X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38435
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Agnieszka Paluch
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.
Posiadane kwalifikacje:
-studia magisterskie: Filologia polska, specjalność nauczycielska
-studia podyplomowe: Logopedia

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.

Cele:
1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej.
2. Aktywny udział w życiu szkoły.
3. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

1.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego.

*Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
-wrzesień 2017r.
*Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
-1.09.2017-
Wniosek o rozpoczęcie stażu
*Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
-wrzesień 2017 r.
-Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora
*Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz w prawie oświatowym.
-na bieżąco
*Uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu.
-na bieżąco
*Założenie teczki „Awans zawodowy - nauczyciel dyplomowany”
-wrzesień 2017r.
-Teczka stażu zawodowego

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

*Gromadzenie dokumentacji.
-okres stażu
-zgromadzona dokumentacja
*Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
-okres stażu
-teczka "Awans Zawodowy"

3.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

*Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
-czerwiec 2020 r.
-Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
-Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora.

4.Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

*Współorganizowanie konkursów recytatorskich oraz konkursów wiedzy z języka polskiego
-okres stażu
- sprawozdania
*Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.
-okres stażu
-regulaminy konkursów
*Przygotowanie uczniów do występów z okazji uroczystości obchodzonych w szkole oraz imprez o charakterze środowiskowym
-okres stażu.
- sprawozdanie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Analiza procedury awansu zawodowego.
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
wrzesień 2017
-znajomość prawa oświatowego
• opracowanie planu rozwoju zawodowego.
wrzesień 2017.
-prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu, prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego
2.Przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
• analiza dokumentów:
Statut Szkoły
WZO
Program Profilaktyczno-Wychowawczy
- na bieżąco
- znajomość i wykorzystanie dokumentacji w codziennych zajęciach
3.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
• udział w konferencjach metodycznych, kursach, spotkaniach warsztatowych dla nauczycieli języka polskiego i logopedów-okres stażu-zaświadczenia
• udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
-okres stażu
-zaświadczenia ukończenia
4.Współpraca z rodzicami.
• udział rodziców w zebraniach
- na bieżąco
- notatki
• pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych
-na bieżąco
- notatki
5.Organizowanie imprez, akcji, uroczystości
i apeli szkolnych.
• organizowanie imprez, apeli, uroczystości szkolnych, spektakli
- na bieżąco
- zdjęcia, scenariusze, artykuły na stronie internetowej szkoły
• przygotowywanie scenariuszy- na bieżąco
• przygotowywanie szkolnych gazetek tematycznych
- na bieżąco
- zdjęcia,sprawozdania umieszczone na stronie internetowej szkoły
6.Prowadzenie dokumentacji szkolnej i klasowej.
• współtworzenie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego,
• prowadzenie dziennika elektronicznego
- na bieżąco
• wypisywanie dokumentów uczniów
- na bieżąco
7.Pełnienie funkcji protokolanta posiedzeń Rad Pedagogicznych.
• protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
-na bieżąco
-protokoły w formie elektronicznej i papierowej
8.Praca w przedmiotowym zespole humanistycznym.
• przeprowadzenie i opracowanie wyników testów diagnozujących
-dwa razy w roku szkolnym
- wyniki

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
• korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu,na bieżąco
• wykorzystywanie komputera, tablicy multimedialnej, rzutnika podczas zajęć,
na bieżąco
• przeprowadzenie lekcji języka polskiego i zajęć logopedycznych z wykorzystaniem komputera,
na bieżąco,scenariusze zajęć, sprawozdania
• zapisy planów, sprawozdań w formie elektronicznej,
na bieżąco
2.Komputerowe opracowanie materiałów związanych z pracą szkoły.
• wykorzystanie komputera do pisania ogłoszeń, kart wycieczki,
na bieżąco
• pisanie, przepisywanie, drukowanie dokumentów,na bieżąco
• przygotowywanie i umieszczanie publikacji na stronie internetowej szkoły,
na bieżąco
3.Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie
• publikacja Planu Rozwoju Zawodowego
- rok szkolny 2017/2018
- adres strony internetowej

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
• prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli,
okres stażu,
scenariusze, konspekty, plany
• opracowanie i udostępnienie w szkole konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów,
okres stażu
2.Sprawowanie opieki nad nauczycielem kontraktowym
• przygotowanie i omawianie zajęć, w których będzie brał udział nauczyciel starający się o wyższy stopień awansu,
okres stażu,
potwierdzenie Dyrektora szkoły
3.Opracowanie i wdrażanie narzędzi badań i pomiaru dydaktycznego.
• przygotowanie sprawdzianów, testów, kart pracy, materiałów dla uczniów i innych nauczycieli,
okres stażu,
przygotowane materiały,
4.Uzupełnianie i wzbogacanie zaplecza dydaktycznego dla nauczycieli współpracujących w humanistycznym zespole przedmiotowym.
• przygotowanie materiałów dla nauczycieli,
okres stażu,
plany wynikowe
• wyszukiwanie potrzebnych materiałów w Internecie i udostępnianie ich nauczycielom,
okres stażu,
scenariusze zajęć, testy
• pomoc w przygotowaniu materiałów do lekcji,
okres stażu,
scenariusze zajęć, testy,sprawdziany
5.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
• analiza diagnoz przedmiotowych, wnioski,
okres stażu,
sprawozdania
• organizowanie uroczystości szkolnych,
okres stażu,
sprawozdania
• opracowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania,
okres stażu,
PZO

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Przygotowanie spektaklu o tematyce baśniowej dla kolegów z klas młodszych
• opracowanie scenariusza, kierowanie zespołem realizującym projekt,
rok szkolny 2018/2019,
scenariusz, zdjęcia
2. Współtworzenie Programy Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły
•opracowanie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego szkoły,
okres stażu,
Program Profilaktyczno-Wychowawczy
3.Pedagogizacja rodziców w zakresie aktualnych potrzeb.
• przygotowanie wystąpień i pogadanek dla rodziców (rozmowy z rodzicami na tematy związane z profilaktyką logopedyczną)
- cały okres stażu
-referaty, potwierdzenia rodziców

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, a szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
• wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
- okres staż
- zaświadczenia
o ukończonych formach doskonalenia zawodowego
2.Organizowanie wycieczek szkolnych, wyjść do teatru, kina, na wystawy.
• zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek
- w miarę potrzeb
-sprawozdania, artykuły na stronie internetowej szkoły
3.Prowadzenie Kroniki Szkolnej
• umieszczanie informacji o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły w szkolnej kronice
-cały okres stażu
-fotografie, sprawozdania
4.Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów recytatorskich, literackich, ortograficznych, logopedycznych
• przygotowanie zadań konkursowych, sprawdzanie testów
-okres stażu,
sprawozdania
• przeprowadzenie konkursów i wyłonienie zwycięzców
-okres stażu
-sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Słupsku.
• spotkania, pogadanki
-okres stażu
-notatki
• analiza opinii i orzeczeń z poradni
-okres stażu
-opinie i orzeczenia o uczniach
2.Współpraca z pedagogiem szkolnym.
• systematyczne spotkani
-okres stażu
-notatki
• rozmowy dotyczące zachowania uczniów
-okres stażu
• wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych,
skierowania do PPP, opinie.
• analiza ankiet
3.Współpraca z Biblioteką Szkolną i Biblioteką Gminną w Dębnicy Kaszubskiej.
• organizowanie wyjść na lekcje biblioteczne, udział uczniów w konkursach realizowanych przez bibliotekę
-w miarę możliwości i potrzeb,
sprawozdania
• udział w konkursach czytelniczych, uczestniczenie w akcji Narodowe Czytanie
- w miarę możliwości i potrzeb,
sprawozdania,scenariusze spotkań
4.Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz o innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym.
• współpraca z PPP w Słupsku
• współpraca z Radą Rodziców (akcje, konkursy, imprezy),
okres stażu
• współpraca z pielęgniarką szkolną,okres stażu
• współpraca z Samorządem Uczniowskim szkoły (akcje, konkursy)
-okres stażu
• współpraca z kuratorem sądowym (w razie potrzeby),
w miarę potrzeb
• współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci (kontakty indywidualne)
-okres stażu
4.Praca z uczniem posiadającym zalecenia lub orzeczenia z PPP.
• opracowanie wspólnie z wychowawcami i pedagogiem szkolnym zakresu dostosowań dla poszczególnych uczniów z trudnościami w uczeniu się
-na początku każdego roku szkolnego
• opracowanie programu pracy i wprowadzenie go podczas zajęć wyrównawczych z uczniami mającymi trudności z przyswojeniem materiału
- na bieżąco
-zestawienia proponowanych dostosowań, program zajęć wyrównawczych.
5.Praca z uczniem zdolnym.
• kółko teatralne, przedmiotowe z języka polskiego
-okres stażu
-plan pracy
• kółko dziennikarskie,
okres stażu
-plan pracy
• przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych
-okres stażu
• prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów
-okres stażu
-plan pracy.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły,w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Diagnozowanie problemów środowiskowych ucznia
•poznawanie środowiska rodzinnego ucznia,
cały okres stażu
•obserwacja podczas lekcji i przerw,
cały okres stażu
•współpraca z rodzicami,
cały okres stażu
•współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
cały okres stażu
•ustalenie metod pracy z uczniem i oddziaływań wychowawczych,
•systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu,
cały okres stażu
-opis i analiza wniosków

Opracowała: Agnieszka Paluch

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.