X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38420
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr Edyta Malinowska

nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Integracyjnym w Koszalinie

Data rozpoczęcia stażu:
01.09.2014r.-31.05.2017r.(2 lata i 9 miesięcy)

Opiekun stażu:
Barbara Sałacka

Posiadane wykształcenie:
studia magisterskie pedagogika spec. edukacja przedszkolna i terapia pedagogiczna, studia podyplomowe oligofrenopedagogika

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.)
Na podstawie  art. 9 g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

§ 7 ust. 2 pkt 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
a) Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu
b) adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela
• Konsultacje z Dyrektorem Przedszkola w zakresie sfery rozwoju zawodowego. Określenie drogi rozwoju zawodowego, wstępna analiza planu rozwoju.
IX 2014
IX 2015
IX 2016
III 2017
• Tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu
• Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego

2. Wstępna ocena własnych umiejętności i możliwości
• Skompletowanie dokumentów:
• a)zdobyte wykształcenie, b)ukończone kursy,
c)zdobyte osiągnięcia.
IX 2014
• Zebrane dokumenty

3. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Prowadzenie dokumentacji, gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, świadectw, podziękowań, scenariuszy zajęć, notatek, zdjęć.
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
• Zebrane dokumenty

4.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Ustalenie zasad współpracy
• Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju
• Opracowanie projektu sprawozdania
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
• Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć
IX 2014
XI 2014
IV 2015
XI 2015
IV 2016
XI 2016
III 2017
• Kontrakt
• Harmonogram współpracy

5.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym
• Udział w różnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje),
• Udział w radach szkoleniowych i pedagogicznych,
• Uczestniczenie w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
• Potwierdzenie dyrektora,
• zaświadczenia

6. Samodzielne pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności
• Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej,
• Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli,
• Poszerzanie zestawu metod pracy z dziećmi zwłaszcza o metody aktywizujące, zabawy i ćwiczenia twórcze,
• Zbieranie, tworzenie ciekawych inspiracji do realizacji prac plastycznych
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
• Wykaz literatury
• Scenariusze
• Skoroszyt z pracami plastycznymi, fotografiami

7. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzprzedszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
• współorganizowanie
a) konkursów: („konkurs plastyczny za co kocha moją mamę”
b) wystaw: Grzyby jadalne i trujące”
c) wycieczek:
• do muzeum, biblioteki itp.
d) przedstawień:
• Pasowanie na przedszkolaka,
• Święto dyni,
• Dzień Pluszowego Misia,
• Przedstawienie dla dzieci z udziałem rodziców
• Opieka nad salą i holem głównym (gazetki , wystój),
• Współzredagowanie koncepcji przedszkola na rok 2014 /2015, 2015/2016
• Tworzenie stroików świątecznych
V 2015
V 2016
V 2017
IX 2014
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
XI 2014
XI 2014
XI 2014
XI 2015
XII 2014
XII 2015
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
• Fotografie
• Regulaminy konkursów
• Scenariusze

8.Opracowanie narzędzi ewaluacji oraz planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncepcji pracy przedszkola oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.
• Konstruowanie miesięcznych planów pracy
• Dokumentowanie realizowanej pracy wychowawczo – dydaktycznej w dzienniku zajęć
• Opracowanie scenariuszy zajęć, zabaw i uroczystości
• Gromadzenie pomocy dydaktycznych
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
• Scenariusze
• Plany miesięczne
• Fotografie

9. Planowanie pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej z uwzględnieniem podstawy programowej przyjętej do realizacji programu wychowania przedszkolnego, rocznego planu pracy przedszkola, programu wychowawczego oraz możliwości i zainteresowań dzieci
• Prowadzenie obserwacji w zakresie edukacji matematycznej
• Opracowanie narzędzi badawczych,
• Opracowanie arkusza ewaluacyjnego dotyczącego edukacji matematycznej,
• Stworzenie scenariuszy zabaw ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych, aktywizujących form pracy z dziećmi
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
V 2015
V 2016
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
• Notatki
• Arkusze
• Scenariusze

§ 7 ust. 2 pkt 2

„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska rodzinnego dzieci
• Uzyskiwanie informacji o dziecku od rodziców,
• Obserwacja dziecka,
• Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych i wychowawczych dzieci,
• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci:
(pasowanie na przedszkolaka)
• Włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole – pomoc w organizowaniu imprez przedszkolnych, prezentowanie ciekawych zawodów
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
• Notatki,
• Zdjęcia,
• Scenariusze

2. Poznanie środowiska lokalnego
• Tworzenie okazji do poznawania przez dzieci najbliższego środowiska lokalnego, w tym różnych zawodów, instytucji publicznych,
• Udział w konkursach, imprezach organizowanych przez instytucje lokalne
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
• Zaświadczenia
• Zdjęcia

3. Promocja zdrowia i bezpiecznego stylu życia.
• Prowadzenie zajęć zachęcających dzieci do dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
• Udział w konkursach promujących zdrowie i bezpieczeństwo.
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
• Scenariusze
• Zaświadczenia

§ 7 ust. 2 pkt 3

„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie internetu i komputera do poszukiwania informacji
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez internet, portale poświęcone awansowi (www.interklasa.pl; www.wsip.com.pl; www.szkolnictwo.pl; www.profesor.pl;. www.literka.pl; www.publikacje.edu.pl; www.edux.pl;)
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
• Wydruki

2. Publikacje w internecie
• Zamieszczenie w internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości itp.
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
• Strona internetowa

3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy.
• Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
• Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
• Dokumentowanie przebiegu stażu.
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
• Zaproszenia, dyplomy, podziękowania itp.
• Materiały i pomoce dydaktyczne
• Potwierdzenie dyrektora szkoły

§ 7 ust. 2 pkt 4

„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Udział w kursach i szkoleniach (np. praca z uczniem zdolnym),
• Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
• Zaświadczenia
• Notatki,
• Potwierdzenia opiekuna

2. Zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych,
• Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzicami
• Współpraca z pedagogiem i logopedą przedszkolnym
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
• Notatki

§ 7 ust. 2 pkt 5

„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.”

Podejmowane działania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.Poznanie dokumentacji i przepisów oświatowych
regulujących pracę przedszkola
• zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania i organizacji przedszkola
a) Statut Przedszkola,
b) Program Rozwoju Przedszkola,
c) Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego, programy,
d) Ustawa o systemie oświaty,
e) Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym
Rok szkolny
2014 /15
• Wykaz dokumentów

2. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.
• Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
• Udział w kursach, szkoleniach,
konsultacje z dyrektorem
• Analiza przepisów prawa oświatowego
• Śledzenie zmian zachodzących w prawie oświatowym.
Rok szkolny
2014/15
2015/16
2016/17
• Notatki
• Zaświadczenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.