X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38140
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Klej
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole Nr 1 "Pod Krasnalem" w Parczewie
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
Przewidywany termin zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (rozdział 3 a - Awans zawodowy nauczycieli)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela- Dz. U. z dnia 13 czerwca 2013 r., poz. 675

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8, ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
- analiza przepisów prawa oświatowego - publikacje w prasie oświatowej, Internet
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu do dyrektora
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
- przygotowywanie sprawozdań cząstkowych (jeden raz w roku szkolnym)
- przygotowanie sprawozdania z całości planu rozwoju zawodowego

2. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
- aktywne uczestnictwo w Radach Pedagogicznych (opiniowanie programów, wymiana doświadczeń, przedstawianie sprawozdań z pracy w grupie)
- udział w pracy zespołu do spraw promocji przedszkola
- aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola (obserwacje dzieci, współtworzenie i opracowywanie rocznych koncepcji pracy przedszkola, opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczo - dydaktycznej)
- śledzenie i analizowanie potrzeb przedszkola, realizacja zadań wynikających z rocznych koncepcji pracy przedszkola

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- uczestniczenie w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kwalifikacje i umiejętności (warsztaty metodyczne, kursy, szkolenia, konferencje metodyczne, rady szkoleniowe)
- samodzielne studiowanie literatury i prasy fachowej, korzystanie z biblioteki pedagogicznej, przedszkolnej i własnej
- organizowanie własnego warsztatu pracy (pomoce dydaktyczne do zajęć, materiały dydaktyczne, dekoracyjne i inne)
- obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
- udział oraz prowadzenie Rad samokształceniowych

4. Organizowanie własnego warsztatu pracy oraz realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji wychowawcy w grupie.
- aktualizacja i prowadzenie "Kącika dla rodziców w szatni"
- systematyczna prezentacja prac i wytworów plastycznych dzieci
- wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi
- organizowanie kącików aktywności dziecięcej
- organizowanie wycieczek grupowych
- przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach wewnątrz i zewnątrzprzedszkolnych
- opracowywanie scenariuszy i materiałów do zajęć

5. Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu.
- koordynator zespołu ds. promocji przedszkola
- administrator strony internetowej przedszkola i strony BIP przedszkola
- nauczyciel gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
- członek komisji socjalnej

§ 8, ust. 2, pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
- tworzenie dokumentów przedszkolnych i grupowych (planów pracy, scenariuszy zajęć, uroczystości ,itp.)
- tworzenie pomocy dydaktycznych
- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń, ogłoszeń
- wykorzystanie programów komputerowych do obróbki zdjęć

2. Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
- regularne zamieszczanie na stronie internetowej artykułów i zdjęć z życia placówki; redagowanie strony internetowej
- redagowanie strony BIP

3. Korzystanie z Internetu jako źródła informacji.
- korzystanie z zasobów internetowych; wyszukiwanie ciekawych programów edukacyjnych, artykułów
- śledzenie aktualności w nauczaniu poprzez odwiedzanie edukacyjnych stron internetowych i portali dla nauczycieli
- komunikowanie się z innymi nauczycielami drogą elektroniczną

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- gromadzenie i opracowywanie dokumentacji z awansu zawodowego w formie elektronicznej

5. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów dydaktycznych w Internecie.
- umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych dla nauczycieli

§ 8, ust. 2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.
- omówienie i podpisanie kontraktu współpracy z nauczycielem kontraktowym
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego i wspólne ich omawianie, konsultacje, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
- prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego, którego jestem opiekunem

2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyki pedagogicznej.
- wzbogacanie doświadczeń studentów, dzielenie się wiedzą w zakresie pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie zapoznanie z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu

3. Udział w samokształceniowych Radach Pedagogicznych.
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń
- przeprowadzenie w ramach WDN rady samokształceniowej wg potrzeb

4. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli, zajęć otwartych
- udostępnianie opracowanych, materiałów, scenariuszy uroczystości

§ 8, ust. 2, pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu własnego.
- opracowanie programu i jego realizacja (dokonanie ewaluacji programu)

§ 8, ust. 2, pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji dzieci.
- przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach: recytatorskich, wokalnych, plastycznych, promowanie ich talentów
- stosowanie ciekawych i aktywizujących metod i form pracy z dziećmi

2. Promowanie placówki w środowisku lokalnym oraz na szczeblu ogólnopolskim.
- organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych zgodnie z potrzebami tj. wewnątrzprzedszkona spartakiada, rodzinny festyn i innych
- udział w ogólnopolskich konkursach, programach i akcjach tj. "Sprzątanie świata, "Dzień Ziemi" , "Świtowy Dzień Zdrowia" (organizowanie ich w grupie lub całej społeczności przedszkolnej)

3. Organizowanie wycieczek.

4. Prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.
- prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej na terenie przedszkola
- współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia; opracowywanie domowych zestawów ćwiczeń gimnastycznych

5. Organizacja na terenie przedszkola oraz udział w akcjach charytatywnych.
- koordynowanie i organizowanie w przedszkolu akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"
- udział w akcji "Góra grosza"; "Zbieramy nakrętki", "Dar dla hospicjum" itp.

6. Udział w ogólnopolskich programach i kampaniach edukacyjnych.
- koordynowanie ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Kubusiowi przyjaciele Natury"
- realizacja treści z zakresu programów tj."Czyste powietrze wokół nas", "Aqafresh" i innych

§ 8, ust. 2, pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka.
- współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Parczewie; wdrażanie zaleceń zawartych w opinii dziecka, kierowanie dzieci na konsultacje ze specjalistami
- współpraca z Komendą Policji w Parczewie; organizacja spotkania z policjantem; wyjście na pobliską komendę; zapoznanie z pracą policjanta
- współpraca z Domem Kultury w Parczewie; udział w przeglądach, wystawach, w akcjach proponowanych i organizowanych przez PDK
- współpraca z Filią Biblioteki Pedagogicznej w Parczewie; cykliczne spotkania z bibliotekarką, wycieczka do biblioteki
- współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 1 i 2 w Parczewie (udział w dniach otwartych szkoły i innych proponowanych inicjatywach)
- współpraca z Publicznym Przedszkolem Nr 2 w Parczewie
- współpraca z Nadleśnictwem Parczew oraz Radzyń Podlaski (zajęcia plenerowe w lesie, spotkanie z leśniczym itp.)

2. Współpraca z rodzicami.
- rozmowy indywidualne z rodzicami
- prowadzenie zebrań grupowych z rodzicami
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i z ich aktywnym udziałem
- prowadzenie warsztatów plastycznych z udziałem rodziców
- pogadanki na tematy interesujące rodziców
- włączanie rodziców w organizację uroczystości przedszkolnych i grupowych
- angażowanie rodziców w prace społeczno-użyteczne na rzecz podnoszenia wizerunku placówki

§ 8, ust. 2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków; rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
- identyfikacja dwóch wybranych przypadków; ustalenie i wdrożenie odpowiednich oddziaływań wychowawczych; systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu; uzyskane efekty pracy

Powyższy plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego opracowała: Małgorzata Klej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.