X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38749
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu ZSRCKU

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu w ZSRCKU

I.Postanowienia ogólne

1.Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2.Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu w ZSRCKU działa na zasadach wolontariatu.
3.Szkolne Koło Wolontariatu ZSRCKU powstało z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy potrzebującym.
4.Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.
5.Koło działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji.
6.Opiekę nad Kołem sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują pracę wolontariuszy.

II.Członkowie

1.Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu W ZSRCKU może być każda osoba wyrażająca chęć bezinteresownej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
2.Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do Koła powinien okazać pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego.
3.Wolontariusz ma prawo do ;
-wpływania na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów.
-wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,
-promocji idei wolontariatu w szkole i w swoim otoczeniu.
4.Wolontariusz ma obowiązek:
-uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,
-aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,
-wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi.

III.Zadania koordynatorów

1.Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów -wolontariuszy.
2.Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia.
3.Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
4.Reprezentowanie wolontariuszy.
5.Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.
6.Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
7.Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

IV. Cele i sposoby działania

1.Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
2.Celem Koła jest także włączenie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących.
3.Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
4.Koło prowadzi szkolenia dla członków, dba o ich nieustanny rozwój
5.Koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowujące.
6.Do form działania Koła można zaliczyć:
-zbiórki darów rzeczowych;
-zbiórki pieniędzy do puszek;
-zbiórki nakrętek plastikowych;
-udział w akcjach charytatywnych;
-udział w wydarzeniach kulturalnych- koncerty,
spektakle,przedstawienia;
-pomoc przy chorym,wspólne spędzanie czasu;
-pomoc w nauce z poszczególnych przedmiotów;
-promocję wolontariatu w środowisku lokalnym.

V.Nagradzanie wolontariuszy

1.Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika; podwyższenie oceny z zachowania.
2.Pochwała Dyrektora Szkoły.
3.Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
4.List gratulacyjny do Rodziców.

VI.Postanowienia końcowe

1.Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu w ZSRCKU.
2.Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.
3.Rozwiązania Koła może dokonać Dyrekcja Szkoły.
4.Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
5.Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.

Koordynatorzy:
1.Katarzyna J.
2.Justyna T.
3.Zuzanna D.
4.Agnieszka C.- koordynator z ramienia Samorządu Szkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.