X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3888
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO AUCZYCIELA MIANOWANEGO
MGR DOROTY STĘPIEŃ

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO DOROTY STĘPIEŃ

posiadającej kwalifikacje do nauczania:
- języka polskiego (mgr filologii polskiej –Akademia Świętokrzyska w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim),
- religii (licencjat w zakresie katechezy szkolnej – Kolegium Teologiczne w Radomiu).
- prowadzenia zajęć w świetlicy szkolnej – (studia podyplomowe na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z animacją społeczno-kulturalną w Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim)
ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2009 r.

GŁÓWNE CELE PODEJMOWANEGO STAŻU:
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i podwyższenia jakości pracy szkoły.
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły.
3. Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIE
ZADANIE DO REALIZACJI
SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU
HARMONOGRAM
DOWODY REALIZACJI I UWAGI

§ 8 ust 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
2. Badanie jakości pracy świetlicy i aktywna realizacja nowych pomysłów w pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
3. Tworzenie narzędzi do wewnętrznego mierzenia pracy szkoły.
4. Współtworzenie dokumentów szkoły
5. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego:
• „Bezpieczne dzieci na polskich drogach”
6. Organizowanie imprez i uroczystości świetlicowych i szkolnych.
7. Prowadzenie Szkolnego Kółka Teatralnego – kontynuacja
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, CODN, udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego, założenie teczki „awans zawodowy”

Ankietowanie uczniów, poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących opieki i wychowania.
Opracowywanie narzędzi badawczych i ich testowanie.
Opracowywanie dokumentów szkolnych
Opracowanie merytoryczne projektu poprzedzone sondażem potrzeb szkoły, wdrożenie do realizacji, opracowanie ewaluacji.

Zbieranie ciekawych pomysłów do przygotowania imprez, opracowywanie scenariuszy, ocena imprez.
Przygotowywanie dokumentacji Kółka, prowadzenie kroniki,
IX 2006 roku
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
rok szkolny
2006/2007
2007/2008
cały okres stażu
wg kalendarium
szkolnego
cały okres stażu

Zaświadczenie potwierdzające szkolenie, plan rozwoju, teczka „awans zawodowy”.
Ankiety i wnioski, wypracowane dokumenty świetlicy.
Narzędzia badawcze.
Sprawozdanie.

Projekt, ewaluacja, ocena dyrektora, opinie nauczycieli. zdjęcia.

Sprawozdanie, zdjęcia scenariusze, artykuły w lokalnej prasie.

Sprawozdanie, plan pracy Kółka,

§ 8 ust 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
2. Wykorzystanie Internetu i materiałów multimedialnych w realizacji niektórych zagadnień
3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Opracowywanie dokumentów.


Wykorzystanie materiałów multimedialnych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

Tematyka opracowana przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, opisywanie refleksji po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu Dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.
Przykładowe scenariusze zajęć
Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego, opis przydatności szkolenia w pracy.

§ 8 ust 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. 1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
2.Prowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach zespołów samokształceniowych i wychowawczych klas I-III, klas IV-VI.
3. Przygotowywanie szkoleń dla rady pedagogicznej.
4. Opublikowanie na stronach internetowych informacji o świetlicy szkolnej.
5. Opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych i świetlicowych oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom Ankietowanie potrzeb nauczycieli, opracowanie tematyki zajęć opiekuńczych i wychowawczych oraz scenariuszy lub konspektów.

j. w.
Przygotowanie wprowadzenia teoretycznego, przygotowanie materiałów szkoleniowych, stosowanie w pracy z nauczycielami metod aktywnych.
Zdjęcia, opis ciekawych metod pracy, nowatorskie dokumenty świetlicy, prac dzieci.

Zbieranie ciekawych pomysłów przydatnych do przygotowania imprez szkolnych, opracowywanie scenariuszy, zbieranie opinii dzieci.
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
wg potrzeb
cały okres stażu
cały okres stażu
Ankieta, wnioski, tematyka zajęć, scenariusze zajęć.
j. w.
Materiał szkoleniowy, arkusz oceniający zajęcia.
Strona internetowa
Sprawozdanie, opinie n-li


§ 8 ust 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

§ 8 ust 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo – opiekuńczego „Świetlica, nasz drugi dom – bawi i uczy”
2. Opracowanie i wdrożenie programu dydaktycznego „Z ortografią za pan brat”
3. Opracowanie i wdrożenie rocznego i miesięcznego planu pracy opiekuńczo –wychowawczej
w świetlicy szkolnej.
1. Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.
2. Publikacja materiałów związanych z wykonywaną pracą: scenariuszy uroczystości świetlicowych oraz ciekawostek z pracy mojej świetlicy.
3. Publikacja artykułów o tematyce pedagogicznej w prasie pedagogicznej.
4. 4. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji wynikających z nich zadań
5. Rozwój zainteresowań uczniów
6. Przygotowanie referatów i prelekcji na spotkania z rodzicami.
Opracowanie merytoryczne, wdrożenie do realizacji, opracowanie ewaluacji.

j.w
Opracowanie i wdrożenie do realizacji
Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe.
Przygotowanie scenariuszy i ciekawostek w zakresie opieki i wychowania, przesłanie do Internetu.

j.w.

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w pracach SU, RR, organizowanie wycieczek, dbanie o aktualny wystrój świetlicy, gazetki ścienne

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizacja i przygotowanie do konkursów.
Przygotowanie wystąpienia i ulotek informacyjnych dla rodziców
Rok szkolny 2006\2007
2007\2008
Rok szkolny 2006\2007
Rok szkolny 2006/2007
2008/2009
Rok szkolny 2006/2007
Okres stażu
Okres stażu
Cały okres stażu
cały okres staż
wg potrzeb
cały okres staż
wg potrzeb
Sprawozdanie, ewaluacja
Sprawozdanie, ewaluacja
sprawozdanie
Publikacja w Internecie.
Publikacja w Internecie lub w czasopismach fachowych
Zaświadczenie wydawnictwa, publikacja.
Sprawozdanie,
Sprawozdanie
sprawozdanie


§ 8 ust 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy j lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. 1. Współpraca z parafią

2. Współpraca ze strukturami samorządowymi:
- z pielęgniarką szkolną,
- policją poprzez udział przedstawicieli tych instytucji na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
3 . Konsultacja z pedagogiem szkolnym
4. Konsultacja z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
5. Współpraca z biblioteką szkolną i biblioteką publiczną w Libiszowie i w Opocznie
5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
6. Współpraca z Zespołem Szkół im. Jana Brzechwy w Opocznie
7. Profilaktyka ekologiczna
8. Współpraca z lokalnymi gazetami: Tygodnik Opoczyński i Dziennik Łódzki, Pismem diecezji Radomskiej „AVE”, gazetką szkolną „Echo naszej szkoły”
8. Aktywizacja uczniów w działaniach dobroczynnych, akcjach charytatywnych, rozwijanie ich wrażliwości na otaczająca rzeczywistość
Udział w Rekolekcjach Wielkopostnych,
pomoc w przygotowywaniu dzieci do I Komunii Świętej,
przygotowywanie ustalonych Mszy świętych (czytań i śpiewów) w Białym Tygodniu,
Pr przygotowywanie dzieci klas III do Rocznicy Komunii Świętej, przygotowywanie uczniów do konkursów, Festiwalu Kolęd i Pastorałek,
porządkowanie i nawiedzanie cmentarza grzebalnego w okresie 1 listopada

Organizacja pogadanek, szkoleń, prelekcji, wycieczek dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
Analiza zachowań uczniów, konsultacje
Konsultacje, realizacja zaleconych ćwiczeń
Udział w lekcjach bibliotecznych, korzystanie z księgozbioru, przekazanie bibliotece szkolnej opracowanych samodzielnie scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych, programów nauczania, kryteriów oceniania, sprawdzianów i testów
Dokonywanie analizy sytuacji rodzinnej uczniów, podejmowanie starań o dofinansowanie dla potrzebujących dzieci, pomoc w dożywianiu, Przygotowywanie list uczniów korzystających z obiadów w szkole: płatnych i refundowanych przez GOPS, zbieranie wpłat za obiady, typowanie dzieci do bezpłatnego dożywiania.
Zorganizowanie zabawy integracyjnej pod hasłem
„Baw się razem z nami”,
wymiana doświadczeń między nauczycielami szkół.
Udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA
Przygotowywanie artykułów dotyczących wydarzeń szkolnych
Zbiórka pieniędzy na chore dzieci, sprzedaż cegiełek i kalendarzy w ramach współpracy z fundacjami dobroczynnym w każdym roku stażu
Wg potrzeb – cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
Okres stażu
Wg potrzeb
Okres stażu
Wrzesień – okres stażu
Wg potrzeb
Sprawozdanie, opinia dyrektora szkoły i proboszcza parafii
Zaświadczenie,
Sprawozdanie .
Sprawozdanie .
Sprawozdanie .
Sprawozdanie
Sprawozdanie
Sprawozdanie


j. w , artykuły,
Sprawozdanie, Podziękowania,


§ 8 ust 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły. 1 Doskonalenie kompetencji wychowawczych:
-opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych.
Opis i analiza przypadku
Okres stażu Opis i analiza


Opracowała mgr Dorota Stępień

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.