X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3942
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MENIS
Z DNIA 1 GRUDNIA 2OO4 R. W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNI
AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI
(DZ.U. Nr 260 poz.2593)

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Alina Nowaczyk-Żybura
Nazwa i adres szkoły: Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo w Buku
Przedmiot nauczany: wychowanie przedszkolne
Opiekun stażu: s. mgr Bożena Pawełkiewicz
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Data zatwierdzenia stażu: wrzesień / październik 2008r.

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo w Buku

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.P
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI, EFEKTY

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa.
Zawarcie kontraktu edukacyjnego 09. 2008 Podpisanie kontraktu edukacyjnego, który reguluje zasady współpracy
2. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Korzystanie ze stron internetowych MEN 09. 2008 Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Zaświadczenie opiekuna stażu o zapoznaniu się z:
- ustawą o systemie oświaty
- Kartą Nauczyciela
- Rozporządzenie MENiS dotyczące awansu zawodowego nauczycieli z dnia 01.12.2004 r.
3. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo w Buku Analiza dokumentacji:
- Statut Przedszkola
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
- Program wychowania przedszkolnego
- Zapoznanie się z prawami i obowiązkami nauczyciela,
- Roczny plan pracy przedszkola,
- Plany miesięczne koleżanek pracujących w przedszkolu.
09,10. 2008 Zaświadczenie opiekuna stażu.
4. Poznanie następujących regulaminów:
- regulamin pracy,
- regulamin BHP,
- Instrukcja p.poż.
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny warunków nauki i pracy Udział w szkoleniu.
Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie.
09.2008 Potwierdzona kserokopia tych dokumentów, zaświadczenia.
5. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Gromadzenie dokumentów, protokołów, scenariuszy, konspektów zajęć. Cały okres stażu Scenariusze, dokumenty, konspekty, protokoły.
6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego Pisemne opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju 06. 2009 Sprawozdanie. Dokumentacja gromadzona w trakcie stażu


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż.

1. Wstępna ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej osobowości. Samoocena.
Wykorzystanie umiejętności własnych i ustawiczne doskonalenie zawodowe. 09.2008
Cały rok Autorefleksja, autoanaliza.
2. Uzupełnienie wiedzy dla wzbogacenia form realizacji planu rocznego Wybór literatury, śledzenie nowości wydawniczych, nawiązanie kontaktu z nauczycielami prowadzącymi ciekawe techniki pracy Cały rok Dziennik lektur i spotkań
3. Organizacja i prowadzenie zajęć. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub/i dyrektora przedszkola z uwzględnieniem planu hospitacji na rok szkolny 2008/2009.
Stosowanie w codziennej pracy metod aktywizujących (metody i techniki integracyjne, rozwijające twórcze myślenie, gry dydaktyczne) oraz metod pozwalających na rozwój inteligencji wielorakich.
Omówienie prowadzonych zajęć z opiekunem stażu. cały rok
Notatki własne i konspekty zajęć. Zapisy w dzienniku.
4. Aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola Współorganizowanie olimpiady sportowej 06.2009 Notatki, fotografie
5. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej Przygotowanie pomocy na zajęcia dydaktyczne, konspektów i scenariuszy zajęć, gazetek tematycznych.
Cały rok
Gromadzenie środków dydaktycznych, Konspektów i scenariuszy zajęć.
6. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Publikacja planu w internecie
Cały rok
Dostępność na stronie internetowej
7. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
Współpraca z nauczycielami
Kontakty z dziećmi i rodzicami Cały rok Kontakty interpersonalne z dziećmi, rodzicami i gronem pedagogicznym
8. Udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz samokształcenie
Protokołowanie posiedzeń rady, przygotowanie materiałów tematycznych na posiedzenia szkoleniowe.
Przygotowanie szkoleniowego posiedzenia RP na temat: Diagnoza dzieci w przedszkolu
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego stosownych do potrzeb. Cały rok Listy obecności, zaświadczenia
9. Pełnienie dodatkowych funkcji
Przygotowywanie gazetek przedszkolnych Cały rok Przygotowanie dekoracji i materiałów
10. Dbanie o wystrój sali i pomieszczeń przedszkola Gromadzenie materiałów.
Udział w przygotowaniu dekoracji przedszkola Cały rok

Przygotowanie materiałów.


Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci

1. Poznanie dzieci i ich sytuacji wychowawczej. Analiza kart dzieci.
Poznanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sprawiającymi trudności wychowawcze, szukanie sposobów i metod pracy z nimi, nawiązanie w tym celu kontaktów z rodzicami. 09. 2008
Cały rok Notatki własne, karty obserwacji.
2. Prowadzenie arkuszy rozwoju dziecka Odnotowywanie postępów dziecka Cały rok Notatki, arkusze
3. Sporządzenie planu i programu spotkań z rodzicami Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców Na bieżąco Plan pedagogizacji, notatki ze spotkań
4. Praca na rzecz edukacji i wychowania. Współpraca z rodzicami – prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami wychowanków, ustalenie wspólnych zasad postępowania.
Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
Angażowanie rodziców do pomocy w czasie wycieczek czy spotkań okolicznościowych według ich możliwości. Cały rok
10.2008
Cały rok
Sprawozdania z przeprowadzonych rozmów, własne refleksje.
Konspekt zajęć otwartych.
Sprawozdania z przeprowadzonych wycieczek i spotkań z uwzględnieniem aktywności rodziców.

5. Wyselekcjonowanie dzieci z wadą wymowy, współpraca z logopedą Przygotowanie w porozumieniu z logopedą przedszkolnym zajęć diagnostycznych. Wspomaganie logopedy w ćwiczeniach wymowy, zorganizowanie kącika ćwiczeń buzi i języka 09 i 10.2008
Lista dzieci wymagających pomocy logopedy,


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Poznanie warsztatu pracy nauczycieli przedszkola w ramach obserwowanych zajęć.
Nabywanie umiejętności obserwacji i diagnozowania obserwowanych zajęć Cały rok Karta obserwacji zajęć.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. Opracowanie scenariuszy zajęć, analiza oraz ewaluacja. Cały rok Scenariusze obserwowanych zajęć wraz z uwagami osoby hospitującej.
4. Samodzielne prowadzenie zajęć Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć zgodnie z opracowanym scenariuszem, doskonalenie warsztatu pracy. Cały rok Scenariusze z zajęć.
5. Utworzenia zaplecza metodyczno – dydaktycznego. Zbieranie materiałów potrzebnych do realizacji wyznaczonych celów. Cały rok Najciekawsze pomoce dydaktyczne i pomysły wykorzystywane w pracy zgromadzone w dokumentacji stażysty.
6. Analiza własnej działalności dydaktycznej Zebranie dokumentów i omówienie ich z opiekunem stażu Na bieżąco wnioski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.