X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38575
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

§7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli – materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej (w szczególności Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju.
Śledziłam na bieżąco różne publikacje, interpretujące zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu.
Napisałam całościowe sprawozdanie z przebiegu stażu.
Opracowałam z opiekunem stażu panią mgr Dorotą Małochą kontrakt – zasady współpracy na okres realizacji planu rozwoju zawodowego – awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Korzystałam z pomocy opiekuna w tworzeniu wniosku i planu rozwoju, opracowaniu projektu półrocznego i rocznego sprawozdania.
Współpracowałam z opiekunem stażu zgodnie z zawartymi kontraktami.
Obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu.
Uczestniczyłam w następujących szkoleniach:
- Techniki uczenia się i zapamiętywania oraz aktualne metody motywujące uczniów do nauki w zależności od etapu rozwoju – 11.03.2014r
- Terapia grupowa dzieci w oparciu o program „Miasteczko” – styczeń 2014 - czerwiec 2014 (48 godzin)
- Zasady prowadzenia skutecznej komunikacji z rodzicami /opiekunami uczniów – 10.12.2014
- Radzenie sobie ze stresem wynikającym z relacji interpersonalnej – 04.03.2015r.
- Jak rozmawiać z dzieckiem o sprawach intymnych – 12.04. 2018
- Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – porady eksperta 25. 04.2018
- RODO
- Prawo oświatowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – 06.06. 2018
Ukończyłam kwalifikacyjne studia podyplomowe kierunek: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 2014-2015 r (3 semestry)
Poszerzałam własny księgozbiór o fachową literaturę.
Dobierałam odpowiednie metody, formy i techniki pracy zgodne z celami zajęć tworząc samodzielnie pomoce dydaktyczne.
Poszerzałam wiadomości z zakresu literatury pedagogicznej i psychologicznej adekwatnie do moich potrzeb oraz, diagnozy dzieci z zaburzeniami zachowania i trudnościami w uczeniu się.
Na bieżąco śledziłam fachową literaturę, systematycznie przeglądałam portale internetowe.
Samodzielnie przygotowałam materiały, karty pracy, kolorowanki, szablony i pomoce dydaktyczne, wykorzystywane w pracach plastycznych.
Dbałam o aktualizację gazetki i galerii prac uczniów związaną z porą roku i aktualnym tematem tygodnia.
Opracowałam autorski system motywacyjny oparty na pozytywnym wzmacnianiu.
Organizowałam imprezy świetlicowe:
- Dzień Chłopaka
- Dzień Kobiet i dziewczynek
- Dzień Nauczyciela (zabawa w role – dzieci mogły wcielić się w rolę nauczyciela, a nauczyciel stawał się uczniem )
- Turniej gier planszowych
- Turniej zagadek logicznych
- „Świetlicowe Wróżenie Andrzejkowe” andrzejki w świetlicy
- Gry terenowe (podchody)
- Pikniki świetlicowe
- Karaoke świetlicowe
- Bitwa wodna
Planując i organizując pracę w świetlicy wprowadzałam szeroki wachlarz zajęć, wśród których wyróżnić można aktywność: dydaktyczno – umysłową, plastyczno – techniczną, jak i ruchową. Każdy dzień przypisany był do innej aktywności głównej, rozbudowanej w danym dniu.
Organizowałam oraz koordynowałam zbiórkę darów dla potrzebujących rodzin w ramach akcji „Szlachetna Paczka”
Organizowałam zbiórkę książek dla pacjętów szpitali w ramach akcji zaczytani.org
Prowadziłam cykliczne zajęcia psychoedukacyjne oraz wprowadzające nowoczesne techniki uczenia się w ramach dwuletniego gminnego projektu „Edukacja Naszą Szansą”
Współorganizowałam uroczystości szkolne (jasełka, bal karnawałowy)
Współpracowałam z koordynatorem Projektu „ Śniadanie daje moc ” podczas realizacji działań i finału misji śniadaniowych.
Pomagałam w organizacji Pasowania klas 1 dbając o oprawę muzyczną i dekorację uroczystości.
Zorganizowałam szkolny „Dzień Warzyw” (podczas którego każda klasa przygotowywała potrawę z wylosowanego warzywa).
Współpracowałam przy organizacji kiermaszów Bożonarodzeniowego i Wielkanocnego
Przygotowywałam uczniów do gminnych konkursów plastycznych na najpiękniejsze ozdoby choinkowe organizowanych przez CKiT w Wieliczce .
Koordynowałam szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach projektu „Centrum Rozwoju Edukacji w Powiecie Wielickim”.
Brałam czynny udział w organizacji Pikników szkolnych , na których prowadziłam stoisko malowania twarzy dla dzieci.

Prowadziłam zajęcia otwarte , na które zapraszałam rodziców (najczęściej rodzice przychodzili na gry terenowe )
Przeprowadzałam rozmowy wśród rodziców na temat działalności świetlicy oraz ich oczekiwań względem podejmowanych przeze mnie tematów i działań.
Na zakończenie każdego roku przeprowadzałam słowne podsumowanie działań na świetlicy. Uczniowie mogli swobodnie wypowiedzieć się co im się podobało, a co woleliby zmienić.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu

§7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Przeanalizowałam karty uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej.
Organizując pracę i zabawę z dziećmi starałam się indywidualnie podchodzić do każdego ucznia.
Współpracowałam ze szkolnym pedagogiem
Zapoznałam się z Orzeczeniami Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i zawartymi w nich zaleceniami.
Współpracowałam z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i logopedą w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podejmowanych wobec ucznia.
Przeprowadziłam wiele rozmów z uczniami, rodzicami i wychowawcami, głównie na temat zaobserwowanych trudności lub problemów wychowawczych
Pełniłam rolę wychowawcy świetlicy dla uczniów klas I – III
Dbałam o bezpieczeństwo uczniów, których miałam pod swoją opieką.
Kształtowałam postawy prozdrowotne poprzez zajęcia prozdrowotne (np. ważenie ile cukru jest w napojach oraz seanse filmowe tylko ze zdrowymi przekąskami).
Czynnie uczestniczyłam i motywowałam uczniów do uczestnictwa w akcjach charytatywnych.
Byłam opiekunem podczas wycieczki szkolnej Podziemia Rynku-Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Byłam opiekunem uczniów naszej szkoły podczas obozu językowego w ramach projektu „Edukacja naszą szansą”.
Zdobyta wiedza psychologiczna i socjoterapeutyczna pozwalała mi na głębsze rozumienie podłoza zachowania uczniów oraz na prawidłową reakcje w sytuacjach trudnych. Uczyłam swoich wychowanków współdziałania w zespole, pracy w grupie, pracowałam nad budowaniem więzi międzyludzkich oraz sposobem rozwiązywania konfliktów.
Pomagałam uczniom w odrabianiu zadań domowych.
Wspierałam dzieci o obniżonym poczuciu własnej wartości w zdobywaniu pewności siebie, uznania i przydatności.
Pracowałam z uczniami słabszymi pomagając im w utrwaleniu tabliczki mnożenia, dodawania, odejmowania, doskonaliłam technikę czytania, pisania, logicznego myślenia.
Organizowałam gry i zabawy edukacyjne.
Współpraca z Kołem gospodyń wiejskich (warsztaty świątecznego rękodzieła)
Moim celem jest dostrzec indywidualne predyspozycje dzieci, ich uzdolnienia, czy to plastyczne, muzyczne, recytatorskie lub inne. Uczniowie zawsze mieli wpływ na przebieg zajęć i mogli je modyfikować tak, aby były bardziej dla nich atrakcyjne. Starałam się tak przygotowywać zajęcia dla uczniów, aby zawsze miały okazję wykazać się swoimi możliwościami.
Prowadziłam zajęcia plastyczne dla uczniów świetlicy, wykorzystując różnorodne materiały plastyczne.
Zachęcałam uczniów i pomagałam w przygotowaniach do konkursów plastycznych.
Prowadziłam w świetlicy zajęcia „Czytanie na dywanie”.
Redagując stronę internetową świetlicy umieszczałam zdjęcia przedstawiające ciekawe prace plastyczne uczniów - docenienie wysiłku wychowanków.
Pełniłam funkcję opiekuna zespołu w prozdrowotnym programie edukacyjnym „Aktywnie po zdrowie” - „Zdrowo jem, więcej wiem!” wspieranego przez Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu i Turystyki. (program profilaktyczny)
Współprowadziłam z wychowawcą zajęcia z szeroko pojętego bezpieczeństwa w ramach ogólnopolskiego projektu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” . Nadzorowałam przebieg testu końcowego, na którym dzieci otrzymały świetne wyniki końcowe.
Na bieżąco realizowałam zaplanowane działania w ramach promocji zdrowia zawartych w planach miesięcznych.
Zorganizowałam szkolenie dla rodziców i grona pedagogicznego z udziałem dr Marka Babicha na temat „Jak rozmawiać z dzieckiem o sprawach intymnych?”.
Przeprowadziłam zajęcia świetlicowe związane ze zdrowym trybem życia, zdrowym odżywianiem i aktywnym spędzaniem wolnego czasu.
Przeprowadziłam wraz z uczniami wspólne sadzenie warzyw, które wspólnie pielęgnowaliśmy, a później przyrządzalismy z nich surówki.
Prowadziłam zajęcia na świeżym powietrzu.
Zorganizowałam spotkanie z pielęgniarką na temat właściwego mycia rąk oraz przeprowadziłam pogadanki na temat konieczności mycia zębów umiejętności korzystania z toalety, profilaktyki grypy.
Prowadziłam cyklicznie zajęcia tematyczne – „Savoire-vivre – nie tylko od święta”, „Emocje i maniery”, „Pokojowe rozwiązywanie konfliktów”, „Dobre maniery i bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu”, „Dobry i zły dotyk”.

§7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Korzystając z technologii komputerowej przygotowuję konspekty zajęć, tworzę pomoce dydaktyczne: krzyżówki, rebusy, karty pracy, kolorowanki itd.
Wykorzystywałam komputer do wykonywania ogłoszeń, zaproszeń i pisania sprawozdań z życia świetlicy.
Odwiedzałam na bieżąco strony internetowe
o tematyce oświatowej.
Przygotowywałam dokumentację potrzebną do odbycia stażu.
Weryfikowałam strony internetowe z ciekawymi ofertami konkursowymi dla dzieci ze szkół podstawowych np. Konkursy dla dzieci, Czas dzieci i wiele innych.
Często przeglądałam ciekawe portale i strony internetowe związane z zagadnieniami pedagogiki, dydaktyki i psychologii oraz awansu zawodowego
Codziennie przeglądałam pocztę elektroniczną.
Zdobywam wiedzę korzystając z oferty szkoleń i kursów e- lerningowych oferowanych dla
nauczycieli.
Umieszczałam systematycznie relacje wraz ze zdjęciami z zajęć artystycznych, życia świetlicy oraz podejmowanych akcji charytatywnych .
-Konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych, co wymiana poglądów i informacji
Przy pomocy Internetu przesyłałam relacje z działań w realizowanych projektach, załączając pliki multimedialne i pisząc sprawozdania.
Opublikowałam w Internecie własny plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji stażu
Korzystałam z uczniami z tablicy multimedialnej.
Przeprowadzałam zajęcia z użyciem komputera i Internetu raz w tygodniu , pokazując uczniom ciekawe strony ułatwiające naukę.
Wspólnie z uczniami stworzyliśmy bazę ciekawych gier bez agresji.
Pomagałam uczniom wyszukać nazwy i ciekawostki na temat spotkanych zwierząt i owadów podczas zabaw terenowych i zajęć z wykorzystaniem lupy.
Organizowałam tematyczne seanse filmowe.

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Ukończyłam 48 godz. Szkolenie „Terapia grupowa dzieci w oparciu o program Miasteczko” w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie , upoważniające mnie do prowadzenia dziecięcych grup socjoterapeutycznych. Odbyłam również roczny staż w Krakowskim Ośrodku Terapii w Krakowie współprowadząc grupy terapeutyczne. Wiedza ta znacząco podniosła moje umiejętności z zakresu psychologii oraz socjoterapii.
Uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach, których tematyka związana była z psychologią i dydaktyką, a zdobytą wiedzę wykorzystywałam w pogadankach prozdrowotnych i wychowawczych w trakcie zajęć.
Przeczytałam kilkanaście artykułów o tematyce pedagogiczno – psychologicznej i dydaktycznej, np. „Psychologia w szkole”, które wykorzystywałam w pracy własnej.
W ramach realizacji tego punku opracowałam listę stron oraz portali internetowych z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki, z których korzystałam i z których będę korzystać w przyszłości.
Stosowałam m.in.:
- metody aktywizujące: burzę mózgów, mapę myśli, metodę projektu, dramę, metodę praktycznego działania, doświadczeń i eksperymentów, poprzez działanie, przeżywanie, poszukiwanie i odkrywanie, metody oglądowe – poprzez wzór, przykład, konkursy, wystawy czy twórcze zabawy.
- prowadziłam eksperymenty fizyczne i chemiczne
- prowadziłam zajęcia w terenie z lupą – uczniowie z bliska podpatrywali życie różnych owadów, płazów
We współpracy ze szkolnym pedagogiem i wychowawcami rozwiązywałam trudności wychowawcze i opiekuńcze.
Prowadziłam zajęcia integracyjne.
Organizowałam dni „Wymiany Książek i zabawek”, gdzie uczniowie mogli wymieniać się między sobą zabawkami, którymi się nie bawią lub książkami, które przeczytali.

§7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Poznałam i przypomniałam sobie zasady funkcjonowania i organizacji szkoły poprzez analizę:
- Statutu Szkoły,
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- Programu Wychowawczego
- Programu Profilaktycznego
- Planu Rozwoju Szkoły
- Regulaminów i procedur wewnątrzszkolnych
Przeanalizowałam odpowiednie dokumenty prawne przepisy prawa oświatowego:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532)
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o1982 Nr 35 poz. 228)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Aktualizowałam na bieżąco swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego poprzez studiowanie literatury, czasopism, rozporządzeń, przeglądałam strony internetowe. Czytałam informacje umieszczane na stronie: Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) i Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Odbyłam szkolenia dotyczące procedury awansu zawodowego, jak i przepisów prawa.
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Brałam czynny udział w pracach zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej.
Byłam członkiem zespołu, którego zadaniem była modyfikacja Programu Profilaktycznego.
Brałam udział w szkolnych komisjach konkursowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.