X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38392
Przesłano:

Życie społeczne - powtórzenie

Konspekt lekcji

Temat: Życie społeczne – powtórzenie.
Nauczyciel : Urszula Przygoda
Cel główny:
- utrwalenie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności obejmujących dany dział materiału;
- ćwiczenie umiejętności pracy w zespole;
- ćwiczenie umiejętności skutecznego komunikowania się;
- ćwiczenie stosowania w praktyce wiedzy zdobytej podczas wcześniejszych lekcji;
- rozwijanie sprawności umysłowej;

Cele szczegółowe:
Uczeń :
- zna i rozumie pojęcia : społeczeństwo, istota społeczna, potrzeba, socjalizacja, rola społeczna, konflikt ról, komunikacja, autoprezentacja, trema, asertywność, gospodarstwo domowe, konsument, reklamacja,
- zna pojęcie norm społecznych i klasyfikuje je według określonych wskaźników;
- zna i rozumie pojęcie grupy;
- zna podział grup społecznych według określonych wskaźników oraz podaje ich przykłady;
- zna i wymienia korzyści z bycia w grupie społecznej;
- zna zasady powstawania, rozwiązywania konfliktów;
- wskazuje podstawy jednostek podczas konfliktu;
- wie na czym polega komunikacja międzyludzka, zna jej podział oraz rodzaje komunikacji;
- potrafi zdefiniować pojęcie rodziny oraz wskazać rodzaje rodzin według określonych wskaźników oraz podaje ich przykłady;
- potrafi wymienić funkcje rodziny oraz ich przykłady;
- zna i wymienia funkcje jakie pełnią poszczególni członkowie rodziny;
- potrafi omówić różnice pomiędzy dawną a współczesną rodziną;
- rozumie pojęcie budżetu oraz wymienia jego składniki;
- pracuje w zespole;
- skutecznie się komunikuje;
- stosuje w praktyce wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych lekcji;
- rozwija sprawność umysłową;

Metody i techniki pracy: burza mózgów,gra edukacyjna;
Formy pracy: zbiorowa
Środki dydaktyczne:
- arkusz z pytaniami;
- dzwonki;
- bony, będące nagrodami;
- kartki z nazwami zespołów;
- flamastry;
- kolorowe żetony;
- puste pojemniki szklane lub plastikowe;
- odpowiednia liczba ławek oraz krzeseł;
- czyste kartki papieru;

Przebieg zajęć:
1. Powitanie, czynności organizacyjne ( sprawdzenie obecności).
2. Wprowadzenie do tematu lekcji.
- przedstawienie tematu, celów i metod jakie będą zastosowane na zajęciach.
3. WOSOLIADA
- podział uczniów na zespoły ( zwane później rodzinami);
- zapoznanie uczniów z zasadami gry edukacyjnej ( przedstawienie sposobu oceniania, komunikowania się na zajęciach);
- rozpoczęcie RUNDY 1 – dwie pierwsze rodziny uczestniczą w Wosoliadzie – do kolejnego etapu przechodzi rodzina z większą ilością punktów;
- RUNDA 2 – dwie kolejne rodziny uczestniczą w Wosoliadzie – jak poprzednio do kolejnego etapu przechodzi rodzina z większą ilością punktów;
- FINAŁ – dwie najlepsze rodziny biorą udział w rundzie finałowej – zwycięża rodzina z większą ilością punktów;
4. Podsumowanie zajęć
- ocena poszczególnych zespołów;
- ewaluacja ( uczniowie dostają czyste karteczki samoprzylepne na których rysują uśmiechniętą buźkę jeżeli, taka forma powtórzenia im się podobała; smutną jeżeli nie).
5. Pożegnanie.

ZAŁĄCZNIK – ZESTAW ZADAŃ – WOSOLIADA
WOSOLIADA
1. Społeczeństwo to...
A) Pewien wzór zachowania.
B) Zbiorowość powiązanych ze sobą ludzi.
C) Nazwa drużyny sportowej.
2. Teorię naukową określaną jako „piramida potrzeb” opracował ...
A) Arnold Masło
B) Abraham Maslow
C) Arkadiusz Masłowiski
3. Rodzina bierze udział w procesie socjalizacji...
A) Końcowej
B) Wtórnej
C) Pierwotnej
4. Człowiek pełni tylko jedną role społeczną?
A) Tak
B) Nie
C) Czasami
5. Konflikt ról to...
A) Konflikt pokoleń
B) Konflikt między rodzicami
C) Konflikt wynikający z chęci pełnienia przez jednostkę sprzecznych ze sobą ról
6. Normy społeczne dzielimy na:
A) Formalne i nieformalne
B) Moralne i niemoralne
C) Prawne i nieprawne
7. Normy moralne wynikają z przepisów prawa, które ustala państwo.
A) Nie
B) Tak
C) Czasami
8. Które z wymienionych zachowań związane jest z normami prawnymi.
A) Okazywanie szacunku starszym
B) Płacenie podatków
C) Odmawianie pomocy potrzebującym
9. Jakie normy mają ograniczony zasięg i dotyczą tylko określonego wyznania.
A) Obyczajowe
B) Moralne
C) Religijne
10. W komunikacji muszą uczestniczyć co najmniej:
A) cztery osoby
B) dwie osoby
C) trzy osoby

Runda II
11. W grupach małych tworzą się podgrupy.
A) Tak
B) Nie
C) Czasami
12. W grupach dużych, każdy z jej członków ma możliwość nawiązania ze sobą kontaktu.
A) prawda
B) fałsz
13. Przykładem grupy pierwotnej jest...
A) Związek harcerzy
B) Rodzina
C) Drużyna piłkarska
14. Ze względu na trwałość grupy dzielimy na...
A) trwałe i nietrwałe
B) trwałe i krótkotrwałe
C) trwałe i przerwane
15. Komunikacja werbalna polega na:
A) na przekazywaniu informacji za pomocą słów i gestów
B) na przekazywaniu informacji za pomocą słów
C) na przekazywaniu informacji za pomocą gestów, mimiki, postawy ciała, tonu głosu itp.
16. Jednym z zachowań jednostki podczas konfliktu jest walka. Zachowanie to polega na m.in.
A) podejściu w którym każdy coś zyskuje
B) Na wspólnym rozwiązaniu konfliktu
C) Na pokonaniu przeciwnika wszelkimi możliwymi sposobami
17. Które z wymienionych zachowań jednostki podczas konfliktu nie zaliczają się ani do postaw wywołujących emocje ani do uspokajających..
A) kompromis
B) współpraca
C) negocjacje
18. Najpowszechniejszą formą rozstrzygania konfliktów jest..
A) Mediacja
B) rozmowa
C) Arbitraż
19. Nadawca w procesie komunikacji to...
A) osoba, która przeszkadza w rozmowie
B) osoba, która odbiera komunikat
C) osoba, która wysyła informację
20. Komunikację międzyludzką dzielimy na:
A) gestykulacyjną i słowną
B) werbalną i niewerbalną
C) Mimiczną i niewerbalną

Finał
21. Czy cechy grup społecznych to:
- trwałość
- wewnętrzna struktura
- liczebność co najmniej 3 osoby
- poczucie przynależności
- nastawienie na wspólny cel interes
PRAWDA CZY FAŁSZ
22. warunki prowadzenia skutecznych negocjacji to:
- NERWOWOŚĆ
- BRAK ARGUMENTÓW
- OCENIANIE ROZMÓWCY
- JEDNO ROZWIĄZANIE
- BRAK ELASTYCZNOŚCI
PRAWDA CZY FAŁSZ
23. Potrzeba bezpieczeństwa należy do potrzeb wyższego rzędu
PRAWDA CZY FAŁSZ
24. uczucie zdenerwowania towarzyszące danej osobie przed wystąpieniem publicznym i w jego trakcie to:
A) autoprezentacja
B) osobowość
C) trema
24. Funkcja prokreacyjna wiąże się z:
A) przygotowaniem do życia w społeczeństwie
B) polega na opiece rodziców nad dziećmi i dzieci nad rodzicami
C) wiąże się z wydaniem na świat potomstwa
25. Gospodarstwo domowe to:
A) farma ze zwierzętami
B) gospodarstwo produkujące zboże
C) najmniejsza jednostka życia ekonomicznego w państwie

26. Przyporządkuj poszczególne elementy budżetu do dochodów i wydatków
DOCHODY WYDATKI

sprzedaż, raty kredytowe, darowizny,opłaty,
wynagrodzenie,składki,korzyści uzyskane z majątku,koszty usług.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.