X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 39012
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - mianowanie

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

W trakcie realizacji planu rozwoju zawodowego aktywnie uczestniczyłam we wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej, co poświadczałam własnym podpisem w dokumentacji szkolnej.
Systematycznie współpracowałam z dyrektorem. Wszelkie projekty, zapytania czy dylematy związane z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych czy opiekuńczych w razie potrzeby konsultowałam z dyrekcją szkoły.
Nawiązałam współpracę z nauczycielami innych przedmiotów i wychowawcami klas, w których prowadziłam zajęcia. Wymienialiśmy się na bieżąco informacjami związanymi z funkcjonowaniem szkoły czy poprawą efektywności przeprowadzonych przeze mnie zajęć. W koleżeńskich kontaktach mobilizowaliśmy się do wytężonej współpracy przy organizowaniu konkursów, imprez kulturalnych i sportowych. W trosce o dobro ucznia na bieżąco poruszaliśmy aktualne problemy i osiągnięcia swoich wychowanków.
Aktywnie włączyłam się w pracę Samokształceniowego Zespołu Przedmiotów Humanistycznych. Brałam udział w sporządzaniu planu pracy zespołu, uwzględniając wskazówki, sugestie i uwagi doświadczonych koleżanek i kolegów.
Ponadto w trakcie trwania stażu na zebraniach zespołu zaprezentowałam dwa referaty:

- Uczyć-bawiąc, czyli eduteinment w Polsce,
- Stymulowanie rozwoju uzdolnień ucznia.

Nawiązałam współpracę z Samorządem Uczniowskim. Pełniłam opiekę nad uczniami podczas szkolnych dyskotek organizowanych z okazji min. andrzejek, mikołajek oraz balów karnawałowych. Moja rola nie zawsze ograniczała się do czuwania nad bezpieczeństwem uczniów czy pilnowania porządku, ale niejednokrotnie do upominania podopiecznych o niestosownym zachowaniu. Wskazywałam właściwe postawy w kontaktach międzyludzkich.
W trosce o zapewnienie harmonijnego rozwoju podopiecznych moje starania miały na celu zapewnienie dzieciom kulturalnej rozrywki.
Włączyłam się w propagowanie idei wolontariatu: Pomaganie jest fajne. Moim zadaniem było zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu. Polegał on na napisaniu wiersza lub opowiadania zachęcającego do bezinteresownego pomagania innym.
Byłam członkiem jury w konkursie plastycznym na plakat promujący wolontariat.
W związku z przystąpieniem do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i uzyskaniem funduszy zaangażowałam przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do współpracy przy tworzeniu młodzieżowych list czytelniczych.
Aktywnie włączyłam się w akcję Świąteczna Zbiórka Żywności, sprawując opiekę nad młodzieżą w markecie Tesco.
Wspólnie z opiekunem Samorządu Uczniowskiego zorganizowaliśmy zbiórkę karmy i koców dla bezdomnych psów ze schroniska Azyl w Kościerzynie. W czasie szkolnej wycieczki zebrane dary uczniowie klasy IVa i przedstawiciele SU wraz z opiekunami przekazali pracownikowi schroniska.
Przez cały okres stażu starałam się wdrażać uczniów do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych. Organizowałam i współorganizowałam następujące wydarzenia:

- szkolne akademie z okazji: Dnia Nauczyciela, Święta Odzyskania Niepodległości;
- imieniny szkoły, czyli Święto Patrona; przygotowanie interpretacji bajki Przyjaciele A. Mickiewicza, piosenka o wieszczu;
- Międzynarodowy Dzień Ziemi;
- wyjazdy na spektakle teatralne: Świat teatru, Skąd nasz ród?, Jan X - Historia o braku tolerancji, ksenofobii i kłamstwie, Magia teatru;
- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych;
- wystawienie spektakli: Rzepka, Wierszykowo-Tuwimowo, Nasi baśniowi przyjaciele, Baśniowy ambaras;
- wyjazdy do kina na seanse filmowe: Królowa Śniegu 2, Królowa Śniegu 3, Emotki,
- pasowanie na czytelnika (trzykrotnie);
- prowadzenie kiermaszów taniej książki przez cały okres stażu; współpraca z Wydawnictwem Publicat, Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki Tuliszków, Wydawnictwem Drugi Tom, Wydawnictwem Foksal;
- akcje czytelnicze: Podchody biblioteczne, Czytamy przedszkolakom, Randka w ciemno, Flashmob, Skrzynka marzeń czytelniczych, Dorośli czytają dzieciom, Słoik marzeń czytelniczych, Czytanie na przerwach – nie wstydzę się czytać, Mannequin Challenge, Dzień Głośnego Czytania, Jak nie czytam, jak czytam;
- bookcrossing- regał z książkami dla wszystkich;
- zajęcia biblioterapii: Przepis na przyjaźń, Nasze sposoby na szkolne dokuczanie;
- imprezy okolicznościowe: Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka;
- zbiórka nakrętek dla chorych dzieci na sprzęt medyczny lub rehabilitację;
- świąteczne życzenia dla Emilki - pisanie życzeń świątecznych dla uczennicy, która ze względu na stan zdrowia objęta była domowym nauczaniem indywidualnym;
- wigilia klasowa.

Ponadto chętnie sprawowałam opiekę nad uczniami w trakcie imprez na terenie szkoły i podczas wyjazdów. Były to:
- uroczystość upamiętniająca 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce;
- udział w spotkaniu z aktorką panią Wandą Neuman o tradycji i korzeniach rodzinnych - wysłuchanie utworów lirycznych z tomu Wiersze gostomskie, refleksje z kaszubskiej krainy Wiesława Nowickiego;
- spotkanie z rekonstruktorem średniowiecza,
wcielającym się w XV-wiecznego rycerza;
- udział w profilaktycznym koncercie;
- obchody Dnia Dziecka (dwukrotnie),
- próby ewakuacji ze szkoły na wypadek niebezpieczeństwa;
- spektakle: Magiczny Kapelusz, Baśnie Braci Grimm;
- zajęcia przyrodnicze: Nietoperze - nocni łowcy, System jezior i rzek;
- akcja Sprzątanie Świata;
- Twój pies - Twój przyjaciel;
- warsztaty rękodzieła;
- zimowisko (trzykrotnie);
- festyny rodzinne;
- uroczystości kościelne: rekolekcje wielkopostne i misje parafialne.

W tracie sprawowania opieki, mając na uwadze bezpieczeństwo moich podopiecznych, czuwałam nad przestrzeganiem zasad BHP. Reagowałam natychmiast na nieodpowiednie zachowanie, które mogłoby zagrażać bezpieczeństwu uczniów. Każde wyjście poza teren szkoły było udokumentowane, a uczniowie musieli dostarczyć pisemne zgody podpisane przez rodziców lub opiekunów.
Inną formą zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym były dyżury na przerwach, które sumiennie wypełniałam. Praca polegała na obserwacji zachowania uczniów w budynku szkolnym i terenie przylegającym do gmachu placówki.

Efekty podjętych działań:
- udział w Radach Pedagogicznych i współpraca z dyrekcją szkoły pozwoliły mi na doskonalenie własnych umiejętności w celu podniesienia efektywności pracy szkoły i własnej;
- obserwacja pracy innych nauczycieli wzbogaciła moją wiedzę z zakresu metod i technik nauczania oraz znacząco wpłynęła na uatrakcyjnienie przebiegu moich lekcji;
- praca w Samokształceniowym Zespole Przedmiotów Humanistycznych stała się inspiracją do modyfikowania własnych działań dydaktycznych i wychowawczych;
- współpraca z Samorządem Uczniowskim to zapewnienie uczniom kulturalnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu podczas dyskotek, uroczystości i imprez szkolnych oraz uwrażliwienie ich na potrzeby innych: ludzi i zwierząt (zbiórka żywności, nakrętek);
- udział w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym miał za zadanie przygotować dzieci i młodzież do uczestnictwa w kulturze, do świadomego spędzenia wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań artystycznych;
- opieka w czasie zajęć lekcyjnych, wyjazdów poza szkołę oraz dyżury na przerwach to zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym oraz zminimalizowanie ryzyka wypadków.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Na początku stażu zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem i analizą Karty Nauczyciela oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. (Dz. U. poz. 393) w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Następnie złożyłam wniosek do dyrektora Zespołu Kształcenia w Łubianie o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu ..................., z którą określiłyśmy zasady współpracy, zawarłyśmy kontrakt oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań. Po analizie prawa oświatowego, rozmowach i konsultacjach z opiekunem opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego. Po zatwierdzeniu go przez dyrektora Zespołu Kształcenia przystąpiłam do realizowania zaplanowanych przedsięwzięć.
W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji ukończyłam Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa w liczbie 270 godzin zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.
Ponadto systematycznie wzbogacałam swój warsztat pracy. Obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i kolegów. Każdorazowo omówiony został przebieg lekcji. Dzięki cennym wskazówkom opiekuna ulepszałam własne formy i metody pracy na lekcjach języka polskiego oraz języka angielskiego, by jeszcze efektywniej wykorzystać czas pracy na lekcji.
Gośćmi na moich lekcjach byli: pani wicedyrektor , opiekun i inni nauczyciele oraz wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty z Kościerzyny. Obserwatorkami moich lekcji z języka angielskiego były również: studentka edukacji wczesnoszkolnej z Wyższej Szkoły Bankowej i uczennica Policealnej Szkoły Externus w Kościerzynie.
Uczestniczyłam w lekcjach otwartych, dzięki czemu poznałam metody i formy pracy na etapie wczesnoszkolnym oraz z dziećmi o ograniczonych możliwościach rozwojowych.
Koledzy z pracy, rodzice i goście byli obserwatorami apeli, akademii i innych zajęć otwartych przygotowanych i przeprowadzonych przeze mnie.
Byłam członkiem Wewnątrzszkolnego Zespołu Ewaluacyjnego zajmującego się wykorzystaniem zasobów placówki oraz środowiska lokalnego. Moja praca polegała na: planowaniu ewaluacji, tworzeniu i redagowaniu ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Efektem tej pracy było sporządzenie raportu.
Szczególnie cenną formą doskonalenia zawodowego były dla mnie spotkania Samokształceniowego Zespołu Przedmiotów Humanistycznych, na których dzieliliśmy się własnymi doświadczeniami w organizowaniu, planowaniu zajęć lekcyjnych, konkursów, imprez i przedsięwzięć na terenie naszej placówki i poza nią. Niejednokrotnie wymienialiśmy się informacjami i własnymi obserwacjami na temat pracy z uczniem zdolnym lub tym, który wymaga szczególnej uwagi ze względu na deficyty rozwojowe.
W ramach WDN uczestniczyłam w następujących szkoleniach Rady Pedagogicznej podnoszących kompetencje zawodowe:

- Szkolenie z obsługi e-dziennika;
- Udzielanie pierwszej pomocy;
- Przedszkola i Szkoły przyjazne diabetykom;
- Efektywne metody aktywizujące w edukacji;
- Jak się uczy? - Skutecznie!;
- Jak nauczyć uczniów uczenia się?;
- Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia.

Doskonaliłam również własny warsztat pracy poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach, e-szkoleniach, webinariach:

- Słucham, rozmawiam, motywuję - czyli o skutecznej komunikacji z uczniami;
- Happy Children - Happy Teachers;
- Jak rozwijać u uczniów umiejętność czytania i odbioru kultury?;
- Dysleksja i dysgrafia, a nauczanie języka obcego;
- Język angielski w nowej szkole podstawowej;
- Open your mind to texts;
- Szkoła na nowej podstawie;
- Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu;
- Uczyć uczenia się - narzędzia i metody pracy dobrego nauczyciela;
- New Final Exam - from new challenges to new strategies behind classroom doors;
- Egzamin ósmoklasisty: mamy informator - i co dalej?;
- Sztuka czytania;
- (Nie)pokój w klasie - czyli jak budować pozytywne relacje na zajęciach języka obcego;
- Lesson Planning 2.0 - czyli jak z głową i sercem planować lekcje języka obcego w XXI wieku;
- Herling or real listenning? - czyli, jak sensownie i skutecznie uczyć słuchania;
- Psychotraumatologia wczesnego reagowania;
- Picturebook w edukacji polonistycznej i kulturowej;
- Warsztat wychowawcy klasy;
- Keeping an open mind about new tasks in egzamin ósmoklasisty;
- Your ELT drone on what’s new, exciting and controversial in our field;
- Egzamin ósmoklasisty w teorii i praktyce;
- TIK 3 x TAK, czyli trzy sprawdzone, sensowne i skuteczne narzędzia on-line na zajęciach z języka obcego;
- Shaping the young brains, czyli jak się uczy młody mózg i jak to wykorzystać na lekcjach języka angielskiego.

Przez cały czas stażu stosowałam formy i metody pracy aktywizujące uczniów. Były to np. burza mózgów, drzewo decyzyjne, mapa mentalna, elementy dramy, zagadnij co?, analiza SWOT, projekty, biegane dyktando. Ponadto w zajęciach pojawiał się ruch i elementy rywalizacji. Starałam się, żeby na każdej lekcji uczeń pracował sam, w parze i w zespole.
Przy wykorzystaniu komputera, Internetu przygotowywałam pomoce dydaktyczne min. plansze, plakaty, rebusy, sprawdziany, kartkówki, scenariusze uroczystości oraz opracowywałam prezentacje multimedialne. W celu maksymalnego wykorzystania czasu pracy starannie przygotowywałam konspekty zajęć.
Poza zajęciami wynikającymi z przydziału godzin stałych prowadziłam zajęcia dodatkowe:

- przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty,
- przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
- wyrównawcze z języka polskiego,
- wyrównawcze z języka angielskiego,
- dla uczniów zdolnych,
- przygotowujące do konkursów,
- projekty gimnazjalne,
- kółko teatralne.

Przez cały okres stażu zorganizowałam lub współorganizowałam następujące konkursy:
- na plakat do wybranego utworu A. Mickiewicza,
- na komiks inspirowany twórczością Mickiewicza,
- na portret wieszcza,
- na gazetkę ścienną w klasie promującą czytelnictwo,
- Book-słownik – językowo - plastyczny,
- Biblioteka moich marzeń - plastyczny,
- Nasze ulubione książki,
- Selfie z książką,
- Konkurs na zakładkę do wakacyjnej książki,
- Pokaż, co czytasz - konkurs fotograficzny,
- Zgadnij, ile książek jest w bibliotece?,
- na reklamę ulubionej książki,
- Szkolny Konkurs Kolęd,
- Mistrz Ortografii,
- Master of English,
- Mam Talent.

Wspólnie z koleżanką pozyskałyśmy sponsora nagród rzeczowych dla laureatów konkursu Mam Talent - Prezesa Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana S.A.
Ponadto przygotowywałam uczniów do następujących konkursów:

- Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna,
- Multitest z języka polskiego,
- Olimp - sesja wiosenna z języka angielskiego,
- Olimp - sesja jesienna z języka angielskiego,
- We are Superheroes - plastyczno-językowy z języka angielskiego,
- My T-shirt sagt - plastyczno-językowy z języka angielskiego,
- IX Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej w Wielkim Klinczu,
- V Rejonowy Konkurs Kolęd i Piosenek Wielojęzycznych,
- II Konkurs Muzyczno-Językowy,
- Miłość w poezji i muzyce różnych narodów (dwukrotnie) - konkurs wojewódzki.

Brałam też udział w następujących projektach, zajęciach i przedsięwzięciach:

- lekcja na żywo Opowieść o Żydach polskich, zorganizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin,
- wsparcie uczniów w nauce czytania i pisania Metodą Ortograffiti,
- akcja Szkoła dbająca o czytelnictwo,
- realizacja Programu Edukacyjnego National Geographic Odkrywca,
- Biblioteka przyjazna uczniom.

Moje zaangażowanie i uczestnictwo poświadczają otrzymane zaświadczenia, certyfikaty i dyplomy.
Powyższe działania z pewnością pozytywnie wpłynęły na poszerzenie wiedzy wychowanków z zakresu języka polskiego, języka angielskiego, historii, geografii, przyrody oraz rozwijały zainteresowania uczniów. Uczestnictwo w programie Polskiego Towarzystwa Dysleksji okazało się doskonałym wsparciem w pracy z uczniem dyslektycznym.
Dbałam o uzupełnianie księgozbioru bibliotecznego w nowości czytelnicze. Wspomagałam uczniów i nauczycieli w świadomym wyborze lektury.
Jako nauczyciel języka angielskiego zgłosiłam naszą placówkę do Ogólnopolskiego konkursu Lekcja z SITA, który organizowany był przez „Głos Nauczycielski”. Nasza placówka została tegorocznym finalistą z dziewiątką innych szkół z całej Polski.
14 marca 2018 r. specjaliści z SITA odwiedzili szkołę i zaprezentowali, na czym polega nauka tą metodą. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Zakładu Oświaty w Kościerzynie i dyrektor Zespołu Kształcenia w Łubianie, nauczyciele i uczniowie.
Dbałam o estetykę biblioteki, przygotowywałam wystawki nowości czytelniczych, które miały na celu popularyzowanie czytelnictwa i zainteresowanie uczniów księgozbiorem bibliotecznym.
Dodatkowo redagowałam gazetki szkolne, klasowe i biblioteczne.
Wnioskowałam w imieniu Zespołu Kształcenia w Łubianie o dofinansowanie zakupu młodzieżowych nowości czytelniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kwota 15 000 zł, którą nam przyznano, pozwoliła wzbogacić bibliotekę o 981 nowych pozycji czytelniczych.
Organizowałam kiermasze tanich książek. Pozyskiwałam także od rodziców, mieszkańców Łubiany i uczniów nowe pozycje czytelnicze. Dzięki mojej inicjatywnie i zaangażowaniu sołectwa: Łubiana i Korne przekazały fundusze w kwocie 1700 zł na zakup nowości czytelniczych.
Chętnie pomagałam innym nauczycielom przy organizacji szkolnych uroczystości i konkursów.
Dodatkowo powierzano mi zastępstwa za nieobecnych kolegów, które wymagały ode mnie dodatkowych przygotowań.
Współpracowałam ze szkolną pielęgniarką w zakresie: przestrzegania zasad higieny osobistej, kontroli czystości i ustalenia terminów fluoryzacji zębów.
Pracowałam przy układaniu szkolnego planu lekcji (trzykrotnie).

Efekty podjętych działań:
- znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na świadome zaplanowanie własnego planu rozwoju oraz przygotowanie potrzebnej dokumentacji: wniosku o rozpoczęcie stażu i projektu planu rozwoju zawodowego;
- współpraca z opiekunem stażu zapewniła mi prawidłowe opracowanie dokumentów związanych z planowaniem rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami: dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi szkoły, uczniów, ich rodziców oraz lokalnego środowiska;
- obserwacja lekcji pani .................. i ich omówienie efektywnie wpłynęły na podnoszenie moich umiejętności dydaktycznych, które sukcesywnie wprowadzałam w trakcie własnych zajęć;
- udział w kursach i warsztatach wymiernie wzbogacił moją wiedzę merytoryczną, którą wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu lekcji, oraz miał wpływ na wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
- zdobyte w trakcie szkoleń wiadomości pomogły mi w rozwiązywaniu różnych problemów, na które natknęłam się w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej;
- uczestniczenie w lekcjach koleżeńskich to inspirujące źródło do pracy z uczniem zdolnym lub mającym trudności w nauce, to także obserwacja form i metod pracy innych w celu ulepszania własnych działań;
- lekcja otwarta to dzielenie się wiedzą oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami;
- stosowanie aktywnych form i metod pracy wpłynęło na uatrakcyjnienie własnych zajęć, szybsze tempo przyswajania wiedzy oraz istotnie wpłynęło na zmotywowanie uczniów do intelektualnego wysiłku w celu finalizacji podjętych zadań;
- organizacja i udział w uroczystościach szkolnych to doskonałe formy wyzwolenia kreatywności uczniów umożliwiające im zaprezentowanie swoich talentów przed szerszym audytorium oraz środowiskiem lokalnym;
- prowadzone przeze mnie dodatkowe zajęcia: przygotowujące uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego oraz wyrównawcze z języka polskiego i języka angielskiego służyły uczniom, którzy uzupełniali braki w wiedzy w celu uzyskania jak najlepszych wyników w nauce;
- dzięki mojemu zaangażowaniu wielu uzdolnionych uczniów mogło rozwijać swoje zainteresowania i pasje poprzez przygotowanie się do licznych konkursów przedmiotowych i artystycznych oraz udział w kółku teatralnym;
- po przeprowadzonych sprawdzianach dokonałam analizy: uzyskanych wyników i własnych działań, wyciągnęłam wnioski i wprowadziłam działania naprawcze;
- dbałam o estetyczny wygląd biblioteki, aby stworzyć miejsce, w którym panuje atmosfera sprzyjająca czytaniu;
- efektem nawiązania współpracy z Sołectwami: Łubiana i Korne, zaangażowania rodziców oraz prowadzenia kiermaszów książek było pozyskanie funduszy na zakup lektur szkolnych i nowości czytelniczych.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Na bieżąco starałam się poznawać sytuację rodzinną uczniów. Współpracowałam i konsultowałam się z wychowawcami klas, w których uczyłam. W razie potrzeby odbywałam indywidualne rozmowy z rodzicami w celu rozwiązania trudności dziecka z przyswojeniem nowego materiału lub wyjaśnieniem przyczyn niewłaściwego zachowania.
Od września 2017 r. jestem wychowawczynią klasy IVa. Aby poznać środowisko swoich wychowanków, kontaktowałam się z poprzednią wychowawczynią, nauczycielem wspomagającym oraz pedagogiem szkolnym. Przeprowadzałam również rozmowy z rodzicami w trakcie comiesięcznych konsultacji i wywiadówek. Dbałam o stały kontakt z rodzicami przez e-dziennik, by zapobiegać niepowodzeniom szkolnym i niedostosowaniu społecznemu uczniów. Poznawałam swych podopiecznych i ich zainteresowania nie tylko na zajęciach lekcyjnych, lecz także podczas imprez szkolnych i w trakcie wyjazdów. Jako opiekun wycieczek miałam wiele okazji do indywidualnych rozmów z wychowankami i bliższego ich poznania.
Starałam się poznać możliwości intelektualne i uzdolnienia moich uczniów. Poza rozmowami z wychowawcami zaznajomiłam się z orzeczeniami i opiniami PPP. Przez cały okres stażu na bieżąco zapoznawałam się z zaleceniami poradni i stosowałam się do nich, modyfikując rozkłady nauczania oraz dostosowując wymagania do możliwości intelektualnych uczniów. Ponadto prowadziłam zajęcia indywidualne z uczniami wymagającymi szczególnego podejścia pedagogicznego.
Wspierałam również rozwój intelektualny uczniów zdolnych. W miarę możliwości przygotowywałam dla nich dodatkowe zadania, motywowałam ich do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań oraz dzielenia się swoją wiedzą z kolegami. Inną formą pracy z uczniem zdolnym było przygotowanie ich do konkursów przedmiotowych. Największy sukces to zakwalifikowanie się mojego ucznia do II etapu konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Uczniowie chętnie brali udział w konkursach muzycznych z języka angielskiego, zdobywając wyróżnienia i zajmując wysokie lokaty. Ciekawą formą pracy z uczniami uzdolnionymi artystycznie było prowadzenie kółka teatralnego. Sukcesem okazała się inscenizacja bajki Przyjaciele A. Mickiewicza (2014/2015). Ponadto w Szkolnym Konkursie o Życiu i Twórczości A. Mickiewicza (2017/2018) moi wychowankowie (IVa) zajęli II miejsce w kategorii kl. IV-VI. Uczennice z klasy III gimnazjum reprezentowały naszą szkołę w X Wojewódzkim Konkursie Miłość w poezji i muzyce różnych narodów (2017/2018) w Gdańsku, zajmując II miejsce.
Przygotowani przeze mnie uczniowie zajęli pierwsze miejsca w konkursach:

- Master of English (2016/2017) - w różnych kategoriach wiekowych;
- Szkolnym Konkursie Recytatorskim (2017/2018);
- Szkolnym Konkursie Maryjnym (2016/2017);
- Szkolnym Konkursie Kolęd (2017/2018);
- Szkolnym Konkursie Mistrz Ortografii (2017/2018);
- Szkolnym Konkursie Recytatorskim (2017/2018).

Poświęciłam też sporo uwagi pracy z uczniem mającym trudności w nauce. W trakcie zajęć lekcyjnych przygotowywałam dla nich niejednokrotnie dodatkowe dostosowane do ich możliwości intelektualnych zadania. W celu niwelowania różnic między uczniami i podniesienia efektywności nauczania prowadziłam także zajęcia wyrównawcze z języków: polskiego i angielskiego. Dzięki włączeniu się w realizację programu Metodą Ortograffiti udało mi się uatrakcyjnić pracę z uczniem mającym problemy z opanowaniem czytania i pisania.
Wspólnie z pedagogiem szkolnym rozwiązywaliśmy pojawiające się kłopoty w celu właściwego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, w rodzinie i najbliższym otoczeniu. Przeprowadzaliśmy rozmowy z uczniami, u których zaniepokoiły nas osiągane wyniki edukacyjne.
W ramach pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej nawiązałam współpracę z różnymi instytucjami:

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościerzynie - wypisywanie wniosków, kierowanie uczniów na badania;
- Komendą Powiatową Policji w Kościerzynie - zapoznanie z pracą i pokazanie miejsca pracy Policji; obejrzenie szkolenia Twój Pies-Twój Przyjaciel;
- Strażą Pożarną w Łubianie - popisy strażackie, prezentacja sprzętu;
- Nadleśnictwem Kościerzyna - lekcja o lasach i zamieszkujących je zwierzętach;
- Miejską Biblioteką im. K. Damrota w Kościerzynie - wymiana informacji czytelniczych;
- Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku, filią w Kościerzynie -
udział w spotkaniach nauczycieli bibliotekarzy.

Zachęcałam uczniów do brania udziału w konkursach oraz uczęszczania na dodatkowe zajęcia. Prosiłam o aktywne włączanie się w organizowanie imprez szkolnych. Zawsze starałam się przydzielać uczniom role i funkcje adekwatne do ich możliwości intelektualnych i uzdolnień. Jednocześnie dbałam o to, żeby każdy czuł się ważny i miał wkład w tworzenie czegoś nowego. Zależało mi na rozbudzeniu kreatywnego myślenia i działania wychowanków.
Inną formą kulturalnego spędzania czasu była organizacja wycieczek i wyjazdów do kina na seanse filmowe i spektakle teatralne. Starałam się, żeby każda impreza dostarczała wychowankom nie tylko nowych wiadomości, ale umożliwiła poznanie okolicy, własnego regionu, uwrażliwiła na piękno ojczystej przyrody czy budziła poczucie dumy z poczynań przodków, a jednocześnie była lekcją nawiązywania bliższych relacji z kolegami oraz dobrą zabawą. Zorganizowałam wycieczki do:

- Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie,
- Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie,
- Nadleśnictwa Kościerzyna,
- Jumpcity w Gdańsku,
- Schroniska Azyl w Kościerzynie,
- Rodzinnego Parku Rozrywki Nowa Holandia k. Elbląga.

Ważnym elementem pracy wychowawcy jest współpraca z rodzicami. To oni są najlepszym źródłem wiedzy o własnym dziecku. Wspólnie rozwiązywaliśmy konflikty i nieporozumienia klasowe. W indywidualnych rozmowach informowałam rodziców o osiągnięciach dziecka lub problemach z nauką. Utrzymywałam stały kontakt z nimi przez e-dziennik, przeprowadzałam indywidualne rozmowy telefoniczne, a w razie potrzeby kontaktowałam się osobiście na terenie szkoły.
Ponadto zachęcałam rodziców do aktywnego włączania się w życie szkoły i klasy. Mogłam liczyć na nich przy organizowaniu uroczystości klasowych, imprez szkolnych i wyjazdów. Rodzice zaangażowali się w zbiórkę książek dla biblioteki szkolnej. Mieli również swój wkład w wybór lektur, które zostały zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Włączyli się także wspólnie z dziećmi w zbiórkę darów dla schroniska zwierząt.
Uczestniczyłam z klasą IVa w akcjach: Owoce i warzywa w szkole i Mleko z klasą, które promowały zdrowy styl życia oraz w Biegu po zdrowie - zapobiegającym nikotynizmowi.
Jako wychowawca starałam się uwrażliwić moich podopiecznych na krzywdę drugiego człowieka (min. zbieranie nakrętek) i naszych braci mniejszych (zbiórka pokarmu i rzeczy dla schroniska zwierząt). W ramach godzin wychowawczych rozmawialiśmy o potrzebach ludzi: chorych, samotnych, starszych. Za niezbędne uznałam wprowadzenie na zajęciach tematyki o zagrożeniach, jakie niesie współczesna cywilizacja, np. :

- Jak się nie dać złowić nałogowi?;
- Atak terrorystyczny na szkołę - postępowanie;
- Jak należy się zachować w sytuacjach zagrażających życiu?;
- Cyberprzemocy mówimy „nie”!;
- Dzień bez smartfona.

W trosce o czystość naturalnego środowiska i ekologię uczestniczyliśmy w prelekcji o czystości wód oraz współorganizowałam apel z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Ponadto uwrażliwiałam uczniów na piękno przyrody i przeprowadzałam pogadanki z zakresu ochrony środowiska.

Efekty podjętych działań:
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów uznałam za niezbędny warunek zapobiegania niepowodzeniom szkolnym; służyły temu rozmowy z wychowawcami, pedagogiem i rodzicami oraz obserwowanie dziecka w różnych sytuacjach szkolnych i w czasie wyjazdów;
- współpraca z gronem pedagogicznym i rodzicami pozwoliła na bieżąco rozwiązywać problemy dziecka: związane z przyswajaniem wiedzy oraz dotyczące niewłaściwego zachowania;
- analiza i poznanie możliwości intelektualnych uczniów pozwoliły na dostosowanie wymagań do możliwości moich podopiecznych oraz wybór właściwych metod i form pracy dydaktycznej;
- wprowadziłam korekty w rozkładach materiałów nauczania w celu poprawy osiągnięć edukacyjnych wychowanków;
- motywowałam uczniów zdolnych do rozwijania swoich zainteresowań;
- angażowałam utalentowane dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu kulturalnym szkoły;
- wspierałam uzdolnienia uczniów i ich intelektualny rozwój poprzez przygotowania do licznych konkursów przedmiotowych i artystycznych;
- dostosowałam wymagania do aktualnych możliwości dzieci mających kłopoty w nauce;
- prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i języka angielskiego w celu zniwelowania zaległości w nauce uczniów słabszych;
- na bieżąco rozwiązywałam z pedagogiem pojawiające się problemy z funkcjonowaniem dziecka w zespole klasowym oraz w sytuacjach zagrożenia nieotrzymania przez ucznia promocji do następnej klasy;
- w celu zapobiegania niedostosowaniu społecznemu prowadziłam zajęcia pozalekcyjne, angażowałam wychowanków w organizację imprez klasowych, uroczystości szkolnych i imprez na rzecz środowiska lokalnego;
- organizowałam wyjazdy i wycieczki zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów;
- efektywnie włączałam rodziców w życie szkoły przy organizacji imprez klasowych, zbiórek charytatywnych, akcji czytelniczych oraz przy wzbogacaniu księgozbioru bibliotecznego.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W mojej pracy doskonaliłam umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Wykorzystywałam ją także do tworzenia dokumentacji potrzebnej w pracy nauczyciela: projekt planu rozwoju zawodowego, konspekty zajęć, testy. Na bieżąco prowadziłam dziennik tradycyjny i w wersji elektronicznej (od 2015 r.). E–dziennik ułatwiał mi korespondencję z rodzicami moich uczniów.
Ponadto uczestniczyłam w licznych e- szkoleniach.
Ukończyłam stacjonarny kurs Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu.
W pracy korzystałam z Internetu, słowników i encyklopedii multimedialnych. Wyszukiwałam strony z ćwiczeniami, które później wykorzystywałam z uczniami na lekcji. Powodzeniem wśród dzieci cieszył się program Kahoot, mobilizujący ich do szybkiego tempa pracy i udzielenia w kilka sekund prawidłowej odpowiedzi. Na każdej lekcji korzystałam z tablicy interaktywnej. Jej przeznaczenie było różnorakie; od wyświetlania informacji, filmów, prezentacji poprzez rozwiązywanie interaktywnych zadań.
Również uczniowie pracowali z komputerem czy Internetem, wyszukując w trakcie zajęć potrzebne informacje, rozwiązując zadania, tworząc prezentacje.
W razie kłopotów z obsługą jakiegoś oprogramowania zawsze mogłam liczyć na fachową pomoc pana dyrektora i informatyka.
Korzystałam z rad nauczycieli, mających swoje grupy na Facebooku. Znalazłam tam wiele ciekawych inspiracji, które wykorzystałam na moich lekcjach.
Zamieściłam w Internecie zdjęcia prac moich uczniów oraz wykonanych przeze mnie gazetek ściennych.
Redagowałam lub współredagowałam pisma, które znajdują się na stronach: szkoły i sołectwa Łubiana. Dodatkowo zamieściłam kilka publikacji na portalu Publikacje edukacyjne Edux.pl, otrzymując poświadczenie w postaci certyfikatów.
Przez cały okres stażu na bieżąco wymieniałam się materiałami edukacyjnymi z innymi nauczycielami drogą elektroniczną. W ramach doskonalenia własnego warsztatu pracy dzieliłam się wiedzą i umiejętnościami poprzez okazjonalne umieszczenie publikacji dotyczących pracy zawodowej.
Nowoczesne źródła komunikacji wymiernie wpływają na uatrakcyjnienie zajęć i usprawnienie procesu nauczania. Korzystając z Internetu czy wykorzystując w pracy komputer doskonaliłam również własny warsztat pracy. Dzięki kursom online szybko i wygodnie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe.

Efekty podjętych działań:
- wykorzystywałam komputer i nowoczesne technologie do przygotowania potrzebnych w pracy nauczyciela dokumentów oraz materiałów usprawniających proces edukacyjny;
- uatrakcyjniałam pracę na lekcjach i zajęciach przez korzystanie z tablicy multimedialnej, programów komputerowych i Internetu;
- komputer niejednokrotnie ułatwił mi przygotowanie pomocy dydaktycznych;
- na co dzień korzystałam z Internetu, portali edukacyjnych w celu poszerzenia własnych kompetencji pedagogicznych oraz wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;
- w celu usprawnienia pracy szkoły drogą elektroniczną komunikowałam się z dyrekcją innymi nauczycielami i rodzicami;
- wspólnie z uczniami korzystałam z komputera i zasobów internetowych przy realizacji projektów i prezentacji;
- w swej pracy mogłam liczyć na pomoc i wsparcie dyrektora i informatyka;
- promowałam naszą szkołę poprzez redagowanie krótkich sprawozdań z przebiegu uroczystości szkolnych, konkursów i innych ważnych przedsięwzięć organizowanych na rzecz lokalnego środowiska;
- dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami poprzez umieszczanie publikacji dotyczącej pracy zawodowej na portalu edukacyjnym (www.edux.pl).

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Rozwijałam własne kompetencje z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Brałam udział w szkoleniach, w których poruszane były kwestie związane z wyżej wymienionymi zagadnieniami.
Uczestniczyłam w następujących szkoleniach:

- Organizacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
- Psychotraumatologia wczesnego reagowania;
- Warsztat wychowawcy klasy;
- spotkanie informacyjne dotyczące zmian w organizacji systemu oświaty
od września 2017 r. .

Samodzielnie studiowałam literaturę fachową, która stanowi źródło pomysłów, rozwiązań, wskazówek, jak należy postępować w trudnych sytuacjach wychowawczych. Stanowi ona niewyczerpane źródło wiedzy niezbędnej z zakresu psychologii, metodyki nauczania i innowacji pedagogicznych. Były to następujące pozycje literackie:

- Wychowawca - przywódca - Małgorzata Skarbecka,
- Jak uczyć? Wszystko, co musisz wiedzieć, by zostać supernauczycielem - Phil Beadle,
- Aktualne problemy pedagogiczne - Daria Becker-Pestka.

Oprócz pozycji książkowych, śledziłam artykuły w prasie oświatowej i wykorzystywałam pomysły z następujących stron internetowych:

- literka.pl,
- edux.pl,
- publikacje.edu.pl,
- e-ang.pl,
- anglomaniacy.pl,
- angielski.gazeta.pl,
- engly.pl.

Znajomość zagadnień z zakresu psychologii i pedagogiki z pewnością ułatwiła mi rozwiązanie klasowych konfliktów. W trosce o prawidłowy rozwój moich uczniów starałam jak najdokładniej poznać ich sytuację rodzinną i zainteresowania. Prowadziłam rozmowy z rodzicami w celu zasięgnięcia obszernych informacji o wychowankach.
W trosce o dobro dziecka w porozumieniu z rodzicami niejednokrotnie kierowałam uczniów o obniżonym poziomie intelektualnym lub trudnościami w nauce na badania do PPP.
Na posiedzeniach Samokształceniowego Zespołu Przedmiotów Humanistycznych omawialiśmy problemy edukacyjne uczniów i szukaliśmy skutecznych środków naprawczych. W celu rozwiązywania problemów wychowawczych i zapobieganiu agresji współpracowałam z wychowawcami klas, w których uczę, oraz pedagogiem.
Przekonana jestem, że dzięki współpracy między nauczycielami i wychowawców z rodzicami oraz pedagogiem w wielu przypadkach udało się zapobiec niepowodzeniom szkolnym wychowanków oraz konfliktom klasowym.

Efekty podjętych działań:
- systematycznie uzupełniałam swoją wiedzę i kompetencje na szkoleniach z zakresu dydaktyki, pedagogiki i psychologii w celu rozwiązywania konfliktów klasowych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych i tworzenia prawa wewnątrzszkolnego;
- w trosce o podnoszenie efektów nauczania samodzielnie studiowałam literaturę fachową z zakresu dydaktyki oraz śledziłam artykuły w prasie oświatowej i Internecie;
- znajomość zagadnień z zakresu psychologii i pedagogiki oraz prawa oświatowego ułatwiła mi: dostosowanie wymagań do potrzeb konkretnego dziecka, prowadzenie zajęć z uczniami mającymi trudności z opanowaniem podstawy programowej, indywidualizowanie pracy z uczniem zdolnym oraz pisanie wniosków do PPP;
- wspólnie z innymi wychowawcami i nauczycielami na bieżąco analizowaliśmy potrzeby edukacyjne naszych podopiecznych oraz staraliśmy się rozwiązywać problemy wychowawcze w celu zapobiegania agresji i niedostosowaniu społecznemu wychowanków.

§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Na początku rozpoczęcia stażu na nauczyciela mianowanego zapoznałam się z:
- Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. (Dz. U. poz.393) w sprawie
uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli;
- Kartą Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.1189 i 2203);
- Ustawą o systemie oświaty.
Na bieżąco zapoznawałam się z informacjami na stronie Gdańskiego Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.gda.pl) i Ministerstwa Edukacji Narodowej (men.gov.pl).
Znajomość prawa oświatowego wykorzystałam do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym, min. pisania planu i sprawozdania.
Sukcesywnie studiowałam dokumentację szkolną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania szkoły i planowania własnej pracy dydaktycznej, tj. :
- Statut Zespołu Kształcenia w Łubianie;
- Plan pracy szkoły;
- Wewnątrzszkolne zasady oceniania;
- Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.

Pozyskane informacje wykorzystywałam w swej pracy edukacyjnej i wychowawczej.
W ramach posiedzeń RP brałam udział w kreowaniu i modyfikowaniu przepisów szkolnych:

- na początku roku szkolnego 2017/2018 w związku z wygaszaniem gimnazjum włączyłam się w redagowanie nowego Statutu Zespołu Kształcenia w Łubianie,
- współtworzyłam wspólnie z polonistami i anglistami nowe przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego i języka angielskiego.

W trakcie całego stażu uczestniczyłam w pracach różnych komisji:

- egzaminacyjnych,
- konkursów przedmiotowych (język polski, język angielski, historia),
- konkursów artystycznych (recytatorskich, plastycznych, muzycznych i religijnych).

Udział w pracach powyższych komisji pozwolił na lepsze diagnozowanie osiągnięć uczniów i rozwijanie ich uzdolnień.
Po przeprowadzonych wstępnych diagnozach na każdym etapie edukacyjnym, po wynikach próbnych i końcowych egzaminów włączyłam się w opracowanie wniosków do dalszej pracy.
Mając na uwadze prawidłowy rozwój dziecka, starannie i z zaangażowaniem przygotowywałam scenariusze zajęć, prowadziłam lekcje, dbałam o właściwy dobór metod i form pracy. Czuwałam nad artystycznym przebiegiem szkolnych uroczystości.

Efekty podjętych działań:
- zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego, by wykorzystać je w organizacji własnej pracy edukacyjno wychowawczej;
- dzięki lekturze Statutu Zespołu Kształcenia w Łubianie, WZO i obowiązujących regulaminów znam zasady funkcjonowania szkoły;
- poprzez analizę aktów prawnych dotyczących: pomocy społecznej, postępowania z nieletnimi, organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów mających trudności w nauce potrafię radzić sobie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji;
- w ramach posiedzeń rady pedagogicznej brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych;
- znajomość przepisów wykorzystałam przy opracowywaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym;
- udział w pracach komisji egzaminacyjnych i konkursowych pozwolił mi na lepsze diagnozowanie osiągnięć uczniów i podjęcie działań naprawczych;
- w trosce o prawidłowy rozwój dziecka z zaangażowaniem wypełniałam obowiązki nauczyciela i wychowawcy, włączając się w realizację bieżących zadań szkoły.

Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnego wysiłku, ukierunkowanego na realizację planu rozwoju zawodowego. Założone w planie cele edukacyjne skrupulatnie realizowałam.
Chętnie włączałam się w realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z potrzeb szkoły i lokalnego środowiska.
Skupiłam się przede wszystkim na podnoszeniu własnych kompetencji zawodowych oraz rozwijaniu umiejętności dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Zależało mi na podwyższeniu jakości własnej pracy, dlatego też korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego. Systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę. Korzystałam z nowoczesnych źródeł informacji. Wzbogacałam własny warsztat pracy.
Cenię sobie współpracę z dyrekcją szkoły oraz gronem pedagogicznym. Wymiana doświadczeń była doskonałą okazją do autorefleksji i bezpośrednio wywarła wpływ na poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych i organizację uroczystości szkolnych.
Cieszą mnie także dobre relacje z wychowankami i ich rodzicami.
Dużą satysfakcję sprawił mi fakt, że moja praca została zauważona i doceniona przez dyrekcję szkoły, o czym świadczą trzy Nagrody Dyrektora.
Nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, aby być lepszym nauczycielem i wychowawcą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.