X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3778
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 260 pozycja 2593)
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Małgorzata Charczuk
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Aneta Mazur
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2009

Główne cele rozwoju zawodowego:
- Uczestnictwo w opracowywaniu i realizacji zadań dotyczących organizacji i zasad pracy szkoły
- Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej
- Systematyczne wzbogacanie warsztatu pracy
- Poznawanie literatury pedagogicznej i psychologicznej potrzebnej w pracy nauczyciela
- Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych
- Pogłębianie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświaty


1. § 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plakaty, obrazki (tzw. flashcards).
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
• Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych.
• Ukończenie studiów na kierunku filologia angielska.
• Organizowanie i współ- organizowanie konkursów szkolnych, akademii i uroczystości.
• Opieka nad Szkolnym Klubem Europejskim.

3. Publikowanie własnych prac.
• Publikacja scenariuszy lekcji.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego


2. § 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów.
• Rozmowy indywidualne z uczniami.
• Aktywna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
3. Uczestnictwo w realizacji planu wychowawczo - opiekuńczego szkoły.


3. § 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Korzystanie z komputera w opracowaniu dokumentów, testów, ćwiczeń, scenariuszy zajęć.
2. Pogłębię wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki.
3. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
• Opracowanie przydatnych materiałów dydaktycznych i rozpropagowanie ich wśród nauczycieli.
• Publikowanie własnych materiałów w Internecie.


4. § 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktywna praca nad samokształceniem.
2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki przedmiotu.
3. Dostosowanie poziomu zadań i ćwiczeń do możliwości uczniów i ich rozwoju.
4. Rozwiązywanie problemów wychowawczych. Opisanie i zanalizowanie indywidualnego przypadku.


5. § 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
• Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły (statutu, WSO, szkolnego programu wychowawczego, regulaminów).
• Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.
2. Zebranie w podręcznej bibliotece spisu aktów prawnych obowiązujących w szkole.
3. Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
• Śledzenie strony internetowej MEN.
• Analiza artykułów w czasopismach prawnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.