X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38831
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego
nauczyciela stażysty
w roku szkolnym .............

I Dane osobowe
1. Imię i nazwisko: ...............
2. Nazwa placówki: .................
3. Stanowisko: nauczyciel matematyki
II Staż:
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01 września 2015 r.
2. Termin planowanego zakończenia stażu: 09.06.2016 r.
3. Czas trwania stażu: 9 miesięcy
4. Opiekun stażu: mgr Marzena Dyrda
5. Dyrektor placówki: mgr Mariola Piątek
6. Stopień awansu zawodowego nadany na mocy prawa: nauczyciel stażysta

III Realizacja Planu Rozwoju Zawodowego w roku szkolnego 2015/2016:

Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie podjętych przeze mnie działań w ramach starań otrzymania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Zawiera ono charakterystykę realizacji poszczególnych celów i zadań przewidzianych w planie rozwoju zawodowego. Zgodnie z procedurą awansu plan ten został opracowany z pomocą opiekuna stażu oraz uzyskał pozytywną opinię Dyrekcji szkoły. Podstawę prawną stanowiła tutaj ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.; Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) – § 3, 4, 5 i 6. Opis poszczególnych działań przeprowadzono zgodnie z powyższymi przepisami, kompletując przy tym dokumentację, potwierdzającą realizację konkretnych zadań.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Celem jak najlepszej organizacji pracy w okresie odbywanego stażu za pierwsze z zadań postawiłam sobie zapoznanie się z procedurami osiągania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Po przeanalizowaniu adekwatnych fragmentów takich dokumentów, jak ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, starałam się na bieżąco monitorować ewentualne wzmianki na ten temat, pojawiające się w prasie specjalistycznej i internecie.
W tym samym czasie nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, ustalając jasne i czytelne zasady organizacji. Opracowałyśmy wstępny harmonogram konsultacji, określając liczbę godzin w miesiącu, które stażysta powinien obserwować oraz liczbę zajęć, które powinien przeprowadzić w obecności opiekuna. Przyjęłyśmy również konkretne zasady według, których przygotowywane i omawiane były konspekty oraz inne materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.
Samo dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego odbywa się poprzez systematyczne prowadzenie teczki nauczyciela stażysty, w której zgromadzone zostały harmonogramy zajęć hospitowanych, konspekty lekcji obserwowanych przez opiekuna stażu, zestawienia bibliograficzne pozycji poszerzających wiedzę i umiejętności nauczyciela, notatki z obserwowanych lekcji oraz zaświadczenia o udziale w różnego rodzaju kursach, szkolenia i konferencjach. Powyższa dokumentacja zostanie wykorzystana do tworzenia własnego warsztatu pracy, poszerzonego o cenne spostrzeżenia nabyte w trakcie zdobywania doświadczenia zawodowego oraz podczas doskonalenia wiedzy i umiejętności.
Na początku stażu zapoznałam się z przepisami regulującymi funkcjonowanie szkoły, wśród nich znalazły się: statut szkoły, szkolny program wychowawczy, szkolnym program profilaktyki, procedury regulujące współpracę z rodzicami, zasady przebywania na terenie szkoły oraz wszelkie instrukcje postępowania. Dzięki tej lekturze zrozumiałam, jak działa placówka i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się także, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły oraz jaki jest zakres obowiązków osób w niej pracujących. Szczególną wagę przyłożyłam także do zapoznania się z podstawą programową, która stanowi dla każdego nauczyciela jeden z priorytetowych dokumentów.
Analizie poddałam również dokumentację związaną z praktycznym prowadzeniem zajęć dydaktycznych, w ramach tych działań zapoznałam się ze szkolnymi planami nauczania, planem działań wychowawczych, sposobami prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników nauczania indywidualnego . W codziennej pracy stosowałam się do tygodniowego rozkładu zajęć oraz dyżurów podczas przerw, uwzględniwszy na bieżąco ewentualne zmiany i zastępstwa.
Dbając o bezpieczeństwo, higienę pracy i nauki wzięłam udział w obowiązkowym szkoleniu BHP. Zagłębienie się w owe przepisy uświadomiło mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Wiedza ta wdrażana podczas codziennych działań pozwala zapewnić jak najwyższą jakość wspólnej pracy.

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

W ramach realizacji tego zadania dokonałam analizy wybranych programów nauczania między innymi był to programy zaproponowane wydawnictwo SENS, z którego podręczników korzystałam przez cały rok szkolny, następnie zapoznałam się z podstawą programową nauczania matematyki. W celu stworzenia własnego rozkładu zajęć zapoznałam się z rozkładami stworzonymi przez opiekuna stażu i nauczyciela matematyki pana Dariusza Maszczyka. Obydwoje udzielili mi cennych porad dzięki, którym powstały wykonane przeze mnie rozkłady nauczania dla każdej z klas w których prowadziłam zajęcia matematyki.
Na bieżąco opracowywałam poszczególne konspekty zajęć, które konsultowałam z opiekunem stażu. W teczce zgromadziłam te z nich, które były poddawane obserwacji, wraz z dołączonymi ewentualnymi pomocami dydaktycznymi, kartami pracy itp. Podlegały one omówieniu zarówno przed, jak i po przeprowadzonej lekcji. Pozwalało to na ocenę ich efektywności oraz sposobu realizacji poszczególnych zagadnień. Wszystkie tego typu obserwacje pozwoliły mi na ocenę własnego warsztatu pracy oraz analizę słabych i mocnych stron przebiegu prowadzonych przeze mnie zajęć. Każda obserwacja była cennym doświadczeniem, a uwagi i wnioski obserwujących starałam się wdrażać do swojej codziennej pracy. W podobny sposób odbywała się obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Każda z tych lekcji została indywidualnie omówiona, a w teczce zebrałam notatki nie tylko potwierdzające mój udział, ale też uwzględniające spostrzeżenia i uwagi, dotyczące ujęcia tematu, zastosowanych form i metod pracy oraz sposobów radzenia sobie nauczyciela w trudnych sytuacjach wychowawczych. W trakcie całego stażu prowadzone przeze mnie zajęcia były cyklicznie obserwowane przez opiekuna, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Starałam się angażować uczniów do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach podejmowanych przez innych nauczycieli np. konkursach, zawodach itp. Podjęłam współpracę z pedagogiem szkolnym, który wspierał moje działania podczas rozwiązywania kłopotów wychowawczych oraz pomagał w odpowiednim zdiagnozowaniu problemów dydaktycznych.
Zorganizowałam w szkole dwa konkursy przedmiotowe, pierwszy z nich to wojewódzki konkurs M@tando, był to konkurs, którego eliminacje odbywały się przez platformę
e-lernigową u nas w szkole. Drugi konkurs to ogólnopolski konkurs matematyczny Kangur. Do oby dwóch konkursów przygotowywałam uczestników w ramach zajęć dodatkowych.
W codziennej pracy korzystałam z technologii komputerowej, która w sposób oczywisty stanowiła wsparcie podczas tworzenie najbardziej podstawowych materiałów jak: konspekty, karty pracy, prezentacje multimedialne oraz inne pomoce dydaktyczne. Starałam się umiejętnie korzystać z zasobów internetowych, które stanowiły dla mnie cenne źródło inspiracji. Na bieżąco śledziłam propozycje konspektów lekcji oraz nowości wydawniczych zamieszczonych na internetowych stronach edukacyjnych, dla przykładu można wymienić te najpopularniejsze: www.edussek.ids.pl, www. pwn.com.pl, www.interklasa.pl, www.wsip.com.pl, www.publikacje.edux.pl, www.nowaera.pl, www.scholaris.pl, www.szkolnictwo.pl, www.profesor.pl. Na zajęciach często korzystałam z darmowego e-podręcznika , który zamieszczono na Mobilnej Platformie Edukacyjnej e-podreczniki.pl. Jest to publikacja całkowicie darmowa, wzbogacona cennym ćwiczeniami interaktywnymi, filmikami oraz innymi materiałami, które uatrakcyjniają prezentowane treści. Ponadto korzystałam z bardzo pomocnego programu geogebra, dzięki któremu mogłam w bardzo przystępnej formie pokazać uczniom figury przestrzenne czy zachowanie funkcji przy zmianach współczynników.
Starałam się także korzystać z e-learnigowych form doskonalenia zawodowego, które w ostatnim czasie stały się coraz to popularniejsze. Wzięłam udział w kilku webinariach organizowanych przez wydawnictwo Nowa Era między innymi „O dojrzałości do matury”.
Aby przybliżyć uczniom celowość nauki matematyki, klasa III TIG między innymi miała za zadanie przygotować kosztorys pomalowania sami matematycznej. Był to projekt pokazujący w jaki sposób wykorzystujemy matematykę w życiu codziennym, dodatkowo dostosowany do aktualnie omawianego tematu czyli pola powierzchni graniastosłupów.

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Współpracowałam z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas, aby lepiej poznać swych podopiecznych i rozwiązać zaistniałe problemy. Skorzystałam z wielu rad pani mgr Izabeli Matczak dotyczących utrzymywania dyscypliny na lekcjach. Pani pedagog pomogła mi w rozwiązaniu problemów z jednym z uczniów z klasy IITG. Z rodzicem tego ucznia była w stałym kontakcie zarówno telefonicznym jak i osobistym na wszelkich konsultacjach czy zebraniach z rodzicami, do momentu aż poprawił ocenę niedostateczną na wystawioną na pierwszy semestr i uzyskał kilka ocen pozytywnych w drugim semestrze.
Czytałam literaturę fachową, między innymi „Nauczyciel w świecie współczesnym” Muchacka B., „Początkujący nauczyciel”, Bullough R.V.. Korzystałam z porad innych nauczycieli, których zasięgałam za pomocą for internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Wraz z klasą I THR i ich wychowawczynią panią mgr Anną Markiewicz w dniu 01.12.2015 byłam na wycieczce integracyjnej w Częstochowie. Nieocenionych wskazówek oraz informacji o środowisku uczniów przyniósł udział w realizacji niektórych szkolnych programów i imprez. Wraz z klasą IIITIG i ich wychowawczynią panią mgr Jolantą Bandachowską uczestniczyłam w Wigilii Klasowej. Udział w tej uroczystości przyniósł wiele wskazówek, co do przebiegu i form zajęć integracyjnych z młodzieżą naszej szkoły.
Wraz z koordynatorami promocyjnej akcji świątecznej polegającej na wykonaniu i sprzedaży stroików świątecznych nadzorowałam sprzedaż powyższych stroików na targowisku miejskim w Żarkach. Miało to miejsce w sobotę 19.12.2015 r. Uczniowie zaangażowaniu w tą akcję to przede wszystkim młodzież z technikum organizacji reklamy. Oprócz promocji szkoły nabywali praktyczną umiejętność promowania i sprzedaży konkretnego towar. Moim obowiązkiem była opieka nad uczniami, kierowanie nimi tak, aby sprzedaż była jak największa i nadzór nad zarobionymi pieniędzmi.
Uczestniczyłam w spotkaniach zespołów klasowych co znajduje potwierdzenie w listach obecności dołączonych do protokołu. Podczas owych spotykań omawiane były bieżące problemu uczniów, zarówno wychowawcze jaki i dydaktyczne.

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Co najmniej raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystywania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Również co najmniej raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku jedną godzinę przeprowadziłam w obecności Dyrekcji Szkoły. Za każdym razem przygotowywałam konspekt zajęć, które konsultowałam z opiekunem stażu. Zawsze starałam się dokonać ewaluacji poszczególnych ogniw zajęć, a wnioski z niej wdrażać do codziennej pracy.
Swój warsztat pracy i zasób wiedzy doskonaliłam poprzez udział w licznych szkoleniach, konferencjach i spotkaniach. Warto podkreślić, iż oprócz indywidulanie wybranych przeze mnie form rozwoju sporą wiedzę i umiejętności zdobyłam w ramach wewnętrznych szkoleń Rady Pedagogicznej. Znajdzie to potwierdzenie w załączonych certyfikatach i zaświadczeniach. Zazwyczaj dążyłam do obiektywnej oceny różnych rozwiązań proponowanych przez organizatorów kursów i szkoleń, których interesujące elementy starałam się na bieżąco wdrażać w pracy z uczniami.

Odbycie dziewięciomiesięcznego stażu oraz nabyte doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych, jak i słabych stron mojej pracy. W tym szczególnym okresie, starałam się, aby moje działania sprostały wymaganiom i potrzebom naszej placówki. W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki zajęć. Bieżący rok okazał się dla mnie sprawdzianem wiedzy, umiejętności, ogromnym wyzwaniem i okresem wzmożonej pracy. Uważam, iż działania, które podejmowałam pozwoliły na wypracowanie pozytywnych opinii oraz uzyskanie możliwie jak najlepszych efektów kształcenia. Za swoją mocną stronę uważam zaangażowanie w proces nauczania. Sprawy szkoły również nie są mi obojętne. Mnogość form dokształcania, wzbogaciło mój warsztat pracy o nowe metody i formy, a także podsunęło wiele ciekawych pomysłów. Za nieco słabszą stronę, mogę uznać prowadzenie dokumentacji szkolnej, jednak z powodzeniem mogłam liczyć na pomoc opiekuna stażu.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby dążyć do miana dobrego nauczyciela. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w ostatnim czasie przyniosły pozytywne efekty w codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje działania były coraz bardziej atrakcyjne, a przez to wpływały pozytywnie na proces dydaktyczny oraz rozsławiały dobre imię szkoły.

...............................
Podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.