X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38403
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

„Być nauczycielem,
to znaczy cały czas uczyć,
przede wszystkim siebie”
IMIĘ I NAZWISKO: mgr Justyna Pawlicka
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel kontraktowy
MIEJSCE PRACY: Przedszkole Miejskie Nr 36 w Sosnowcu
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2015
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2018
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
OPIEKUN STAŻU: mgr Wioleta Buczkowska

Akty prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§ 7 ust. 2, pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania / Formy i sposoby realizacji / Termin realizacji / Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, analiza zasobów własnych i potrzeb przedszkola.
- Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
Okres stażu
Okres stażu
Plan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”
Zaświadczenia

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem
- Rozmowa, ustalenie zasad współpracy- zawarcie
Kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków. Ustalenie terminów spotkań.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza
z opiekunem.
Określenie mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć.
09.2015
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Kontrakt, Harmonogram
Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć

3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
- Uczestniczenie w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, szkoleniach.
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych- WDN,
- Czytanie literatury pedagogicznej, studiowanie interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, śledzenie internetowych portali edukacyjnych m.in. przedszkolak.pl, literka.pl, wychowanieprzedszkolne.pl, men.gov.pl, itp.
- Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- stosowanie w pracy dydaktycznej aktywnych metod nauczania (pedagogika zabawy) Na bieżąco
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Materiały i opracowania, zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów, notatki
Protokoły Rad Pedagogicznych
Notatki
Scenariusze zajęć potwierdzające stosowanie aktywnych metod pracy.

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy
- Gromadzenie własnych zasobów warsztatowych i metodycznych, materiałów i pomocy dydaktycznych.
Cały okres stażu
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, uroczystości przedszkolnych, notatki

5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
- Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka, miesięczne plany pracy wychowawczo- dydaktycznej.
Cały okres stażu
Dziennik zajęć, plany pracy, teczki: współpracy i obserwacji dziecka

6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- Omówienie sprawozdania z opiekunem stażu, naniesienie poprawek
Po zakończeniu stażu
Sprawozdanie

§ 7 ust. 2, pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
- Obserwacja, zbieranie informacji o wychowankach na podstawie rozmowy z rodzicami, informacja o dofinansowaniu wyżywienia przez MOPS, konsultacje, zebrania grupowe z rodzicami, kontakty indywidualne z inicjatywy rodzica.
- Opracowywanie i przeprowadzenie ankiet
Okres stażu
Okres stażu
Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności,
ankiety, zeszyt kontaktów z rodzicami
Wzory ankiet

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
- Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi.
Na bieżąco
Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć.

3. Praca z dziećmi w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej
- Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych czy korekcyjno- kompensacyjne, udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie przedszkola
Okres stażu
Scenariusze, notatki, program pracy z dzieckiem trudnym, zdolnym

4. Współpraca z rodzicami
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami- pedagogizacja rodziców, konsultacje indywidualne, uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym
Okres stażu
Listy obecności, protokoły zebrań, zeszyt konsultacji, scenariusze, zdjęcia, zapisy w dzienniku

5. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
- Organizowanie dla rodziców spotkań z przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci
Okres stażu
Protokoły spotkań, notatki

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, organizowanie spotkań i wyjść do środowiska lokalnego (np. biblioteka, pobliskie przedszkola, szkoły podstawowe).
Okres stażu
Protokoły spotkań, zdjęcia, zapisy w dzienniku

7.Organizacja i udział w konkursach wewnątrz- i międzyprzedszkolnych
- Promowanie dzieci zdolnych- rozwijanie zainteresowań, umiejętności poprzez przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w konkursach, turniejach, olimpiadach sportowych
- Opracowywanie regulaminów i przeprowadzanie konkursów dla dzieci z sosnowieckich przedszkoli. Okres stażu
Okres stażu
Podziękowania
Regulaminy, zdjęcia

8. Przygotowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych i grupowych.
- Przygotowanie programów artystycznych, wykonywanie dekoracji, upominków.
Według harmonogramu Scenariusze zajęć, zdjęcia

9. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki
- Poszukiwanie i znalezienie sponsorów wśród firm, rodziców, znajomych.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

§ 7 ust. 2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej oraz środków audiowizualnych. Opracowanie scenariuszy zajęć, dokumentacji i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (komputer, DVD, telewizja, internet, gazeta lokalna, itp.)
Tworzenie prezentacji multimedialnych
Na bieżąco
Dokumentacja
Prezentacja

2. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym
Zamieszczenie planu na stronie internetowej edux.pl
09.2015
Zaświadczenie

3. Wykonywanie gazetki ściennej dla rodziców
Redagowanie i wydawanie gazetki informacyjnej dla rodziców
Na bieżąco
Gazetka ściennej

§ 7 ust. 2, pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Studiowanie literatury przedmiotu, udział w kursach, warsztatach, szkoleniach.
Cały staż
Zaświadczenie o ukończeniu kursów, warsztatów, szkoleń.

2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
Studiowanie literatury przedmiotu
Na bieżąco
Wykaz lektur, notatki

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej (Dennison, Laban, Orff, Sherbone, Dobrego startu))
Na bieżąco
Udokumentowanie zdobytej wiedzy w praktyce, np.: wpisami do dziennika, itp.

§ 7 ust. 2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której
nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z aktami prawnymi
Okres stażu
Zbiór aktów prawnych, notatki, wykaz dokumentów.

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela
Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów
Okres stażu
Notatki, wykaz dokumentów

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
Okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć, plany wycieczek

4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Okres stażu
Notatki, wpisy w dzienniku zajęć

PLAN MOŻE BYĆ KORYGOWANY W TRAKCIE TWANIA STAŻU

Plan rozwoju zawodowego sporządziła
Justyna Pawlicka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.