X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38147
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego na stopień nauczyciela mianowanego

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE..................

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Anny Kulki

ZA OKRES: 01.09.2012 – 31.05.2015 r.

Opiekun stażu: mgr Beata ........

Posiadane kwalifikacje:
2004 – 2007 studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie; specjalność pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną;
2007 - 2009 studia uzupełniające magisterskie w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku, filia w Iławie; specjalność pedagogika wczesnoszkolna, edukacja zintegrowana;
2010 – 2012 studia podyplomowe w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie; specjalność gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym.
Wstęp
Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam we wrześniu 2009 r. w Publicznym Przedszkolu .......... Tam odbyłam staż w okresie 9 miesięcy na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. W dniu 02.07.2010 r. uzyskałam awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
Jako nauczyciel w swojej placówce aktywnie uczestniczę w życiu przedszkola, z zaangażowaniem podchodzę do wszelkich działań mających na celu podniesieniu jakości mojej pracy i placówki. Staram się poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie, dlatego też z dniem 01.09.2012 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego. Szczegółowe poznanie wszelkich wymogów dotyczących awansu zawodowego pozwoliło mi opracować plan rozwoju zawodowego, w którym wzięłam pod uwagę potrzeby placówki oraz potrzebę podniesienia własnych kompetencji. Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi czas mojego stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1)

ZADANIE 1
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Dyrektor przedszkola jako opiekuna stażu przydzieliła mi Panią mgr Beatę ....... – nauczyciela dyplomowanego wychowania przedszkolnego, która w naszym przedszkolu prowadzi zajęcia z logopedii. W celu dobrego zorganizowania pracy w okresie rozpoczęcia stażu nawiązałyśmy oraz określiłyśmy zasady współpracy. Przez cały okres trwania stażu zawsze mogłam liczyć na pomoc i wsparcie ze strony opiekuna w podejmowanych przeze mnie działaniach. Pani Beata ...... uczestniczyła w prowadzonych przeze mnie zajęciach, gdzie omawiała ze mną mocne i słabe strony warsztatu metodycznego, zapraszała mnie na zajęcia logopedyczne oraz zajęcia prowadzone w swoim przedszkolu, dzieliła się wiedzą i doświadczeniem, udzielała cennych wskazówek dotyczących pracy i awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Zgodnie z przepisami we wrześniu 2012 r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora przedszkola 11.09.2012 r.

EFEKTY:
- pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

ZADANIE 2
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.

Istotnym punktem współpracy z opiekunem stażu było obserwowanie zajęć opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli miałam możliwość doskonalenia warsztatu pracy. Podczas obserwacji szczególną uwagę zwracałam na odpowiedni dobór metod, form i pomocy dydaktycznych w zajęciach, aktywizację dzieci, indywidualizację procesu nauczania. Po każdej obserwacji w trakcie indywidualnych konsultacji omawiałam jej przebieg z nauczycielem prowadzącym i wyciągałam odpowiednie wnioski. Współpraca z opiekunem stażu i innymi nauczycielami dały mi możliwość systematycznego pogłębiania swojej wiedzy, poznawania innych form prowadzenia zajęć.

W okresie stażu uczestniczyłam w następujących zajęciach:
- „Utrwalenie poprawnej wymowy głosek szeregu syczącego” zajęcia logopedyczne 22.10.2012 r.
- „Wiosenna łąka” w grupie 3-latków 26.04.2013 r.
- „Pod osłoną parasola” w grupie 4-latków 15.11.2013 r.
- "Przedszkolne instrumenty muzyczne" w grupie 4-latków 11.03.2014 r.
- "Ruda wiewióreczka" w grupie 3-latków 22.09.2014 r.
- "Zimowy obrazek" w grupie 3-latków 09.02.2015 r.

oraz w zajęciach koleżeńskich:
- „Święto Rodziny” w grupie 3 i 4-latków 17.06.2013 r.
- zajęcia ze sztuki w grupie 5-latków 18.06.2013 r.
- uroczystość „Dnia Ziemi” w grupie 5,6-latków 22.04.2014 r.
- „Jasełka w przedszkolu” w grupie 5,6-latków 12.2014 r.

EFEKTY:
- udoskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy;
- poznanie różnorodnych technik prowadzenia zajęć.

ZADANIE 3
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Realizując założone w planie rozwoju zawodowego cele, a tym samym doskonaląc jakość procesu nauczania, prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, Dyrektora oraz zajęcia koleżeńskie dla nauczycielek pracujących w mojej placówce.
Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza z określeniem realizacji punktów podstawy programowej, celów zajęcia, metod, form i środków dydaktycznych oraz przebiegiem zajęć. Po każdej z hospitacji wspólnie z opiekunem omawiałyśmy przebieg zajęć, wskazując mocne i słabe strony, otrzymywałam rady i wskazówki, będące dla mnie źródłem cennych informacji wykorzystywanych podczas kolejnych zajęć.
Możliwość poprowadzenia zajęć pod okiem opiekuna stażu oraz Dyrektora w wielu przypadkach utwierdziła mnie w przekonaniu o słuszności swoich decyzji odnośnie sposobu prowadzenia zajęć czy doboru metod i form. Dostrzeżenie przez osoby obserwujące dobrych stron prowadzonych przeze mnie zajęć było niejako dodatkowym bodźcem i działało motywująco na kolejne moje zadania.

W okresie stażu prowadziłam następujące zajęcia:
„Wróżby andrzejkowe” 29.11.2012 r.
„Dzień sportu w przedszkolu” 29.05.2013r
„Aktywizacja dzieci na zajęciach tanecznych” 24.06.2013r.
„Dużo umiem i potrafię” 26.06.2013 r.
„Zabawy taneczne” 19.11.2013r.
„Dzień Pluszowego Misia” 25.11.2013r.
„Kolęduj z nami” 20.12.2013 r.
„Zabawy gimnastyczne” 28.03.2014r.
„Spotkanie teatralne z rodzicami” 25.02.2015r.

EFEKTY:
- wzbogacenie mojego doświadczenia zawodowego;
- poszukiwanie nowych, atrakcyjnych metod pracy.

ZADANIE 4
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielne oraz przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. W związku z tym, od podjęcia przeze mnie pracy, starałam się uzupełniać swoją wiedzę, zdobywać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności poszerzające mój zakres działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z zadaniami i celami placówki, w której pracuję.
W ramach doskonalenia zawodowego w okresie stażu ukończyłam następujące kursy, szkolenia oraz warsztaty:

1. Seminarium: „Organizacja pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym” - 06.09.2012 r.
2. Konferencja: „Kompetencje dyrektora szkoły w XXI wieku” – 25.09.2012 r.
3. Szkolenie: „Narzędzia do ewaluacji i kontroli, a efektywna realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki” – 25.09.-9.10.2012 r.
4. Szkolenie: „Efektywna współpraca z rodzicami” - 30.05.–11.10.2012 r.
5. Szkolenie: „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego” -22-30.10. 2012 r.
6. Seminarium: „Skuteczne metody wychowawcze w wieku przedszkolnym” – 12.11.2012 r.
7. Szkolenie: „Dziecko w świecie matematyki” - 13.03.2013 r.
8. Szkolenie: „Myślę logicznie – działam praktycznie. Zastosowanie techniki TOC w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” – 15-16.03.2013 r.
9. Szkolenie: „Aktywizacja dziecka poprzez zabawę, śpiew, gry na instrumentach, ruch i taniec” -08.05.2013 r.
10. Szkolenie: „Awans zawodowy nauczycieli” - 28.10.2013 r.
11. „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy”- 04.11.2013 r.
12. Warsztaty metodyczne: „Taniec dla przedszkoli” – 23.11.2013 r.
13. „Szkolenie specjalistyczne programu StART – kształtowania umiejętności prospołecznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” - 03.02 – 23.05.2014 r.
14. Warsztaty metodyczne: „Zabawy muzyczno – ruchowe w edukacji małego dziecka” - 08.03.2014 r.
15. Seminarium: „Rola i zadania komisji rekrutacyjnej podczas naboru na rok szkolny 2014/2015 w szkołach i placówkach oświatowych” - 25.03.2014 r.
16. Szkolenie: „Każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione, lecz na wiele różnych sposobów. Jak korzystać z teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu?” - 15.05.2014 r.
17. „Szkolenie okresowe w zakresie bhp i p. poż. dla nauczycieli” -15-17.09.2014 r.
18. Szkolenie: „Radzenie sobie z uczniem prowokującym” -05.12. 2014 r.
19. Warsztaty metodyczne: „Elementy terapii muzyką i ruchem” - 15.01. 2015 r.

Uczestniczyłam w Radach szkoleniowych :
- „Metody i formy pracy z zakresu edukacji zdrowotnej” – 11.09.2013 r.
- „Metody aktywne w pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi”
02.10.2013 r.
- „Plan daltoński” – 17.09.2014 r.

Prowadziłam Radę szkoleniową na temat:
„TOC w edukacji” – 10.03.2015 r.

Zdobyte wiadomości i umiejętności podczas szkoleń i warsztatów wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną i udoskonaliły warsztat pracy. Oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć.
Oprócz poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę korzystając z literatury fachowej , czasopism oraz portali internetowych.

EFEKTY:
- wzbogacenie warsztatu pracy;
- podniesienie jakości mojej pracy i pracy przedszkola;
- wdrożenie nowych form i metod pracy z dziećmi przedszkolnymi;
- możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym.

ZADANIE 5
Udział w pracach Rady Pedagogicznej.

Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej: przygotowywałam materiały, wyciągałam wnioski z posiedzeń, podejmowałam uchwały, wspólnie z Gronem Pedagogicznym prowadziłam rozmowy, dyskusje, wymianę doświadczeń, a także rozwiązywałam problemy.
Realizowałam zadania wynikające z planu nadzoru pedagogicznego, a w szczególności w ramach przydzielonych mi zadań.
W roku szkolnym 2012/13 współtworzyłam roczny plan pracy przedszkola „Moja mała ojczyzna – funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym”.
W okresie stażu pracowałam w zespole do spraw programów. Zadaniem było sprawdzanie na podstawie wniosku o dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego, jak i zajęć dodatkowych odbywających się na terenie placówki, czy program jest zgodny z celami i treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej, jak również czy jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
W roku szkolnym 2013/14 byłam w zespole do spraw ewaluacji na temat „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Opracowałam projekt ewaluacji, a także raport końcowy.
W okresie stażu pełniłam funkcję koordynatora do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach obowiązków zwoływałam spotkania, prowadziłam zebranie, przygotowywałam dokumentację. Współpracowałam z logopedą oraz innymi członkami zespołu.
W roku szkolnym 2013/14 byłam odpowiedzialna za wprowadzenie zmian w statucie przedszkola. Wprowadzone zmiany dotyczyły ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 145, poz. 917) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532), Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.
W roku szkolnym 2013/14 byłam współodpowiedzialna za projekt „Szkoła w ruchu” zainicjowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach swoich działań prowadziłam szereg zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej podczas zajęć z zabaw gimnastycznych we wszystkich grupach jak i zajęć zachęcających do rozwijania zainteresowań i talentów podczas zajęć z zabaw tanecznych w grupie 5,6-latków.
Od roku 2014 pełnię rolę przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, której zadaniem jest dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie jej do wiadomości publicznej. Jako przewodnicząca zwoływałam posiedzenie zespołów, zapoznawałam się z regulacjami prawnymi naboru do przedszkola, sprawdzałam dokumenty kandydatów pod wzglądem formalnym, ustalałam listy zakwalifikowanych kandydatów.
W roku szkolnym 2014/15 zostałam powołana do zespołu do spraw analizy i uaktualnienia koncepcji pracy przedszkola. Wspólnie z koleżanką opracowałyśmy nową koncepcję pracy przedszkola wzorując się na misji i wizji przedszkola, która pomyślnie została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną.
Cały okres stażu pełnię funkcję społecznego zastępcy Dyrektora. Do moich zadań należało reprezentowanie Dyrektora przedszkola podczas nieobecności. W ramach zastępstwa uczestniczyłam w konferencjach dla dyrektorów. Wspólnie z Panią dyrektor opracowywałam plany zajęć dodatkowych, dyżury nauczycielskie . Na bieżąco sprawdzałam oferty szkoleń dla nauczycielek i przedstawiam na Radach Pedagogicznych. W porozumieniu z nauczycielkami napisałam opinię pracy Dyrektora przedszkola w odpowiedzi na pismo Wójta Gminy ......... do Rady Pedagogicznej w związku z wszczęciem postępowania o dokonanie oceny pracy. Swoją osobą staram się wspierać Dyrektora w podejmowaniu decyzji oraz w jego licznych obowiązkach.

EFEKTY:
- podniesienie jakości własnej pracy, a tym samym pracy przedszkola.

ZADANIE 6
Realizowanie zadań wynikających z wybranego programu nauczania, planów i koncepcji przedszkola

W swojej pracy realizuję wszelkie zadania wynikających z program nauczania, rocznych planów pracy i koncepcji przedszkola.
W roku szkolnym 2012/13 współtworzyłam roczny plan pracy przedszkola „Moja mała ojczyzna – funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym”. W związku z podjętą tematyką w planie rocznym wdrażałam następujące działania:
- udział w akcji sprzątanie świata (wrzesień 2012 r.);
- organizacja wycieczki do rezerwatu „Jedlina”(04.10.2012 r.);
- organizacja „Spotkania przy choince” (11.12.2012 r.);
- organizacja akcji „Pomóżmy głodnym zwierzętom”, gdzie nawiązaliśmy współpracę z pobliskim schroniskiem (luty 2013 r.);
-przygotowując przedstawienie oraz zajęcia otwarte nawiązujący do tradycji wielkanocnych (22.03.2013 r.);
- udziału w konkursie plastycznym MDK w Mińsku Mazowieckim za najpiękniejszą pisankę (kwiecień 2013 r.);
- udział w wewnątrz przedszkolnym konkursie fotograficzno-plastycznym „Moja mała ojczyzna” (maj -czerwiec 2013 r.);
- organizacja Dnia Sportu (29.05.2013 r.).
W roku szkolnym 2013/14 podjęta została następująca tematyka planu rocznego „W naszym przedszkolu bezpiecznie, zdrowo i radośnie”. Wraz z podjętym zagadnieniem podjęłam działania:
- organizacja uroczystości „Pasowania na przedszkolaka”( 24.09.2013 r.);
- udział w akcji „Mamo tato wolę wodę”;(listopad 2013 r.);
- organizacja „Dnia Pluszowego Misia” (25.11.2013 r.);
- udział w akcji „Szkoła w Ruchu”;
- współorganizacja wyjazdu do Straży Pożarnej w Mińsku Maz.;(13.05.2014 r.);
- zajęcia dla rodziców „Pobaw się ze mną mamo i tato”(5.06.2014r.);
- udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”(maj-czerwiec 2014r.);
- organizacja Dnia Dziecka (02.06.2014 r.);
- organizacja „Dnia Sportu” (02.06.2014 r.).
W roku szkolnym 2014/15 wybrano tematykę „Umiem wszystko sam”, który ma za zadanie wspierać oraz rozwijać samodzielność u dzieci we wszystkich obszarach edukacyjnych. W danym roku podjęłam zadania:
- udział w jubileuszowym „Pasowania na przedszkolaka” (23.10.2014 r);
- zorganizowanie akcji zbiórki świątecznej dla dzieci z Domu Dziecka w Siennicy (grudzień 2014 r.);
- organizacja obchodu „Dnia Wiosny”(20.03.2015 r.);
- udział w zajęciach „Kuchcikujemy”;
- pomoc w organizacji konkursu wewnątrz przedszkolego „Zabawka inne niż wszystkie” (marzec 2015 r.);
- organizacja festynu rodzinnego.
Ponadto w zadaniach prowadzę w ramach swoich godzin zajęcia z zabaw gimnastycznych w każdej grupie wiekowej od roku 2011 oraz zabawy taneczne w grupach 5,6-letniej od roku 2010 i 4-letniej od tego roku szkolnego. W związku z prowadzeniem zajęć tanecznych jestem co roku odpowiedzialna za organizację gminnego przeglądu tańców przedszkolnych „Miś z laleczką raz i dwa”, jak również pomagam przygotować grupę do występów i uroczystości przedszkolnych.

EFEKTY:
- podniesienie jakości mojej pracy i pracy przedszkola.

ZADANIE 7
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Mając na względzie rozwój własny, a co za tym idzie również moich uczniów, sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy.
Samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć tj.: karty pracy, napisy do globalnego czytania, ilustracje, historyjki obrazkowe, zdjęcia. Wzbogaciłam również własną bazę o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym a także płyty z różnymi rodzajami muzyki (poważna, taneczna, relaksacyjna).
Przygotowywałam scenariusze do zajęć oraz do wielu uroczystości przedszkolnych. Brałam czynny udział w dekorowaniu sal przedszkolnych, scenografii do przedstawień oraz strojów. Przygotowywałam kąciki tematyczne, często angażując w nie dzieci i rodziców.
W ramach prowadzenia zajęć tanecznych i gimnastycznych opracowałam
program wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej „Zabawy gimnastyczne w przedszkolu” oraz program - „Zabawy taneczne”. Pomogły mi one określić cele i zamierzenia prowadzonych zajęć.
W celu podniesienia jakości swojej pracy często odwiedzałam strony internetowe w poszukiwaniu różnych szkoleń, pomocy dydaktycznych, ciekawych scenariuszy zajęć, a także korzystałam publikacji pedagogicznych takich jak: „Doradca nauczyciela przedszkola”, „Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”. Wiele pomysłów zaczerpnęłam z miesięcznika „Nauczycielka Przedszkola”, czy też kwartalnika „Hobby” , „Mały artysta”.
W swojej pracy wprowadzałam aktywne metody nauczania pozwalające rozwinąć indywidualne uzdolnienia dzieci, a jednocześnie angażują ich emocje, pobudzają do twórczego działania, inspirując do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości. Dzięki różnorodności stosowanych metod i pomocy dydaktycznych dzieci aktywniej uczestniczyły w zajęciach.

EFEKTY:
- poznanie nowych metod i form pracy;
- wzbogacenie warsztatu pracy;
- wzbogacenie zaplecza przedszkola o nowe pomoce dydaktyczne.

ZADANIE 8
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

W trakcie stażu sukcesywnie dokumentowałam przebieg realizacji planu rozwoju zawodowego. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy zajęć i uroczystości a także zdjęć. Na zakończenie napisałam i przedłożyłam Pani Dyrektor sprawozdanie z realizacji założeń Planu Rozwoju Zawodowego, a następnie złożyłam wniosek o postępowanie kwalifikacyjne.

EFEKTY:
- napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 2)

ZADANIE 1
Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.

W okresie stażu byłam wychowawcą grupy 5-letniej w roku szkolnym 2012/13, którą prowadziłam od 3-latków. Następnie w roku 2013/14 powierzono mi grupę dzieci 3-letnich, którą prowadzę do teraz.
W poznaniu środowiska pomocne były mi kontakty i rozmowy z rodzicami dzieci. Nasza placówka wychodząc naprzeciw rodzicom wprowadziła w placówce dyżury nauczycielskie, których harmonogram zapewnia możliwość indywidualnego spotkania z wychowawcą co najmniej raz w tygodniu. Organizowane są zebrania grupowe podczas, których miałam możliwość rozmowy z rodzicami dzieci, jak omówienia zadań i wzajemnych oczekiwań. Na bieżąco informowałam rodziców o problemach w zachowaniu ich dziecka oraz o zauważonych niepokojących sygnałach, ale również o pozytywnych zachowaniach lub postępach i poprawie w zachowaniu dziecka.
Na początku roku rodzice wypełniali arkusze informacyjne o dziecku, pozwalające na bliższe poznanie dziecka, jego rodziny, a także relacji panujących w jego najbliższym otoczeniu.
W przedszkolu prowadzę na bieżąco obserwację dzieci podczas zabaw, zajęć, uroczystości, wycieczek. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.
W grupie z dziećmi jak i z każdym rodzicem staram się nawiązać dobry kontakt, sprzyjający bliższemu poznaniu. W tak miłej atmosferze dzieci same się otwierają, chętnie opowiadają o domu, zgłaszają problemy. Natomiast rodzice chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami.

EFEKTY:
- poznanie środowiska rodzinnego dziecka;
- poprawienie jakości pracy w grupie przedszkolnej.

ZADANIE 2
Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi (z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości).
Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich podopiecznych starałam się dostosować do nich metody i formy pracy.
W swojej codziennej pracy stosowałam różnorodne formy i metody wpływające na jakość mojej pracy , a przede wszystkim na aktywny rozwój dzieci. Do najczęstszych metod stosowanych przeze mnie podczas zajęć były: - metody integracyjne, metoda burzy mózgów, metoda opowieści ruchowej, metoda Veroniki Sherborne, metodę Carlla Orffa i R. Labana. Aktywności na zajęciach towarzyszyły różnorodne spotkania z ciekawymi ludźmi, które organizowaliśmy często w przedszkolu tj:
- spotkania z ratownikiem medycznym;
- spotkania ze strażakami;
- spotkanie z leśnikiem;
-spotkanie z policjantami.
Niezwykle atrakcyjną formą dla dzieci są wycieczki oraz spacery. Mając uprawnienia kierownika wycieczki przyczyniałam się do organizacji i czynnego uczestnictwa podczas wszelkich wyjazdów:
- wycieczka do rezerwatu Jedlina;
- wyjazd na lotnisko wojskowe;
- wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego;
- wyjazd do Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce;
- wyjazd do nadleśnictwa;
- wyjazd do Straży Pożarnej
- wyjazd do wioski kowbojko-indiańskiej;
- wyjazd do Gminnej Biblioteki;
- wyjazd na spektakl „Kopciuszek” do Siedlec.
W rozwijaniu uzdolnień dzieci pomagały mi prowadzone przeze mnie zajęcia gimnastyczne oraz taneczne, podczas których stosowałam wiele metod starając się zachęcić dzieci do ćwiczeń oraz aktywnego trybu życia, Podczas tańców i zabaw rytmicznych starłam się rozwijać ich zainteresowania muzyką. Ruch, śpiew i emocje, które towarzyszyły podczas tańców wpływały na atmosferę i integrację w grupie.
Rozwijanie zainteresowań dzieci realizowałam poprzez współorganizowanie i zachęcanie do udziału w konkursach przedszkolnych takich jak „Ekoludki”, „Cudaki warzywniaki” , „Moja zabawka” , a także udział w poza przedszkolnych formach: Gminny Przegląd Tańców, Gminny Przegląd Piosenki.

EFEKTY:
- indywidualizacja w nauczaniu
- podejmowanie działań wychowawczych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania dzieci.

ZADANIE 3
Działania mające na celu wspieranie dzieci w nauce.

Poznanie możliwości dziecka, zdolności, stopnia wiedzy i umiejętności jest dla mnie niezwykle ważne w procesie dydaktycznym.
W każdym roku szkolnym opracowałam i prowadziłam karty obserwacji dziecka dotyczących sfer rozwoju. Systematyczna obserwacja pozwalała mi na szybkie wyłonienie problemów i nieprawidłowości oraz wdrożenie działań naprawczych. W pracy indywidualnej z dzieckiem stosowałam różne formy pracy, zachęcając dziecko do pokonywania trudności. Zawsze brałam pod uwagę możliwości i predyspozycje dziecka.
Biorąc udział w zespołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej kierowałam swoich uczniów mających wady wymowy, problemy w nauce na zajęcia logopedyczne oraz zajęcia korekcyjno wyrównawcze - „Zabawy fundamentalne” organizowane w naszym przedszkolu. Stały kontakt z naszym logopedą, jak i nauczycielką od zajęć wyrównawczych dał mi możliwość sprawdzania postępów swoich wychowanków. W przypadku trójki chłopców przejawiających problemy w funkcjonowaniu w grupie jak i trudnościami emocjonalnymi wnikliwa obserwacja jak i analizowanie moich spostrzeżeń z doświadczonymi koleżankami podczas spotkań Rad Pedagogicznych skłoniło mnie do nawiązania współpracy rodziców z Poradnią Psychologiczno – Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim. We wszystkich przypadkach wychowankowie zostali objęci terapią zaś ja jako wychowawca otrzymałam porady jak pracować z każdym z chłopców.
W roku szkolnym 2012/13 mając wychowawstwo w grupie 5-letniej opracowywałam i dobierałam narzędzia do diagnozy osiągnięć edukacyjnych dziecka przedszkolnego. Na ich podstawie dokumentowałam i analizowałam postępy intelektualne, społeczne i fizyczne dziecka przeprowadzając dwukrotnie badanie gotowości szkolnej dziecka. Rodzice na bieżąco byli informowani o wynikach diagnozy ze szczególnym zwróceniem uwagi na mocne i słabe strony dziecka. Późniejsza analiza poczynionych postępów pozwoliła mi dokonać oceny dojrzałości szkolnej dzieci i opracować arkusze z informacjami dla rodziców.

EFEKTY:
- doskonalenie umiejętności obserwacji;
- wspieranie dzieci w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

ZADANIE 4
Współpraca z rodzicami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola.

Wychowawstwo wymaga nie tylko umiejętności rozwiązywania wielu problemów, ale również organizacji wielu przedsięwzięć. Dlatego bardzo ważna w procesie wychowania i kształcenia jest ścisła, systematyczna i serdeczna współpraca z rodzicami. W swojej pracy staram się tak zintegrować rodziców z przedszkolem, aby wspólnie na bieżąco rozwiązywać zaistniałe problemy wychowawcze i uzyskać sprzymierzeńców w swoich działaniach.
Moja współpraca z rodzicami opierała się na następujących działaniach:
- prowadzenie spotkań z rodzicami: zebrania ogólne i spotkania indywidualne, gdzie przekazywałam swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące grupy jako całości, jak również zapraszałam rodziców na indywidualne konsultacje, aby na bieżąco rozwiązywać zaistniałe problemy wychowawcze i dydaktyczne;
- organizowanie zajęć adaptacyjnych dla dzieci i ich rodziców. Dzięki tym działaniom w miarę bezproblemowo przebiegał proces adaptacji dziecka do przedszkola;
- zachęcanie rodziców do aktywnego udziału rodziców w planowaniu i organizowaniu imprez grupowych i przedszkolnych. Z początkiem każdego roku szkolnego ustalałam z rodzicami plan współpracy, jak i przedstawiałam kalendarz imprez. Rodzice z ochotą włączali się w organizowanie i czynny udział podczas:
• wycieczki do rezerwatu „Jedlina” – 04.10.2012 r.
• spotkania andrzejkowego - 29.11.2012 r.
• zbiórki dla zwierząt z schroniska w Celestynowie – luty 2013r.
• spotkania Wielkanocnego – 22.03.2013 r.
• spotkania przy choince „Kolęduj z nami” - 20.12.2013 r.
• akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – maj 2014 r.
• zbiórki świątecznej dla dzieci z Domu Dziecka w Siennicy – grudzień 2014 r.
• corocznej akcji „Góra grosza”
- coroczne organizowanie przedstawień teatralnych, w których występowali chętni rodzice:
• „Rok i dwanaście miesięcy” – 11.12.2012 r.
• „Spotkanie bajek” – 02.06.2014 r.
• „Wiosna na świecie” – 20.03.2015 r.
- organizowanie spotkań okolicznościowych o charakterze rodzinnym:
• Pasowanie na przedszkolaka w roku 2013, 2014;
• Dzień babci i dziadka w roku 2013, 2014, 2015;
• Dzień Rodziny w roku 2013, 2014;
• Zakończenie Roku 2013.
- włączanie rodziców w prace na rzecz przedszkola: pomoc w przygotowaniu poczęstunków na uroczystości przedszkolne, pomoc w przygotowaniu kącików przyrodniczych, przygotowywanie rekwizytów i strojów do występów dzieci.

EFEKTY:
- poczucie u rodziców odpowiedzialności za podejmowane działania;
- integrowanie środowiska rodzinnego we wspólne działania pedagogiczne.

ZADANIE 5
Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Bardzo ważnym motywem mojej pracy zawodowej jest to, aby przedszkole było pozytywnie postrzegane w środowisku. Staram się to realizować poprzez jakość pracy pedagogicznej oraz promocję placówki.
Właśnie w ramach promocji podjęłam następujące działania:

- Corocznie nasze przedszkole organizuje Gminny Przegląd Tańców Przedszkolnych „Miś z laleczką raz i dwa”, gdzie zapraszamy do udziału przedszkola oraz oddziały przedszkolne z terenu gminy Mińsk Mazowiecki. Jestem co roku odpowiedzialna za organizację przeglądu jak i przygotowuje choreografię tańców dla poszczególnych grup.
- Bierzemy udział w Gminnym Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Gama” organizowanym przez przedszkole w Stojadłach.
- W roku szkolnym 2013/14 braliśmy udział w programie „Szkoła w ruchu” zainicjowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, gdzie otrzymaliśmy certyfikat „Przedszkole w ruchu”.
- W roku szkolnym 2012/13 zorganizowałam akcję „Pomóżmy głodnym zwierzętom przetrwać zimę”, gdzie nawiązaliśmy współpracę z schroniskiem w Celestynowie.
- W grudniu 2014 r. nawiązałam współpracę z Domem Dziecka w Siennicy, gdzie w porozumieniu zorganizowałam zbiórkę świąteczną dla dzieci.
- Na terenie szkoły i przedszkola dzieci gościły reprezentantów społeczności lokalnej, działających na rzecz środowiska lokalnego: policjantów z Komendy w Mińsku Mazowieckim, którzy zaprezentowali sprzęt policyjny oraz omówili z dziećmi zasady bezpieczeństwa, ratownika medycznego, który uczył przedszkolaków jak udzielić pierwszej pomocy.
- Braliśmy udział w akcji na rzecz środowiska społecznego „Sprzątania świata”, sadzenia drzew, zbieranie makulatury, baterii.
- Patronowaliśmy programy profilaktyczne „Akademia Aquafresch” oraz „Wolę wodę”.
- W trakcie stażu pomagałam w przygotowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych.
- Promowałam przedszkole pisząc artykuły do gazety „Głos ziemi mińskiej”: „Wiosna w Akwarelce” i „ Dzień Rodziny”

EFEKTY:
- podwyższanie jakości pracy przedszkola.
- promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

ZADANIE 6
Realizowanie zagadnień z zakresu współczesnych problemów cywilizacyjnych.

Podczas stażu podejmowałam zadania uwzględniające w ich treści potrzeby rozwojowe moich podopiecznych, problematykę środowiska lokalnego i współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Dzieci podczas zajęć poznawały zagadnienia dotyczące zdrowego trybu życia, poznawały zagrożenia związane z nadmiernym i nieostrożnym korzystaniem z komputera, wiedzą jak chronić środowisko naturalne, poznawały prawa dziecka.
Dzięki uwzględnieniu w pracy pedagogicznej poszczególnych zagadnień współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych, dzieci nabierają większej świadomości o otaczającym świecie.

EFEKTY:
- bliższe poznanie dzieci;
- doskonalenie warsztatu pracy.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 3)

ZADANIE 1
Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy.

Technologia komputerowa i informacyjna jest bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań edukacyjno – wychowawczych. Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela.
W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, programów, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, pisania konspektów, przygotowania ankiet, elementów gazetek ściennych, kart pracy, informacji dla rodziców o wynikach diagnozy i o stanie gotowości szkolnej dziecka, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości.
W codziennej pracy wykorzystywałam technikę multimedialną tj.: aparat cyfrowy, odtwarzacz CD i DVD, dyktafon, USB, telefon, urządzenia biurowe. Zastosowanie tych urządzeń dało mi możliwość uatrakcyjnienia zajęć i ułatwienia sobie pracy oraz szybkiego dostępu do najświeższych informacji.
Internet umożliwił mi śledzenie nowości wydawniczych, korzystania z zasobów i opracowań wydawniczych. Publikacje z zakresu dydaktyki, psychologii, pedagogiki pomagały mi rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawczo - opiekuńcze, dostarczały nowych pomysłów metodycznych. Niejednokrotnie korzystałam z e-konferencji przygotowanych przez wydawnictwo MAC i WSiP.
Znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy w dużym stopniu ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu, a także wpłynęła na mój samorozwój dzięki dostępowi do informacji na temat szkoleń czy materiałów dydaktycznych.

EFEKTY:
- ułatwienie i wzbogacenie warsztatu pracy;
- estetyczne opracowanie dokumentów potrzebnych do pracy nauczyciela;
- jakościowe i rzeczowe wykorzystanie wielu informacji, ciekawych rozwiązań, interesujących pomysłów.

ZADANIE 2
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz informacji z zakresu prawa oświatowego.

W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystałam technologię informacyjną i komunikacyjną do uzyskania wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi), poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego. Konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych. Dzięki możliwości korzystania z Internetu mogłam w szybkim tempie uzyskać potrzebne mi materiały. W pozyskiwaniu potrzebnych mi informacji odwiedzałam m.in. następujące strony internetowe: www.menis.gov.pl, www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.szkola.net.pl.

EFEKTY:
- rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności zawodowych;
- systematycznie obserwowanie zmian zachodzących w przepisach dotyczących awansu zawodowego.

ZADANIE 3
Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
Za pomocą technologii informacyjnej opracowałam dokumentację związaną z awansem zawodowym. Opracowałam plan rozwoju zawodowego , a w późniejszym etapie przygotowałam sprawozdanie z realizacji przyjętych zadań. Komputer pomógł mi w przygotowaniu prezentacji multimedialnej, będącej obrazem przebiegu mojego stażu.

EFEKTY:
- przygotowanie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów
związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 4)

ZADANIE 1
Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi.

W mojej pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej pojawiają się różnorodne problemy natury wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej wymagające rozwiązania z zastosowaniem wiedzy z różnych dziedzin wiedzy czy też zagadnień z zakresu oświaty, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zatem, by móc skutecznie i efektywnie radzić sobie z pojawiającymi się problemami wykorzystuję na co dzień zdobytą wiedzę z dziedziny pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Wykorzystałam ją do diagnozowania możliwości rozwojowych dzieci oraz do rozwiązywania problemów dydaktycznych. Po zdiagnozowaniu konkretnej potrzeby edukacyjnej podejmowałam czynności służące modyfikacji mojego warsztatu, wdrażaniu właściwych metod pracy z uczniem. Dzieci ze specyficznymi trudnościami, kierowałam we współpracy z rodzicami, do poradni psychologiczno- pedagogicznej.
Starałam się umiejętnie pracować z dziećmi zdolnymi dobierając odpowiednie karty pracy, wspomagając ich różnorakie zainteresowania poprzez różne formy pracy oraz prowadząc zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i predyspozycje.
Pełniąc funkcję w zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci posiadających trudności w różnych sferach rozwoju kierowałam je na zajęcia wyrównawcze i logopedyczne odbywające się w naszym przedszkolu.
Swoją wiedzę wykorzystywałam podczas codziennych sytuacji takich jak: rozwiązywanie konfliktów i sporów, radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, lub odwrotnie z postawą wycofania, z nadpobudliwością. Z tymi i innymi problemami starałam się radzić ucząc dzieci rozwiązywania konfliktów, właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia, tolerancji. Poprzez zabawy integrujące starałam się łączyć grupę, zapobiegać agresji, konfliktom i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu dzieci nieśmiałych, zamkniętych. Dzięki szeroko pojętej profilaktyce prowadziłam działania zmierzające do przyswajania pożądanych wartości.
Zdobytą wiedzę starałam się również umiejętnie wykorzystać do zapobiegania i rozwiązywania bieżących problemów dydaktycznych.
Prowadząc zajęcia starałam się wykorzystywać głównie metody aktywizujące uczniów, które znacznie zwiększały motywację do nauki, zainteresowanie i skupienie uwagi.

EFEKTY:
- organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
- dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb dzieci;
- zwiększenie efektywności pracy pedagogicznej.

ZADANIE 2
Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej.

Przez cały okres stażu zdobywałam, aktualizowałam i poszerzałam swoją wiedzę z dziedziny pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Systematycznie korzystałam z zasobów własnej, przedszkolnej i pedagogicznej biblioteki.
Studiowałam literaturę pedagogiczną i przedmiotową, czytałam czasopisma dla nauczycieli. Często też korzystałam z publikacji na stronach internetowych poświęconych nauczaniu i wychowaniu w przedszkolu, śledziłam nowości wydawnicze.
W rozwiązywaniu problemów w grupie pomogły mi książki:
- E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska „Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków”, WSiP;
- E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzlatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się”, WSiP;
Pozycje pomogły mi w diagnozowaniu i obserwacji dzieci.
- A. Karasowska „Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania”, Wyd. Edukacyjne PARPA;
Zawarte w niej propozycje metod pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania oraz wskazały mi możliwości ich zastosowania praktyce.
-A. Kast – Zahn „Każde dziecko może nauczyć się reguł” - Jak ustanowić granice i wytyczyć zasady postępowania od niemowlaka do dziecka w wieku szkolnym, Media Rodzina;
Pozycja ta pomogła mi w konstruowaniu kodeksu wewnątrzgrupowego.
- R. Wiącek „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Książka ukazuje przyczyny niewłaściwego zachowania dzieci i sposoby radzenia sobie z nimi. Omawia metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo, które stosowałam podczas zajęć.

W codziennej pracy korzystałam z książek:
- Z. Bogdanowicz „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli”, WSiP;
- H. Brosche, A. Rösel „365 gier i zabaw” , Wyd. św. Antoni;
- D. Chauvel, U. Michel „Gry i zabawy w przedszkolu”, Wyd. Cyklady;
- A. Donley „Gry i zabawy dla dzieci”, Wyd. KE WIBER;
- E. Drygas „Gotowe scenariusze lekcji aktywizujących” Wyd. Publicat;
- J. Griesbeck „Zabawy dla grup”, Wyd. „Jedność”;
- H. Tramińska „Zabawy rozwijające dla małych dzieci”, Wyd. Akademickie „Żak”.
Na podstawie propozycji gier i zabaw zawartych w książkach uatrakcyjniłam zajęcia. Prowadzone zabawy w grupie wpływały na rozwój intelektualny dziecka (ćwiczenie pamięci, nauka logicznego myślenia), wychowanie społeczne (rozumienie innych, umiejętność przegrywania) oraz rozwój fizyczny (sprawność ruchowa, prezyzja i szybkość wykonywania zadań).
- J. Graban, R. Sprawka „Logopedyczne zabawy grupowe” Wyd. Harmonia; - Pozwoliła mi na prowadzeniu codziennych zabaw buzi i języka.
- M. Karwowska – Struczyk, W. Hajnicz „Obserwacja w poznawaniu dziecka”, WSiP; - Wzbogaciła moje wiadomości dotyczące obserwacji dziecka w przedszkolu.
- A. Klim-Klimaszewska „Pedagogika przedszkolna”, Polski Instytut Wydawniczy; - Korzystałam z niej uzupełniając wiadomości z teoretycznych podstaw edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, jak również z scenariuszy praktycznych zajęć, których celem jest prawidłowe wychowanie dzieci.

W prowadzeniu zajęć tanecznych, jak i w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych pomogły mi książki:
- T. Fiutowska „Przedstawienie na dzień dobry i na do widzenia”, Wyd. DIDASKO;
- E. Gałczyńska, E. Ogorzała „Teatrzyk dla przedszkola”, Wyd. Korepetytor;
- D. Gellner „Deszczowy król. Teatrzyki dziecięce” , WSiP;
- Z. Kasprowicz „Maleńki teatrzyk na wielkie okazje” , Oficyna Wydawnicza „Impuls”;
Książki te pomogły mi w opracowaniu scenariuszy uroczystości przedszkolnych.
- J. Lenartowska „Przedszkolaki bawią się i śpiewają”, WSiP;
- „Mali artyści” , Wyd. Jeżyk;
- „Mali tancerze”, Wyd. Jeżyk;
- „Radosne przedszkolaki”, Wyd. Gama;
- „150 rytmicznych zabaw dla dzieci”, Wyd. Publicat.
Wszystkie wymienione pozycje zawierały ciekawe zabawy oraz formy prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych. Zamieszczone płyty z muzyką były niezwykle pomocne w tworzeniu choreografii.

W prowadzeniu dodatkowych zajęć gimnastycznych najczęściej korzystałam z następujących pozycji:
- G. Antoszczuk „Zajęcia ruchowe w przedszkolu”, Wyd.AWF;
- M. Bondarowicz , S. Owczarek „Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej” , WSiP;
- „Ćwiczenia poranne i gimnastyczne” , RAABE;
- A. Romanowska „ Konspekty zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”, Wyd. Korepetytor;
Książki te wzbogacały mój warsztat pracy o ciekawe pomysły prowadzenia zajęć gimnastycznych w przedszkolu. Były pomocne w tworzeniu scenariuszy zajęć oraz imprez o charakterze sportowym.
- „Proces korygowania wad postawy” , Wyd. AWF;
- D. Trzcińska „Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna w przedszkolu”, Wyd. AWF;
- K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”, WSiP.
Pozycje pomogły mi w konstruowaniu programu zajęć gimnastycznych, a także uzupełniały moje wiadomości i umiejętności.

EFEKTY:
- pogłębienie swojej wiedzy metodycznej i merytorycznej.

ZADANIE 3
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

Podczas trwania stażu uczestniczyłam w formach rozwoju zawodowego nauczycieli umożliwiających podnoszenie własnych kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Uzyskaną wiedzę mogłam wykorzystać w dalszej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Formy oraz tematykę szkoleń przedstawiłam we wcześniejszych wymaganiach.

EFEKTY:
- pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki;
- wzbogacenie warsztatu pracy.

ZADANIE 4
Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami.

Swoją wiedzą oraz doświadczeniem dzieliłam się z innymi nauczycielami. Jako członek Rady Pedagogicznej, brałam czynny udział w naradach i dyskusjach. Przekazywałam koleżankom informacje z odbytych szkoleń. W ramach zadań przeprowadziłam radę szkoleniową na temat „TOC w edukacji”.
Zapraszałam na zajęcia koleżeńskie dzieląc się umiejętnościami zdobytymi podczas doskonalenia zawodowego:
- „Dzień Pluszowego Misia” – gdzie zwracałam uwagę na kształtowanie umiejętności społecznych poprzez zabawę;
- „Aktywizacja dzieci na zajęciach tanecznych” – gdzie zapoznałam koleżanki z propozycjami zabaw muzyczno-ruchowych w grupie;
- „Zabawy gimnastyczne” – gdzie przedstawiłam aktywizujące metody w edukacji zdrowotnej.
Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Wspólnie z nauczycielami rozpoznawaliśmy potrzeby edukacyjne dzieci, a także ustalaliśmy odpowiednie form pomocy.
Dzieląc się swoją wiedzą z rodzicami prowadziłam pedagogizację umieszczając gazetki dotyczące opieki i wychowania na tablicy informacyjnej. Wielokrotnie podczas zebrań z rodzicami odwoływałam się
do przepisów prawa oświatowego, statutu przedszkola zwłaszcza w sprawach opieki nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola.
Współpracowałam z rodzicami w sprawach wychowania i opieki, służyłam radą rodzicom, którzy sami nie byli w stanie poradzić sobie
z dzieckiem. Wspólnie szukaliśmy rozwiązania w zaistniałych problemach.

EFEKTY:
- podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców;
- dzielenie się doświadczeniem zawodowym z nauczycielami.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 5)

ZADANIE 1
Poznanie procedury awansu zawodowego.

Podejmując starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego, dokonałam wnikliwej analizy przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. wraz z nowelizacją;
- publikacje prasowe
- internetowa Witryna MEN: www.men.gov.pl
Następnie wystosowałam wniosek do Dyrektora o rozpoczęcie stażu oraz przedłożenie planu rozwoju zawodowego.
W trakcie stażu uaktualniałam wiedzę związaną z awansem nauczycieli poprzez czasopisma fachowe oraz portale internetowe. Uczestniczyłam w szkoleniach organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas których zagłębiałam procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

EFEKTY:
- zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa oświatowego;
- prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego.

ZADANIE 2
Wzbogacanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z następującymi przepisami prawa oświatowego:
- Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. i MEN z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
W czasie trwania stażu na bieżąco zapoznawałam się z pojawiającymi się nowymi aktami prawnymi:
- Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników;
- Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
- Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego;
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. i 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
Przez cały okres stażu na śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.

EFEKTY:
- znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.

ZADANIE 3
Studiowanie dokumentacji przedszkolnej.

W okresie stażu pogłębiałam znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola poprzez analizę następujących dokumentów:
- Statut Przedszkola;
- Koncepcja Pracy Przedszkola;
- Program Profilaktyczny i Wychowawczy;
- Regulamin bezpieczeństwa;
- Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;
- Procedura postępowania w razie wypadku;
- Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dodatkowych;
- Procedura postępowania w przypadku problemów z odbieraniem dziecka przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku;
- Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej;
- Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
- Procedura gromadzenia informacji o pracy nauczyciela;
- Procedura organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu przedszkolnego;
- Regulamin wycieczek w przedszkolu.

EFEKTY:
- zdobycie wiedzy dotyczącej zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIE 4
Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.

Analiza dokumentacji szkolnej umożliwiła mi pełniejsze poznanie obowiązków i praw nauczyciela oraz zastosowanie ich w pracy. Zawarte w niej przepisy dawały mi podstawę do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zgodnych z aktualnym prawem oświatowym.
Działając zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w przepisach ogólnych oraz w statucie przedszkola organizowałam
i współorganizowałam zajęcia przedszkolne, wycieczki, wyjazdy do teatru, wyjścia na spacery oraz na plac zabaw.
Znajomość najważniejszych aktów prawnych, regulaminów i procedur pozwoliła mi lepiej wykonywać obowiązki nauczyciela i wychowawcy. Przeanalizowanie podstawy programowej pomogło mi w wyborze właściwego programu nauczania, tworzeniu planów pracy.
Znając przepisy w zakresie pomocy psychologicznej służyłam pomocą rodzicom dzieci zachęcając ich do korzystania z Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej, jak i objęciu ich pomocą pedagogiczno- psychologiczną w przedszkolu. Wdrażałam regulaminy wewnątrz przedszkolne i grupowe. Zapoznawałam dzieci z ich prawami i obowiązkami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego.

EFEKTY:
- doskonalenie warsztatu pracy;
- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

PODSUMOWANIE
Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego był dla mnie aktywnym okresem w pracy zawodowej. Obycie stażu na nauczyciela mianowanego pozwoliło mi rozwinąć swoje umiejętności
I zdolności, a także odkryć nowe zainteresowania w obrębie pracy nauczycielskiej. Dzięki systematycznej realizacji Planu Rozwoju Zawodowego znacznie poprawiła się jakoś mojej pracy, a realizowane przedsięwzięcia korzystnie wpłynęły na wizerunek placówki.
Analizując swoją pracę za okres stażu, stwierdzam, że wytyczone w Planie Rozwoju zadania zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak szkolenia, warsztaty, konferencje podwyższając własne kompetencje zawodowe. Poszerzyłam zakres swojej wiedzy o przepisy prawa oświatowego, pogłębiłam wiedzę merytoryczną w zakresie nauczania i wychowania, wzbogaciłam warsztat pracy. Obok literatury i czasopism branżowych, do źródeł zdobywanych informacji z zakresu pracy nauczycielskiej dołączyłam Internet. Sprawinie wyszukuje bowiem potrzebne mi do działań dydaktycznych i wychowawczych treści i na bieżąco z nich korzystam.
Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej placówki.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję dało mi docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Przedszkola, czego wynikiem było dwukrotne przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku 2012 i 2013.
W ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Okres ten był dla mnie czasem wielu zmian, czasem kształtowania siebie jako nauczyciela. Dał mi dużo satysfakcji zawodowej, wdrożył do rzetelnej pracy. Praca z dziećmi jest dla mnie ciągłym wyzwaniem, dlatego też zamierzam odkryć jeszcze wiele ścieżek, które usprawnią moje oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.