenia ze szczególnym naciskiem na realizację kompetencji kluczowych.

Cele szczegółowe:
a. Wiadomości:
1. uczeń zna słownictwo służące do opisywania oraz uzyskiwania informacji o przeżyciach i doświadczeniach podróżniczych (słownictwo życia codziennego)
2. uczeń zna słownictwo i zwroty służące do wyrażania zainteresowania, zaszokowania, niedowierzania (słownictwo życia codziennego)
3. uczeń zna i stosuje poznane słownictwo, np. get stung by a bee, get food poisoning, froze in fear, debris (słownictwo życia codziennego)

b. Umiejętności:
- uczeń tworzy zdania oznajmujące, pytające i przeczące z wykorzystaniem niezbędnych struktur gramatycznych, (gramatyka funkcjonalna)
- uczeń prowadzi dialog sterowany dot. nieudanej wycieczki; odgrywa jedną z ról i jest komunikatywny,
- uczeń potrafi zainicjować, podtrzymać i zakończyć dialog, (skuteczne porozumiewanie się ze sobą)
- uczeń wyraża swoje opinie na temat oraz odczucia dot. wycieczki, (wyrażanie myśli, opinii, uczuć)
- uczeń potrafi relacjonować wydarzania z użyciem czasów przeszłych, (gramatyka funkcjonalna)
- uczeń słucha i czyta dialog ze zrozumieniem (interpretowanie faktów).

c. Cele wychowawcze:
- kształtowanie aktywnej pracy w grupie,
- rozwijanie postawy aktywnego uczenia się,
- promowanie pracy z różnymi środkami dydaktycznymi
Czas trwania: 45 min
Metody i formy pracy: frontalna, praca w parach, indywidualna, inscenizacja, burza mózgów, wykorzystanie komiksu
Środki dydaktyczne: podręcznik, laminowane karty pracy przygotowane przez nauczyciela, flamastry suchościeralne, odtwarzacz CD


Planowany przebieg zajęć:
1. Przywitanie. Czynności organizacyjne.
2. Rozgrzewka językowa. Praca bez podręcznika. Burza mózgów. Uczniowie pracują w parach i tworzą mapy myśli dotyczące problemów, jakie mogą ich spotkać podczas pobytu na kempingu (CAMPING PROBLEMS) np. changeable weather, mosquitos, no network coverage etc. Następnie uczniowie wybierają najciekawsze propozycje i zapisują je na tablicy tworząc jedną wspólną mapę myśli.
Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela Have you ever experienced any of these problems? When? What happened.
Przykładowa odpowiedź When I was in the mountains last month I had no network coverage. It was... .
W przypadku słabszej grupy, możemy zaproponować uczniom gotowy szablon odpowiedzi, bądź podać swoją relację jako przykład.
3. Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy i wspólnie z uczniami określa cele.

Pytania nauczyciela np. What are we going to learn today?
How do you express shock/interest/disbelief?
Do you ever use them? How? When?

4. Praca z podręcznikiem. Zadanie 1a str.29. Podczas pierwszego słuchania, uczniowie określają, do której kategorii należą poszczególne zwroty. Wspólnie z nauczycielem przyporządkowują zwroty do kategorii. Podczas drugiego słuchania uczniowie ćwiczą poprawną wymowę i intonację. Na początku uczniowie powtarzają zwroty chóralnie, następnie nauczyciel wskazuje poszczególnych uczniów do powtórzenia zwrotów. Na tym etapie nauczyciel upewnia się, czy wszystkie zdania są zrozumiałe. W przypadku niejasności, nauczyciel naprowadza uczniów poprzez podanie słów zastępczych, bądź synonimów, aktywizuje uczniów do pomocy kolegom/koleżankom.
5. Praca z podręcznikiem. Zadanie 1b str.29. Przed przeczytaniem dialogu uczniowie przewidują, co mogło przydarzyć się Markowi podczas, gdy ten był na kempingu, wybierając najciekawsze problemy z mapy myśli. Uczniowie czytają dialog i wstawiają zwroty poznane w zadaniu 1a.
6. Uczniowie sprawdzają swoje odpowiedzi z nagraniem oraz odpowiadają na pytanie What went wrong on Mark’s camping trip? Na tym etapie uczniowie porównują swoje przypuszczenia, z tym co się faktycznie zdarzyło.
7. Uczniowie odgrywają dialogi w parach zwracając szczególną uwagę na odpowiednią intonację*).
*) Alternatywna wersja tego ćwiczenia może polegać na odczytaniu dialogu poprzez odegranie różnych emocji przez uczniów. Wymaga to jednak wcześniejszego przygotowania kart z przymiotnikami określającymi emocje np. exhausted, worried, tense, terrified etc. Przed odczytaniem dialogu uczniowie losują karty, a następnie starają się wyrazić wylosowane emocje w trakcie odczytywania dialogu.
8. Zadanie 3 str.29. Uczniowie układają dialogi w parach z użyciem zwrotów wyrażających zainteresowanie, zaszokowanie i niedowierzanie, wykorzystują własne pomysły na dialog lub te zaproponowane w podręczniku. Oprócz nowych wyrażeń poznanych na lekcji, utrwalamy czasy przeszłe i relacjonowanie wydarzeń.
Wykonując to ćwiczenie uczniowie wykorzystują zalaminowane karty pracy przygotowane przez nauczyciela, po których piszą flamastrami suchościeralnymi, co znacznie ułatwia nanoszenie poprawek. Uczniowie mają do wyboru dwa typy karty prac, w zależności od swoich preferencji komunikacyjnych. Propozycja karty pierwszej to dymki w stylu komunikatora „Messenger”, a druga propozycja do dymki z postaciami z komiksu. Można do tego wykorzystać stronę z darmową grafiką
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/kobieta-rozmawia-na-sceniekomicznej_910015.htm#term=pop%20art&page=2&position=23
9. Podsumowanie lekcji. Uczniowie odczytują w parach przygotowane dialogi. Nauczyciel ocenia dialogi uczniów udzielając informacji zwrotnej koncentrując się na pozytywnych efektach ich pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.