X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38478
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Na okres stażu od 03 września 2018 r. do 31 maja 2021 r.

mgr Weronika Sztorc – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 50 w Lublinie

mgr Magdalena Migdał-Jarosz – opiekun stażu

Plan Rozwoju Zawodowego opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia
Formy realizacji
Termin realizacji
(Tabela - dop. red.)

§ 7 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

1. Poznanie procedury związanej z własnym awansem zawodowym
Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
Napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły
Uczestniczenie w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej

3. Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Korzystanie z portali i stron internetowych poświęconych edukacji

4. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
Gromadzenie oraz utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych
Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych

5. Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły
Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej
Udział w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej
Współpraca z członkami Rady Pedagogicznej

6. Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej
Zorganizowanie odpowiedniego wyposażenia sali, pomocy dydaktycznych
Wykonanie wystroju, gazetek tematycznych

7. Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań
Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych – praca indywidualna lub zespołowa z wybranymi uczniami, pomoc w zbieraniu materiałów
Prowadzenie zajęć dodatkowych – pozalekcyjnych

8. Współpraca z organizacjami szkolnymi
Współpraca z Samorządem Szkolnym
Organizowanie lub współorganizowanie imprez

9. Dokumentowanie imprez i inicjatyw dla uczniów
Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji oraz relacji zdjęciowych z imprez i uroczystości klasowych/szkolnych
1. Wrzesień 2018
2. Cały okres stażu
3. Cały okres stażu
4. Cały okres stażu
5. Cały okres stażu
6. Cały okres stażu
7. Cały okres stażu
8. Cały okres stażu
9. Cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1. Poznanie środowiska uczniów
Nawiązanie współpracy z rodzicami
Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach
Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne
Konsultowanie z rodzicami sposobów rozwiązywania problemów

2. Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów
Rozmowy z rodzicami
Współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i logopedą

3. Współpraca ze specjalistami i instytucjami
Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą
Korzystanie z wiedzy oraz doświadczeń innych nauczycieli
Opieranie się na opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną celem rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów

4. Dostosowanie metod i form pracy do wieku, poziomu intelektualnego uczniów oraz zaistniałych problemów
Rozszerzenie tematyki zajęć zgodnie z bieżącymi potrzebami i zainteresowaniami uczniów
Pomoc uczniom słabszym w nauce języka obcego, powtórzeniu oraz utrwaleniu materiału
Tworzenie dodatkowych zadań dla uczniów uzdolnionych językowo
Dostosowanie form i metod pracy tak, aby angażować każdego ucznia (zróżnicowane zabawy, gry, konkursy)
Organizacja zajęć pozalekcyjnych o charakterze poszerzającym wiedzę dla uczniów zdolnych oraz zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych

1. Cały okres stażu
2. Cały okres stażu
3. Cały okres stażu
4. Cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących ucznia
Korzystanie z portali i stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli języków obcych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych

2. Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu
Aktywizowanie uczniów podczas zajęć dydaktycznych/zabaw dowolnych (burza mózgów, mapa myślowa, drama, gry dydaktyczne)
Opieranie się na metodzie TPR – Total Physical Response
Łączenie procesu edukacyjnego z zabawą
Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności, a także rozwiązywania problemów
Organizowanie przestrzeni do aktywnej zabawy (zajęcia na placu szkolnym, gry terenowe, itp.)

3. Opracowanie własnych pomocy i zabaw dydaktycznych
Przygotowywanie materiałów, kart pracy, itp.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem własnych pomysłów na zabawy, gry i ćwiczenia aktywizujące
Dokonywanie podziału na grupy w trakcie lekcji i przydzielanie zadań do wykonania zgodnie z obraną metodą aktywizującą
Monitorowanie pracy uczniów

1. Cały okres stażu
2. Cały okres stażu
3. Cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

1. Autorefleksja
Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy
Analiza mocnych i słabych stron

2. Wykorzystywanie narzędzi pomocnych w dokonaniu ewaluacji własnej pracy
Analiza wyników nauczania (testów) i wyciąganie wniosków do dalszej pracy

3. Rozmowy pohospitacyjne
Konsultowanie przeprowadzonych zajęć z osobą obserwującą

1. Cały okres stażu
2. Cały okres stażu
3. Cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa z opiekunem stażu dotycząca ustalenia zakresu współpracy – sporządzenie kontraktu
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć prowadzonych i obserwowanych

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Omówienie i zapisanie wyników hospitacji
Analiza i uwagi do dalszej pracy

3. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom

4. Współpraca z nauczycielami języków obcych
Rozmowy dotyczące podręczników oraz pomocy dydaktycznych
Wymiana materiałów, pomysłów na temat szkoleń, konkursów
Rozmowy dotyczące wdrażania nowych metod

1. Wrzesień 2018
2. Cały okres stażu
3. Cały okres stażu
4. Cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych
Zapoznanie z orzeczeniami oraz opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Współpraca z pedagogiem szkolnym
Kontakty z rodzicami – zebrania, rozmowy indywidualne
Konsultacje z innymi nauczycielami
Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych oraz pozaszkolnych
Indywidualne rozmowy z uczniami

2. Wprowadzenie do tematyki zajęć treści dotyczących problemów środowiska lokalnego oraz problemów cywilizacyjnych i społecznych
Uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego świata
Poruszanie tematyki ówczesnych problemów podczas godzin wychowawczych
Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych
Wycieczki tematyczne

3. Udział w akcjach organizowanych przez różne organizacje/Organizacja akcji na rzecz innych ludzi lub zwierząt

1. Cały okres stażu
2. Cały okres stażu
3. Cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż

1. Znajomość prawa oświatowego
Analiza aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela, m. in.:
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o Systemie Oświaty
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Analiza podstawowych dokumentów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- dotyczących spraw pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich

3. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
Analiza dokumentacji szkolnej

1. Cały okres stażu
2. Cały okres stażu
3. Cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

1. Korzystanie z narzędzi multimedialnych
Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych)
Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych (wykorzystanie zasobów stron internetowych dotyczących edukacji)
Wykorzystanie i zachęcenie uczniów do korzystania z platform edukacyjnych (np. Quizlet)
Gromadzenie dokumentów do realizacji planu rozwoju zawodowego
Prowadzenie dziennika elektronicznego
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na portalach związanych ze szkolnictwem
2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych
Wykorzystanie komputera, projektora i innych dostępnych narzędzi

3. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu
Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego
Konsultowanie się z innymi nauczycielami poprzez fora internetowe w celu wymiany doświadczeń, pomysłów
Stworzenie bazy adresów internetowych ulubionych portali edukacyjnych

1. Cały okres stażu
2. Cały okres stażu
3. Cały okres stażu

______________________________
Podpis nauczyciela ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego
______________________________
Podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.