X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38513
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Kamila Karcz - Kwaśnik

Nauczyciel bibliotekarz

Miejsce stażu: Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy
Czas trwania stażu:
2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu: Grażyna Kwaśnik

Rzeczyca, wrzesień 2018 r.
Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
§ 7 ust. 2, pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania do wykonania i formy
Termin realizacji
Dokument potwierdzający
Współpraca z opiekunem stażu.
(Tabela - dop. red.)

• Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.

• Analiza przygotowanego planu rozwoju.

• Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły

• Uczestnictwo w radach szkoleniowych wewnętrznych /zewnętrznych

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez dyrektora.

• Korzystanie z portali, stron internetowych poświęconych edukacji oraz czasopism, poradników metodycznych oraz literatury fachowej.

• Gromadzenie oraz utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych

Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły

• Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej w ramach zespołów

Organizacja uroczystości/imprez/akcji szkolnych

• Organizacja uroczystości szkolnych
Dzień Nauczyciela

• Współorganizacja uroczystości
Dzień Rodziny
Gala Talentów
Zabawa karnawałowa
Andrzejki

wrzesień 2018

wrzesień 2018

koniec stażu

cały okres stażu

zgodnie z harmonogramem
zgodnie z ustaleniami z opiekunem

4 obserwacje w każdym roku szkolnym

2 obserwacje w każdym roku szkolnym

cały okres stażu

rok szkolny 2018/2019

cały okres stażu

rok szkolny 2018/2019

rok szkolny 2018/2019

plan rozwoju

sprawozdanie

zaświadczenia

wykaz od protokolanta

konspekt zajęć

konspekt zajęć

własne notatki

wykaz materiałów

wykaz od protokolanta

sprawozdanie

sprawozdanie

§ 7 ust. 2,pkt 2 Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Zadania do wykonania i formy Termin realizacji Dokument potwierdzający
Poznanie środowiska uczniów:
• Współpraca wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami uczącymi w danej klasie, specjalistami

• Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach.

• Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów, analiza opinii i orzeczeń

• Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne, wspólne rozwiązywanie problemów szkolnych

Prowadzenia zajęć dodatkowych

• Prowadzenie zajęć rozwijających

• Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych – praca indywidualna lub zespołowa
z wybranymi uczniami, pomoc w zbieraniu materiałów

• Samorząd Uczniowski – opiekun

Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych ucznia

• Gromadzenie literatury pedagogiczno-psychologicznej

• Dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów

• Rozszerzenie tematyki zajęć dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych, tworzenie dodatkowych zadań

• Dostosowanie form i metod pracy tak, aby angażować każdego ucznia (zróżnicowane zabawy, gry, konkursy)

cały okres stażu

cały okres stażu
według potrzeb

cały okres stażu

cały okres stażu

zgodnie z potrzebami

rok szkolny 2018/2019

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

potwierdzenie współpracy

własne notatki

notatki

Wykaz

sprawozdanie

wykaz konkursów

sprawozdanie

wykaz

wykaz

notatki własne

wykaz metod i form

§ 7 ust. 2, pkt 3 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

Zadania do wykonania i formy
Termin realizacji
Dokument potwierdzający

Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia.
• Udział w e – szkoleniach, innych formach poszerzania wiedzy i umiejętności

• Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism przeznaczonych dla nauczycieli w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.

• Stosowanie podczas zajęć metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu: burza mózgów, mapa myślowa, drama, gry dydaktyczne

• Przygotowanie projektu edukacyjnego

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

rok szkolny 2018/2019

zaświadczenia

wykaz

wykaz

sprawozdanie

§ 7 ust. 2, pkt 4 Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

Zadania do wykonania i formy
Termin realizacji
Dokument potwierdzający
Ewaluacja

• Analiza wyników nauczania (testów) i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

• Analiza osiągnięć uczniów po przeprowadzonych testach, klasówkach

• Analiza osiągnięć semestralnych i rocznych

• Krótkie formy zbierania informacji zwrotnej po zajęciach: kosz i walizka, Podobało mi się/nie podobało mi się, 3 buźki, termometr odczuć, dyskusja, itp.

zgodnie z harmonogramem

cały okres stażu

cały okres stażu

2-3 razy w trakcie każdego roku stażu

analiza

analiza

analiza

własne notatki

§ 7 ust. 2, pkt 5 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Zadania do wykonania i formy
Termin realizacji
Dokument potwierdzający

Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia

• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie

• Udział w zespole wychowawczym, omawianie problemów

• Udział w zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznym, współpraca przy tworzeniu IPETów

Przeprowadzenie, co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły oraz dokonanie ich ewaluacji

Współpraca z nauczycielami z zespołu

• wybór podręczników oraz pomocy dydaktycznych.

• Wymiana materiałów, pomysłów na temat szkoleń, konkursów.

Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów

Przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej – zgodnie z zapotrzebowaniem WDN

Publikacja

• Opracowanie materiałów i umieszczenie ich na stronie internetowej

zgodnie z potrzebami

zgodnie z potrzebami

zgodnie z potrzebami

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

rok szkolny 2018/2019

rok szkolny 2019/2020

rok szkolny 2018/2019

notatki własne

wykaz od protokolanta

wykaz od protokolanta

konspekt zajęć

notatki własne

notatki własne

sprawozdanie

sprawozdanie

potwierdzenie

§ 7 ust. 2, pkt 6 Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania i formy
Termin realizacji
Dokument potwierdzający

Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych.

• Zapoznanie z orzeczeniami oraz opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

• Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Indywidualizacja metod i form pracy ze względu na potrzeby i możliwości uczniów

• Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów we współpracy z pedagogiem szkolnym.

Współpraca z rodzicami

• Kontakty z rodzicami – zebrania, rozmowy indywidualne, rozwiązywanie problemów, kontakt przez e - dziennik

• Indywidualne rozmowy z rodzicami

• Wycieczka do zakładu pracy rodziców

• Prowadzenie warsztatów przez rodziców (warsztaty krawieckie)

• Udział rodziców w projektach czytelniczych

Zajęcia otwarte dla rodziców

• Udział rodziców w zajęciach otwartych wraz z dziećmi

Współpraca z instytucjami

• Policja, GOPS, pielęgniarka

Organizacja akcji/imprez

• Akcje czytelnicze – LCIC

• Projekt czytelniczy „Czytamy przedszkolakom”

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

rok szkolny 2018/2019

rok szkolny 2018/2019

rok szkolny 2018/2019

rok szkolny 2018/2019
cały okres stażu

rok szkolny 2018/2019

rok szkolny 2018/2019

notatki własne

notatki własne

analiza diagnozy

notatki własne

wykaz

sprawozdanie

sprawozdanie

sprawozdanie

konspekt zajęć

sprawozdanie

sprawozdanie

sprawozdanie

§ 7 ust. 2, pkt 7 Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż.

Zadania do wykonania i formy
Termin realizacji
Dokument potwierdzający

Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego.

• Aktualizacja aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela, m. in.:

- Karta Nauczyciela;
- Ustawa Prawo oświatowe
Ustawa o systemie oświaty
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej; o ocenianiu, awansie, podstawie programowej, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, BHP

Aktualizacja dokumentacji szkolnej.

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Znajomość dokumentów regulujących pracę szkoły

Praca w zespołach ewaluacyjnych

• Aktywny udział w zespole

Realizacja wniosków, priorytetów Dyrektora Szkoły, Kuratora Oświaty

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

notatki własne

notatki własne

sprawozdanie

sprawozdanie

§ 7 ust. 2, pkt 8 Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Zadania do wykonania i formy
Termin realizacji
Dokument potwierdzający

Korzystanie z narzędzi multimedialnych i informatycznych
• Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych (wykorzystanie zasobów stron internetowych dotyczących edukacji).

• Wykorzystanie i zachęcenie uczniów do korzystania z platform edukacyjnych

• Prowadzenie dziennika elektronicznego.

• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na portalach związanych ze szkolnictwem, z wydawnictwem, z organizatorami konkursów

• Wykorzystanie komputera i tablicy multimedialnej oraz innych dostępnych narzędzi.

• Przygotowanie ulotek informacyjnych dla uczniów i rodziców

• Przygotowanie zajęć z uczniami z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (zajęcia pokazowe)

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

rok szkolny 2018/2019

rok szkolny 2018/2019

materiały dydaktyczne

Ewaluacja korzystania

Systematyczne wpisy

Notatki własne

scenariusze zajęć

Ulotka informacyjna

konspekt zajęć

Opracowała:
Kamila Karcz - Kwaśnik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.