X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38128
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Jestem nauczycielką matematyki oraz wychowawcą pracującym w świetlicy szkolnej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w.... z sześcioletnim stażem pracy. Od roku szkolnego 2017/2018 nauczałam również muzyki oraz plastyki. W okresie stażu prowadziłam zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających opinie oraz orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia koła matematycznego dla uczniów klasy V S.P., zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego w części matematycznej. Byłam opiekunem sklepiku szkolnego oraz opiekowałam się pocztem sztandarowym podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Wstęp
„Im więcej ludzi rozwinie się dzięki Tobie,
tym pełniejsza będzie Twoja własna realizacja”
James Clerk Maxwell

Uważając słowa Maxwella za swój drogowskaz, przez cały okres stażu starałam się rozwijać umiejętności zawodowe oraz własną osobowość, by jak najlepiej realizować wymagania postawione przed sobą w planie rozwoju zawodowego i owocnie pracować z uczniami. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nauczycielskiej. Proces realizacji zaplanowanych zadań pozwolił mi na pogłębienie swojej wiedzy merytorycznej i pedagogicznej, a także umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych. Przez okres stażu doskonaliłam również znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych jak i wychowawczych. Czas ten wzbogacił również moje doświadczenia. Starałam się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiega końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednak dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, teraz wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

I. Poznanie procedury awansu zawodowego.
W czasie trwania stażu zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne i inne rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in.:
• Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
• Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. W celu pogłębienia swojej wiedzy uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego:
• Przygotowanie nauczycieli do stażu i postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – październik 2015, (MCDN w Tarnowie – 8 godz. dyd.),
• Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – marzec 2018, (MCDN w Tarnowie – 8 godz. dyd.).
Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe.
Efekty:
Wraz z początkiem roku szkolnego 2015/2016 zapoznałam się z wszelkimi niezbędnymi przepisami prawa oświatowego, które dotyczyły awansu zawodowego nauczycieli. Na tej podstawie opracowałam plan rozwoju zawodowego, w którym starałam się uwzględnić specyfikę Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie oraz potrzeby uczniów, rodziców i środowiska szkolnego. Przy tworzeniu planu starałam się również zaznaczyć rozwój własnych kompetencji i umiejętności, jakie są potrzebne w pracy nauczyciela. Zgodnie z przepisami, we wrześniu 2015 r. przekazałam plan rozwoju wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie, Pani mgr Małgorzacie Dulębie-Szpali. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego oraz wiadomości i umiejętności jakie zdobyłam podczas uczestnictwa w wyżej wymienionych warsztatach pozwoliło mi lepiej poznać procedury awansu zawodowego i zarazem stało się pomocą w przygotowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju według obowiązujących przepisów oraz w przygotowaniu się do egzaminu.

II. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Jednym z pierwszych kroków, podjętych w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie i określenie zasad współpracy z opiekunem stażu, którym była Pani mgr...... Na początku naszej współpracy zawarłyśmy kontrakt, który określał formy wzajemnej współpracy w sposób jednoznaczny i przejrzysty. Omówiłyśmy wówczas zasady pracy i realizowałyśmy je przez cały okres stażu poprzez wzajemne obserwacje zajęć, czy choćby wymianę swoich doświadczeń i spostrzeżeń w czasie konsultacji. Nawiązanie tej współpracy znacznie ułatwiło realizację postawionych sobie celów w planie rozwoju.
Efekty:
Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z Panią .... zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy. Wzbogaciła mój warsztat pracy o nowe pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody dyscyplinowania i wychowania uczniów.

III. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu Panią mgr......... Byłam również obserwatorem lekcji otwartych prowadzonych przez opiekuna.
Efekty:
Podczas obserwacji zajęć największą uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć oraz stosowanych metod w pracy z uczniami. Dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu poznałam nowe metody nauczania, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy. Miałam również szansę wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych zajęć.

IV. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Wraz z nim omawiałam prowadzone przeze mnie zajęcia. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i zyskały pozytywną opinię.

Efekty:
Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu, jego cenne uwagi i wskazówki przyczyniły się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania na zajęciach środków multimedialnych oraz wykorzystywaniem podczas lekcji przeróżnych pomocy dydaktycznych. Zajęcia były dla uczniów ciekawe i rozwijające. Poddawanie się ocenie oraz czerpanie nowej wiedzy i umiejętności z doświadczenia opiekuna stażu, umożliwiło mi doskonalenie własnego warsztatu pracy.

V. Doskonalenie własnego warsztatu, metod pracy oraz popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu.
W trakcie stażu doskonaliłam umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz popularyzowałam wiedzę z przedmiotów, których nauczałam. W związku z tym podejmowałam różnorodne, idące w tym kierunku działania:
● uczestniczyłam w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,
● na zebraniach zespołu przedmiotowego wraz z innymi nauczycielami poruszałam problemy uczniów posiadających różne dysfunkcje czy braki edukacyjne z poprzednich lat nauki, omawiałam możliwe do podjęcia działania, mające na celu poprawę wyników nauczania oraz uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć,
● opracowywałam przedmiotowe systemy oceniania dla nauczanych przeze mnie przedmiotów,
● prowadziłam zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów szkoły podstawowej, mające na celu zmniejszanie braków z poprzednich lat nauki i uzyskiwanie lepszych wyników w nauce,
● prowadziłam koło matematyczne dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, na którym uczniowie poszerzali swoją wiedzę zdobytą na lekcjach często w formie gier i zabaw,
● prowadziłam zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,
● prowadziłam zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
● przygotowywałam scenariusze lekcji,
● systematycznie wzbogacałam prowadzone lekcje poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy; najchętniej prowadziłam z uczniami dyskusje, burze mózgów, metody projektu, gry i zabawy, które okazały się dla uczniów ciekawszą odmianą od tradycyjnych metod pracy; dobrze sprawdziło się także wykorzystanie interaktywnych materiałów matematycznych, które tworzyłam samodzielnie, oraz wykorzystywanie kalkulatorów naukowych, jako pomocy dla uczniów o ograniczonych możliwościach matematycznych,
● przygotowywałam różnego rodzaju pomoce dydaktyczne: karty pracy, prezentacje multimedialne, a także materiały oceniające uczniów, czyli sprawdziany, kartkówki i ćwiczenia kontrolne ,
● w trakcie omawiania obserwowanych lekcji przez opiekuna stażu oraz dyrektora uświadamiałam sobie mocne i słabe strony przeprowadzonych zajęć, analizowałam wykorzystane materiały dydaktyczne, poziom wiedzy merytorycznej i aktywność uczniów; ewaluacja obserwowanych zajęć okazała się bardzo przydatnym doświadczeniem w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania, a wszelkie uwagi i wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy,
● obserwowałam lekcje koleżeńskie, dzięki czemu mogłam zobaczyć doświadczonych nauczycieli w czasie pracy,
● zachęcałam i mobilizowałam uczniów do udziału w projektach “Certyfikat przyjaciela Matematycznego Zoo” w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018, których celem było rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów i w obu zostaliśmy wyróżnieni jako szkoła, która w sposób szczególny uczestniczy w procesie rozwijania matematycznych umiejętności uczniów,
● zachęcałam uczniów do udziału w projekcie „Wakacje z Matzoo 2017”, który powstał z inicjatywy Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej i był dla uczniów dobrą zabawą, urozmaiceniem wakacji, wyrabiał nawyk systematycznej nauki, wspomagał rozwój intelektualny uczniów a także upowszechniał naukę przez zabawę. Moi uczniowie otrzymali dyplomy a troje z nich dyplomy z wyróżnieniem,
● poddawałam efekty swojej pracy ewaluacji, przeprowadzając ankiety i dyskusje z uczniami na temat ich stosunku do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania. Wiadomości te i wyciągnięte z nich wnioski pomogły mi uzyskać większe zainteresowanie uczniów moimi lekcjami,
● pogłębiałam swoją wiedzę poprzez studiowanie lektury pedagogicznej; korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej oraz materiałów zamieszczonych na stronach internetowych. Inspiracji do pracy poszukiwałam również w fachowych czasopismach pedagogicznych,
● gromadziłam własną bibliotekę poprzez przygotowywanie pomocy do lekcji oraz zakup książek,
● prowadziłam lekcje z wykorzystaniem serwisu matzoo.pl i innych stron matematycznych,
● byłam szkolnym organizatorem Dnia Matematyki, nad którym patronat sprawowało Kuratorium Oświaty w Kielcach. Inicjatorem i organizatorem Dnia Matematyki w Polsce było Stowarzyszenie Doskonalenia Rozwoju 4inprove –patron merytoryczny e-math,
● organizowałam Dzień Tabliczki Mnożenia, Dzień Liczby Pi, Dzień Matematyki w szkole podstawowej oraz gimnazjum, przygotowywałam inscenizacje, turnieje, zawody, eliminacje, konkursy z nimi związane,
●organizowałam szkolne konkursy matematyczne i plastyczne,
● przygotowywałam uczniów do gminnego konkursu matematycznego „Czar par”,
● byłam opiekunem uczniów w pozaszkolnych konkursach plastycznych,
● byłam organizatorem wycieczek edukacyjnych,
● opracowywałam analizę wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematycznej. Na jej podstawie wyciągałam wnioski do dalszej pracy,
● przeprowadziłam badanie osiągnięć edukacyjnych z matematyki uczniów klasy V z zakresu I półrocza i dokonałam analizy wyników tego badania,
● opracowywałam prace klasowe, testy, sprawdziany, kartkówki, karty pracy, łamigłówki, itp.
● uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
● przygotowałam ankiety dla uczniów klasy III gimnazjum nt. bezpieczeństwa w szkole oraz ich świadomości dotyczącej środków psychoaktywnych i dokonałam analizy wyników przeprowadzonych ankiet,
● wspólnie z innymi nauczycielami przeprowadziłam ewaluację wewnętrzną w ramach której przygotowałam m. in. ankietę dla nauczycieli dotyczącą realizacji podstawy programowej,
● wykonałam dekorację ścienną w sali lekcyjnej klasy III gimnazjum prezentującą poczet sławnych matematyków,
● wykonałam gazetkę ścienną – „Dopalacze kradną życie”,
● wykonywałam na bieżąco dekoracje okienne oraz ścienne zgodne z aktualnymi porami roku,
● na bieżąco dekorowałam tablicę ścienną na korytarzu szkolnym pracami plastycznym uczniów,
● wykonałam dekorację na korytarzu szkolnym – obrazy przedstawiające różne pory roku, które pod moim nadzorem namalowali uczniowie naszej szkoły i ich rodzice,
● wykonałam dekorację związaną z asortymentem zdrowych produktów sprzedawanych w sklepiku szkolnym oraz gazetkę ścienną promującą zdrowy tryb życia.
Efekty:
Podczas odbywania stażu udoskonalałam swoją pracę zarówno pod kątem dydaktycznym jak i metodycznym. Celem mojej pracy było jak najlepiej służyć potrzebom uczniów, a tym samym wpływać na podwyższenie jakości ich kształcenia. Dzięki stworzonemu warsztatowi pracy zajęcia przeze mnie prowadzone były urozmaicone i ciekawe. Całkowicie udało mi się uniknąć rutyny i nudy na lekcji.

VI. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Systematycznie doskonaliłam swój warsztat pracy, pogłębiałam wiedzę i umiejętności w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych. Swój warsztat pracy wzbogacałam poprzez uczestnictwo w następujących formach doskonalenia zawodowego:
Szkoleniach zewnętrznych:
- kursie doskonalącym : „Planowanie pracy pedagogicznej w kontekście wymagań wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia”( MCDN w Tarnowie – 20 godz. dyd.),
- kursie: „Sposoby rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów” ( MCDN w Tarnowie – 40 godz. dyd.),
- kursie: „Indywidualizacja pracy z uczniami podczas zajęć ujętych w szkolnym planie nauczania” (MCDN w Tarnowie – 40 godz. dyd.),
- kursie doskonalącym nt. „Rodzice – współpraca bieżąca, mediacje i trudne rozmowy” (MCDN w Tarnowie – 30 godz. dyd.),
- kursie: „ Wspomaganie kariery edukacyjno zawodowej ucznia gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej” (MCDN w Tarnowie – 40 godz. dyd.),
- konferencji „Skuteczne strategie radzenia sobie z trudnymi klasami i trudnymi zachowaniami uczniów” – przeprowadzonej przez światowej sławy eksperta w zakresie trudnych zachowań uczniów i zarządzania trudnymi klasami Billa Rogers’a (MCDN w Krakowie – 7 godz. dyd. ),
- sieci doskonalenia nauczycieli matematyki szkół gimnazjalnych stosujących w swojej praktyce zawodowej produkty projektu: „LCD-Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej Dla Szkół Województwa Małopolskiego” (MCDN w Tarnowie – 8 godz. dyd.),
- warsztatach: „Specjalne metody na specjalne potrzeby. Edukacja uczniów z trudnościami w nauce” (Akademia GWO – 2 godz. dyd.),
- warsztatach „Nowoczesne technologie w edukacji” ( MCDN w Tarnowie – 15 godz. dyd.),
- warsztatach nt. „ Taneczna podróż dookoła świata” ( MCDN w Tarnowie – 8 godz. dyd.),
- szkoleniu na temat „Dziedzictwa Kulturowego w edukacji szkolnej” ( Prowadzonym przez Stowarzyszenie historyków sztuki oddział w Krakowie),
- szkoleniu: „Co zmieni się w szkołach podstawowych w roku 2015/2016?” (Wydawnictwo Nowa Era – 2 godz. dyd.),
- szkoleniu nt.: „Rodzina wobec uzależnienia dziecka od dopalaczy” ( Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR – 2 godz. dyd.),
- szkoleniu „Skuteczne techniki motywowania uczniów do nauki” ( KIRE – 6 godz. dyd.),
- szkoleniu: „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów” (KIRE – 5 godz. dyd.),
- szkoleniu informacyjnym w ramach działań upowszechniających realizowanych w projekcie: „LCD – Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego” ( Firma GASON – 6 godz. dyd.),
- szkoleniu na temat: „Programowanie od najmłodszych lat! Wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowani (Grupa MAC S.A. – 3 godz. dyd.),
- szkoleniu na temat: „MACyfrowe rozwiązania edukacyjne, nauka interesująca i aktywizująca” ( Grupa MAC S.A. – 3 godz. dyd.) ,
- szkoleniu pt.: „Płaskie i przestrzenne. Jak kształtować wyobraźnię geometryczną?” (Akademia GWO – 2 godz. dyd.),
- szkoleniu pt.: „Matematyka cukiernika....czyli jak wzmocnić apetyty uczniów.” (Wydawnictwo Nowa Ea – 2 godz. dyd.),
- szkoleniu pt.: „Przygotowujemy do algebraizacji. O budowaniu podstaw na matematyce.” (Akademia GWO- 2 godz. dyd.),
- szkoleniu pt. „Od małego do dużego, czyli matematyka od 4 do 8 klasy” (Wydawnictwo Nowa Era- 2 godz. dyd.),
- szkoleniu pt.: „Mieć głowę do liczb. Jak nauczyć dzieci uczenia się matematyki.” (Akademia GWO – 2 godz. dyd.),
- szkoleniu pt.: „Lekcje, które się pamięta” (Akademia GWO – 2 godz. dyd.),
- spotkaniu informacyjnym nt. „Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli” ( Akademia GWO – 2 godz. dyd),
- spotkaniu dla nauczycieli pt. „Najwyższa jakość nauczania w ramach dofinansowania MEN. Zasady przyznawania dotacji MEN i oferta GWO na rok szkolny 2015/2016”
( Akademia GWO – 2 godz. dyd. )
- zajęciach edukacyjnych z dogoterapii : „Pies i ja przyjaciele dwaj”(Border Collie z Ulicy Zamkowej – 1 godz. dyd.).
Szkoleniach wewnątrzszkolnych:
- szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Pomóc uczniowi, pomóc sobie. O sposobach reagowania na trudne zachowania uczniów” (Akademia GWO – 2 godz. dyd.),
- warsztaty dla Rady Pedagogicznej pt. „Cyfrowa lekcja z pomysłem. Praktyczne narzędzia i metody nauczania.”(Akademia GWO – 2 godz. dyd.),
- szkolenie Rady Pedagogicznej pt. „Konsekwencja w pracy nauczyciela” (przeprowadzone przez Panią psycholog PPP w Tarnowie, filia w Wojniczu),
- szkolenia Zespołów Nadzorujących egzamin gimnazjalny (przeprowadzone przez Panią Dyrektor ZSPiG w Grabnie).
E-konferencjach oraz webinarium:
- webinarium pt. „Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, to pozostaje ono w spoczynku – czyli o tym, jak pobudzić do rozwoju” (Wydawnictwo Nowa Era),
- e-konferencji pt. „Więcej kreatywnego myślenia! Obiecujące efekty rocznej pracy z Matematyką z pomysłem” (WSiP),
- e-konferencji pt. „Sprawdzian szóstoklasisty – wspólny cel nauczycieli i uczniów.”(WSiP).
Podjęłam również studia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Efekty:
Ukończone przeze mnie formy doskonalenia zawodowego zarówno wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, umiejętności pedagogiczne, udoskonaliły warsztat dydaktyczny jak i przyczyniły się do podniesienia jakości mojej pracy, a co za tym idzie również pracy szkoły. Wszystkie działania podejmowane na rzecz doskonalenia się dały mi możliwość spotkań z nauczycielami, wymiany doświadczeń i aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania. Wiele narzędzi, scenariuszy i innych pomocy dydaktycznych opracowywałam dzięki wiedzy zdobytej w ramach doskonalenia. Tym samym mój warsztat stał się bogatszy, a przez to zajęcia z uczniami ciekawsze. Wymienione formy doskonalenia pozwoliły mi również ukształtować pozytywne relacje z wychowankami i rodzicami, nauczyły pracować z uczniami zmagającymi się z trudnościami w nauce, czy mających negatywne relacje z rówieśnikami. Uczestnicząc w szkoleniach i zdobywając nową wiedzę i pomysły, mogłam udoskonalać swoje dotychczasowe działania , miałam możliwość modyfikowania i ulepszania znanych mi metod pracy. Dzięki warsztatom poznałam nowe metody aktywizujące w nauczaniu matematyki, sposób ich zastosowania na lekcji, jak również zapoznałam się z różnymi propozycjami wydawnictw związanymi z wyborem programu nauczania matematyki, podręcznikami, ćwiczeniami i zbiorami zadań. Zrozumiałam też, że najważniejszą rzeczą w nauczaniu matematyki jest „prosty sposób przekazu” często przystosowany do poziomu uczniów, a nie typowy, ciężki do zrozumienia język symboli i pojęć matematycznych. Otrzymane materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych lekcji. Udział we wszystkich formach doskonalenia oprócz tego, że wzbogacił moją wiedzę i umiejętności, to stał się inspiracją do samodzielnego poszukiwania i uzupełniania wiedzy.

VII. Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.
Uczestniczyłam w sieci doskonalenia nauczycieli matematyków. Byłam organizatorem po raz pierwszy w naszej szkole Dni Matematyki, Dni Tabliczki Mnożenia oraz Dnia Liczby Pi. W czasie odbywania stażu wielokrotnie organizowałam konkursy matematyczne oraz plastyczne. Opracowywałam scenariusze uroczystości szkolnych m.in. „Matematyka to królowa wszystkich nauk, a jej nauka nie musi być problemem”, scenariusz uroczystości pożegnania absolwentów gimnazjum czy inscenizację dotyczącą higieny ciała, ruchu oraz zdrowej żywności w sklepiku, a także przedstawiłam asortyment sklepiku szkolnego, który był dopuszczony do sprzedaży. Przeprowadzałam analizę wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematycznej. Współpracowałam z dyrektorem, wychowawcami i innymi nauczycielami. Plan rozwoju zawodowego umieściłam na stronie internetowej, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego również planuję opublikować w Internecie.
Efekty:
W ramach sieci współpracy nauczycieli matematyków mogłam dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym z nauczycielami innych szkół. Przedsięwzięcia jakie podejmowałam w związku z organizacją wymienionych wyżej uroczystości oraz imprez dostarczały uczniom, a także nauczycielom wielu ciekawych i zaskakujących informacji. Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło jak ważna jest wymiana tych doświadczeń i jak duże jest zainteresowanie publikacjami internetowymi oraz związana z tym satysfakcja.

VIII. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Systematycznie zgłębiałam swoją wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć dodatkowych, dziennika świetlicy szkolnej, arkuszy ocen oraz świadectw. Opracowywałam programy nauczania, plany pracy świetlicy szkolnej, plany wychowawcze, przedmiotowe systemy oceniania.
Efekty:
Zdobyta w ten sposób wiedza była wykorzystywana przeze mnie do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwalała mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

IX. Udział w pracach różnych komisji szkolnych i pozaszkolnych.
Byłam członkiem zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny w części humanistycznej na egzaminie próbnym w szkole, w której pracuję oraz na egzaminie właściwym w szkole naszej gminy do której zostałam oddelegowana. Byłam również członkiem komisji konkursowych zarówno w szkole jak i poza nią (np. podczas Dnia Języków Obcych, Gminnego Konkursu Matematycznego).
Efekty:
Dzięki pracy w zespole nadzorującym mogłam dokładnie zapoznać się z procedurami przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych i pomóc uczniom w wyjaśnieniu wątpliwości związanych z organizacją egzaminu, a przede wszystkim czuwać nad jego prawidłowym przebiegiem. Praca w komisjach konkursowych pozwoliła mi zaobserwować przebieg konkursów zorganizowanych przez doświadczonych nauczycieli, wymienić się spostrzeżeniami podczas oceny uczestników konkursów, współpracować z nauczycielami.

X. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia z kursów, szkoleń, warsztatów, spotkań, konspekty lekcji. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją.
Efekty:
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz ocenienia własnych działań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

I. Obserwacja i analiza możliwości ucznia.
W celu dokonania obiektywnej oceny własnych działań nieodzownym warunkiem jest obserwacja i analiza możliwości ucznia oraz jego postępów. Dlatego też, aby poznać możliwości uczniów, na początku roku szkolnego przeprowadzałam diagnozę z matematyki, a także obserwowałam ich na bieżących lekcjach. Analizowałam opinie oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Szczególną uwagę podczas zajęć z dziećmi poświęcałam uczniom mającym trudności w nauce oraz zachowaniu i pomagałam w ich przezwyciężaniu. W swej pracy starałam się wdrażać rozwiązania adekwatne do danego problemu edukacyjnego lub wychowawczego. Stosowałam na zajęciach różnorodne metody poznane podczas kursów i warsztatów oraz z literatury pedagogicznej. Przygotowywałam różnorodne pomoce, aby zajęcia były dla uczniów ciekawe. Wielokrotnie prowadziłam rozmowy z rodzicami tych uczniów, próbując znaleźć przyczynę ich niepowodzeń, a także próbując im przeciwdziałać. W każdej klasie znajduje się również grupka uczniów, którzy wyróżniają się swoimi uzdolnieniami i zainteresowaniami. Starałam się zawsze tak organizować pracę dydaktyczną, aby maksymalnie rozwinąć tkwiący w nich potencjał twórczy. Zachęcałam ich do udziału w konkursach i projektach – projekcie „Certyfikat Matematycznego Przyjaciela Zoo” w roku szkolnym 2016/2017 pod hasłem „Praktyczne oblicza matematyki”, na który uczniowie przygotowywali plakaty i prace pisemne oraz w roku szkolnym 2017/2018, gdzie uczniowie przygotowywali ciekawe krzyżówki matematyczne, a także projektach „Wakacje z Matzoo 2017” i „Wakacje z Matzoo 2018” .

Zorganizowałam następujące konkursy:
- matematyczne:
- „A czas sobie płynie”,
-„Matematyka od kuchni”,
- najciekawsza prezentacja multimedialna dot. sławnych matematyków, tangramów
lub kwadratów magicznych,
- „Matematyka w praktyce”,
- „Krzyżówka matematyczna”,
- „Mistrz matematyki”,
- „Mistrz tabliczki mnożenia”,
- najlepsza charakteryzacja i przebranie za sławnego matematyka.
- plastyczne:
- portret sławnego matematyka,
- plakat związany z liczbą Pi,
- plakat dot. tabliczki mnożenia,
- sklepik szkolny – kraina zdrowia,
- ozdoba wielkanocna,
- szopka lub anioł bożonarodzeniowy,
- kartka bożonarodzeniowa.
- fotograficzne:
-„ Jesień w obiektywie”,
- „Zima w mojej miejscowości”,
- „Wiosna w mojej miejscowości”.
- muzyczne:
- „Podziwu godna liczba Pi” - najładniejsza piosenka.
Przygotowywałam również uczniów do konkursów pozaszkolnych:
- Konkurs plastyczny „Polska Niepodległa” – w którym dwoje uczniów naszej szkoły zajęło 3 miejsce – komisja nie przyznała 1 miejsca w tym konkursie,
- Konkurs plastyczny- plakat „Bezpiecznie z wodą i przyrodą”,
- Gminny konkurs matematyczny dla uczniów klas V S.P. „Czar par” 2016/2017 – moi uczniowie zajęli 1 miejsce,
- Gminny konkurs matematyczny dla uczniów klas V S.P. „Czar par” 2017/2018 – moi uczniowie zajęli 4 miejsce,
Byłam również opiekunką uczniów klasy II S.P. podczas konkursu recytatorskiego w Olszynach, na który przygotowałam dekorację do występu naszych uczniów, szkolnym opiekunem konkursu plastycznego zorganizowanego przez GOK w Wojniczu - ilustracja do baśni, a także podczas konkursu „Zdrowy styl życia” zorganizowanego przez ZLiT w Wojniczu. Wymieniałam się spostrzeżeniami dotyczącymi moich uczniów z innymi nauczycielami oraz pedagogiem.

Efekty:
Na podstawie wyników diagnozy kwalifikowałam uczniów na zajęcia wyrównawcze z matematyki bądź spotykałam się z uczniami w ramach dodatkowych zajęć koła matematycznego. Obserwacja uczniów dała mi możliwość poznania poziomu ich wiedzy, a to w efekcie ułatwiło mi takie zorganizowanie pracy, by zajęcia były dla uczniów zrozumiałe, a wymagania stawiane przed nimi możliwe do spełnienia. Uczestnicząc z uczniami w różnego rodzaju formach aktywności pozalekcyjnej, miałam możliwość poznania ich zainteresowań, obserwowania ich w warunkach szkolnych i pozaszkolnych. Udział uczniów w konkursach nigdy nie był narzucony, zawsze był zachętą do sprawdzania własnej wiedzy i umiejętności oraz aktywizował nie tylko uczniów zdolnych, ale dodawał wiary w siebie uczniom mającym trudności w nauce. Uczestnicy konkursów zdobywali nowe wiadomości, uczyli się docierać do różnych źródeł wiedzy. Przygotowując i koordynując różnorakie działania, zawsze doceniałam wysiłek uczniów, ich zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania. Organizacja konkursów była dla mnie mobilizacją do poszukiwania ciekawych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych oraz motorem do podejmowania kolejnych działań. Organizowanie konkursów na terenie szkoły i uczestnictwo w konkursach pozaszkolnych bardzo pozytywnie wpłynęło na promowanie szkoły i uatrakcyjniło ofertę dydaktyczną .Uczniowie dzięki pracy jaką podejmowali uzyskiwali wysokie miejsca w konkursach a także byli wyróżniani w projektach matematycznych certyfikatami oraz dyplomami, a troje uczniów dyplomami z wyróżnieniem. Poprzez organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów plastycznych rozwijałam ich zdolności plastyczne, rozbudzałam ich wyobraźnię, uczucia patriotyczne związane z naszą Ojczyzną, otaczającym nas światem, tradycjami, sławnymi ludźmi. Zaproponowana przeze mnie oferta edukacyjna zwiększyła motywację uczniów do nauki, a mnie mobilizowała do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod pracy w nauczaniu matematyki oraz plastyki.

II. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów.
W mojej pracy starałam się zawsze indywidualnie podchodzić do każdego ucznia, interesować się jego sytuacją rodzinną oraz środowiskiem w jakim wzrasta, uwzględniać jego potrzeby. Przez pierwszy rok stażu byłam wychowawcą klasy III gimnazjum. Stale obserwowałam swoich uczniów podczas lekcji, przerw oraz wszelkiego rodzaju wycieczek, a także poza szkołą, w tym w serwisach społecznościowych. Diagnozowałam ich sytuację rodzinną. Ciągle rozmawiałam z moimi uczniami oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami. Starałam się integrować klasę tak, by nie występowały w niej żadne nieporozumienia. Wraz z uczniami przygotowywałam różnego rodzaju gazetki o charakterze informacyjnym. Zwracałam uwagę na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu bądź uzależnienie od komputera poprzez prace plastyczne, które wykorzystywałam jako ekspozycję profilaktyczną na terenie szkoły. Wykonałam gazetkę ścienną na korytarzu gimnazjalnym, uświadamiającą uczniom negatywny wpływ dopalaczy na zdrowie. Prowadziłam zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne, byłam zawsze dostępna na dyżurach podczas wywiadówek. Współpracowałam z wychowawcami klas. Podczas odbywania stażu byłam również wychowawcą świetlicy szkolnej. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach w świetlicy oraz na przerwach. Czas spędzony z uczniami pozwolił mi poznać ich potrzeby i możliwości. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do naszej świetlicy, a także problemy jakie występują w ich środowisku. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami , wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.
Efekty:
Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnienie się więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy mną a uczniami, ale również pomiędzy mną a rodzicami. Bliżej poznałam ich problemy, które starałam się uwzględniać w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Na większości zebrań utrzymywała się wysoka frekwencja. Uzyskując informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym mogłam lepiej poznać ich problemy i charaktery. Diagnozy i wywiady z rodzicami zaowocowały w pracy na rzecz uczniów. Znając środowisko łatwiej było mi udzielić pomocy. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów. Dzięki takim działaniom uczniowie czuli się bezpieczniejsi, ważni i doceniani. Nie mieli również problemu z informowaniem mnie o tym, co ich martwi.

III. Współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój i wychowanie uczniów.
Ściśle współpracowałam z pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i edukacyjnych. Rozmowy z panią pedagog często pomagały w rozładowaniu trudnych emocji i sytuacji. Przez cały okres stażu współpracowałam z gronem pedagogicznym konsultując się w sprawach zarówno dydaktycznych, jak i opiekuńczo- wychowawczych. Po objęciu wychowawstwa niejednokrotnie zwracałam się z prośbą do bardziej doświadczonych nauczycieli o analizę i wspólne wnioski dotyczące problemów klasowych. Intensywnie współpracowałam z nauczycielami innych przedmiotów w celu zwrócenia większej uwagi na uczniów mających trudności oraz analizowania przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowania środków zaradczych. Jako nauczyciel podejmowałam aktywną i systematyczną współpracę z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – filia w Wojniczu w zakresie konsultacji dotyczącej realizacji zaleceń i wniosków zawartych w opiniach i orzeczeniach z poradni. Uczestniczyłam również w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej przeprowadzonej przez pracownika PPP w Tarnowie – filia w Wojniczu.
Efekty:
Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami i specjalistami PPP wspomagała moją pracę, zwłaszcza z uczniami o szczególnych potrzebach i takimi, u których pojawiały się jakiekolwiek problemy dydaktyczne lub wychowawcze.

IV. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej zapoznawałam się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczniów posiadających różnego rodzaju dysfunkcje. Byłam opiekunem sklepiku szkolnego, a także pocztu sztandarowego. Dbałam o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza nią (m.in. uroczystość Bożego Ciała). Byłam opiekunką uczniów biorących udział w 24,25,26 finale WOŚP oraz kierownikiem i opiekunem wyjazdu z uczniami w celu rozliczenia uzbieranej kwoty . Współpracowałam z koordynatorem sztabu WOŚP w Wojniczu. Zachęcałam uczniów do udziału w różnych akcjach charytatywnych m. in. zbiórka nakrętek, góra grosza oraz sama brałam w nich udział. Samodzielnie oraz współpracując z innymi nauczycielami oraz rodzicami organizowałem uroczystości klasowe i szkolne. Uwzględniając potrzeby uczniów organizowałem m. in.:
- ogniska klasowe,
- dwudniową wycieczkę szkolną do Krynicy Zdrój,
- wycieczkę do Nowego Sącza do Parku Technologicznego,
- inscenizację na pożegnanie klasy III gimnazjum,
- inscenizację dotyczącą higieny ciała, ruchu oraz zdrowej żywności w sklepiku szkolnym,
- Dni Tabliczki Mnożenia,
- Dni Matematyki,
- Dzień Liczby Pi,
- przedstawienie oraz dekorację z okazji dnia zdrowia w szkole,
- muzyczne przygotowanie uczniów na przedstawienie z okazji 3 Maja oraz prelekcji o 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- konkursy matematyczne,
- konkursy plastyczne,
- konkursy fotograficzne,
- konkursy muzyczne.
Przygotowywałam również uczniów do pozaszkolnych konkursów plastycznych oraz matematycznych. Uczestniczyłam również w dwudniowej wycieczce do Warszawy, której byłam kierownikiem, a także kilkakrotnie sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek do kina, teatru, Izby Regionalnej w Wojniczu, rajdów na Panieńską Górę w Wielkiej Wsi, turniejów piłki nożnej, biegów ku czci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wyjazdów na konkursy. Angażowałam się również w prace podczas festynu szkolnego: piekłam ciasta, stworzyłam kącik w którym wraz z uczennicami malowałyśmy twarze chętnym uczestnikom festynu. Pracowałam również w sklepiku podczas jego trwania.
Efekty:
Zapoznanie się z opiniami oraz orzeczeniami PPP pozwoliło mi na indywidualizowanie metod pracy oraz dostosowywanie ich do potrzeb moich uczniów. Akcje charytatywne przeprowadzone w naszej szkole odgrywały dużą rolę - uczyły dzieci wrażliwości na potrzeby innych, kształtowały również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Organizacja imprez szkolnych wymagała ode mnie dużego zaangażowania. Mimo to, włożony wysiłek dawał wymierne rezultaty i satysfakcję dobrze wykonanej pracy. Uczestnicy również byli zadowoleni, kiedy ich praca została doceniona przez odbiorców. Poprzez wyżej wymienione wyjazdy zacieśniła się więź międzyosobowa nie tylko między uczniami, ale również między mną a nimi. Lepiej poznałam ich zachowania, środowisko i zainteresowania, co starałam się potem uwzględniać w swojej pracy. Poprzez przygotowania oraz udział w różnego typu konkursach uczniowie poszerzali swoje wiadomości i umiejętności. Udział uczniów w konkursach jest potwierdzeniem moich umiejętności budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi, którzy chętnie przychodzili na prowadzone przeze mnie zajęcia dodatkowe.

V. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.
Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego. Pomocne w kształtowaniu poczucia tożsamości ucznia jest poznanie przez niego historii własnej rodziny, swojej miejscowości, regionu. Dlatego też wraz z uczniami brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. Uczniowie chętnie uczestniczyli w akademiach, podczas których recytowali wiersze, odgrywali scenki czy przygotowywali dekoracje. Wspólnie przygotowywaliśmy również gazetki tematycznie związane z kalendarzem roku szkolnego. Uczniowie wykonywali prace plastyczne, których tematem było „dziedzictwo kulturowe”. Dobrą okazją do bliższego poznawania swojej tradycji i ciekawostek z regionu okazał się wyjazd do Izby Regionalnej w Wojniczu i prelekcja pani historyk, podczas którego opiekowałam się uczniami. Wraz z młodzieżą uczestniczyłam w akademiach szkolnych, żywej lekcji historii, prezentacjach i wykładach nauczyciela historii. Byłam opiekunem uczniów podczas wycieczek do kina i teatru, a także na wystawę prac konkursowych „Polska Niepodległa”. Moi uczniowie wzięli w nim udział i dwoje z nich zajęło 3 miejsce. Uczestniczyłam również w szkoleniu nt.” Dziedzictwa Kulturowego w edukacji szkolnej”.

Efekty:
Działania te umożliwiły poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach, pomogły utrwalić i usystematyzować wiadomości o przyrodzie, społeczeństwie, kulturze, technice, rozwinęły zainteresowania i zdolności poznawcze. Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiedziałam się, jak zainteresować uczniów sztuką i dziedzictwem kulturowym, jak kształtować wśród młodzieży poczucie odpowiedzialności za dobra kultury oraz sprawić, by byli dumni z miejsca pochodzenia, jak pokonać bariery w dostępie do nowoczesnej edukacji kulturowej na najwyższym poziomie, gdy się jest mieszkańcem małej miejscowości. Udział w konkursie pozwolił pielęgnować w uczniach dziedzictwo kulturowe kraju w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, propagować treści patriotyczne przez edukację plastyczną oraz popularyzować i wspierać artystyczne talenty uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

I. Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
W swojej pracy na bieżąco korzystałam z komputera i Internetu, nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych, ale również do doskonalenia własnej pracy. Interesującymi materiałami zaczerpniętymi z Internetu dzieliłam się z innymi nauczycielami. Zachęcałam dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania z encyklopedii, słowników multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności. W celu realizacji procesu dydaktycznego korzystając z komputera i Internetu przygotowywałam pomoce dydaktyczne oraz opracowywałam dokumenty szkolne. Przez cały okres stażu starałam się udoskonalać umiejętności obsługi komputera. Pogłębiałam również swoją wiedzę dotyczącą wypisywania w formie elektronicznej świadectw uczniów. Wzięłam udział w:
- szkoleniu z zakresu „Nowoczesne technologie w edukacji”,
- warsztatach dla Rady Pedagogicznej pt. „Cyfrowa lekcja z pomysłem. Praktyczne narzędzia i metody nauczania.”,
- szkoleniu informacyjnym w ramach działań upowszechniających realizowanych w projekcie: „LCD – Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego”,
- szkoleniu na temat: „Programowanie od najmłodszych lat! Wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania,
- szkoleniu na temat: „MACyfrowe rozwiązania edukacyjne, nauka interesująca i aktywizująca”,
- sieci doskonalenia nauczycieli matematyki szkół gimnazjalnych stosujących w swojej praktyce zawodowej produkty projektu: „LCD-Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej Dla Szkół Województwa Małopolskiego”, gdzie obok spotkania stacjonarnego korzystałam z platformy e-learning-owej.
Dodatkowo śledziłam w Internecie propozycje zadań, scenariuszy lekcji oraz informacje na temat nauczania, wychowania, nowości wydawniczych, a także zmian w oświacie. Systematycznie w domowych warunkach dokształcałam się poprzez korzystanie
ze stron edukacyjnych m. in.:
• www.awans.net;
• www.men.gov.pl;
• www.szkolnictwo.pl;
• www.edux.pl;
• www.gwo.pl;
• www.wsip.pl;
• www.nowaera.pl (dlanauczyciela.pl);
• www.math.edu.pl;
• www.matematyka.pl;
• www.matzoo.pl
Opublikowałam plan rozwoju zawodowego na stronie internetowej i planuję opublikować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Efekty:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ją ułatwiło. Korzystanie z wyżej wymienionych stron internetowych podniosło moją wiedzę dotyczącą zmian w przepisach prawa oświatowego, a materiały uatrakcyjniały prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowały mnie do pracy. Dało mi to również możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Internet stanowił także źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Wiedzę i umiejętności jakie zdobyłam na wyżej wymienionych formach doskonalenia wykorzystywałam w codziennej pracy, dzięki czemu zajęcia były atrakcyjne dla uczniów. Wiedzę dotyczącą wypełniania świadectw mogłam wykorzystać w praktyce i prawidłowo przygotowywać świadectwa moich uczniów. Udział w sieci doskonalenia nauczycieli matematyków pozwolił na wymianę cennych doświadczeń z innymi nauczycielami oraz doskonalił moją pracę na tego typu platformie. Nauczyłam się umieszczać publikacje w Internecie, aby pomóc w ten sposób innym nauczycielom. Internet i komputer potwierdziły swoją pozycję, jako narzędzi bardzo pomocnych w zdobywaniu wiedzy i były niezastąpionymi narzędziami komunikacji w mojej codziennej pracy.

II. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Każdego dnia w pracy nauczyciela, organizując swój warsztat pracy, wykorzystywałam umiejętności posługiwania się komputerem. W szczególności korzystałam z programów:
- Programy z pakietu MS Office w tym Microsoft Word wykorzystywałam do:
• tworzenia dokumentacji nauczyciela i wychowawcy,
• tworzenia podsumowania realizacji programu profilaktycznego,
• tworzenia sprawozdań,
• opracowywania scenariuszy lekcji,
• pisania, następnie przesyłania pocztą elektroniczną na szkolną stronę artykułów z organizowanych imprez, uroczystości oraz wyjść i wycieczek szkolnych,
• tworzenia sprawdzianów, kartkówek i kart pracy na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
• tworzenia rebusów, gier dydaktycznych,
• tworzenia zestawów zadań dodatkowych dla chętnych uczniów,
• tworzenia ankiet,
opracowywania scenariuszy uroczystości szkolnych,
• przygotowywania zadań konkursowych,
• przygotowywania zaproszeń, podziękowań, dyplomów,
• opracowywania pomocy dydaktycznych,
• sporządzenia planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji.
- Program Microsoft Excel wykorzystywałam do:
• tworzenia wykresów,
• dokonania analizy egzaminu gimnazjalnego w części matematycznej,
• zestawiania ocen semestralnych oraz frekwencji mojej klasy wychowawczej.
- Program Microsoft Power Point wykorzystuję do:
• tworzenia prezentacji na zajęcia lekcyjne, co wpływało na atrakcyjniejszy przekaz poznawanych wiadomości,
• tworzenia prezentacji o tematyce dotyczącej zagrożeń płynących ze strony komputera i Internetu: cyberprzemoc, uzależnienie, wady postawy, problemy ze wzrokiem i inne. Wymienione tematy były omawiane na lekcjach wychowawczych,
• tworzenia analizy egzaminu gimnazjalnego w części matematycznej.
W swojej pracy poprzez Internet wyszukiwałam i gromadziłam różne materiały do zajęć, deklaracje, zgody dla rodziców, przesyłałam prace i dokumenty drogą internetową. Często prowadziłam zajęcia w pracowni komputerowej. Do przedstawienia przygotowanych przeze mnie lub zaczerpniętych z Internetu prezentacji multimedialnych czy filmików wykorzystywałam rzutnik. W codziennej pracy korzystałam również z kserokopiarki, dzięki czemu powielałam przygotowane materiały do pracy z uczniami.
Efekty:
Dzięki umiejętności korzystania z wyżej wymienionych programów mogłam sprawnie tworzyć dokumentację szkolną. Udoskonaliłam sztukę tworzenia i wykonania dyplomów, zaproszeń, podziękowań. Poszerzyłam swoje umiejętności z zakresu korzystania
z Internetu w celu poszukiwania ciekawych pomysłów, scenariuszy i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć, dzięki czemu moje zajęcia były dla uczniów atrakcyjne. Wpajałam również wśród uczniów zasady bezpiecznego korzystania z komputera i technologii informacyjnej.

III. Praca z uczniami korzystającymi z pracowni komputerowej.
Zajęcia z uczniami często przeprowadzałam w pracowni komputerowej. Wykorzystywałam Internet podczas zajęć lekcyjnych, na których korzystałam m.in. z portali edukacyjnych: www.matzoo.pl, www.math.edu .pl. Uczniowie mogli rozwiązywać online testy, łamigłówki, rebusy, zagadki a także poznawać ciekawostki związane z matematyką. Na lekcjach matematyki korzystaliśmy z multipodręcznika. Przeprowadzone przeze mnie zajęcia były urozmaicone filmikami i prezentacjami. Na lekcjach muzyki graliśmy w komputerową grę muzyczną „Przybij rurkę”. Na zajęciach lekcyjnych zarówno z matematyki jak i muzyki oglądaliśmy filmiki edukacyjne oraz przygotowywaliśmy wspólnie z uczniami prezentacje multimedialne, które później uczniowie prezentowali i omawiali. Zorganizowałam wycieczkę do Nowego Sącza, w programie której uczniowie m.in. odwiedzili Park Technologiczny MCC Brainville. Obejrzeli tam filmową prezentację nowoczesnych technologii w MMC Brainville, odwiedzili studio telewizyjne, dźwiękowe, Motion Capture, Druku i Skanu 3D, Grafiki 2D i 3D oraz Inkubator przedsiębiorczości. Uczestniczyli także w pokazowych zajęciach z tworzenia prostej aplikacji desktopowej oraz pokazowych zajęciach wprowadzających w tematykę grafiki 3D. Uczniowie mieli możliwość zamówienia wydruku 3D wymodelowanego obiektu. Podczas warsztatów pracowali w nowoczesnej sali komputerowej przy profesjonalnych stanowiskach.
Efekty:
Multimedia stworzyły niepowtarzalną szansę zmiany tradycyjnych metod nauczania na nowoczesne, bardziej atrakcyjne. Ich zastosowanie na lekcjach sprawiało, że uczniowie uczyli się wykorzystywać je w sposób twórczy w różnych dziedzinach – były tematem analizy, dyskusji, porównania. Uczniowie zdobywali nowe umiejętności z zakresu obsługi i pracy z komputerem, sprawdzali i wykorzystywali swoją wiedzę wykonując zadania na różnorodnych portalach edukacyjnych. Mieli możliwość rozwijania umiejętności informatycznych przez zabawę. Gra muzyczna sprawiała im wiele radości i była urozmaiceniem lekcji. Praca z multipodręcznikiem była dla uczniów ciekawsza od tradycyjnej metody pracy z podręcznikiem. Po raz kolejny przekonałam się, że multimedia i Internet umożliwiają w edukacji nie tylko wykonywanie pewnych czynności i zadań inaczej, ale wraz z nimi pojawiły się również nowe możliwości w zakresie i sposobach kształcenia. Zajęcia i pogadanki z uczniami uświadomiły im, że Internet należy traktować jako narzędzie pracy, a nie tylko rozrywki. Wizyta w Parku Technologicznym przyczyniła się do podniesienia i poszerzenia wiedzy uczniów związanej z nowoczesnymi technologiami. Dzięki warsztatom, które przeprowadził pracownik Parku uczniowie potrafili samodzielnie wygenerować obiekt 3D, co sprawiło im wiele radości i satysfakcji.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań

I. Aktualizowanie wiedzy z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych.
Stałe poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki jest zadaniem każdego nauczyciela dbającego o swój rozwój zawodowy oraz pragnącego w jak największym stopniu przysłużyć się swoją pracą wychowankom, których naucza.
Przez cały okres stażu dążyłam do uzupełniania i aktualizowania swojej wiedzy poprzez
prowadzenie rozmów z bardziej doświadczonymi kolegami i koleżankami z mojej i innych szkół, korzystanie z zasobów Internetu, uczestnictwo w:
• kursie: „Sposoby rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów”,
• konferencji: „Skuteczne strategie radzenia sobie z trudnymi klasami i trudnymi zachowaniami uczniów”,
• warsztatach: „Specjalne metody na specjalne potrzeby. Edukacja uczniów z trudnościami w nauce”,
• szkoleniu nt.: „Rodzina wobec uzależnienia dziecka od dopalaczy”,
• szkoleniu: „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów”,
• szkoleniowej Radzie Pedagogicznej pt. „Pomóc uczniowi, pomóc sobie. O sposobach reagowania na trudne zachowania uczniów”,
• webinarium pt. „Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, to pozostaje ono w spoczynku – czyli o tym, jak pobudzić do rozwoju”.
Podjęłam również studia na kierunku edukacja wczesnoszkolna, gdzie zgłębiałam swoją wiedzę z psychologii, pedagogiki i dydaktyki dotyczącą pracy z uczniami I etapu kształcenia, a zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystywałam w pracy nauczyciela świetlicy. Wiele cennych rad uzyskałam również od opiekuna stażu, nauczycieli-wychowawców oraz pedagoga szkolnego.
Efekty:
Wiedza jaką zdobyłam podczas studiów, kursów, szkoleń, konferencji i webinariów przyczyniła się do lepszego, bardziej efektywnego nauczania.
II. Aktywne samokształcenie.
Podczas odbywania stażu skupiłam się również na samodzielnym wyszukiwaniu potrzebnych informacji, które mogłabym wykorzystać podczas pracy z uczniami i współpracy z rodzicami. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam śledząc publikacje nauczycieli w Internecie .W celu pogłębiania wiedzy metodycznej i pedagogicznej systematycznie czytałam literaturę fachową, śledziłam nowości wydawnicze. Literatura ta była mi pomocna m. in. w opracowywaniu scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych. Na bieżąco korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej oraz własnej w zakresie księgozbioru pedagogicznego oraz czasopism zawodowych. Śledziłam następujące pozycje:
- Pomagamy uczyć,
- Życie szkoły,
- Biblioteka w szkole,
- Hejnał Oświatowy,
- Mały artysta,
- Matematyka w szkole,
- Matematyka,
- Rebusy matematyczne,
- Jak motywować uczniów do nauki,
- Spójrz inaczej na agresję,
- Lećmy z pomocą .
Efekty:
Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów.

III. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Moim podstawowym i najważniejszym zadaniem nauczyciela-wychowawcy było rozpoznawanie problemów i podejmowanie działań zaradczych. Podczas realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazywała się wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Począwszy od rozwiązywania konfliktów i sporów, po radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, aroganckimi lub z postawą wycofania, strachu, braku wiary w siebie, z nadpobudliwością, brakiem posłuszeństwa. Podczas identyfikowania problemów musiałam cały czas pamiętać o tym, że każdy uczeń jest inny, ma inne potrzeby, zdolności i zainteresowania. Poprzez obserwacje własne, rozmowy z innymi nauczycielami starałam się poznać problemy i potrzeby swoich uczniów, aby zapobiegać negatywnym zjawiskom – problemom nikotynowym, wagarom, brakowi akceptacji, uzależnienia od komputera i innym pułapkom, w które mogą wpaść niedoświadczeni młodzi ludzie. Najczęstszym jednak sposobem diagnozowania uczniów była właśnie ich obserwacja w czasie zajęć. Mogłam bliżej poznać wychowanków w sytuacji wykonywania prac i zadań, wykazywania aktywności lub bierności, w sposobach nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, reagowania na polecenia i prośby wychowawców, zachowania wobec kolegów i wychowawców, przestrzegania przyjętych zasad oraz utrzymania porządku. Chcąc lepiej zrozumieć nieodpowiednie postępowanie moich wychowanków często prowadziłam z nimi rozmowy również w obecności pani pedagog. W czasie stażu starałam się realizować program profilaktyczno-wychowawczy. Na godzinach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych, imprezach szkolnych bezustannie przypominałam uczniom o zasadach bezpieczeństwa, wyznacznikach zdrowego stylu życia. Wraz z podopiecznymi analizowałam frekwencję, oceny oraz zachowanie uczniów. Realizowałam na lekcjach tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Starałam się kształtować świadomość ekologiczną, patriotyczną oraz poczucie odpowiedzialności i dbałość o wspólne mienie. Pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych szukałam również u rodziców wychowanków. Podczas stażu odbyłam wiele spotkań z rodzicami uczniów. Prowadziłam indywidualne rozmowy na temat zachowania ich dzieci. Zawsze byłam otwarta na ich sugestie i uwagi. Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w szkołach. Zapoznałam uczniów i rodziców z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach oraz przedstawiłam ofertę sklepiku szkolnego.
Efekty:
Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia agresywnego zachowania wśród dzieci. Zmniejszyła się liczba agresji słownej, popychania, skarżenia. Uczniowie stali się bardziej życzliwi, chętnie pracowali w grupach, pomagali sobie nawzajem. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej, życzliwej, budującej atmosfery i zintegrowanego zespołu klasowego. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom profilaktycznym i skutecznym oddziaływaniom wychowawczym szkoły, w której pracuję, udaje nam się wyeliminować działania niepożądane. Prelekcja w sprawie asortymentu zdrowych produktów sprzedawanych w sklepiku wpłynęła na zdrowsze odżywianie się uczniów nie tylko na terenie szkoły.

IV. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.
Podczas lekcji wspomagałam uczniów w nabywaniu wiedzy i nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne. Motywowałam uczniów poprzez pochwały i doceniałam nawet najmniejszy wkład pracy na zajęciach. Indywidualizowałam pracę na lekcjach. Uczniów mających problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności matematycznych zachęcałam do udziału w zajęciach wyrównawczych. Na zajęciach tych uczniowie wyrównywali braki w wiadomościach z matematyki, otrzymywali też wskazówki nad czym jeszcze powinni popracować oraz dodatkowe ćwiczenia, które samodzielnie wykonywali w domu. Prowadziłam zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na których stosowałam się do zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wskazywałam i udostępniałam również literaturę przydatną w wyrównywaniu braków m. in. ”Lećmy z pomocą-karty pracy do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych” . Byłam w stałym kontakcie z rodzicami tych uczniów oraz pedagogiem szkolnym.
Efekty:
Dzięki udziałowi w zajęciach wyrównawczych, dodatkowym kartom pracy jakie ode mnie otrzymywali, poleconej literaturze uczniowie mogli uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach, przez co zwiększała się ich motywacja. Uczniowie przekonywali się, że cały czas ktoś o nich dba i interesuje się ich osobą, co w konsekwencji wpływało na wzrost motywacji do nauki.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

I. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
Przez czas trwania stażu na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami zachodzącymi w prawie oświatowym, co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Zaktualizowałam swoją wiedzę związaną z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie: m. in. statutem szkoły, programem profilaktyczno-wychowawczym.
Efekty:
Analiza dokumentów szkoły pozwoliła mi dostosować własną pracę do obowiązujących przepisów.

II. Posługiwanie się w pracy obowiązującymi przepisami. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Wspólnie z dwojgiem innych nauczycieli przeprowadziłam ewaluację wewnętrzną „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”. Prowadziłam zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Ukończyłam szkolenie: „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów”, które utwierdziło mnie w przekonaniu, że moje zajęcia były prowadzone w sposób prawidłowy. Sporządzałam również sprawozdanie z realizacji tych zajęć. Zostałam oddelegowana do ZSPiG w Biadolinach Radłowskich, gdzie nadzorowałam przebieg egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej. Nadzorowałam również próbny egzamin gimnazjalny w części humanistycznej. Dostosowywałam programy nauczania oraz przedmiotowe systemy oceniania do potrzeb i możliwości intelektualnych uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opracowywałam programy nauczania oraz rozkłady materiału do zajęć dodatkowych zgodne z podstawą programową oraz programem nauczania. Uczestniczyłam w roboczych, klasyfikacyjnych, podsumowujących i szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Wspólnie z innymi nauczycielami dokonywałam modyfikacji dokumentów wewnątrzszkolnych m. in. programu wychowawczego i profilaktycznego. Podsumowywałam realizacje programu profilaktycznego gimnazjum. Pracowałam również w komisjach konkursowych zarówno w szkole jak i poza nią. Prowadziłam dokumentację szkolną: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć dodatkowych, arkusze ocen zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przez cały okres stażu byłam wychowawcą świetlicy oraz pełniłam funkcję osoby odpowiedzialnej za dokumentację związaną z prowadzeniem zajęć świetlicowych. Do moich zadań należało opracowanie planu pracy świetlicy na bieżący rok szkolny, jego realizacja oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji tego planu. Prowadziłam dziennik świetlicowy i nadzorowałam bieżące wpisy innych wychowawców .
Efekty:
Znajomość prawa i przepisów dała mi poczucie prawidłowego postępowania, a także pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam i zaktualizowałam znajomość odpowiednich dokumentów, do jakich należy sięgać w sytuacjach problemowych. Zgłębiłam znajomość funkcjonowania i organizacji szkoły.

III. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystywanie w bieżącej działalności.
- Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Szczególnie zwróciłam uwagę na:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.,
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
• Prześledziłam również Kartę Praw Dziecka.
- Systematycznie aktualizowałam swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących aktów prawa oświatowego poprzez regularne odwiedzanie portali internetowych zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli. Prześledziłam Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
- Zapoznałam się z nową podstawą programową z dnia 14 lutego 2017 roku oraz wzięłam udział kursie doskonalącym : „Planowanie pracy pedagogicznej w kontekście wymagań wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia”.
- Prześledziłam zmiany dotyczące ramowych planów nauczania z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
- Przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
- Uczestniczyłam w :
• szkoleniu: „Co zmieni się w szkołach podstawowych w roku 2015/2016?”,
• szkoleniu: „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów”,
• spotkaniu informacyjnym nt. „Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli”,
• spotkaniu dla nauczycieli pt. „Najwyższa jakość nauczania w ramach dofinansowania MEN. Zasady przyznawania dotacji MEN i oferta GWO na rok szkolny 2015/2016”.
Efekty:
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczania sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań. Odbyte szkolenia, współpraca z dyrekcją oraz gronem pedagogicznym pogłębiły moją wiedzę i udoskonaliły umiejętności dotyczące prawa oświatowego.

Zakończenie

Uważam, że cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie w pełni zrealizowane. Przez okres stażu spełniłam wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Podejmowałam szereg zadań, mających na celu wzbogacenie i unowocześnienie swojego warsztatu pracy. Potrafiłam planować i organizować działania oraz dokumentować ich przebieg. Podchodziłam krytycznie do swojej pracy. Pytałam o zdanie bardziej doświadczonych nauczycieli, analizowałam i oceniałam skuteczność swoich działań, a w razie potrzeby modyfikowałam je. Uwzględniałam w swojej pracy problemy środowiska szkolnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Zgłębiałam literaturę fachową i stosowałam ją w czasie prowadzenia zajęć. W miarę możliwości korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego m. in. kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, webinarium, podwyższając własne kompetencje zawodowe. W swojej pracy na bieżąco wykorzystywałam Internet oraz kalkulatory naukowe. Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających ze statutu szkoły. Satysfakcję sprawiała mi praca jako wychowawca klasy. Nabyłam dzięki niej wiele doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy. Starałam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dzielić się doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Planuję nadal podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość własnej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły uwzględniając potrzeby uczniów. Jestem przekonana, że ciągła praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi będzie dawała widoczne efekty. Dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak wykonywać swoją pracę jeszcze lepiej, z korzyścią dla siebie i całej społeczności s

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.