X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38462
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO,UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Kwalifikacje: ......
Nazwa, adres przedszkola: ......
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2016r - 31.05.2019r)
Dyrektor przedszkola: .....

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1
– Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela:
-Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli)
-Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego

Wrzesień 2016

Okres stażu
-wniosek o rozpoczęcie stażu,
-plan rozwoju zawodowego
-zaświadczenie ze szkolenia

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
-gromadzenie dokumentów: scenariusze zajęć, notatki, zaświadczenia, podziękowania, itd.

Okres stażu
-dokumentacja

3.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
-sprawozdanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego

Maj 2019
-sprawozdanie

4.Uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej oraz pracach organów przedszkolnych związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
-udział w naradach,
-prowadzenie strony internetowej przedszkola,
-redagowanie gazetki przedszkolnej
-wykonanie dekoracji tematycznych
-opracowywanie priorytetów edukacyjnych
Według ustalonych terminów
- protokoły z narad
- potwierdzenie dyrektora
- gazetka przedszkolna

5.Ewaluacja wewnętrzna przedszkola

-prowadzenie i wykonywanie działań w ramach ewaluacji wewnętrznej przedszkola
Okres stażu
- dokumentacja

6.Prowadzenie dokumentacji wychowawcy zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu

-opracowywanie miesięcznych planów pracy opiekuńczych i wychowawczo – dydaktycznych
-planów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka
-prowadzenie dziennika zajęć
-prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz badania gotowości szkolnej
-planu współpracy z rodzicami
Okres stażu
-plany miesięczne
-dziennik zajęć
-arkusze obserwacji
-diagnoza przedszkolna

7.Wzbogacanie własnego warsztatu pracy

-gromadzenie scenariuszy zajęć, propozycji zabaw; płyt CD z nagraniami piosenek, utworów muzycznych
-samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznych i dekoracji
-zorganizowanie i wyposażenie kącików tematycznych
Okres stażu

-segregator z pomocami dydaktycznymi, kartami pracy, scenariuszami
-płyty CD

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.
Doskonalenie własnych umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

-dokumentowanie przebiegu stażu
-opracowywanie dokumentów (scenariusze, plany pracy opiekuńczej i wychowawczo – dydaktycznej, itp.),
-opracowywanie pomocy dydaktycznych
oraz materiałów do zajęć (karty pracy, ilustracje),
-opracowywanie zaproszeń, podziękowań, dyplomów,
-przygotowywanie referatów, ogłoszeń i informacji dla rodziców,
-wykorzystywanie podczas zajęć różnych środków audiowizualnych (odtwarzacz CD, DVD, laptop),
-korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli,
-opublikowanie w internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy uroczystości,
-prowadzenie strony internetowej przedszkola,
-rozmowy z rodzicami, dziećmi

Okres stażu
-sprawozdanie z PRZ
-dokumentacja

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Prowadzenie i obserwacja zajęć oraz uroczystości przedszkolnych
-obserwacja zajęć i uroczystości prowadzonych przez innych nauczycieli
-prowadzenie zajęć w obecności dyrektora, rodziców, nauczycieli
-prowadzenie zajęć z elementami pedagogiki zabawy, kinezjologii edukacyjnej, muzykoterapii, wykorzystywanie elementów metody: W. Sherborne, R. Labana, B. Strauss
-dokonanie analizy przebiegu zajęć:rozmowy i konsultacje

Okres stażu
- scenariusze zajęć i uroczystości

2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
-konsultacje i rozmowy na temat realizacji
programów nauczania, sposobów rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych, współpracy z rodzicami, organizacji imprez przedszkolnych i środowiskowych integrujących dzieci z poszczególnych grup, itp.

Okres stażu
- scenariusze,
- dokumentacja

3. Publikowanie własnych opracowań
-Przygotowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych opracowań (scenariusze, zabawy dydaktyczne, artykuły)

Okres stażu
- scenariusze,
- opracowania

4.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje

-prowadzenie szkoleń w ramach WDN,
-udział w różnorodnych warsztatach i szkoleniach

Okres stażu
- zaświadczenia
- dokumentacja

5.Samodzielne pogłębianie wiedzy oraz umiejętności zawodowych
-studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, korzystanie z publikacji internetowych

Okres stażu
- wykaz lektur

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.
Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu własnego:
„W krainie bajek i wierszy”
-Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
-Współpraca z Biblioteką Publiczną celem rozwijania zainteresowań czytelniczych.
-Włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola - głośne czytanie dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
-Opracowanie regulaminu Przeglądu Poezji Dziecięcej: „Moja poezja”
-Zorganizowanie konkursu plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki/wiersza” dla sosnowieckich przedszkoli
-Zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu wiedzy „W świecie bajek”

Październik 2016 – czerwiec 2017

Okres stażu
Marzec 2017
Styczeń 2017
Kwiecień 2018

- program własny
- potwierdzenie dyrektora
- podziękowanie z biblioteki
- regulamin konkursu plastycznego oraz literackiego
- scenariusz uroczystości
- podziękowania, dyplomy dla uczestników konkursu
- zapisy w dzienniku

2. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu własnego:
„Świat literek” (wg I. Majchrzak)
-Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
-Prowadzenie zajęć i zabaw metodą Ireny Majchrzak

Październik 2017 – czerwiec 2018

Okres stażu

- program własny
- potwierdzenie dyrektora
- zapisy w dzienniku
- scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.
Nawiązanie współpracy z rodzicami
-organizowanie uroczystości i imprez
o charakterze rodzinnym:
-„Pasowanie na ucznia klasy „0”,
-„Spotkanie wigilijne z Rodzicami”,
-„Dzień Babci i Dziadka”,
-„Dzień Matki”,
-„Festyn Rodzinny”,
-„Pożegnanie przedszkola.
-prowadzenie zebrań i kontaktów indywidualnych z rodzicami,
-organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,
-organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci,
-zamieszczanie artykułów, porad w gazetce przedszkolnej
-wygłaszanie referatów na zebraniach
-włączenie rodziców w życie przedszkola

Okres stażu
-plan współpracy z rodzicami
-protokoły z zebrań
-scenariusze zajęć i uroczystości
-zdjęcia w kronice przedszkolnej
-zapisy w dzienniku
-artykuły

2. Współorganizowanie imprez przedszkolnych

-Opracowanie programu artystycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Marchewki, Dnia Dyni, Święta Ziemniaka

Okres stażu
- scenariusz uroczystości
- kronika przedszkolna

3.Wspomaganie aktywności dzieci

-przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach, występach na terenie miasta
-zorganizowanie Przeglądu Poezji Dziecięcej
-zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu wiedzy „W świecie bajek”
-zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego pod hasłem:
-„Moja ulubiona postać z bajki”
-„Europejskie podróże małe i duże”

Okres stażu

Marzec 2017
Kwiecień 2018

Styczeń 2017
Marzec 2019
-podziękowania
-dyplomy dla dzieci

4.Rozwijanie zainteresowań dzieci

-prowadzenie kółka europejskiego „Jestem małym Polakiem i Europejczykiem”

Październik 2018 – maj 2019
-podziękowanie
-dyplomy dla dzieci

5.Zapoznanie dzieci z problemami społecznymi i cywilizacyjnymi
-udział w różnych formach doskonalenia poświęconych współczesnej problematyce
-organizowanie zabaw integracyjnych z dziećmi z oddziału specjalnego
-przestrzeganie umów i reguł zawartych w kontrakcie grupowym
-propagowanie zachowań prozdrowotnych, proekologicznych
-włączenie dzieci w akcje:
-„Sprzątanie Świata”
-„Góra grosza”
-„Zbieramy zużyte baterie”
-„Paczka dla zwierzaczka”
-„Zakręcona nakrętka”
-„Dar serca”
-„Pola nadziei”
-„Cegiełki TPD”
-udział w Programie Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”
-kształtowanie postaw sprzyjających bezpieczeństwu

Okres stażu
-zaświadczenia
-sprawozdania
-zapisy w dzienniku
-plany pracy
-scenariusze zajęć

6.Uczestniczenie wraz z dziećmi w różnych formach kultury
-udział w wycieczkach, koncertach muzycznych i wystawach
-wyjścia do kina, teatru, muzeum

Okres stażu
- dokumentacja wycieczek
- materiał zdjęciowy
- potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym

-zapraszanie do przedszkola przedstawicieli różnych służb i instytucji (policjant, straż pożarna, lekarz, listonosz)
-odwiedzanie lokalnych instytucji
-współpraca z pobliską Szkołą Podstawową
-współpraca z kościołem pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu
-prowadzenie aktywnej współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Sosnowcu
-współpraca z pobliskimi przedszkolami

Okres stażu
-materiał zdjęciowy
-zapisy w dzienniku
-dyplomy
-podziękowania

2. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Logopedą i Rehabilitantem ruchu
-współpraca z psychologiem, pedagogiem, logopedą, rehabilitantem ruchu (konsultacje indywidualne w konkretnych przypadkach, umożliwienie wizyt i obserwacja dziecka
na tle grupy)

Okres stażu
-potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w którym nauczyciel jest zatrudniony.

L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.Opisanie i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych.
-zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.

Okres stażu
-opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych

2. Diagnoza potrzeb i indywidualizacja pracy z wychowankami
-rozpoznawanie problemów dziecka i ustalanie zakresu, w którym wymaga pomocy
-konstruowanie planów wspomagania rozwoju dziecka

Cały okres stażu
-arkusz obserwacji dziecka
-plan wspomagania rozwoju dziecka

Zatwierdzam do realizacji:

.....................................
data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.