X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38207
Przesłano:

Wśród narodowych symboli. Konspekt zajęć o tematyce patriotycznej

Konspekt zajęć o tematyce patriotycznej, przeprowadzonych w klasie 3 Technikum Zywienia przez mgr Anetę Wójcik-Nowak oraz mgr Sylwię Pietrzak-Szpak

Temat: WŚRÓD NARODOWYCH SYMBOLI.

Cele zajęć:
1. Cel ogólny:
• Poznanie prawidłowych postaw wobec otaczającego świata,
• Kształtowanie patriotyzmu w codziennym życiu,
• Uwrażliwienie młodzieży na takie wartości jak: ojczyzna, tożsamość narodowa,
• Traktowanie zdobytej wiedzy w sposób integralny,
• Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju powiązań między przedmiotowych.
2. Cele operacyjne:
W zakresie kształtowania umiejętności uczestnik potrafi:
• Scharakteryzować polskie symbole narodowe, okoliczności ich powstania, daty, osoby z nimi związane,
• Omówić brytyjskie symbole narodowe, ich genezę, ważne postaci,
• Określić i porównać stosunek polskich i brytyjskich obywateli do swoich symboli narodowych,
• Omówić zadania obywatela wobec swojej ojczyzny,
• Kształtować postawy gotowości do samodzielnego uczenia się,
• Rozwijać kreatywność.
W zakresie realizacji celów poznawczych uczestnik:
• Zna i rozumie znaczenie polskich i brytyjskich symboli narodowych,
• Zna wartość polskich oraz brytyjskich symboli narodowych,
• Jest świadomy swoich obowiązków wobec ojczyzny.
W zakresie realizacji celów wychowawczych uczestnik:
• Potrafi pracować w grupie i sumiennie wykonywać polecenia nauczyciela,
• Umiejętnie wyraża swoje myśli w formie pisemnej i ustnej,
• Starannie pracuje podczas zajęć odpowiednio wykorzystując przeznaczony mu czas,
• Potrafi pracować z tekstami źródłowymi,
• Umie zaprezentować wyniki własnej pracy.

Metoda pracy: metoda projektu, elementy wykładu, pogadanki, konwersatorium.

Forma pracy: indywidualna (praca z tekstami źródłowymi), praca w grupach, burza mózgów.

Środki dydaktyczne: karty pracy ucznia, plakaty prezentujące symbole narodowe, sprzęt audio-wizualny.

Przebieg zajęć:

Trzy tygodnie przed lekcją otwartą uczniowie zostali podzieleni na pięć grup, w których to mieli przygotować następujące zagadnienia:
1 grupa – genezę powstania flag, barw narodowych,
2 grupa – symbolikę i historię herbów państwowych,
3 grupa – genezę hymnów państwowych,
4 grupa – głównych patronów, wybitne postacie omawianych krajów,
5 grupa – ciekawostki związane z innymi „nieoficjalnymi” symbolami Polski, Anglii, Szkocji, Irlandii.
Po zebraniu tych informacji, każda grupa, w trakcie lekcji otwartej, zaprezentowała wyniki swojej pracy.

Faza początkowa:
1. Czynności wstępne – sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć oraz omówienie terminologii słowa „symbol”.

Faza realizacji:
1. Uczniowie próbują dokończyć zadane przez nauczyciela zdanie: „Kiedy myślę Ojczyzna”, przedstawiając wszystko to, co kojarzy im się z tym słowem (burza mózgów).
2. Praca w grupach:
Uczniowie podzieleni na dwie grupy wypisują cechy charakterystyczne dla Polski (grupa I) i Wielkiej Brytanii (grupa II), np. godło, hymn, flaga, stolice, tradycje, zwyczaje, święta, obowiązki obywateli, itp. Następnie wyniki swojej pracy przedstawiają na, wcześniej przygotowanych, imitacjach korzenia, wyciętych bądź narysowanych na szarym papierze.

3. Szczegółowe omawianie symboli narodowych poszczególnych krajów:
• prezentacja flag, geneza ich powstania, barwy narodowe,
• prezentacja i omówienie symboliki i historii herbów państwowych,
• przedstawienie genezy hymnów państwowych,
• zapoznanie z głównymi patronami, wybitnymi postaciami omawianych krajów,
• ciekawostki związane z innymi „nieoficjalnymi” symbolami Polski, Anglii, Szkocji i Irlandii.

Faza końcowa:
Sprawdzenie stopnia opanowania treści zajęć poprzez przeprowadzenie quizu.

Po zajęciach uczestnik potrafi:
• Przedstawić polskie i brytyjskie symbole narodowe, ich historię, postaci z nimi związane,
• Scharakteryzować zadania obywatela wobec swojej Ojczyzny.

Literatura:

1. Zofia Kozłowska, Irena Unger, Piotr Unger, Stanisław Zając, „Poznajemy przeszłość od początku XVIII w. do 1939 r.”, Toruń 2003,
2. Bartosz Marzec, Władysław Stasiak, „Symbole narodowe”, [w:] Rzeczpospolita, Warszawa 2007,
3. www.libertas.pl
4. http://pl.wikipedia.org/wiki

Opracowały:
mgr Aneta Wójcik-Nowak
mgr Sylwia Pietrzak-Szpak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.