X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38177
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Wioletta Nowak
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Staż pracy: 5 lat
Data nadania stopnia awansu n. kontraktowego:
Nauczany przedmiot: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2017 r. – 31.05.2020 r.)

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

CEL GŁÓWNY:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły podstawowej i przedszkola, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust. 2, pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.
Zadanie do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela - red.)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz.674 z późn. zmianami)
• Rozporządzenie MENiS 01.12.2004r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczące awansu zawodowego
nauczyciela.
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
3.Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
wrzesień
cały okres stażu
- kserokopie aktów prawnych,
- wydruki istotnych informacji ze stron internetowych,
- wniosek o rozpoczęcie stażu.
2. Współpraca z opiekunem stażu
• Ustalenie zasad współpracy;
• Analiza planu rozwoju zawodowego;
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu: konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć.
cały okres stażu
– Kontrakt współpracy;
- Plan rozwoju zawodowego;
- harmonogram i arkusze hospitacji;
- scenariusze prowadzonych zajęć
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnymi zewnętrznym doskonaleniu. 1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2. Uczestniczenie w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli (WDN)
3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych
5. Studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej.
okres stażu
- zaświadczenia o ukończeniu kursów
- notatki własne
- spis literatury
- kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych.
4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej i szkolnej
Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami.
cały okres stażu
– dziennik, arkusze obserwacji, notatki ze spotkań z rodzicami.
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
1.Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itp.
2. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
maj 2020 r.
- teczka zawierająca zebrane dokumenty,
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
Obserwacja i rozmowy z dziećmi;
- zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami;
- uroczystości przedszkolne i szkolne z udziałem rodziców i dzieci.
Cały okres stażu
Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań, uroczystości;
- scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych i szkolnych.
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami: udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym.
Cały okres stażu
Listy obecności z zebrań grupowych, konsultacji, kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców
3. Przygotowywanie uroczystości i imprez z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
1. Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla społeczności przedszkolnej i szkolnej zgodnie z rocznym planem pracy.
2. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne szkoły, przedszkola. czy różne instytucje.
Cały okres stażu
- dokumentacja fotograficzna;
- scenariusze przeprowadzonych imprez.
4. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
1.Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych.
2. Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne.
3. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
4.Studiowanie literatury i czasopism, udział w warsztatach i szkoleniach, surfowanie w Internecie.
Okres stażu
- spis literatury, zaświadczenia, notatki, zdjęcia.
5. Współpraca ze specjalistami Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów.
Cały okres stażu – notatki; arkusze obserwacji dziecka.
6. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę, przedszkole Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką, GOK, GOPS.
Cały okres stażu
– wpisy w dzienniku, sprawozdania, dokumentacja fotograficzna.

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego 1.Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.
2. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
cały okres stażu
– teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.
2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Nabywanie umiejętności obsługi tablicy interaktywnej, magicznego dywanu i zastosowanie ich w pracy z dziećmi.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy.
3. Komputerowe opracowywanie: scenariuszy i konspektów zajęć,
przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, dyplomy) itp., przygotowywanie
informacji dla rodziców.
4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
w ciągu stażu
- karty obserwacji,
- scenariusze,
- wykaz stron internetowych,
- dokumentacja.
3.Publikacje w Internecie
1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie,
opracowywanie i umieszczanie artykułów na stronę internetową placówki.
2. Przesyłanie dokumentów drogą internetową.
3. Dokumentowanie przebiegu stażu.
w ciągu stażu
- zaświadczenie o publikacji,
- dokumentacja.

§ 7 ust. 2 pkt. 4.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
1. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
2. Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań.
3. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
4. Zebrania dla rodziców – pogadanki.
Cały okres stażu
-arkusze obserwacji dzieci,
- wpisy w dzienniku,
- zaświadczenia, notatki własne,
- listy obecności.
2. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach
1.Udział w wewnątrz- i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki.
2.Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.
3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej, śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki.
3. Korzystanie z portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Cały okres stażu
– własne notatki,
- zaświadczenia ukończonych kursów,
- wykaz książek, czasopism, stron internetowych.
3. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną.
Cały okres stażu
– scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
Cały okres stażu
Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej i szkolnej
Dokładna analiza dokumentów – statutu, planów, regulaminów i programów.
Okres stażu
- notatki
- wykaz dokumentów
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Okres stażu
- adnotacje w dziennikach zajęć
- programy wycieczek
4. Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka Opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków Przedszkolaków. Okres stażu – Kodeks Praw i Obowiązków Przedszkolaków

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

Plan sporządziła: Plan zatwierdził:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.