X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38129
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Jadwiga Krokis
Posiadany stopień awansu zawodowego:
nauczyciel mianowany
Okres stażu:
2 lata i 9 miesięcy :
Data rozpoczęcia stażu:01.09.2017r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393 ) oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. 2014, poz. 191ze zmianami) ubiegam się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Zadania i działania planowane w okresie odbywania stażu służą rozwojowi kompetencji, poszerzeniu kwalifikacji zawodowych nauczyciela, uzyskaniu stopnia zawodowego – nauczyciel dyplomowany oraz podwyższeniu jakości pracy placówki.
§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadanie:
Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Formy realizacji:
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
2. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
3. Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.
4. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Zadanie:
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Formy realizacji:
1. Samokształcenie: studiowanie literatury fachowej (z dziedziny pedagogicznej i psychologicznej) korzystanie z biblioteczki przedszkolnej i własnej.
2. Zapoznawanie się na bieżąco z ofertami wydawniczymi, ofertami pomocy dydaktycznych (wykorzystywanych podczas zajęć terapeutycznych).
3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli i terapeutów.

Zadanie:
Doskonalenie warsztatu i metod pracy, poszerzenie wiedzy i umiejętności.
Formy realizacji:
1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (konferencjach, szkoleniach, warsztatach, kursach) adekwatnych do potrzeb własnych i placówki.
2. Opracowywanie scenariuszy na uroczystości przedszkolne, przygotowywanie dzieci i udział w różnorodnych przedstawieniach, konkursach i imprezach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych.
3. Przygotowywanie referatów i prelekcji wygłaszanych podczas spotkań z rodzicami.
4. Poszukiwanie i stosowanie skutecznych metod aktywizujących (na miarę możliwości) dzieci.
5. Podnoszenie jakości pracy poprzez wdrażanie nowych pomysłów z dziedziny oligofrenopedagogiki i pedagogiki przedszkolnej.
6. Organizowanie własnego warsztatu pracy poprzez
• gromadzenie różnorodnych pomocy dydaktycznych,
• gromadzenie ciekawych materiałów/artykułów na gazetkę ścienną „Kącik Rodzica”.
7. Opracowanie i wdrożenie Programu „Bajkowy czas”.
8. Współudział w realizacji w placówce innowacji pedagogicznej: „OTWÓRZ DRZWI DO WYOBRAŹNI” Stymulowanie kreatywnej postawy wobec świata poprzez ekspresję plastyczną.

Zadanie:
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
Formy realizacji:
1.Hospitacje zajęć przez dyrektora. Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

Zadanie:
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
Formy realizacji:
1. Opracowywanie planu współpracy z rodzicami.
2. Udział i współprowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
3. Pedagogizacja rodziców.
4. Konsultacje indywidualne z rodzicami.
5. Zajęcia otwarte dla rodziców.
6. Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
7.Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.

Zadanie:
Wykonywanie czynności dodatkowych.
Formy realizacji:
1.Praca w zespole ds. promocji placówki (m.in. pisanie artykułów do lokalnej gazety „Wiadomości Brzozowskie”).
2. Prowadzenie przedszkolnego bloga www.przedszkole2blox.pl (m.in. pisanie i umieszczanie notatek oraz zdjęć z życia placówki).
3. Praca w zespole ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadanie:
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Formy realizacji:
1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń i programów multimedialnych.
2. Wykorzystanie technologii do przeprowadzenia konferencji dla nauczycieli oraz spotkań z rodzicami.
3. Przygotowywanie materiałów, pomocy dydaktycznych, kart pracy na zajęcia.
4. Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, informacji dla rodziców na tablicę ogłoszeniową.
5. Przygotowywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń, ogłoszeń.
6. Korzystanie z dorobku zawodowego innych nauczycieli, czerpanie pomysłów z zamieszczonych artykułów, scenariuszy do własnych działań.

Zadanie:
Korzystanie z Internetu, pozyskiwanie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji.
Formy realizacji:
1. Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii i programów multimedialnych do pracy z dziećmi.
2. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
3. Komunikowanie się i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
4. Udział w e-konferencjach on-line oraz aktywność na forach dotyczących pracy nauczyciela.
5. Śledzenie i wykorzystywanie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie.

Zadanie:
Wykorzystanie nośników audiowizualnych w pracy.

Formy realizacji:
1. Wykorzystywanie podczas zajęć bajek, słuchowisk muzycznych, piosenek, odgłosów przyrody i z najbliższego otoczenia dziecka, muzyki klasycznej, itp.
2. Praca z tablicą interaktywną - wykorzystywanie prezentacji multimedialnych.
3. Przygotowanie zestawu prezentacji multimedialnych dla dzieci.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadanie:
Współpraca z nauczycielami, wychowawcami.
Formy realizacji:
1. Współpraca w organizowaniu uroczystości, przedstawień, imprez przedszkolnych i prowadzeniu konkursów.
2. Wymiana doświadczeń pedagogicznych, dzielenie się własnymi pomysłami, wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
3. Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
4. Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń. Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.

Zadanie:
Udział w wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
Formy realizacji:
1. Udział w konferencjach prowadzonych przez innych nauczycieli, specjalistów.
2. Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.

Zadanie:
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
Formy realizacji:
1. Opracowanie scenariuszy zajęć otwartych i warsztatowych.
2. Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi. Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.

Zadanie:
Udzielanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż.

Formy realizacji:
1. Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

2. Udostępnianie zgromadzonych materiałów - udzielanie instruktaży indywidualnych.

§ 8 ust. 2 pkt 4
Zadanie A

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadanie:
Opracowanie i wdrożenie Programu zajęć grupowych „Bajkowy czas”.
Formy realizacji:
1. Opracowanie programu.
2. Realizacja programu.

Zadanie:
Współudział we wdrożeniu innowacji pedagogicznej w przedszkolu „OTWÓRZ DRZWI DO WYOBRAŹNI”
Stymulowanie kreatywnej postawy wobec świata poprzez ekspresję plastyczną.
Formy realizacji:
1.Realizacja innowacji.
2.Ewaluacja innowacji.

Zadanie:
Opracowanie i wdrożenie programów w ramach Pomocy – Psychologiczno Pedagogicznej.
Formy realizacji:
1. Opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
2. Opracowywanie Indywidualnych Planów Pracy w Ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

§ 8 ust. 2 pkt 4
Zadanie C

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadanie:
Uspołecznianie i rozwój osobowości dzieci poprzez udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, pozaszkolnych, wycieczkach.
Formy realizacji:
Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych oraz wycieczek.
Zadanie:
Przygotowanie dzieci do udziału w różnorodnych konkursach.
Formy realizacji:
Aktywizowanie dzieci do wykonywania zadań dodatkowych.

Zadanie:
Różne formy promocji działań Przedszkola w środowisku lokalnym.

Formy realizacji:
1. Współorganizowanie akcji związanych z promocją placówki w środowisku.
2. Prowadzenie przedszkolnego bloga www.przedszkole2.blox.pl (zamieszczanie własnych notatek oraz notatek koleżanek, aktualizowanie fotogalerii).
3. Zamieszczanie artykułów dotyczących działalności przedszkola w prasie lokalnej („Wiadomości Brzozowskie”) oraz na stronach internetowych gminy Brzozów.

Zadanie:
Współpraca z różnorodnymi instytucjami.
Formy realizacji:
1. Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc: Miejska Biblioteka Publiczna, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Gminy, Brzozowski Dom Kultury, Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
2. Współpraca z instytucjami: Warsztaty Terapii Zajęciowej Stara Wieś, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia Brzozów, Osiedlowy Dom Kultury Gagatek w Sanoku, BDK Brzozów.
3. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Brzozowie – współorganizowanie pogadanek na temat bezpieczeństwa.

Zadanie:
Realizacja zadań przedszkola w oparciu o nowatorskie, aktywizujące metody pracy.

Formy realizacji:
1.Wykorzystanie w pracy pedagogiki zabawy.
2. Prowadzenie części zajęć ruchowych metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
3. Wprowadzanie elementów systemu „Edukacji przez Ruch” D. Dziamskiej.

§ 8 ust. 2 pkt 4
Zadanie E

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadanie:
Współpraca z organizacjami wspierającymi działalność przedszkola.
Formy realizacji:
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Brzozowie:
• Zasięganie porad i wskazówek specjalistów,
• Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię.
2. Współpraca z podmiotami i instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą.

Zadanie:
Współpraca z logopedą psychologiem , nauczycielami.
Formy realizacji:
Konsultacje w zakresie obserwowanych zachowań, zdrowia oraz postępów dzieci.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadanie:
Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych.

Formy realizacji:
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie na bieżąco problemów edukacyjnych i wychowawczych.
2. Umiejętne stosowanie optymalnych rozwiązań sytuacji problemowych.

Zadanie:
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.

Formy realizacji:
1. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka poprzez rozmowy indywidualne, współpracę z psychologiem.
2. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
3. Pedagogizacja rodziców.

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty. Poszczególne zadania mogą być rozszerzone lub zmodyfikowane w miarę potrzeb wynikających z życia placówki.

........................................
Podpis nauczyciela odbywającego staż

Zatwierdzam do realizacji

................................. ........................................
Miejscowość, data Podpis i pieczęć Dyrektora Placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.