X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38303
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu o awans na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Katarzyna Szypszak

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka w Błoniu

Stanowisko: nauczyciel edukacji początkowej

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Opiekun stażu: Małgorzata Kalańska

Data rozpoczęcia stażu : 1.09.2011 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.

WSTĘP

Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian zarówno jako dla nauczyciela, jak i dla człowieka. Celem wszystkich moich działań w pracy wychowawczo - dydaktycznej był i jest wszechstronny rozwój dziecka, odkrywanie jego zdolności, rozwijanie jego zainteresowań, jak również przekazanie mu, w sposób klarowny i jasny, wiedzy na temat otaczającego go świata postrzeganego jako całość.
Jako nauczyciel - wychowawca staram się być dobrym opiekunem dla uczniów i wpajać im takie cechy jak: uczciwość, prawdomówność, życzliwość, szacunek, wiarę w siebie i innych. Starałam się okazywać im wsparcie, rozwijać ich zainteresowania, zachęcać do działania.

Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Był to czas szczególnego wysiłku nad podniesieniem jakości mojej pracy, ale też czasem wielu wyzwań, które musiałam na bieżąco sprostać. W czasie stażu musiałam intensywnie współpracować z innymi specjalistami i rozwiązywać pojawiające się problemy wychowawcze i nie tylko. Wszystko to sprawiło, że podniosły się moje kompetencje osobowościowe i zawodowe konieczne w pracy.

Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo- wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

REALIZACJA ZADAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

§ 7 ust. 2 pkt 1

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH,
w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust.1a Karty Nauczyciela- umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
2. Doskonalenie
3. Organizacja własnego warsztatu i miejsca pracy
4. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
5. Ewaluacja
6. Moje przedsięwzięcia

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Realizację zadań zawartych w tym zagadnieniu rozpoczęłam od oceny własnych umiejętności jako nauczyciela oraz określeniu potrzeb i kierunku rozwoju zawodowego. Dokonałam autorefleksji swej dotychczasowej pracy w szkole i dokładnie przeanalizowałam prawo oświatowe dotyczące awansu zawodowego. Główną rzeczą było dla mnie podwyższenie jakości pracy szkoły, co według mnie, może być realizowane tylko w momencie, kiedy nauczyciela sam doskonali swój warsztat pracy.
Ważnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Małgorzatą Kalańską. We wrześniu 2011r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora. Obserwowałam prowadzone przez opiekuna stażu i innych specjalistów. Następnie wspólnie analizowałyśmy przebieg zajęć.

Efekty realizacji:

Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli kontraktowych umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom. Poddawanie się ocenie oraz czerpanie nowej wiedzy od osób bardziej doświadczonych, umożliwiło mi doskonalenie własnego warsztatu pracy. Pozwoliło mi to na skorygowanie i zlikwidowanie pewnych niedoskonałości. Dużą uwagę przywiązuję teraz do wyboru środków dydaktycznych i doboru właściwych metod pracy, dostosowanych do możliwości i zainteresowań uczniów.

2. Doskonalenie

Zmieniająca się rzeczywistość wymaga od nauczycieli ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, zarówno w sferze dydaktycznej, jak i wychowawczej. Dlatego na bieżąco uczestniczę w wielu kursach i warsztatach. W okresie stażu również uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia:
• Brałam udział w konferencjach naukowych i szkoleniowych:

–„ Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego”
– „Dziecko u progu szkoły- szanse i zagrożenia”
– „Terapia w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi jeden cel”
– „Specyfika wspierania rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie w praktyce logopedy i rehabilitanta”
-
Efekty realizacji:
Dzięki uczestnictwie w danych konferencjach znacząco rozszerzyłam swoją wiedzę merytoryczną. Poznałam specyfikę pracy z dziećmi z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego i dzięki temu, mogłam wspomóc swojego ucznia, który przejawiał tego typu problemy. Po wstępnym określeniu deficytów dziecka (z wykorzystaniem informacji ze spotkania, a także dodatkowego szkolenia „Słyszę, ale nie rozumiem” –centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego w dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna), zgłosiłam je do terapeuty szkolnego, z którym nawiązałam współpracę, w celu poprawy funkcjonowania dziecka w klasie i w szkole.
W związku z dyskusją dotyczącą obniżenia wieku szkolnego i pracą z sześciolatkami w szkole, czułam potrzebę dokładniejszej analizy tego tematu, i uczestniczyłam w konferencji dotyczącej startu sześciolatków w szkole. Miałam możliwość poznać zalety i wady wczesnego rozpoczęcia edukacji szkolnej i porównać z własnymi doświadczeniami. Rozszerzyłam swoją wiedzę z zakresu logopedii i terapii logopedycznej.

• Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Neurologopedia” (luty 2012)

Efekty realizacji:
Pracując w szkole również jako logopeda (w 2008 r. ukończyłam Podyplomowe Studia Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej) spotykałam się z różnymi przypadkami dzieci i zaburzeń mowy, często bardzo skomplikowanych. W związku z czym czułam potrzebę rozszerzenia swojej wiedzy i kompetencji, abym lepiej mogła pomagać tym dzieciom. Po podwyższeniu swoich kwalifikacji, jako neurologopeda, dzieliłam się wiedzą i umiejętnościami z innymi koleżankami. Wymieniałam informacje z wychowawcami dzieci objętych przeze mnie indywidualną terapią logopedyczną, tłumacząc specyfikę danego zaburzenia, jego wpływ na funkcjonowanie w szkole dziecka i możliwe trudności, specyficzne dla danej jednostki. Prowadziłam we wrześniu 2013 r. badania i konsultacje dzieci wymagające specjalistycznej terapii logopedyczne. Udzielałam właściwej pomocy terapeutycznej dzieciom z naszej szkoły.

• Uczestniczyłam w szkolenia, warsztatach i radach szkoleniowych, poszerzających moje kompetencje psychologiczno-pedagogiczne i wychowawcze:
1) „Trening widzenia” – Dowiedziałam się w jaki sposób przeprowadzać ćwiczenia oczu aby poprawić sprawność widzenia, co robić, aby nie dopuszczać do przemęczenia oczu
2) „Baśń w wychowaniu i terapii dziecka”- Dowiedziałam się, jak do pracy dydaktycznej i wychowawczej mogę wykorzystać różne baśnie, by móc wspomóc
3) Aktywne słuchanie muzyki na bazie metody Batii Strauss
4) „Depresja dzieci i młodzieży”
5) „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży- sposoby postępowania i metody pracy”
6) „Wykorzystywanie seksualne dzieci- diagnoza i interwencja”
7) „Kryzys. Szybkie reagowanie. Pomoc w sytuacjach trudnych”
8) „W krainie Pani Matematyki”
9) Myślę logicznie- działam praktycznie. Zastosowanie technik TOC we wczesnej edukacji dziecka”
10) „Stres i wypalenie zawodowe”
11) „Słyszę, ale nie rozumiem” –centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego w dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna”- szkolenie dotyczące specyfiki zachowań dzieci z CPD
12) „W ogrodzie sztuki”- szkolenie z zakresu arteterapii i choreoterapii

• Uczestniczyłam w innych szkoleniach związanych z potrzebami placówki, w której pracuję

Praca w szkole integracyjnej wymaga od nauczyciela wiedzy także na temat dzieci chorych, zwłaszcza tych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Bowiem wymagają one często innych metod i form pracy. W związku z czym w 2012 r. ukończyłam cały blok szkoleniowy dotyczący autyzmu (50h): „Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju”, a także „Trudne zachowania u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”. Dzięki temu jestem lepiej przygotowana do pracy w klasie integracyjnej i znam metody pracy z dziećmi autystycznymi.

Efekty realizacji:

Szkolenia, które odbyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Szczególnie przydatne, z punktu widzenia wychowawcy, było wiele szkoleń dotyczących problemów wychowawczych, a także nowatorskich form i metod pracy. Dzięki poszerzeniu swojej wiedzy mogłam urozmaicić zajęcia edukacyjne, a co za tym idzie podnieść motywację uczniów do pracy, a także integrować grupę. Mogłam też lepiej rozwijać zainteresowania swoich uczniów. Dzięki wykorzystaniu w swojej pracy różnych elementów arteterapii miałam możliwość w razie potrzeb aktywizować lub wyciszać uczniów, czy eliminować negatywne emocje w grupie.

3. Organizacja własnego warsztatu i miejsca pracy

• Wzbogacanie własnego warsztatu pracy

W pracy wychowawczej zawsze szukam najlepszych rozwiązań i ciekawych pomysłów, które sprawdzają się w pracy z danym dzieckiem. Wiem, że w pracy nauczyciela trzeba nieustannie doskonalić się, poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Często trzeba szukać nowych pomysłów i rozwiązań, bowiem każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnego podejścia. To wszystko sprawiało, że na bieżąco starałam się także wzbogacać i właściwie organizować swój warsztat pracy.
Własny warsztat pracy budowałam i wzbogacałam poprzez systematyczne gromadzenie i aktualizowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych w postaci testów, prezentacji na płytach CD i DVD, literatury pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i metodycznej z zakresu nowatorskich metod nauczania, rozwijania zainteresowań uczniów, uatrakcyjniania prowadzonych zajęć, a także najczęstszych problemów dzieci.
-- Pomoce dydaktyczne.
Kierując się potrzebami wychowanków planowałam, dokonywałam wyboru i zamówień pomocy zakupionych w ramach projektu. Znaczną część pomocy dydaktycznych wykonałam własnoręcznie. Na swoje potrzeby, kierując się możliwościami dzieci tworzyłam własne karty pracy, sprawdziany, ilustracje, bądź zbierałam materiały przydatne do późniejszych zajęć.
-- Porządek i dbanie o miejsce pracy
Przez pierwsze trzy lata swojej pracy w szkole opiekowałam się salą nr 24, a potem salą nr 13. W pierwszej sali, która została świeżo wyremontowana i oddana mi pod opiekę wraz z koleżanką z równoległej klasy, były stare i zniszczone meble (szafki). Oprócz mało atrakcyjnego wyglądu, meble te nie były wystarczająco pojemne na potrzeby dwóch klas. Wraz z koleżanką- Małgorzatą Kuczyńską, nawiązałam współpracę z dwójką rodziców, którzy zadeklarowali się własnoręcznie wykonać nowe meble do tej sali. Z pomocą dwóch panów, zorganizowanej składki od rodziców naszych uczniów, a także wsparcia dyrekcji i rady szkolnej, udało nam się zakupić potrzebne materiały na nowe, piękne, zabudowane szafy. Sama własnoręcznie zaprojektowałam i przygotowałam projekt ciągu szafek, wraz z potrzebnymi wymiarami półek i szuflad. Następnie zbierałam potrzebne pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy, aby były w naszej sali.
-- Gazetki ścienne
W swoim otoczeniu dbam o przyjemny i estetyczny wygląd miejsc, dlatego staram się dbać także o sprzyjające warunki do pracy w swojej sali lekcyjnej. Systematycznie zmieniam zawartość gazetek ściennych, tak aby wyglądały interesująco i były związane tematycznie z daną porą roku lub zbliżającym się wydarzeniem. Często dekoracje i prezentujące materiały przygotowuję, i wykonuję angażując do tego wychowanków. Dzięki temu dzieci są dumne ze swojej pracy, mają większą motywację do działania, czują się odpowiedzialni za swoją salę i chętniej o nią dbają. Rodzice zaś mają okazję obejrzeć dzieła swoich dzieci i poczuć dumę.
Kilkukrotnie w okresie stażu przygotowywałam i wieszałam dekoracje do różnych imprez i uroczystości klasowych lub szkolnych, tworzyłam także gazetki tematyczne na korytarz szkolny.
Efekty realizacji:

Właściwie zorganizowany warsztat pracy, duży zasób pomocy i materiałów dydaktycznych znacznie ułatwia prowadzenie pracy dydaktycznej. Dzięki nim można znacznie uatrakcyjnić prowadzone zajęcia i podnieść motywację uczniów do nauki. Daje też możliwość podniesienia samooceny u dzieci, dzięki wyborowi odpowiednich dla nich form i metod pracy.

4. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Opracowanie i realizacja programów dla dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych:

W roku szkolnym 2013/2014 pracowałam w ramach projektu „Droga do sukcesu- indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III gminy Błonie”, prowadząc dla dzieci zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych (zajęcia matematyczno- przyrodnicze) i zajęcia wspomagające uczniów z problemami w zakresie czytania i pisania z klasy 2d, a także zajęcia logopedyczne dla wybranych uczniów. Na potrzeby każdej grupy opracowałam program, określając cele i zadania do realizacji. Następnie pracowałam z wykorzystaniem różnorodnych metod i pomocy dydaktycznych, dostosowanych do możliwości uczniów, a także dokonywałam bieżącej oceny ich trudności i postępów.

• Praca z uczniem słabym
Co roku, w okresie trwania stażu, prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla najsłabszych uczniów ze swojej klasy. Dzieci typowane były na podstawie obserwacji, a także wyników w nauce. Dokładałam wszelkich starań, aby zajęcia te miały charakter indywidualny, dostosowując metody i formy pracy, a także różnorodne pomoce dydaktyczne.

• Praca z uczniem zdolnym
W roku szkolnym 2013/2014 prowadziłam dla grupy dzieci zajęcia rozwijające. Miały one na celu poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, przyrody i ekologii. Dzieci chętnie liczyły, poznawały prawa przyrody i różne ciekawostki przyrodnicze.

Efekt realizacji
Wszystkie dzieci objęte przeze mnie dodatkowym wsparciem poczyniły postępy, zmniejszając swoje trudności edukacyjne lub odnosząc sukcesy. Przykładem może być uczeń- Kacper Michalski (który uczestniczył w zajęciach rozwijających dla dzieci zdolnych), które zajął I miejsce w szkolnym konkursie „Mistrz zadań tekstowych” w klasach drugich i następnie reprezentował szkołę w wojewódzkim konkursie matematycznym w Izabelinie.

7. Ewaluacja

Cały prowadzony przeze mnie proces dydaktyczno-wychowawczy poddaję ciągłej ewaluacji. Informację zwrotną czerpię z rozmów z dziećmi, rodzicami, nauczycielami, oraz w oparciu o własne obserwacje. Oceniam efekty, wyciągam wnioski i jeśli jest taka potrzeba modyfikuję swoje działania. Tworzę często własne sprawdziany i karty pracy, mające na celu ocenę nabywanych umiejętności lub wiedzy swoich uczniów. Dzięki temu mogę sprawdzać skuteczność swojej pracy, dobranych metod i form. W przypadku braku postępu w nabywaniu wiedzy, na nowo modeluję swoje działania. Sprawdzam, czy zamierzone przeze mnie cele zostały osiągnięte, w jakim stopniu i zakresie.

Efekty realizacji:
Wiem, że ewaluacja swoich działań jest niezmiernie ważnym działaniem w pracy każdego nauczyciela. Nie tylko pozwala ocenić rezultaty swojej pracy, ale także pozwala na modyfikację nieskutecznych działań. Dzięki temu proces dydaktyczny jest bardziej efektywny, dla dzieci przyjemniejszy, a nauczyciel może z niego czerpać satysfakcję.

8. Moje przedsięwzięcia

Przez cały okres stażu podejmowałam różne zadania, wynikające z mojego planu rozwoju zawodowego, a także bieżących potrzeb szkoły lub klasy. Organizowałam lub współorganizowałam różne wydarzenia, uroczystości i imprezy szkolne, w tym:
• Spotkanie z logopedą- (wrzesień 2011) Zorganizowałam razem z koleżanką- Marzeną Żakowską spotkanie z logopedą dla rodziców dzieci z klas pierwszych, objętych terapią logopedyczną. Na spotkaniu rodzice zapoznali się z najczęstszymi wadami wymowy, poznali metody pracy z dzieckiem w domu. Mieli okazję indywidualnie porozmawiać o trudnościach swojego dziecka i planowanej terapii logopedycznej. Dzięki spotkaniu, współpraca logopedy z rodzicami dzieci stała się bardziej owocna. Rodzice zostali włączeni w proces terapii i byli bardziej świadomi, jak pomagać swojemu dziecku i jak ćwiczyć z nim w domu.
• Wyjazd do teatru- (listopad 2011) Zorganizowałam dla całego ciągu klas trzecich wyjazd do Teatru Syrena w Warszawie na przedstawienie pt. „Kot w butach”. Dzięki kontaktowi z kulturą i sztuką dzieci stają się bardziej wrażliwe na piękno, kształtują swoje gusta artystyczne.
• Powitanie Wiosny i wiosenny korowód (marzec 2012)- Przygotowałam dla ciągu klas trzecich uroczystość z okazji pierwszego dnia wiosny. Zorganizowałam wiosenny korowód ulicami miasta nad rzekę. Zrobiłam z klasą Marzannę symbolizującą Zimę, a także rekwizyty i dekoracje, aby pochód był uroczysty i kolorowy. Wybrałam piosenki i przygotowałam dzieci do wspólnego śpiewu na powitanie Wiosny.
• Przedstawienie nauczycieli z okazji Dnia Dziecka- (czerwiec 2012) Razem z innymi nauczycielami współtworzyłam wyjątkowe przedstawienie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka pt. „Czerwony Kapturek”. Wszyscy nauczyciele przebrani byli za Czerwone Kapturki z różnych stron świata i szukali wilka. Przedstawienie odbyło się na scenie w Centrum Kultury w Błoniu i wywołało u dzieci wielką radość.
• Pasowanie na ucznia- (październik 2012) Razem z innymi nauczycielami klas pierwszych przygotowałam ważną uroczystość szkolną- pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szkoły. Tworzyłam dekoracje, pamiątkowe dyplomy dla swoich uczniów, przygotowałam dzieci właściwie do uroczystości. Następnie zadbałam, aby druga część spotkania (klasowa) również miała uroczysty charakter. Wszystkie dzieci były zachwycone tortem, specjalnie przygotowanym na tę uroczystość, a także wyjątkowym aktem ślubowania, który podpisywały wszystkie dzieci swoim odciskiem palca.
• Bal karnawałowy - (styczeń 2013) Pomagałam w organizacji balu karnawałowego dla klas młodszych. Oprócz dekoracji sali gimnastycznej, na której odbywał się bal, współorganizowałam z koleżanką Małgorzatą Bogucką poszczególne zabawy i konkursy dla dzieci w trakcie zabawy. Dla swojej klasy przygotowałam w sali również piękny, karnawałowy wystrój, poczęstunek i niespodzianki, dzięki czemu dzieci miały udaną zabawę.
• Szkolna Olimpiada Sportowa- (maj 2014) Z okazji Dnia Dziecka wraz z koleżanką- Małgorzatą Kuczyńską zorganizowałam Letnią Olimpiadę Sportową dla klas 1-3. Przygotowałam poszczególne konkurencje, zebrałam potrzebny sprzęt, a także poprowadziłam całą imprezę. Dzieci w ciągach klas miały okazję wykazać się w przygotowanych konkurencjach ruchowych, szybkościowo- sprawnościowych. Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły w przygotowanych zabawach i z zaangażowaniem kibicowały swoim kolegom. Przygotowałam własnoręcznie dyplomy dla wszystkich klas, a także oddałam własne puchary dla zwycięzców, aby podnieść rangę zawodów i bardziej zmobilizować dzieci do wysiłku.

Efekty realizacji:
Dzięki organizacji i aktywnemu włączaniu się w ważne wydarzenia i imprezy szkolne, mogłam wspomagać pracę wychowawczą szkoły, a także swojej klasy. Takie działania wyrabiają wśród uczniów poczucie wspólnoty i przynależności do większej wspólnoty. Dają możliwość lepszego poznania się i integracji. Zaś dla rodziców dzieci poczucie, że szkoła jest miejscem bliskim i przyjaznym dziecku, co pozytywnie promuje naszą placówkę w środowisku lokalnym. Praca na rzecz dziecka daje mi ogromną satysfakcję, bo dzięki temu dzieci wiedzą, że warto robić coś dla innych.

§ 7 ust. 2 pkt 2

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

1. Poznanie struktury i problemów środowiska lokalnego
2. Aktywne włączanie się w przygotowanie imprez i uroczystości o charakterze lokalnym- promowanie szkoły:
• „Dwójkowy Dzień Integracji”
• „Dzień otwarty”
• „Taaaaka Ryba
• „Dni Błonia”
3. Promocja szkoły- „Lip dub”
4. Organizacja konkursów wewnątrzklasowych i wewnątrzszkolnych oraz innych
5. „Zima w mieście”, „Lato w mieście”.
6. Szkółka ekologiczno- wędkarska „Dziewiątka”
7. Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

1. Poznanie struktury i problemów środowiska lokalnego poprzez organizowanie imprez klasowych

Najlepsze efekty wychowawcze uzyskuje się pracując z dziećmi, które się zna i które potrafią ze sobą współpracować. W związku z czym poświęciłam wiele uwagi na poznanie dzieci w klasie i ich rodzin. Główną metodą poznawania jest obserwacja uczniów w czasie zajęć, a także rozmowy z dziećmi i rodzicami. Organizując swoją pracę starałam się stwarzać jak najwięcej okazji do spotkań i wymiany informacji. Oprócz comiesięcznych spotkań na zebraniach lub dniach otwartych, organizowałam imprezy klasowe mające na celu integrację dzieci, a także rodziców z wychowawcą. Były to m.in.:
• Jasełka, spotkanie bożonarodzeniowe
Co roku w okresie przedświątecznym organizowałam dla rodziców uroczyste spotkanie świąteczne (grudzień 2011, 2012, 2013). Przygotowywałam dzieci do występów i odegrania inscenizacji bożonarodzeniowej tzw.„Jasełek”. Razem z dziećmi projektowaliśmy uroczyste zaproszenia, a także atrakcje i niespodzianki dla rodziców. W roku 2011 dzieci wspólnie z rodzicami robili stroiki świąteczne, które później mogły zabrać ze sobą do domu. Rok później rodzice otrzymali prezent w postaci kartki świątecznej z wizerunkiem swojego dziecka, które przygotowałam z wykorzystaniem multimediów. Dbałam o to, aby spotkaniu zawsze towarzyszyła miła i uroczysta atmosfera. Organizowałam wraz z rodzicami poczęstunek, przygotowałam świąteczne karaoke, przy którym wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Dla dzieci organizowałam dodatkowo quizy i konkursy świąteczne, np. układanie obrazka świątecznego w grupach na czas, zagadki świąteczne itd.
Zaangażowałam rodziców do włączenia się w organizację spotkania, i dzięki temu dzieci miały niespodziankę w postaci wizyty Świętego Mikołaja, który obdarowywał dzieci prezentami.

• Dzień Rodzinny i wspólne świętowanie Dnia Matki i Dnia Ojca
Z okazji zbliżającego się Dnia Matki i Ojca na przełomie maja i czerwca organizowałam dla dzieci i ich rodziców uroczyste spotkanie (2012, 2013). Wspólnie z dziećmi przygotowaliśmy piękne prezenty (upominki) dla mamy i taty, a także inscenizację słowno-muzyczną, aby podziękować rodzicom za wkład włożony w edukację dzieci i opiekę nad nimi. Po części oficjalnej organizowany był poczęstunek, a także wspólne gry i zabawy dla rodziców i dzieci. W 2013 r. udało mi się zorganizować spotkanie rodzinne na hali sportowej LKS Olimp Błonie, dzięki uprzejmości pana Zygmunta Karlickiego. Oprócz możliwości skorzystania z tamtejszej świetlicy, zorganizowania grilla na zewnątrz, mogliśmy świetnie bawić się na dużej hali sportowej, gdzie rozegrany został mecz piłkarski – dzieci i rodziców.

• Andrzejki
W 2011 roku w dniu Andrzeja zorganizowałam dla swojej klasy wyjątkowe Andrzejki - fantastyczne zabawy dla dzieci. Własnoręcznie przygotowałam odpowiednią dekorację klasy, właściwe rekwizyty, a także wiele zabaw rozwijających wyobraźnię, w tym edukacyjnych, plastycznych, konstrukcyjnych. Do współpracy zaangażowałam chętne dzieci z klasy 3d, które tego dnia przygotowały sobie specjalne stroje i stanowiska. Każde z nich miało przydzielone dane stanowisko i daną wróżbę. Wszystkie dzieci wspólnie bawiły się świetnie, poznały tradycje związane z tym staropolskim zwyczajem.

• Jajeczko, spotkanie wielkanocne
Co roku organizowałam dla dzieci spotkanie okolicznościowe z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, na którym wspólnie dzieliliśmy się poświęconym jajeczkiem. Spotkanie to miało uroczysty charakter. Ważną ich częścią było wykonywanie świątecznych prac plastycznych, np. malowanie pisanek lub robienie świątecznych ozdób, które dzieci zanosiły rodzicom.

• Dzień Korczaka
Wraz z klasą brałam udział szkolnych w obchodach Dnia Korczaka. Zachęciłam swoich wychowanków, aby bliżej zapoznali się z patronem naszej szkoły. Wspólnie obejrzeliśmy film dydaktyczny o Januszu Korczaku. Rozmawialiśmy o jego poświęceniu, miłości do dzieci, a także o prawach i obowiązkach, jakich uczył swoich podopiecznych. Następnie razem z innymi klasami uczestniczyliśmy w quzie wiedzy dotyczącym Korczaka, a także zorganizowanych zabawach, dzieci wspólnie przygotowały klasowy plakat o naszym patronie.

Dzięki poznaniu potrzeb i struktury środowiska lokalnego, mogłam napisać właściwy plan pracy wychowawczej dla swojej klasy na każdy, bieżący rok szkolny.
Na początku roku szkolnego 2013/ 2014 napisałam plan wychowawczy dla całego ciągu klas drugich.

Efekty realizacji:
Pracując nad danymi uroczystościami i wydarzeniami klasowymi i szkolnymi, dzieci miały okazję spróbować swoich sił i możliwości, nie tylko recytatorskich, ale także muzycznych, tanecznych, artystycznych. Praca w grupach i zespołach pozwoliła na lepszą integrację między dziećmi i lepszą współpracę. Dzięki wspólnym spotkaniom mogłam lepiej poznać rodziców dzieci i nawiązać z nimi lepszą współpracę, dzięki czemu kolejne wspólne działania były bardziej efektywne.

2. Aktywne włączanie się w przygotowanie imprez i uroczystości o charakterze lokalnym- promowanie szkoły

• „Dwójkowy Dzień Integracji” – Pomagałam w organizowaniu Dwójkowego Dnia Integracji (październik 2012 i 2013 rok), imprezy dla dzieci z klas integracyjnych z miasta i spoza Błonia. Zajmowałam się malowaniem buziek farbami, robieniem zwierzątek z baloników dla dzieci, współprowadziłam konkurencję rozbicia „Piniaty” pełnej cukierków. Impreza miała na celu integrację dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze zdrowymi dziećmi.
• „Dzień otwarty”- (marzec 2012, 2013, 2014) Trzykrotnie uczestniczyłam w promocji naszej szkoły w środowisku lokalnym. Pomagałam przy organizacji Dnia Otwartego dla przedszkolaków. Tworzyłam dekoracje, a także ciekawe zajęcia i zabawy dla dzieci. W 2012 r. współprowadziłam zajęcia plastyczne dla dzieci, w których dzieci wykonywały dla siebie kolorowe wiatraczki, w 2013 r. prowadziłam zabawy logopedyczne, a w 2014 r. zabawy muzyczno- ruchowe przy muzyce.
• „Taaaaka Ryba” – (czerwiec 2012, 2013, 2014) Od kilku już lat współpracuję z błońskim kołem nr 9 Polskiego Związku Wędkarskiego. Współpracując z nim, trzykrotnie pomagałam przy organizacji pikniku rodzinnego „Taaaka Ryba”. Zajmowałam się prowadzeniem sekretariatu imprezy, przygotowywałam karty dla zawodników, tworzyłam listy zapisów i zapisywałam dzieci biorące udział imprezie. Dodatkowo wymyśliłam i przeprowadziłam w 2012 r. nową konkurencję sprawnościową- rzut kaloszem na odległość, która bardzo spodobała się wszystkim uczestnikom pikniku. W kolejnych latach współprowadziłam konkurencję sprawnościowe z wędkarstwa rzutowego- Tarcza Arenberga. Instruowałam dzieci, jak należy właściwie oddać rzut, zliczałam uzyskane punkty. Wyłaniałam najlepszych uczestników w poszczególnych konkurencjach.
• „Dni Błonia” – (czerwiec 2012) Uczestniczyłam w obchodach Dni Błonia, promując jednocześnie naszą szkołę. Opiekowałam się chłopcami z klas 1-3, którzy brali udział w zorganizowanych z tej okazji rozgrywkach piłki nożnej. Dokonałam dokumentacji fotograficznej tego wydarzenia i uwieczniłam zwycięstwo naszych uczniów. Następnie napisałam o tym wydarzeniu artykuł do gazetki szkolnej.

Efekty realizacji:
Dzięki podejmowanym działaniom, wychodząc poza mury szkolne, można we właściwy sposób promować szkołę, a także wpływać pozytywnie na integrację ze środowiskiem lokalnym.

3. Promocja szkoły- „Lip dub”

W grudniu 2013 brałam udział wraz ze swoją klasą 2d w promowaniu szkoły, poprzez udział w kręceniu filmu promującego, tzw. Lip dub. Przygotowałam dzieci do uczestnictwa w nagraniu, poprzez naukę właściwej piosenki. Wykonałam dekoracje i tarcze szkolne, które służyły jako rekwizyty. Przygotowaliśmy wspólnie z dziećmi ciekawe stroje, opracowaliśmy układ choreograficzny. Następnie dzieci i ich rodzice mieli okazję obejrzeć w klasie efekty naszej pracy.

Efekty realizacji:
Tworzenie wspólnego filmu promującego szkołę, pozytywnie wpłynęło na wszystkich uczniów szkoły. Wśród dzieci wzrosło poczucie dumy i przynależności do wspólnoty uczniowskiej. Dzieci mogły poczuć radość i zadowolenie z wykonanej wspólnie pracy.

4. Organizacja konkursów wewnątrzklasowych i wewnątrzszkolnych oraz innych

• Konkurs matematyczny dla klas I, II i III- (luty 2012) Współorganizowałam z p.Anią Lachowicz wewnątrzszkolny konkurs matematyczny „Mistrz zadań tekstowych” dla klas drugich. Ułożyłam kilka zadań tekstowych na konkurs, następnie sprawdzałam prace konkursowe i wspólnie z koleżanką wytypowałam najlepszych do nagrody. Przygotowałam własnoręcznie dyplomy dla najlepszych uczniów klas drugich i nagrody od p. Dyrektor.
• Zorganizowałam klasowy konkurs plastyczny „Kocham moje miasto- Błonie” (marzec 2012) Uczniowie samodzielnie wykonali piękne prace plastyczne (plakaty) z wizerunkami ważnych miejsc i budowli w naszym mieście. Najlepsze prace zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami, a prace zostały powieszone na gazetce w klasie.
• Zorganizowałam w szkole, przy pomocy p. Ewy Podymy, plastyczny konkurs ekologiczno- wędkarski z okazji tygodnia czystości wód pod hasłem „Czyste wody to nasz skarb”. Konkurs, pod patronatem Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Mazowiecki, promował wśród dzieci postawy proekologiczne i zachęcał do dbania o czystość wód. Najlepsze prace uczniów szkoły przesłałam do Warszawy. Następnie brałam też udział w pracach komisji oceniającej prace. W dowód uznania za włożony wkład pracy otrzymałam oficjalne podziękowanie za współpracę od Prezesa Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego, a także dyplom podziękowania dla szkoły, a dla wyróżnionych dzieci otrzymałam koszulki i czapeczki z logo PZW OM.
• Przygotowywałam też swoich uczniów do udziału w różnych konkursach szkolnych i gminnych. Uczniowie brali udział m.in. w: konkursie recytatorskim „Mała Syrenka” (etap szkolny), w konkursie „Pieśni żołnierskiej i patriotycznej”, konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, konkursach matematycznych „Mistrz zadań tekstowych”, „Kangurek”. Największy sukces odniósł uczeń – Kacper Michalski, który wygrał szkolny etap konkursu klas drugich i reprezentował naszą szkoły w Izabelinie na wojewódzkim konkursie matematycznym.

Efekty realizacji:
Dzięki udziałowi w konkursach uczniowie mają okazję odnieść sukces. To zwiększa ich motywację i samoocenę. Pokazuje dzieciom, że warto starać się i wkładać w zadania nawet duży wysiłek, bo to daje im później poczucie satysfakcji.

5. „Zima w mieście”, „Lato w mieście”
Uczestniczyłam w organizowaniu w szkole półkoloniach- „Lato w mieście” (2012) i „Zima w mieście”(2012) jako wychowawca kolonijny. Współtworzyłam harmonogram kolonii, planując wszelkie działania i wydarzenia. Organizowałam dzieciom czas wolny, aby był wykorzystany w sposób ciekawy i konstruktywny. Prowadziłam zabawy integracyjne dla dzieci, konkurs karaoke, festiwal własnoręcznie wykonanych gier planszowych. Zorganizowałam lub współorganizowałam wiele ciekawych wycieczek edukacyjnych, np. do Twierdzy Modlin, na Starówkę Warszawską, do Farmy Iluzji, wyjazdy na basen itd.
W ferie zimowe 2013, jako wolontariusz, zorganizowałam dla dzieci, uczestniczących w szkolnych półkoloniach „Zima w mieście”, zajęcia z wykorzystaniem technik wędkarskich.
Zawody rzutowe były dla większości osób ciekawą nowością i możliwością sprawdzenia swojej zręczności, i celności.

Efekty realizacji:
Dzięki organizowaniu półkolonii dzieci mają okazję ciekawie i atrakcyjnie spędzić czas wolny. Integrują się z innymi dziećmi ze szkoły i spoza szkoły, uczą się współpracować z innymi. Mają możliwość odwiedzić interesujące miejsca i poznać coś nowego, dzięki czemu mogą rozwijać swoje zainteresowania. Korzystając z możliwości wolontariatu miałam okazję pokazać uczestnikom półkolonii, że wędkarstwo to także zabawa. Była to okazja do zachęcenia dzieci do zapoznania się z innym sportem.

6. Szkółka ekologiczno- wędkarska „Dziewiątka”

Przez rok szkolny 2011/ 2012 oraz 2012/ 2013 prowadziłam szkółkę ekologiczno- wędkarską w naszej szkole. Jej adeptami byli nie tylko uczniowie tej szkoły, ale także z innych szkół, a nawet miast. Na cotygodniowych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, rozwijałam u nich zainteresowanie problematyką ekologii, dbania o przyrodę, zamiłowania do sportu wędkarskiego. Wraz z innymi instruktorami wędkarstwa przygotowywałam dzieci do udziału w corocznej Okręgowej Olimpiadzie Młodzieży Wędkarskiej. Nasi podopieczni odnieśli duże sukcesy indywidualne i drużynowe na tej Olimpiadzie (w marzec-maj 2012 i 2013 roku). W ramach działalności szkółki organizowałam różne imprezy i zawody wewnętrzne. Zorganizowałam dla dzieci i ich rodzin uroczystą Wigilię integracyjną, pomagałam w pozyskaniu funduszy na prezenty i upominki dla podopiecznych, aby uhonorować ich za włożoną pracę i osiągnięte sukcesy w roku 2012-2013. Na bieżąco pisałam artykuły o ważnych wydarzeniach, sukcesach i działalności szkółki, na stronę internetową koła wędkarskiego, a także do gazety lokalnej Bis.

Efekty realizacji:
Uczestniczenie w szkółce ekologiczno- wędkarskiej dało dzieciom możliwość ciekawego wykorzystania wolnego czasu, blisko przyrody. Zainteresowanie uczniów problematyką ekologii i dbania o czystość wód kształtuje w nich postawy proekologiczne. Dzięki rozwijaniu swoich umiejętności, dzieci miały okazję odnieść duże sukcesy w zawodach wędkarskich na szczeblu miasta, okręgu, a nawet kraju. Młodzież mogła odnieść sukcesy także pozaszkolne, a co za tym idzie podnieść również swoją samoocenę i pewność siebie. Nasz adept- Bartosz Krzyżak stał się najlepszym kadetem (zawodnikiem do lat 14) w Polsce i obecnie ma ogromne sukcesy na swoim koncie.
Dzięki prowadzeniu szkółki wędkarskiej miałam okazję pokazać, że wędkarstwo jest sportem nie tylko dla chłopców, dzięki czemu na spotkania szkółki przychodziły chętnie także dziewczynki.

7. Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

Dwukrotnie współorganizowałam w szkole Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych w z okazji Europejskiego Dnia Logopedy (marzec 2012 i 2014). Zapraszałam wszystkich zainteresowanych rodziców i dzieci na spotkanie z logopedą, i skorzystanie z bezpłatnej, profesjonalnej diagnozy logopedycznej. W tym roku zachęcałam zwłaszcza rodziców dzieci sześcioletnich, które mają rozpocząć edukację szkolną, aby wcześniej sprawdzili, czy mowa przyszłego pierwszoklasisty rozwija się prawidłowo, czy nie ma żadnej wady wymowy. Po każdej diagnozie udzielałam wskazówek do pracy w domu z dzieckiem.

Efekty realizacji:
Akcja DBDL daje rodzicom możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistą, co bywa czasem trudne. Dzięki diagnozie logopedycznej mama dziecka od razu wie, czy niezbędna jest dla jej pociechy terapia logopedyczna. Wczesne wykrycie nieprawidłowości w zakresie mowy daje możliwość lepszych efektów i szybszego pozbycia się problemu, a dziecku lepszą samoocenę.

§ 7 ust. 2 pkt 3

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Spełnienie wymagań ujętych w rozporządzeniu realizowałam poprzez następujące przedsięwzięcia:
1. Pogłębianie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną
2. Publikacje w sieci i dokumentacja fotograficzna
3. Komunikacja za pośrednictwem Internetu
4. Wykorzystywanie w codziennej pracy technologii komputerowej

1. Pogłębianie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną

Wiedząc, że technologia informacyjna jest obecnie niezbędna do pracy, starałam się rozszerzać swoją wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się komputerem, różnymi programami, a także innymi multimediami. W związku z tym uczestniczyłam w szkoleniu:

• Ukończyłam 40- to godzinny kurs „Nauczanie na odległość” (2012) w ramach projektu „Idź z postępem- ucz zdalnie”. Nauczyłam się wykorzystywać platformę Moodle - pakiet przeznaczony do tworzenia kursów prowadzonych przez Internet. Potrafię tworzyć kursy edukacyjne do nauczania na odległość, sprawdzać i oceniać pracę uczniów przez Internet. Prowadzić właściwą komunikację i przekazywać zadania do wykonania, które mogę następnie sprawdzić.
• Przeszłam też szkolenie z obsługi tablicy multimedialnej (w 2009 r.), z którego obecnie korzystam pracując z nią na co dzień w klasie.

2. Publikacje w sieci i dokumentacja fotograficzna

Internet jest obecnie znaczącym medium, z którego większość osób czerpie informacje. Chcąc szybko i efektywnie dokumentować swoją pracę, a także przekazywać wiadomości o ważnych wydarzeniach z życia szkoły i klasy, starałam się na bieżąco umieszczać artykuły, zdjęcia i informacje na stronie internetowej naszej szkoły: www.sp2.blonie.pl. W trakcie trwania stażu zamieściłam na niej 8 publikacji (z własnoręcznie wykonanymi zdjęciami). Dzięki temu także rodzice uczniów mogli zapoznać się z podjętymi przeze mnie działaniami, zobaczyć pracę swoich dzieci, a także mają pamiątkę na lata z początków edukacji swoich pociech.
W trakcie każdego ważnego wydarzenia klasowego tworzę również dokumentację fotograficzną, którą udostępniam zainteresowanym rodzicom, ale przede wszystkim zbieram zdjęcia do tworzenia multimedialnej kroniki klasowej. Pod koniec edukacji wczesnoszkolnej, każdy uczeń z klasy otrzymuje ode mnie własnoręcznie zrobiony pamiątkowy film z własnymi zdjęciami z trzech lat naszej wspólnej pracy. Na filmie można zobaczyć, co działo się przez pierwsze lata nauki, jak dziecko zmieniało się z upływem czasu. Jest to niewątpliwie cenna i wzruszająca pamiątka dla wielu osób.
Oprócz publikacji z życia klasy, na bieżąco zamieszczałam artykuły z ważnych wydarzeń prowadzonej przeze mnie szkółki ekologiczno- wędkarskiej „Dziewiątka” na stronie Koła Wędkarskiego Nr 9 w Błoniu - www.kolo9.pl. Umieszczałam tam też ogłoszenia, informacje i zawodach, sprawozdania z działalności szkółki z danych lat. Dzięki temu każdy zainteresowany mógł zobaczyć, jak wygląda praca w szkółce, jakie działania są podejmowane, a dzieci pochwalić się najbliższym i kolegom ze swoich sukcesów.

3. Komunikacja za pośrednictwem Internetu

W swojej pracy wychowawczej także wykorzystywałam Internet. Założyłam klasową skrzynkę emailową: klasazusmiechem@wp.pl, na którą chętni rodzice mogli pisać wiadomości, aby skontaktować się z wychowawcą. Oczywiście nie wszyscy rodzice czuli taką potrzebę, ale Ci zainteresowani pisali do mnie wiadomości i zapytania o ważne sprawy klasowe. Ja starałam się na bieżąco odpisywać im (także drogą elektroniczną) i przekazywać istotne informacje. Dzięki temu rodzice mieli łatwiejszy i szybszy dostęp do wychowawcy, na bieżąco byli informowani o rzeczach niezbędnych, a w ważnych sprawach byli zapraszani na spotkania do szkoły.
Kontakt emailowy utrzymywałam także z innymi nauczycielami. Za pośrednictwem dostępnych forów internetowych nawiązuję i utrzymuję kontakt z innymi nauczycielami, a także logopedami. Na bieżąco wymieniamy się swoim doświadczeniem, uwagami, wskazówkami do pracy itd.

4. Wykorzystywanie w codziennej pracy technologii komputerowej
Technologia multimedialna stała się moją codziennością, bowiem w zasadzie codziennie z niej korzystam w celu:
• Przygotowywania się do lekcji, korzystanie z komputera, Internetu, drukarki.
• Opracowania własnych kart pracy, zadań dla dzieci.
• Pisania świadectw końcoworocznych i ich drukowania.
• Wykonywania pomocy dydaktycznych.
• Prowadzenia zajęć z wykorzystaniem komputera, Internetu, rzutnika multimedialnego, a także tablicy multimedialnej.
• Opracowywania dokumentacji: planów pracy wychowawczej, programów, tworzenia ankiet (przy ewaluacji) albo innych narzędzi, potrzebnych w mojej pracy
• Przygotowywania dyplomów konkursowych i pamiątkowych na koniec roku szkolnego.
• Szukania informacji w Internecie np. przy planowaniu wycieczek szkolnych.
• Oraz wiele innych.

Internet stał się dla mnie ważnym źródłem informacji i chętnie korzystam z dostępnych portali i stron, które wspomagają pracę młodego nauczyciela. Dzięki nim mogę na bieżąco poznawać przepisy oświatowe, znaleźć niezbędne pomoce lub pomysły do zajęć. Najczęściej wykorzystywane przeze mnie strony to:
www.literka.pl
www.men.gov.pl
www.edux.pl
www.mac.pl
www.logofigle.pl/Home/gry-logopedyczne
www.supernauczyciel.pl
www.portaloswiatowy.pl
www.eduforum.pl
www.cke.edu.pl
www.profesor.pl

oraz wiele innych.

§ 7 ust. 2 pkt 4

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

1. Współpraca z rodzicami dzieci z trudnościami w nauce i nie tylko
2. Praca z klasą i współpraca z psychologiem i pedagogiem
3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy
4. Korzystanie z literatury fachowej, tworzenie bazy wartościowych pozycji
5. Skoordynowanie własnych działań na rzecz dzieci wymagających specjalnego wsparcia psychologiczno –pedagogicznego z innymi osobami i instytucjami:
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• Współpraca z terapeutami
• Współpraca z nauczycielem ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach
6. Wycieczki

1. Współpraca z rodzicami dzieci z trudnościami w nauce i nie tylko

Przez cały okres stażu nawiązywałam liczne kontakty z rodzicami swoich uczniów. W związku z licznymi problemami, pytaniami rodziców, dotyczącymi postępowania pociech i pracy z dziećmi, przeprowadziłam kilka spotkań tematycznych, aby wyjść naprzeciw tym problemom. Na zebraniach oraz innych spotkaniach, prowadziłam pogadanki, a także przedstawiałam przygotowane przeze mnie prezentacje multimedialne dla rodziców. Opracowałam i zaprezentowałam prezentację na następujące tematy:
-jak motywować dzieci do nauki
-techniki skutecznego uczenia się
- dojrzałość szkolna dzieci
Następnie opracowywałam rodziców zalecenia do pracy w domu z dzieckiem.

Dodatkowo nawiązałam współpracę z rodzicami uczniów (zwłaszcza Radą Klasową Rodziców), aby wesprzeć finansowo uczennicę pochodzącą z rodziny o trudnej sytuacji materialnej. Ustaliliśmy, że na wszelkie płatne wyjścia i wyjazdy klasowe, będę mogła korzystać ze środków klasowych (comiesięcznych wpłat rodziców na potrzeby klasy) dla tego dziecka. Wszelkie upominki, czy nagrody, które dostawali wszyscy uczniowie, także bezpłatnie trafiały w ręce dziecka. Dzięki mnie dziewczynka mogła też korzystać z comiesięcznych spotkaniach z filharmonią narodową razem z całą klasą. W razie braku potrzebnych przyborów szkolnych, uczennica dostała potrzebne ołówki czy zeszyty.

Efekty realizacji:
Świadomy i wyedukowany rodzic staje się osobą bardziej pożądaną we współpracy nauczyciel- rodzic. Podejmowane działania podniosły kompetencje wychowawcze rodziców, zmotywowały do pracy ze swoimi dziećmi. Co w pracy dydaktyczno- wychowawczej ma duże znaczenie.
Pomoc dziecku z trudną sytuacją rodzinną i materialną jest często niezbędna. Dzięki niej dziecko może w pełni korzystać z edukacji i oferty szkoły, co umożliwia jego pełną socjalizację i wyrównany start.

2. Praca z klasą i współpraca z psychologiem i pedagogiem

W trakcie swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej napotykałam na liczne problemy wychowawcze, zwłaszcza w zakresie przemocy i agresji w klasie. W związku z czym nawiązałam bliską współpracę z psychologiem i pedagogiem szkolnym, aby lepiej przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom ryzykownym. Zorganizowałam w drugim semestrze w klasie pierwszej (rok szkolny 2012/2013) dodatkowe zajęcia integracyjne z psychologiem, który realizował w klasie ze mną program „Cukierki”, na dodatkowej godzinie lekcyjnej. Zajęcia miały na celu wyrobienie w dzieciach empatii, tolerancji do innych, a także otwartości i podkreślenie indywidualności każdej osoby.
Systematycznie spotykałam się z psychologiem i pedagogiem w następnym roku szkolnym. Na spotkaniach omawialiśmy problemy dzieci i najlepsze możliwości pomocy. Pomoc specjalistów okazała się niezbędna, zwłaszcza w przypadku jednego dziecka, sprawiającego ogromne trudności wychowawcze. Dziecko łatwo wpadało w złość, wtedy było niebezpieczne dla innych, ale także dla siebie. W takich sytuacjach, często wspólnie z pedagogiem lub psychologiem, musieliśmy wyciszyć i uspokoić chłopca, by nie dopuścić, aby komuś stała się krzywda.

3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy

Na bieżąco podejmowałam trud doskonalenia się, wychodząc naprzeciw napotykanym trudnościom i sytuacjom. Starałam się zwiększać swoje kompetencje osobowościowe i umiejętności, konieczne w pracy wychowawcy. Obserwując niepokojące zachowania dzieci w klasie, podejmowałam różne działania, mające na celu poprawę sytuacji. Ważnym działaniem było uczestniczenie w kliku szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy i rozwiązywanie trudnych sytuacji, czyli:
• szkolenie na temat prowadzenia zajęć profilaktycznych dla uczniów dotyczących agresji i przemocy pt. „Program Przeciwdziałania Przemocy- STOP” (2013 r.)
• szkolenie na temat agresji i przemocy rówieśniczej w szkole pt. „Program Przeciwdziałania Przemocy- STOP” (2013 r.)
• Szkolenie „Pracownicy oświaty wobec procedury „Niebieskiej Karty” (2013 r.)
• Szkolenie „Porozumienie bez przemocy w szkole.” (2013 r.)
• uczestniczyłam w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej „Dziecko w sieci”

Uczestniczyliśmy te z klasą w warsztatach w ramach projektu, dotyczących cyberprzemocy i zagrożeń ze strony Internetu. Wszystkie dzieci zostały wyczulone na niebezpieczeństwa napotykane w sieci i wiedzą, jak mają zachować się w danych, potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.

Efekty realizacji:

Dzięki podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie agresji i przemocy, potrafiłam podejmować odpowiednie działania w swojej codziennej pracy wychowawczej. Wychodząc naprzeciw napotykanym sytuacjom i problemom, pokazałam, że jestem otwarta na potrzeby dzieci, chcę je właściwie wspierać i pomagać. Wiem też, jak należy zachować się, kiedy mamy podejrzenie o przemocy wobec dziecka.

4. Korzystanie z literatury fachowej, tworzenie bazy wartościowych pozycji
Cały okres stażu poszerzałam zasób wiadomości z wybranych zagadnień poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, podnosząc swoje kompetencje wychowawcze i psychologiczno- pedagogiczne:
- „ Wprowadzenie do nauczania” L. Cohen, L.Manion, K. Morrisom
- „Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców” (pod red.) W.Limont, J. Cieślikowskiej, D. Jastrzębskiej
- „Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców” M. Braun, M.Mach
- „Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji” (pod red.) K.J. Zabłockiego i W.Brejnaka
- „Jeżeli dziecko źle czyta i pisze” B. Sawa
- „Rozwój umiejętności społecznych" H. Hamer
- „Sposób na trudne dziecko" A. Kołakowski, A. Pisula
- inne
Starając się urozmaicić prowadzone przez siebie zajęcia sięgałam po:
- „Matematyka.160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I- III” J. Stasica
- „1001 spotkań z nauką” J.Trefil
- „Przez zabawę do nauki” H. J. Press
- „Sztuka, która pomaga dzieciom” K. Opala-Wnuk
- „100 ćwiczeń poprawiających koncentrację uwagi..." G. Pawlik
- „Bajki terapeutyczne" M. Molicka
- "Jak kształtować umiejętności społeczne" M. Plummer Deborah
- inne

5. Skoordynowanie własnych działań na rzecz dzieci wymagających specjalnego wsparcia psychologiczno –pedagogicznego z innymi osobami i instytucjami

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Błoniu. Kierowałam na specjalistyczne badania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi lub trudnościami w nauce. Analiza wskazań wynikających z badań psychologiczno-pedagogicznych pomaga w opracowaniu programu zajęć wyrównawczych dla każdego z uczniów. W razie wątpliwości zasięgałam opinii w sprawie danego dziecka, omawiałam swoje spostrzeżenia i uwagi. Uczestniczyłam w trzech spotkaniach Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów, a także Grupy Wsparcia dla Logopedów, organizowanych w PPP. Zachęcałam rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi do uczestnictwa w organizowanych przez PPP spotkań warsztatowych dla rodziców.

• Współpraca z terapeutami
Na początku każdego roku typowałam dzieci na dodatkowe zajęcia terapeutyczne, np. terapię pedagogiczną, czy logopedyczną. Następnie współpracowałam z terapeutami i na bieżąco wymieniałam uwagi i spostrzeżenia dotyczące postępów, czy braków dzieci, dzięki czemu obie strony mogły lepiej wspierać dane dziecko.

Współpraca z nauczycielem ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach
Nawiązałam współpracę z nauczycielką ze Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, która podobnie jak ja był wychowawcą klasy 1- Panią Renatą Pamiętą. Dzieci obu klas wymieniał się listami, kartkami świątecznymi i drobnymi (własnoręcznie przygotowanymi) upominkami. Dzięki temu dzieci nawiązały nowe znajomości, wymieniały spostrzeżenia dotyczące swojej klasy i szkoły. Nauczyły się prezentować swoją osobę i swoje zainteresowania. Mogły ocenić, czy inne dzieci lubią to, co one, a także nauczyć się, że drobne gesty (listy, upominki) potrafią sprawić wiele radości.

Efekty realizacji:
Koordynując swoją pracę z innymi osobami lub instytucjami mogłam lepiej pomóc swoim uczniom, zwłaszcza tym z trudnościami edukacyjnymi. Dzieci miały szansę otrzymania wsparcia i osiągnięcia poprawy w danym zakresie. Przekonały się, że warto nawiązywać nowe znajomości, że trzeba być otwartym na innych.
6. Wycieczki
Organizowałam lub współorganizowałam ciekawe wycieczki edukacyjno – turystyczne dla dzieci oraz zapewniałam możliwość uczestnictwa w ważnych wydarzeniach:
- Wraz z klasą na bieżąco braliśmy udział w wydarzeniach kulturalnych w Centrum Kultury Błoniu. Uczestniczyliśmy w różnych spektaklach, warsztatach filmowych, oglądaliśmy filmy dla dzieci, a także w comiesięcznych koncertach filharmonii (przez cały okres stażu). Dzięki czemu wdrażałam dzieci do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym miasta. Stwarzałam możliwość rozmiłowywania się w muzyce i tańcu narodowym i światowym.
• Cotygodniowe wyjazdy na basen do Grodziska Mazowieckiego.
- Zorganizowałam wycieczkę po najbliższej okolicy szlakiem pamiątkowych tablic w Błoniu, aby dzieci lepiej poznały swoją „Małą Ojczyznę”(maj 2012 r.)
- Zorganizowałam lub współorganizowałam wycieczki wyjazdowe:
• Trzydniową wycieczkę tzw.” Zieloną szkołę’. Wyjazd do Zakopanego, zwiedzanie Tatr, wędrówki szlakami górskimi. Po drodze zwiedzenie Krakowa oraz Wieliczki.
• Muzeum Techniki w Warszawie i odwiedzenie Starego Miasta
• Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Przed przyjazdem z klasą uczestniczyłam dodatkowo w warsztacie „Nauczycielskie Popołudnia z Kopernikiem” zorganizowanym przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Spotkanie to miało na celu poznanie bliżej oferty Centrum, zaznajomienie z poszczególnymi działami, aby lepiej oprowadzić grupę i umieć wytłumaczyć działanie najważniejszych eksponatów.
• Wycieczka integracyjna do gospodarstwa agroturystycznego.
• Oraz inne.

Efekty realizacji:

Dzięki organizacji różnego rodzaju wycieczek klasowych dzieci miały okazję poznawać atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu, odkrywać nowe, ciekawe miejsca. Mogły rozbudzać swoją wyobraźnie, poznawać nowości techniki oraz prawa fizyczne.

§ 7 ust. 2 pkt 5

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ.

1. Znajomość przepisów prawa oświatowego oraz śledzenie wprowadzanych w nich zmian
2. Aktualizacja wiadomości dotyczących funkcjonowania organizacji i zadań szkoły
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły

1. Znajomość przepisów prawa oświatowego oraz śledzenie wprowadzanych w nich zmian
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Zapoznałam się i przeanalizowałam najważniejsze akty prawne, takie jak:
- Ustawa z dnia 26 I 1982 roku – Karta Nauczyciela;
- Ustawa z dnia 21 XI 2008 r. o zmianie Ustawy — Karta Nauczyciela;
- Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 IX 1991 roku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 III 2009 roku o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
- Rozporządzenie MENiS z 18 I 2005 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;
- Rozporządzenie MEN z 18 IX 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
- Rozporządzenie MEN z 30 I 1997 roku w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;
- Rozporządzenie MENiS z 18 IV 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego;
- Rozporządzenie MEN z dnia 23 XII 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
- Rozporządzenie MEN z dnia 21 V 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;
- Rozporządzenie MEN z dnia 12 III 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli;
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 IV 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Zapoznałam się także z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

2. Aktualizacja wiadomości dotyczących funkcjonowania organizacji i zadań szkoły
Przeanalizowałam następujące dokumenty dotyczące funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły:
• Statut Szkoły
• Plan Rozwoju Szkoły,
• Szkolny System Oceniania,
• Szkolny Program Profilaktyki,
• Szkolny Program Wychowawczy,
• Regulamin Rady Pedagogicznej,
• Regulamin Samorządu Uczniowskiego
• Regulamin Rady Szkoły i Rady Rodziców
Uświadomiłam sobie, że własne predyspozycje i umiejętności są przydatne w realizacji wyżej wymienionych planów, kalendarzy, przestrzegania regulaminów.
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły

Uczestniczyłam w pracach organów szkoły: Radach Pedagogicznych i Zespołach Samokształceniowych. Brałam udział w kilku radach szkoleniowych, w tym dotyczącej problemu cyberprzemocy, czyli jak rozmawiać z dzieckiem, które ma problem z nadużywaniem Internetu.
W okresie realizacji stażu należałam i starałam się aktywnie działać w dwóch zespołach przedmiotowych w szkole- zespole nauczania wczesnoszkolnego, a także w zespole terapeutycznym. Współpracowałam na bieżąco z innymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, w organizacji uroczystości dla klas młodszych w naszej szkole. Systematycznie wymieniałyśmy się spostrzeżeniami i wnioskami. Wspólnie opracowałyśmy WZO, wymaganie edukacyjne na poszczególne oceny w poszczególnych klasach 1-3. Ja opracowałam wymagania z edukacji technicznej dla poszczególnych klas.
W ramach działania zespołu terapeutycznego udzielałam danym dzieciom pomocy logopedycznej. Dzieliłam się wiedzą z innymi logopedkami. Pomagałam w przygotowywaniu Forum Edukacyjnego w naszej szkole w latach 2011 i 2012 r. Współpracowałam z innymi specjalistami –terapeutami w kliku przedsięwzięciach.

W roku szkolnym 2011/ 2012 uczestniczyłam aktywnie w pracach wewnętrznej komisji ewaluacyjnej, oceniającej jakość pracy szkoły. Współtworzyłam ankiety do oceny pracy szkoły dla nauczycieli i rodziców.

Podsumowanie
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wiele podejmowanych przeze mnie zadań, to działania o charakterze ciągłym lub cyklicznym, dlatego zamierzam w dalszym ciągu je kontynuować, a także rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Staram się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Wszystkie przedsięwzięcia i działania pozwoliły mi zdobyć większe doświadczenie zawodowe, a także stały się punktem wyjścia do dokładnej analizy słabych i mocnych stron mojej działalności zawodowej. Uważam że, pozytywnie przyczyniłam się do rozwoju i promowania placówki w środowisku lokalnym, bowiem podejmowane przeze mnie działania były odbierane przychylnie przez większość dzieci i rodziców.
Dzięki możliwości samorealizacji i podejmowania nowych wyzwań, jestem teraz bardziej pewna tego, co robię, a także świadoma swoich możliwości i braków. Wiem, że w pracy nauczyciela nieustannie trzeba się doskonalić, co też zamierzam czynić dalej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.