X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38142
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego opracowany na okres stażu poprzedzający ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego

• ZAJMOWANE STANOWISKO Nauczyciel Języka Angielskiego
• WYKSZTAŁCENIE Magister Filologii Angielskiej
• POSIADANY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO Nauczyciel Mianowany
• WYMIAR REALIZOWANEGO STAŻU 2 lata i 9 miesięcy
• OKRES TRWANIA STAŻU Od 1.09.2016 do 31.05 2019
• PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 MARCA
2013r. w sprawie uzyskania stopni Awansu Zawodowego przez nauczycieli

1. WSTĘP
Możliwość awansu i uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie a jednocześnie okazję do autorefleksji nad tym jakim nauczycielem jestem.
Uważam, że prawie trzyletnia praca według niniejszego planu podniesie moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze a przede wszystkim przyniesie korzyści uczniom, rodzicom i szkole.
2. CELE STAŻU
Cel Główny
Uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w wyniku postępowanie kwalifikacyjnego.
Cele Szczegółowe
1. Poznawanie nowych przepisów dotyczących systemu oświaty
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
3. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
5. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
6. Dzielenie się swoją wiedza i doświadczeniem z innymi.

3. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
4.
LP
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
UWAGI
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
Wrzesień 2016.
Na bieżąco.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Wszczęcie postępowania.
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Analiza własnej pracy.
Czas trwania stażu.
Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu.
( zaświadczenie, dyplomy, scenariusze zajęć itp.)

4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie sprawozdanie z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Maj 2019.
Sprawozdanie.

5. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego Prawidłowe wypełnienie wniosku. Czerwiec 2019. Wniosek o podjęcie postępowanie kwalifikacyjnego.

5. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA men Z DNIA 1 MARCA 2013R. W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI
§ 8 ust. 2 pkt. 1
“Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, obserwacja wywiadówek i lekcji organizacyjnych i wychowawczych, uczestniczenie w konferencjach metodycznych i warsztatach.
Wrzesień 2016.
Na bieżąco.
Zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach.
Sprawozdania i notatki z obserwowanych lekcji, wywiadówek i lekcji organizacyjnych i wychowawczych.
Lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych.

2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
Poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych. Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz zródłach internetowych.
Wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania języków obcych.
Na bieżąco.
Notatki własne.

3. Wdrażanie i analiza stosowania WSO z języka angielksiego.
Zapoznanie ucznów oraz rodziców z WSO.
Stosowanie WSO w ocenianiu bieżącym, śródrocznym oraz rocznym.
Wrzesień 2016.
Wrzesień 2017.
Wrzesień 2018.
Na bieżąco.
Zapiski w dzienniku elektronicznym.
Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego.

4. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Aktywna praca w szkolnym zespole przedmiotowym.
Praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminów gimnazjalnych ( przygotowanie raportu z egzaminu 2016).
Czas trwania stażu.
Sprawozdania z pracy zespołu przedmiotowego.
Raport z egzaminu 2016.
Lista obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

5. Organizowanie i przprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego.
Opracowanie zestawów konkursowych zgodnie z zapotrzebowaniem, tj. np. Dzień Wiosny.
Praca w komisjach konkursowych.
Pozyskiwanie nagród na potrzeby organizowanych konkursów.
Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak i międzyszkolnych.
Czas trwania stażu.
Zestawy konkursowe.
Protokoły z przprowadzonych konkursów.

6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych i słabych.
Przygotowywanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych i słabych.
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.
2016/2017
Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych i słabych.
Program zajęć pozalekcyjych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.

7. Wzbogacenie warsztatu pracy.
Współprawac z wydawnictwami językowymi.
Wzbogacanie wyposażenia sal języka angielskiego( plakaty tematyczne, mapy, gazetki okolicznościowe).
Samodzielne wykonanie różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych.
Czas trwania stażu. Przykładowe materiały i pomoce dydaktyczne.

8. Współpraca z wychowawcami klas. Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych.
Czas trwania stażu.
Notatki własne.
Adnotacje w dzienniku elaktronicznym.

9. Przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnozujących poziom znajomości języka angielskiego uczniów klas pierwszych oraz arkuszy próbnych egzaminów gimnazjalnych dla ucniów klas drugich i trzecich. Przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach pierwszych.
Sprawdzenie testów i podział uczniów na grupy według stopnia zaawansowanie w poszczególnych zespołach klasowych.
Przygotowanie arkuszy próbnych egzaminów gimnazjalnych dla uczniów klas drugich i tzrecich oraz sprawdzenie ich.
Wrzesień 2016.
Wrzesień 2017.
Wrzesień 2018.
Wedle potrzeb.
Testy diagnozujące.
Arkusze próbnych egzaminów gimnazjalnych.

10. Sprawdzanie egzaminów gimnazjalnych.
Udział w sprawdzaniu egzaminów gimnazjalnych.
Wedle potrzeb.

11. Uzyskanie dobrych wyników uczniów z egzaminu gimnazjalnego.
Systematyczna kontrola efektów nauczania poprzez częste bieżące ocenianie ( sprawdziany, prace domowe, karty pracy,itp.)
przeprowadzenie próbnych egzaminów w klasach drugich i trzecich.
Prowadzenie dodatkowych zajęć dla klas tzrecich mających na celu przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Czas trawanie stażu.
Wpisy w dzienniku elkektonicznym.
Arkusze egzaminacyjne.
Dziennik zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
“Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Opracowanie pomocy dydaktycznych.
Opracowanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów.
Przygotowywanie i opracowanie konkursów z języka angielskiego oraz regulaminów.
Korzystanie z tablicy interaktywnej w trakcie zajęć.
Czas trwanie stażu.
Pomoce dydaktyczne.
Sprawdziany, testy i kartkówki.
Zestawy konkursowe.
Regulaminy konkursów.

2. Publikacja materiałów w Internecine.
Publikacja wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych w Internecie.
Wedle potrzeb.
Adresy stron www.

3. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.
Informacje o terminach szkoleń, konferencji i warsztatów.
Pozyskiwanie informacji ze stron OKE, CKE i MEN.
Wyszukiwanie oraz korzystanie ze stron i portal internetowych jako źródła materiałów i pomocy dydaktycznych.
Czas trwania stażu.
Notatki własne.
Adresy stron www.
Materiały i pomoce dydaktyczne.

4. Posługiwanie się pocztą elektroniczną.
Elektroniczny kontakt z metodykiem, uczniami, rodzicami, nauczycielami.
Wedle potrzeb.
Wydruki z poczty elektronicznej.

5. Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach.
Odtwarzanie na zajęciach filmów edukacyjnych, utworów muzycznych przy użyciu nośników multimedialnych.
Wedle potrzeb.
Adnotacje w scenariuszach zajęć.

6. Dokumentacja własnej pracy.
Pisanie sprawozdań, notatek itd.
Czas trwania stażu.
Dokumentacja.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
“Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.
Udział w szkoleniach WDN i dzielenie się własnymi doświadczeniami z nauczycielami.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów – organizowanie wspólnych przedsięwzięć.
Udostępnianie nauczycielom przygotowanych scenariuszy lekcji, kart pracy itp.
2017/2018
Scenariusze zajęć.
Zaświadczenia i certyfikaty.
Notatki własne.
Adresy stron www.

2. Praca w zespole przedmiotowym.
Aktywny udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego.
Realizacja przydzielonych zadań.
Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
Wymiana doświadczeń.
Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
Czas trwania stażu.
Sprawozdania z działalności zespołu przedmiotowego.
Dokumentacja.
Notatki własne.
Materiały zdobyte na szkoleniach.
Własne materiały i pomoce dydaktyczne.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
“Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich”.

1. Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zajęć z języka angielskiego realizowanego na zajęciach dodatkowych.
Opracowanie programu.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych według opracowanego programu.
Ewaluacja programu.
2016/2017
Program.
Dziennik zajęć

2. Wdrażanie metod aktywizujących pracę na lekcjach języka angielskiego.
Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach.
Czas trwania stażu.
Notatki własne.
Scenariusze zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
“Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy”.

1. Realizowanie zadań egzaminatora, weryfikatora lub przewodniczącego zespołu egzaminatorów z polecenia OKE
Udział w pracach OKE.
Wedle potrzeb w czasie egzaminów.
Świadectwo ukończenia kursu na egzaminatora OKE.
Sprawdzanie egzaminów
2017/2018

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
“Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”.

1. Prowadzenie dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę zainteresowanych uczniów.(zorganizowanie spotkań z Anglikami)
Opracowanie programu dodatkowych zajęć z języka angielskiego.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych według opracowanego programu.
Czas trwania stażu.
Program.
Dziennik zajęć.
Notatki.
Materiały i pomoce dydaktyczne.

2. Otoczenie opieką ucznia zdolnego.
Przygotowywanie uczniów do konkursów.
Umożliwianie udziału w konkursach i zajęciach pozalekcyjnych.
Organizacja i przprowadzenie konkursów.
Czas trwania stażu.
Notatki.
Zaświadczenia i dyplomy.
Protokoły z konkursów.

3. Organizowanie wycieczek szkolnych. Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do teatru, kina, museum.
Organizowanie wyjazdów na przedstawienie anglojęzyczne.
Pomoc przy realizacji imprez szkolnych.
Wedle potrzeb.
Karty wycieczek.
wpisy w dzienniku elektronicznym.

4. Otoczenie opieką ucznia słabego.
Organizowanie zajęć wyrównawczych z uczniami słabszymi.
Pomoc w odrabianiu prac domowych.
Pomoc w opanowaniu bieżącego materiału.
2016/2017
raz w tygodniu
Kolejne lata wedle potrzeb uczniów

§ 8 ust. 2 pkt. 5
“Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły”.

1. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Identyfikacja problemu.
Analiza zjawiska.
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
Kontakty z pedagogiem, psychologiem, rodzicami i uczniem.
Wyciągnięcie wnosków.
Zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami.
Notatki własne.

Powyższy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.