X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38491
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
(za okres stażu od 01.09.2013 r. do 31.05.2016r.)

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowiło dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględniał założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu kontynuowałam niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane były z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Pracuję jako nauczyciel od 2004 roku. Od początku mojej pracy zatrudniona byłam jako wychowawca w świetlicy, a od 2013 roku nauczam również historii. Od 2011 roku jestem nauczycielem mianowanym.
Celem wszystkich moich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych od początku pracy zawodowej, był i jest wszechstronny rozwój ucznia, dlatego też starałam się doskonalić swój warsztat pracy oraz wykorzystywać nabyte umiejętności dla dobra uczniów i szkoły, w której pracuję.

Plan działania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli § 8 ust. 1 w/w rozporządzenia z późniejszymi zmianami.

1. Zapoznałam się z nowymi przepisami prawa oświatowego oraz starałam się na bieżąco korzystać z przepisów prawa oświatowego.
2. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.
3. W trakcie trwania stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju.
4. Po zakończeniu stażu opracowałam w formie sprawozdania realizację planu rozwoju.

§ 8 ust. 1 pkt 1

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1. Rozwijałam i doskonaliłam własny warsztat pracy:
- przygotowywałam i udoskonalałam narzędzia do pracy (pomoce dydaktyczne i materiały pomocnicze), scenariusze i konspekty zajęć.

2. Samodzielnie pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez:
- studiowanie literatury fachowej z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, , poradników metodycznych
- korzystnie z programów multimedialnych („My i historia”), stron internetowych ( E- podręczniki, historia.org, historia.wp)
- starałam się na bieżąco uzupełniać pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne i sprzęt sportowy wykorzystywane w świetlicy szkolnej
- prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy zarówno w świetlicy szkolnej oraz na zajęciach historii

3. Tworzyłam wspólnie z innymi nauczycielami, a także samodzielnie dokumenty i opracowania, mające wpływ na doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły:
- od kilku lat współtworzę roczne plany pracy świetlicy
- przygotowywałam dokumenty i opracowania, np. karty zapisu do świetlicy, ankiety, arkusze ewaluacyjne
- w ramach pracy w zespołach zadaniowych koordynowałam pracę zespołu zajmującego się ewaluacją koncepcji pracy szkoły – we współpracy z członkami zespołu opracowałam i przeprowadziłam ankiety, przygotowałam i przedstawiłam prezentację podsumowującą badania
- uczestniczyłam w pracach zespołu do spraw koncepcji pracy szkoły
- systematycznie prowadziłam dokumentację szkolną związaną z funkcjonowaniem świetlicy (dzienniki zajęć świetlicowych) oraz dokumentację niezbędną do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ( dzienniki klas oraz dziennik zajęć dodatkowych)

4. Wykorzystywałam techniki komputerowe w pracy pedagogicznej:
- opracowywałam dokumentację, konspekty i scenariusze zajęć,
- pomoce dydaktyczne na zajęcia
- podczas zajęć historii i koła historycznego korzystałam z tablic multimedialnych – w ten sposób mogłam zaprezentować uczniom prezentacje związane z tematyką zajęć i zachęcić do poszukiwania informacji (strony internetowe , seria „Był sobie człowiek”, „Byli sobie podróżnicy”, „Byli sobie odkrywcy”)
- przeglądałam serwisy edukacyjne poszukując nowych inspiracji do przygotowania zajęć
- wykorzystywałam programy komputerowe do tworzenia dyplomów, zaproszeń, ogłoszeń ( informacje o SKO, rajdach, akcjach Unicefu)
- systematycznie korzystałam ze skrzynki e-mailowej która umożliwia mi kontakt z innymi nauczycielami i dyrekcją
- starałam się w miarę systematycznie archiwizować dane i materiały dydaktyczne
- przygotowywałam dokumentację w postaci zdjęć, filmów z przeprowadzanych w szkole uroczystości i imprez
- jako administrator strony szkoły na facebook-u dbałam by aktualizować znajdujące się tam informacje
- od 2015 roku współpracowałam przy przygotowaniu i prowadzeniu kroniki szkolnej

§ 8 ust. 1 pkt 2

Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

1. Doskonaliłam swoje umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym oraz współpracowałam z Radą Pedagogiczną:
- prowadziłam zajęcia otwarte dla zainteresowanych nauczycieli
- wymieniałam spostrzeżenia z nauczycielami zarówno w kwestiach dydaktycznych jak i wychowawczych.
- starałam się dzielić wiedzą zdobytą na szkoleniach, kursach i warsztatach w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego
- udostępniałam zainteresowanym nauczycielom materiały dydaktyczne (np. scenariusze zajęć, propozycje zajęć)
- opublikowałam w Internecie planu rozwoju zawodowego
- współdziałałam przy opracowywaniu publikacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły
- w ramach zespołu zadaniowego współpracowałam z innymi nauczycielami by wspólnie rozwiązywać zaistniałe problemy, podejmować decyzje, przygotować dokumenty
- aktywnie uczestniczyłam w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie szkoły:
a) Drzwiach Otwartych ( zawsze miałam przypisane zadania, z których starałam się jak najlepiej wywiązać)
b)Pikniku Szkolnym - byłam koordynatorem i współpracowałam z przedstawicielami Rady Osiedla przy przygotowaniach do imprezy ( współtworzyłam scenariusz imprezy oraz organizację stoisk, współprowadziłam występy sceniczne) oraz aktywnie uczestniczyłam w piknikach organizowanych przez szkołę samodzielnie
c) Święto Patrona ( przygotowałam antyramy z informacjami o patronie oraz prace plastyczne na wystawę, przeprowadziłam konkurs dotyczący naszych symboli narodowych), współpracowałam z nauczycielem przygotowującym apel
- współorganizowałam apel z okazji świąt majowych – Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi Narodowej
- współpracowałam z nauczycielami w ramach projektu Comenius – uczestniczyłam w szkoleniu „Outdoor Education” odbywającym się w Szwecji

2. Starałam się aktywizować uczniów, angażować w życie szkoły, zachęcać do samorealizacji i rozwijania zainteresowań:
- organizowałam w czasie trwania stażu kolejne edycje międzyszkolnego konkursu dla świetlic „Portret Mikołaja”- przygotowywałam regulaminy, wystawy prac, nagrody i dyplomy, oraz współpracowałam z nauczycielami przy organizacji uroczystości podsumowującej.
- wspierałam uczniów przygotowujących prace na coroczne konkursy: „Kartka Bożonarodzeniowa”, „Kartka Wielkanocna”, „Niesamowite zjawiska przyrodnicze”, „Anioły, aniołki, anielice”, „Mój miś”, „Jestem kibicem z klasą”, „Palma Wielkanocna”, „Kartka Wielkanocna”, „Autyzm”, „Zagłębie- kraina bajek”, „Śmieciosztuka” ( II miejsce Michalina Kiełbik), „Ogrody świata” ( I miejsce Weronika Przybył), „Orlęta Lwowskie” ( Ala Jankowska wyróżnienie), „ 11 listopada”, „Nowe oblicza Księżego Młyna” (wyróżnienie Julia Bracichowicz), „Architektura sakralna”, „Znaczek pocztowy – twórcy Konstytucji 3 MAJA”, „ Żołnierze Wyklęci”, „Ekopociąg”
- byłam członkiem komisji konkursowej o patronie naszej szkoły
- byłam koordynatorem ds. prac przygotowanych w ramach akcji Kolażu Świątecznego na Piotrkowskiej 217
- starałam się organizować spacery po osiedlu w ramach koła historycznego
- zachęcałam do uczestnictwa w rajdach szkolnych - przygotowywałam plakaty dotyczące rajdów, sama również aktywnie brałam udział w rajdach: „Młodych oszczędnych”, „Czterech kultur”, „Marzanna”.„Młodych oszczędnych”, „Czterech kultur”, „11 listopada”, „Marzanna”, „Mikołajkowym”, „Bożego Narodzenia”, „Powitanie wiosny”
-prowadziłam koło historyczne w ramach którego przygotowaliśmy Książkę artystyczną o Łodzi oraz plakaty z najważniejszymi informacjami o wybranych przez dzieci państwach, miastach.
- przez rok prowadziłam koło SKO w ramach którego uczniowie zapoznawali się z tematyką oszczędzania i przedsiębiorczości

3. Podejmowałam współpracę z innymi osobami i organizacjami:
- w trakcie trwania stażu kooperowałam z Radą Pedagogiczną – zarówno podczas rad oraz w ramach zespołów zadaniowych
- współpracowałam z nauczycielami z innych szkół ( ramach m.in. Zespołu ds. Ekspresji plastyczno-muzyczno-ruchowej, zespołu świetlicowego)
- jako opiekun SKO byłam w stałym kontakcie z przedstawicielami Banku PKO
- koordynowałam przez rok współpracę ze szkołą w Somersby w Wielkiej Brytanii
- od września 2013 roku byłam koordynatorem Unicefu, przeprowadziłam dla uczniów naszej szkoły:
a) cykl zajęć w ramach akcji „Szkoła z Prawami Dziecka”, zorganizowałam na Pikniku Szkolnym wystawę prac plastycznych przygotowanych przez uczniów oraz uroczystość rozdania Gwiazd Szeryfa
b) akcję „Wszystkie kolory świata”, która polegała na przygotowaniu przez naszych uczniów lalek z różnych stron świata – zorganizowałam materiały na lalki. Uczniowie przygotowali łącznie 74 lalki, które zostały zaprezentowane i sprzedane na wystawie, a dochód został przekazany na konto Unicefu
c) w tym roku szkolnym dwie akcję „Mali uczniowie idą do szkoły”, w ramach której uczniowie przygotowali książki o dowolnej tematyce, które następnie zostały wystawione na sprzedaż, a fundusze po raz kolejny zasiliły konto Unicef. Ostatnią akcją jest Akcja „ Prawa dziecka w problemy współczesnego świata”, w ramach której uczniowie zapoznali się z sytuacją dzieci na świecie, poznali pojęcia takie jak ubóstwo, krąg ubóstwa, zintegrowane cele rozwoju.

4. Poszerzałam wiedzę i kształtowałam umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci:
- podczas trwania stażu prowadziłam rozmowy indywidualne (według potrzeb) z uczniami, rodzicami (opiekunami) , wychowawcami klas i pedagogiem, by na bieżąco dostosowywać formy i metody pracy do potrzeb dzieciom
- prowadziłam obserwację zajęć by modyfikować system pracy w świetlicy w miarę potrzeb dzieci i ich możliwości

§ 8 ust. 1 pkt 3

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1.Doskonaliłam kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w:
- radach pedagogicznych w miarę możliwości ( dyżury świetlicowe)
- konferencjach metodycznych związanych z pracą w świetlicy szkolnej oraz historią:
a) „Rola multimediów w edukacji małego dziecka. Kierunki działalności pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w 2013/2014”
b) „Edukacja europejska, regionalna i obywatelska w roku szkolnym 2013/2014”.
c) „Edukacja europejska, regionalna i obywatelska w roku szkolnym 2014/2015”
d) „Twórczy nauczyciel, aktywne dziecko podstawą sukcesów szkolnych”
- projekcie „Po nitce do kłębka” (dawne zawody) w ramach którego odbyło się 6 spotkań.
- szkoleniach:
a) „Tablice Multimedialne”
b)komisji egzaminacyjnej (a następnie byłam członkiem komisji egzaminacyjnej pod czas egzaminu klas szóstych)
- warsztatach doskonalących jakość pracy nauczycieli
a) Rękodzieło
b) Rzeźba
c) dla nauczycieli świetlic „Wiosna ach to Ty”
d) emisji głosu
e) Design Thinking
f) Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego ( 9 spotkań poruszających różnorodną tematykę od biochemii, po warsztaty muzyczne)
g) Spotkajmy się z Łodzią
- starałam się na bieżąco śledzić zmiany w prawie oświatowym
- studiowałam literaturę tematu
- uczestniczyłam w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły:
a) szkolenia dotyczące Librusa
b) szkolenie o diabetykach
c) szkolenie na temat wypalenia zawodowego
d) z neurodydaktyki
- Uczestniczyłam w zastępstwach oraz pomagałam uczniom w trakcie odrabiania prac domowych.
- przez cały okres stażu byłam koordynatorem akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, dzięki której uczniowie mają możliwość zapoznania się z współczesną literaturą dziecięcą
- W marcu 2016 roku zakończyłam studia na kierunku „Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej” i obroniłam pracę dyplomową dotyczącą tematyki barw.

Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i utwierdziła przekonaniu, że to jest praca w której mogę się realizować, która daje mi dużo zadowolenia i satysfakcji. Myślę, że moje działania wpłynęły na zarówno na mój rozwój jak i na wzrost jakości pracy szkoły. W przyszłości zamierzam również podnosić swoje kwalifikacje i kontynuować udoskonalanie swojego warsztatu pracy. Część zadań realizowanych w trakcie trwania stażu to zadania, które są na stałe wpisane w moje działania jak np. akcje Unicefu, konkurs „Portret Mikołaja”.
Okres stażu był czasem do autorefleksji, która jest niezbędna do doskonalenia własnej pracy. W następnych latach postaram się jak najlepiej wykorzystać pozyskaną wiedzę, zdobywać nowe umiejętności oraz na bieżąco śledzić zmiany zachodzące w prawie oświatowym i systemie oświaty, by móc jak najlepiej wspomagać uczniów w ich rozwoju, pamiętając o ich potrzebach i możliwościach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.