X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38406
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego

Wstęp
Jestem nauczycielem mianowanym, pracującym od 15 lat w Publicznej Szkole Podstawowej jako nauczyciel języka niemieckiego, plastyki oraz wychowanie do życia w rodzinie. Zdobyte przeze mnie dodatkowe kwalifikacje uprawniają mnie również do nauczania innych przedmiotów tj. muzyka, oraz edukacja wczesnoszkolna. W trakcie trwania stażu realizowałam zadania zaplanowane przeze mnie oraz te, które zostały mi przydzielone według potrzeb szkoły. Wszystkie te działania przyczyniły się znacząco do mojego rozwoju jako nauczyciela i wychowawcy. Sprawozdanie z realizacji planu przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przed nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
We wrześniu 2014 r. zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przeanalizowałam aktualne przepisy prawa oświatowego, publikacje w Internecie na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Krakowie i serwisach edukacyjnych. Pozyskane informacje ułatwiły mi formalną organizację stażu oraz zaplanowanie zadań, które realizowałam. Wszystkie działania został udokumentowane zaświadczeniami, certyfikatami, scenariuszami zajęć, materiałami filmowymi oraz artykułami na szkolnej stronie internetowej itp.
2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły i nauczyciela.
W trakcie trwania stażu dbałam o podnoszenie moich kwalifikacji, a także o udoskonalenie własnego warsztatu pracy. W roku 2015 uczęszczałam na kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”, który był zgodny z zapotrzebowaniem szkoły. W roku 2016 ukończyłam studia podyplomowe w zakresie „EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ”
Bardzo przydatna okazała się znajomość drugiego języka obcego (angielskiego), którą doskonaliłam na kursie językowym w roku 2016/2017 pt: „JĘZYK ANGIELSKI NA B2 „ w MCDN ODN w Nowym Sączu w wymiarze 150 godzin. W praktyce pomaga mi to w łatwy i przystępny sposób przedstawić uczniom pewne zagadnienia gramatyczne na zasadzie porównania języka angielskiego i niemieckiego.
Brałam udział również w konferencjach metodycznych, szkoleniach i kursach a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywałam w podnoszeniu jakości pracy szkoły:

• szkolenie pt: ” KLUB ODKRYWCÓW – GRAMATYKA NIE MUSI BYĆ NUDNA” w dniu 28.10.2014

• forma doskonalenia zawodowego „PRACA METODĄ PROJEKTU NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PRZYKŁADZIE MUZYKI” zorganizowana przez ORE we współpracy z Goethe Institut w dniu 26.11.2016 w Tarnowie.

• szkolenie „WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI – JAK ROZWIĄZYWAĆ TRUDNE SYTUACJE WYCHOWAWCZE, UCZĄC ODPOWIEDZIALNOŚCI” , zorganizowane przez MNODN przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur.

• szkolenie pt: „JAK ZACHOWAĆ PORZĄDEK W KLASIE ?” zorganizowane przez Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki w dniu 06.04.2017 r.

• szkolenie w ramach Samokształceniowego Zespołu Języków Obcych działającym przy Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach na temat : „ WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ”.

• szkolenie pt: „POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OBCYM JAKO KOMPETENCJA KLUCZOWA” zorganizowane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli w dniu 06.11.2017 r.

• Konferencja „ EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – TEORIA I PRAKTYKA” w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku.

• Szkolenie nt: „ URZĄDZENIA MOBILNE NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO”, które odbyło się w dniu 08.03.2018 r. w Domosławicach, zorganizowane przez PSNJN.

Treści zdobyte na tych szkoleniach przyczyniły się do podniesienia moich umiejętności, jak i były źródłem bezcennych informacji i wskazówek z zakresu dydaktyki nauczania oraz wychowania. Wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii wzbogacałam również poprzez lekturę pozycji książkowych oraz odpowiednio dobranych czasopism.

3. Przygotowywanie uczniów do szkolnych i pozaszkolnych konkursów i olimpiad oraz egzaminu gimnazjalnego:
Konkursy jak wiadomo są ważnym elementem w procesie dydaktyczno- wychowawczym, nie tylko poszerzają wiedzę i umiejętności lecz również wzbudzają chęć samodzielnej pracy oraz uczą zdrowiej rywalizacji. W okresie stażu przygotowałam uczniów do następujących konkursów szkolnych i pozaszkolnych:
• Powiatowy Konkurs „Powiat brzeski jak tu pięknie” rok szkolny 2014/2015
I miejsce ( w kategorii fotografii) Agnieszka .................klasa III gim.
II miejsce ( w kategorii praca plastyczna) Jadwiga .................... klasa II, oraz 6 wyróżnień.
• Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa 2014 i 2016

• III miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie „Muzyka jest we mnie w muzyce ja” w kategorii zespół, oraz Nagroda Główna Grand Prix 2015

• Przygotowanie uczniów do konkursów w ramach projektu „ Śliwkowe Szkoły”

• Przygotowanie Szkolnego Konkursu Plastycznego „ Wiosenny pejzaż”, zainspirowanego utworem A. Vivaldiego „Cztery Pory Roku cz. Wiosna”

 Przygotowanie uczennicy klasy III Gim. do Małopolskiego Konkursu z Języka Niemieckiego 2018. (etap szkolny, etap rejonowy)

 Gminny Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego 2018

4. Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole.

W roku szkolnym 2014/2015 byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Praca z młodzieżą dawała mi wiele satysfakcji, starając się podejmować różne działania, zorganizowałam akcję zbierania nakrętek poprzez nawiązanie współpracy z Fundacją Edukacji i Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również akcja:” Stop Agresji ” mająca na celu zwrócić uwagę na zjawisko przemocy wśród młodzieży. W ramach akcji przeprowadziłam anonimową ankietę wśród wszystkich uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum na temat agresji. Wyniki zostały omówione podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej. Zainicjowałam obchody „ Dnia życzliwości i pozdrowień” w dniu 21 listopada w naszej szkole. Uczniowie mieli możliwość napisania miłych słów oraz pozdrowień, promując w ten sposób życzliwość i serdeczność. Akcja ta obejmowała również przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych na temat przemocy wśród uczniów, oraz wykonanie plakatów, które ozdobiły korytarz szkolny.
Jako opiekun SU prowadziłam kronikę szkolną, dokumentując wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Następnie Pani dyrektor w roku szkolnym 2017/2018 zaproponowała mi objęcie stanowiska administratora szkolnej strony internetowej, którym jestem do dzisiaj. Mając świadomość jak ważnym medium w dzisiejszych czasach jest Internet, dzięki któremu można promować sukcesy uczniów i nauczycieli, staram się by strona zawierała zawsze aktualne informacje i artykuły oraz była atrakcyjnym źródłem wiedzy i wspomnień z bogatego życia naszej szkoły. W ubiegłym roku strona została zmodernizowana i dostosowana do aktualnych oczekiwań uczniów i rodziców.
5. Organizacja imprez szkolnych oraz aktywna realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych.
Ważnym elementem życia szkoły są imprezy szkolne i środowiskowe zaplanowane w kalendarzu imprez. Są one zawsze czynnikiem integrującym społeczność szkolną oraz okazją do zaprezentowania talentów i umiejętności uczniów. W bieżącym roku szkolnym przygotowałam akademię z okazji Dnia Nauczyciela. Poza tym wykonywałam dekorację Korytarzy i Sali na imprezy środowiskowe i szkolne, Obchody Dnia Patrona Szkoły, Zakończenie Roku Szkolnego itp. Wraz z młodzieżą wykonywałam ozdoby na wielkanocny kiermasz świąteczny, by pozyskane fundusze mogły zasilić środki przeznaczone na wycieczkę szkolną do Warszawy.
Starając się promować uczniów zdolnych robiłam statystyki uczniów z najwyższą średnią prezentując ich osiągnięcia na gazetkach szkolnych, apelach i szkolnej stronie internetowej szkoły.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów prowadziłam dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. Uczniowie mieli możliwość dodatkowo zgłębić trudniejsze zagadnienia oraz powtórzyć materiał leksykalno-gramatyczny co przyczyniło się do uzyskania przez nich wysokich wyników z egzaminu gimnazjalnego.
Od roku 2017 jestem wychowawcą klasy szkoły podstawowej. Staram się by dzieci poprzez sporządzanie gazetek klasowych, czynny udział w akademiach i akcjach środowiskowych tj. Sprzątanie Świata, pisanie listów do dzieci będących pod opieką SKC itp. realizowały Program Profilaktyczno Wychowawczy Szkoły. Praca wychowawcy wiąże się również ze sprawowaniem opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych, rajdów i wyjazdów do kina czy teatru. W bieżącym roku szkolnym włączając się w realizację projektu niepodległościowy w naszej szkole byłam kierownikiem wycieczki jednej z grup podczas wyjazdu do Jamnej. Kolejnym działaniem projektu, za które byłam odpowiedzialna, było wykonanie wraz z członkami SCK 100 kotylionów, które zostaną wykorzystane podczas uroczystości zaplanowanych w projekcie.
§8 ust 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz dokumentowanie awansu w formie elektronicznej.

Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność i skrócić czas wykonywania rutynowych czynności. Programy które wykorzystuję na co dzień w mojej pracy to : Word, Microsoft Publisher, PowerPoint, Outlook, Excel, Fotosizer, Picasa, PDF Converter i wiele innych.
Wszystkie te programy bardzo ułatwiają moją pracę nauczyciela i administratora szkolnej strony internetowej. Za pomocą komputera przygotowałam również całą dokumentację związaną z awansem zawodowym. Edytory tekstu i programy graficzne pozwalają mi na właściwą dokumentację podjętych działań oraz archiwizację tworzonych przez mnie materiałów, które przechowuję w wersji elektronicznej w posegregowanych katalogach by sprawnie i szybko skorzystać z potrzebnych informacji. W formie elektronicznej wymieniam również doświadczenia i materiały z koleżankami z innych szkół.
Korzystając ze stron internetowych zdobywam materiały do ciągłego wzbogacania warsztatu pracy. Internet służy mi między innymi do śledzenia nowości, czytania publikacji, przeglądania przydatnych stron internetowych,: www.menis.gov.pl, www.interklasa.pl, www.edusek.pl, www.wsip.com.pl, www. profesor.pl www.jezykniemiecki.pl, i wiele innych, opublikowałam również swoje sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego. Na portalach edukacyjnych można znaleźć ciekawe rozwiązania prowadzenia lekcji i poszerzyć swoja wiedzą na temat nowoczesnych metod nauczania. Internet pozwala również śledzić na bieżąco ważne informacje dotyczące prawa oświatowego zamieszczone na stronach MEN oraz nowości wydawnicze.
Jako nauczyciel prowadzę na bieżąco dziennik elektroniczny LIBRUS. Potrafię swobodnie korzystać z jego możliwości.
2. Poszerzanie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Mając świadomość jak ważne są w dzisiejszych czasach technologie informacyjne starałam się rozwijać swoje umiejętności w tym kierunku. Uczestniczyłam w szkoleniu pt: „Urządzenia mobilne na lekcji języka obcego” , dzięki temu poznałam ciekawe strony, które mogą służyć np. do powtórek słownictwa, dowiedziałam się jak wykorzystać telefon na lekcji języka obcego i jak użyć inne ciekawe aplikacje.
Jako administrator szkolnej strony internetowej musiałam zapoznać się z szeregiem programów komputerowych służących do obróbki zdjęć, konwertowania plików, tworzenia collage, itp. bez których nie byłaby możliwa moja praca każdego dnia. Zmiana szaty graficznej szkolnej strony internetowej wymagała również od mnie zgłębienia wiedzy informatycznej. Staram się na bieżąco wychodzić naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, dlatego stworzyłam szkolny kanał You Tube, na którem można zamieszczać ciekawe filmy z życia szkoły.
Jako wychowawca poszerzyłam swoją wiedzę w obsługiwaniu dziennika elektronicznego i zapoznałam się z nowymi funkcjami tego programu jak chociażby e- świadectwa czy e-sekretariat.
3. Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Nie bez wpływu na rozwój metodyki nauczania języków obcych pozostaje postęp techniczny. Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę ponieważ pozwala uatrakcyjnić zajęcia dla uczniów, co na pewno zwiększa poziom zainteresowania uczniów lekcją. Wprowadzenie na lekcji pracy z filmem okazało się ciekawą formą pracy dla uczniów i sposobem na kontakt z żywym językiem. Innym przykładem zastosowania multimediów na lekcji jest nagranie przez uczniów klasy VI filmów, mających na celu powtórzenie zagadnienia gramatycznego jakim jest czas przeszły.
Na moich zajęciach korzystam również z :
- z prezentacji multimedialnych przygotowywanych przez wydawnictwa lub własnych
- tablicy multimedialnej
- zasobów internetowych, wykorzystując filmy, zdjęcia oraz inne informacje, które są doskonałym źródłem uzupełniającym treści nauczania podręcznika.

- słowników on-line, stron służących do nauki języka, kanału you tube,

Przy pomocy komputera przygotowuje również:
- arkusze testów, karty pracy i scenariusze lekcji, kartkówki i prace pisemne, analizy statystyczne wyników, świadectwa moich uczniów, dyplomy, listy gratulacyjne, zaproszenia, podziękowania itp.

§8 ust 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów językowych
Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłem w zebraniach i pracach Zespołu Językowego Szkoły oraz Samokształceniowego Zespołu Języków Obcych działającego przy zespole Szkół w Domosławicach. Naszym celem jest planowanie wspólnej pracy, rozwiązywanie problemów dydaktycznych, planowanie konkursów, szkolenie oraz zapoznawanie się z nowościami w dziedzinie dydaktyki języków obcych oraz prawa oświatowego. Podczas spotkań szkolnego zespołu języków obcych przeprowadzamy analizę uzyskanych wyników próbnych egzaminów oraz egzaminu gimnazjalnego jak również modyfikujemy roczne plany nauczania i przedmiotowe systemy oceniania. Spotkania te okazały się niezwykle korzystne dla poprawy jakości naszej pracy. Jako wychowawca należę również do zespołu wychowawców, zadaniem którego jest analiza problemów wychowawczych, dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami.

2. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
W pracy nauczyciela ważna jest umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz wyciąganie odpowiednich wniosków. W okresie stażu miała okazję być opiekunem nauczyciela stażysty, któremu pomogłam poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły oraz zawsze służyłam pomocą. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez stażystkę oraz prowadziłam dla niej lekcje otwarte po których wspólnie omawiałyśmy metody i formy pracy oraz wymieniałyśmy się spostrzeżeniami.
Będąc członkiem Samokształceniowego Zespołu Języków Obcych działającego przy ZS w Domosławicach zawsze chętnie dzieliłam się z innymi zdobytą wiedzą ze szkoleń oraz udostępniałam zgromadzone pomoce dydaktyczne. W związku z odbytym szkoleniem na temat wychowania do odpowiedzialności – oraz rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych ucząc odpowiedzialności, zostałam poproszona o przekazanie informacji i materiałów z tego szkolenia na jednym z posiedzeń zespołu.

3. Upowszechnianie i promocja własnych metod i form pracy.
• Opublikowanie w portalu internetowym sprawozdania ze stażu na nauczyciela dyplomowanego
• Redagowanie i zamieszczanie artykułów na szkolnej stronie internetowej z organizowanych konkursów, akcji itp.
• Zorganizowanie wystawy prac plastycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.

Podczas trwania stażu przygotowywałam i wdrażałam następujące programy i plany zajęć :
• Program Kółka Języka Niemieckiego dla uczniów zdolnych i słabych w roku szkolnym 2014/2015.
• Indywidualny Plan Pracy dla uczennicy Anny .........w roku szkolnym 2016/2017.
• Indywidualny Plan Pracy dla ucznia Bartłomieja ........w roku szkolnym 2014/2015
• Plan Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej dla uczniów z klasy IV B
• Planu Pracy SU na rok szkolny 2014/2015
• Programu Kółka Języka Niemieckiego przygotowującego uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
• Program Realizacji Zadań pt: „Uniwersytet Śliwkowego Szlaku” w ramach projektu „Śliwkowe Szkoły”
• Plan Pracy Wychowawczej dla klasy IV i V Szkoły Podstawowej
• Program czytelniczy dla klasy Vb pt: „ Dobre rozwiązanie to w wolnym czasie czytanie”

§8 ust 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

• W okresie stażu pełniąc funkcję wychowawcy klasy organizowałam imprezy klasowe tj. Mikołajki, Wigilię Klasową itp.
• Pracowałam z uczniami mającymi trudności w nauce podczas zajęć kółka języka niemieckiego oraz zdolnymi przygotowując ich do konkursów oraz egzaminu gimnazjalnego.
• Będąc opiekunem SU podczas stażu w roku szkolnym 2014/2015 zorganizowałam Akcję Stop Agresji
• Zorganizowałam szkolny konkurs plastyczny „Wiosenny Pejzaż”
• Zorganizowałam wystawę prac plastycznych uczniów podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły
• Wykonywałam z młodzieżą Kartki Wielkanocne i ozdoby na szkolny kiermasz wielkanocny w 2017 r.
• Byłam współorganizatorem Dnia Języków w 2014 r. ramach którego odbyły się liczne konkursy w różnych kategoriach wiekowych.
• Pełniłam funkcję koordynator projektu „Śliwkowe Szkoły” . W ramach tego projektu odbyło się mnóstwo konkursów i warsztatów m.in. konkurs filmowy, konkurs plastyczny i literacki, konkurs na najciekawszy folder promujący Stowarzyszenie na Śliwkowym Szlaku, warsztaty o Unii Europejskiej oraz warsztaty kulinarne dla uczniów. Dzięki przeprowadzonym działaniom szkoła uzyskała certyfikat „ Śliwkowej
Szkoły”.
• Wiedząc jak niezwykle ważne jest by uczniowie czytali książki, opracowałam i wdrożyłam w klasie Vb program czytelniczy pt: Dobre rozwiązanie to w wolnym czasie czytanie”. Jego głównym celem jest zachęcenie uczniów do codziennego kontaktu z książką, dlatego też dzieci otrzymały specjalne albumy, w których przez 30 dni zbierają podpisy rodziców za codzienne 15 minutowe czytanie książek. Podsumowaniem działań będzie wręczenie dyplomów, upominków oraz tworzenie recenzji najciekawszych książek.

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z gronem pedagogicznym
Pełniąc dodatkowe funkcje w szkole jako opiekun SU, kronikarz szkolny oraz administrator szkolnej strony internetowej współpracowałam z gronem pedagogicznym na różnych płaszczyznach np. podczas organizacji imprez i uroczystości szkolnych.

2. Współpraca z instytucjami
Podczas stażu współpracowałam z następującymi instytucjami:
• Stowarzyszeniem na Śliwkowym Szlaku w ramach projektu Śliwkowe Szkoły oraz Kołem Gospodyń Wiejskich.
• Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
• Fundacją Edukacji i Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza.
• wydawnictwami w sprawie wyboru podręczników, oraz materiałów pomocniczych.

2. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów

Jako opiekun zespołu klasowego starałam się poznać sytuację rodzinną wychowanków oraz obserwowałam możliwości i zachowanie uczniów. Po wnikliwej analizie, dwóch uczniów zostało skierowanych na badania do PPP w Brzesku. Po otrzymaniu opinii przygotowałam dla nich Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna według wytycznych poradni i zapoznałam z nią rodziców. W pracy wychowawczej często stosuję anonimową ankietę by mieć rzetelne i jasne spojrzenie na daną sytuację np. anonimowa ankieta na temat agresji, spędzania czasu wolnego itp.
Pełniąc rolę wychowawcy konieczne jest dbanie o dobrą współpracę z rodzicami, która dotyczy w szczególności monitorowania osiągnięć i zachowań uczniów oraz organizację uroczystości i wyjazdów klasowych.

§ 8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:
• Uzyskanie Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół w dniu 14.10.2012 r.
• Uzyskanie Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół w dniu 14.10.2014 r.
• Zdobycie przez uczennice Nagrody Głównej Grand Prix 2015 w Międzygimnazjalnym Konkursie „Muzyka jest we mnie w muzyce ja” w kategorii zespół wokalno – instrumentalny.
UZYSKANIE DODATKOWYCH KWALIFIKACJI
• Ukończenie KURSU KWALIFIKACYJNEGO Z ZAKRESU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”
• STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ.
• Ukończenie kursu językowego „JĘZYK ANGIELSKI NA B2 „ w wymiarze 150 godzin.
§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Diagnozowanie problemów, potrzeb oraz ich rozwiązywanie.
W mojej pracy staram się obserwować uczniów i pomagać im w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego. Niejednokrotnie indywidualne rozmowy z uczniem jak i z rodzicem przyniosły pozytywny skutek, wynikiem czego była poprawa zachowania i ocen ucznia. W razie konieczności kieruję rodziców i uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Działania te powodują, że uczniowie jak i rodzice są wspierani przed szkołę, a przez to darzą szkołę większym zaufaniem, szybciej przezwyciężają trudności, co przekłada się na poprawę samopoczucia i osiąganie lepszych wyników edukacyjnych.

W trakcie trwania stażu dwóch uczniów z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi szczególnie zwróciły moją uwagę, z tego względu postanowiłam dokonać opisu i analizy rozwiązania problemu edukacyjnego.

Podsumowanie:
Podsumowując czas stażu uważam za optymalnie wykorzystany, a zadania zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego, w odniesieniu do wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, zrealizowane. Dzięki tym działaniom lepiej poznałam swoich uczniów, rodziców, zacieśniłam współpracę z uczącymi nauczycielami oraz różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty. . Wszystko to ma również znaczący wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły, której jestem nauczycielem.
Udział w kursach i warsztatach pogłębił moje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze. Udało mi się zdobyć dodatkowe kwalifikacje, poszerzyłam swoje umiejętności w zakresie wykorzystywania technik komputerowych. Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły.
W tym miejscu pragnę podziękować pani dyrektor za umożliwienie mi odbycia stażu, zachęcanie do podejmowania wyzwań, za okazaną życzliwość i wszelką pomoc.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.